ห้องสมุด 3 ดี

19,752 views

Published on

กรอบแนวทางห้องสมุด 3 ดี

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
19,752
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
125
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ห้องสมุด 3 ดี

 1. 1. 1 กรอบแนวทางการดำาเนินงาน “ห้องสมุด ٣ ดี” สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย ------------------------------- ความสำาคัญและความเป็นมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลัก ่ ษณวิศิษฏ์) ได้กำาหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู ผู้ บริหาร ผูปกครองและชุมชน เพือพัฒนาคุณภาพ โอกาส และสร้างการ ้ ่ มีสวนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการเติมเต็มการศึกษา ่ นอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยให้เป็น “การศึกษาตลอดชีวิต” ทังนี้ เนืองจากในการปฏิรปการศึกษาช่วงแรก เน้นแต่การศึกษาในระบบ ้ ่ ู เป็นส่วนมาก ดังนัน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำาหนดแนวทางพัฒนา ้ ห้องสมุดให้เป็น “ห้องสมุด ٣ ดี” ที่เน้นการพัฒนาใน ٣ องค์ ประกอบหลัก ได้แก่ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี เพือ ่ ขับเคลือนการศึกษาตลอดชีวต และนำาไปสูการสร้างสังคมแห่งการ ่ ิ ่ เรียนรู้ เนื่องจากห้องสมุดประชาชนเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทาง ปัญญา เป็นแหล่งรวมความรูทุกแขนง ทุกศาสตร์ และยังเป็นปัจจัย ้ สำาคัญที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนโลกใบใหญ่แห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่ง บันเทิงประเทืองปัญญา ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ บรรณารักษ์เป็นมิตร วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทันสมัย น่าสนใจใคร่ เรียนรู้ สถานที่ และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีหนังสือ และสื่อ การเรียนรู้หลากหลายประเภทอย่างเพียงพอ และตรงกับความ ต้องการ เพื่อให้ห้องสมุดประชาชน สำานักงาน กศน. พัฒนาสู่การ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำาหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้า หมาย และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานห้องสมุด ประชาชน จึงควรเร่งพัฒนาห้องสมุดให้เป็น “ห้องสมุด 3 ดี” โดยมี เป้าประสงค์ 3 ประการ คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี เป้าประสงค์ตามนโยบาย “ห้องสมุด ٣ ดี” เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของห้องสมุด ประชาชน สำานักงาน กศน. ทุกแห่ง ให้เป็น “ห้องสมุด ٣ ดี” ได้แก่
 2. 2. 2 ดีที่ ١ หนังสือดี หมายถึง หนังสือ และสือการเรียนรูดี มี ่ ้ คุณภาพ มีเนือหาสาระถูกต้อง ไม่เป็นพิษเป็นภัย และตรงใจผูอานใน ้ ้ ่ รูปสือสิงพิมพ์ สืออิเล็กทรอนิกส์ และสืออืนๆ เพือส่งเสริมการอ่านและ ่ ่ ่ ่ ่ ่ การเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ดีที่ ٢ บรรยากาศดี หมายถึง ห้องสมุดประชาชนทีเอือ่ ้ ต่อการอ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้า อุดมไปด้วยความรู้ ความบันเทิง และเชื้อเชิญให้ทุกคนเข้ามาใช้บริการเสมือนหนึ่งเป็นบ้านหลังที่ สอง ที่สะดวก สะอาด ร่มรื่น ปลอดโปร่ง และปลอดภัยสำาหรับทุก คนที่เข้ามาใช้บริการ เป็นห้องสมุดประหยัดพลังงาน และสะท้อน เอกลักษณ์ของชุมชน ดีที่ ٣ บรรณารักษ์ดี หมายถึง บรรณารักษ์และ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดที่เป็นตัวกลางในการเชือมโยงความรูใน ่ ้ ห้องสมุดกับผูใช้บริการ มีความเป็น “มืออาชีพ” มีจตบริการ มีความรูลึก ้ ิ ้ รูรอบ รู้กว้าง รูไกล ทันสมัย ทันความเปลียนแปลงของสังคม เป็น ้ ้ ่ นักจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เป็นผูบริหารจัดการ ้ ความรูที่ดี และเป็นผูปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ้ ้ วิสัยทัศน์ ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี คุณภาพและมาตรฐาน พันธกิจ 1. ให้บริการหนังสือ และสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ ้ 2. ให้บริการในบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้ 3. ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ แนวทางการดำาเนินงาน 1. จัดหาหนังสือ และสือการเรียนรูดี มีคณภาพ เพียงพอ ่ ้ ุ ต่อความต้องการ และเหมาะสมสำาหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ٢. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้า และสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน 3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพบรรณารักษ์และบุคลากร ผู้ ปฏิบัติงานห้องสมุดให้มีความเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ เป็นนัก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และเป็นผูบริหารจัดการ ้ ความรูที่ดี ้ มาตรฐาน“ห้องสมุด ٣ ดี”
 3. 3. 3 มาตรฐานที่ 1 หนังสือดี หมายถึง หนังสือ และสือการ ่ เรียนรูดี มีคณภาพ มีเนือหาสาระถูกต้อง ไม่เป็นพิษเป็นภัย และตรงใจ ้ ุ ้ ผูอานในรูปสือสิงพิมพ์ สืออิเล็กทรอนิกส์ และสืออืนๆ เพือส่งเสริมการ ้ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ อ่านและการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย มาตรฐานย่อย ตัวบ่งชี้ 1.1 หนังสือ และ 1. มีเนื้อหาสาระถูกต้อง ไม่เป็นพิษเป็นภัย สื่อการ และตรงใจผู้อ่าน เรียนรู้ที่มี เหมาะสมกับวัย สนุกสนาน เร้าความสนใจ คุณภาพ จูงใจผู้อ่านให้เกิดความ เพลิดเพลิน ให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส่ง เสริมจินตนาการ คุณธรรม จริยธรรม ก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่าน และ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ ในวิถีชีวิตได้ 2. มีความถูกต้องของข้อมูล มีความเทียงตรง ่ เชื่อถือได้ของแหล่งที่มา แหล่งค้นคว้า บรรณานุกรมถูกต้อง ชัดเจน ทันเหตุการณ์ และ ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3. มีภาพและลายเส้นประกอบสอดคล้องกับ เนื้อเรื่อง ชัดเจน เหมาะสมกับวัย และมีสีสันสวยงาม 4. ใช้ถ้อยคำา อักขรวิธี สำานวนภาษาถูกต้อง สื่อความหมายได้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสมกับประเภทและ วัยของผู้อ่าน 5. องค์ประกอบอื่นๆ เช่น ข้อมูลทาง บรรณานุกรมของหอสมุด แห่งชาติ เลขมาตรฐานสากลประจำา หนังสือ จำานวนครังที่พิมพ์ ้
 4. 4. 4 ปีที่พิมพ์ มีส่วนประกอบของหนังสือครบ ถ้วน เป็นหนังสือที่ ชนะการประกวดจากหน่วยงาน สถาบัน องค์กรต่างๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ 1.2 การจัดหา 1. มีการกำาหนดนโยบายการจัดหา คัดเลือก หนังสือ และ หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ดี 2. มีคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ และสื่อ การเรียนรู้ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือก 3. มีคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือ และสื่อการ เรียนรู้เข้าห้องสมุด ประชาชน ตามมติของคณะกรรมการคัด เลือกหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ 4. มีการจัดทำา และประกาศรายชื่อหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ ที่จัดซื้อเข้าห้องสมุดประชาชน 5. มีมุมแนะนำาหนังสือดี และหนังสือน่าอ่าน มาตรฐานย่อย ตัวบ่งชี้ 6. มีการหมุนเวียนหนังสือ และสื่อการเรียนรู้สู่ ชุมชนในรูปของ ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการอย่างทั่ว ถึง โดยจัดบริการปีละ ไม่น้อยกว่า ١٢ ครั้ง 7. มีการจัดหา จัดทำาฐานข้อมูล และวิธีการ เข้าถึงฐานข้อมูลของ หนังสือ และสื่อการเรียนรูที่คัดเลือกทุก ้ ประเภท เพื่อเสริมสร้าง พลังทางปัญญา
 5. 5. 5 8. มีการจัดหา จัดทำา หรือส่งเสริมการผลิต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และจัดบริการที่เอื้ออำานวยความสะดวกใน การเข้าถึงสารสนเทศ อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียม สำาหรับประชาชนทุก กลุ่มเป้าหมาย มาตรฐานที่ 2 บรรยากาศดี หมายถึง ห้องสมุด ประชาชนทีเอือต่อการอ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้า อุดมไปด้วยความรู้ ่ ้ ความบันเทิง และเชื้อเชิญให้ทุกคนเข้ามาใช้บริการเสมือนหนึ่งเป็น บ้านหลังที่สอง ที่สะดวก สะอาด ร่มรื่น ปลอดโปร่ง และปลอดภัย สำาหรับทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ เป็นห้องสมุดประหยัดพลังงาน และ สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน มาตรฐานย่อย ตัวบ่งชี้ 2.1 บรรยากาศ 1. มีความอบอุ่นเป็นกันเอง ทำาให้อยากอ่าน และ หนังสือมากยิ่งขึ้น เช่น สภาพ ١.١ สะอาด โล่ง โปร่ง สบาย เอื้อต่อการ แวดล้อมที่เอื้อต่อ อ่านและการเรียนรู้ การอ่านและ ١.٢ มีและจัดแสงสว่างเพียงพอต่อการ การเรียนรู้ อ่านหนังสือ แต่คำานึงถึงการ (ภายใน) ประหยัดพลังงาน ١.٣ ปลูกต้นไม้ สร้างความร่มรื่น และร่ม เงา 2. มีการจัดพื้นทีให้น่าสนใจ น่าเข้ามาใช้ ่ บริการ รวมถึงการจัดวาง เฟอร์นิเจอร์ เช่น ٢.١ จัดมุมให้อ่านหนังสือที่หลากหลาย ไม่มีมมอับ ุ และมุมลับสายตา ٢.٢ เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับผู้ใช้ บริการ ٢.٣ มีป้ายบอกรายละเอียดการใช้งานของ แต่ละพื้นที่ที่นาสนใจ ่
 6. 6. 6 มาตรฐานย่อย ตัวบ่งชี้ 3. มีสัดส่วนของการจัดวางหนังสือและพื้นที่ การอ่านที่อำานวยความ สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เช่น ٣.١ มีการจัดและวางหนังสือ โดยแบ่ง สัดส่วนของการให้บริการ ยืม - คืนหนังสือ พื้นที่การอ่าน และมี มุมบริการที่หลากหลาย ٣.٢ มีการจัดวางและจัดมุมหนังสือ สื่อสิ่ง พิมพ์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทหลากหลาย ี่ สอดคล้อง เหมาะสม และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ บริการ ٣.٣ สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย 2.2 บรรยากาศ 1. มีสถานที่เป็นเอกเทศ และได้รับการดูแล และ รักษา พัฒนา ปรับปรุง สภาพ ให้พร้อมสำาหรับการให้บริการ แวดล้อมที่เอื้อต่อ 2. ตั้งอยู่ในชุมชน มีการคมนาคมสะดวก การอ่านและ ปลอดภัย มีสิ่งอำานวย การเรียนรู้ ความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ (ภายนอก) 3. มีสิ่งอำานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการที่ หลากหลาย เช่น ป้ายชื่อ ห้องสมุดประชาชน ตราสัญญลักษณ์ และ กำาหนดเวลาเปิด – ปิด บริการ ฯลฯ) 4. มีความสวยงาม ทันสมัย เลือกใช้สีสัน สดใส ดึงดูดความสนใจ ของผู้ใช้บริการ 5. มีห้องนำ้าสะอาด สถานที่จอดรถ สวนหย่อม ป้ายบอกชื่อห้องสมุด และป้ายประชาสัมพันธ์
 7. 7. 7 6. มีพื้นทีที่ออกแบบให้พอเพียง โดยคำานึงถึง ่ การให้บริการ การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานของ บุคลากร ห้องสมุดประชาชน 7. ปรับเปลี่ยน และตกแต่งอาคารสถานที่ให้ รองรับการขยาย การให้บริการในอนาคต ทีเหมาะสมและ ่ สอดคล้องกับท้องถิ่น ชุมชน และสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน 8. การออกแบบและตกแต่งอาคาร ควร สร้างสรรค์ให้เป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และควร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัย ในการออกแบบ มาตรฐานย่อย ตัวบ่งชี้ 9. เปิดโอกาสให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่นมีส่วน ร่วมในการพัฒนา ห้องสมุดประชาชน 10. มีมุมบริการที่หลากหลาย เช่น มุมสุขภาพ มุมกาแฟ มุมเด็ก มุมแลกเปลี่ยนหนังสือเก่า ฯลฯ มาตรฐานที่ 3 บรรณารักษ์ดี หมายถึง บรรณารักษ์ และบุคลากรผูปฏิบตงานห้องสมุดที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง ้ ั ิ ความรู้ในห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ มีความเป็น “มืออาชีพ” มีจิต บริการ มีความรูลึก รู้รอบ รูกว้าง รูไกล ทันสมัย ทันความ ้ ้ ้ เปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ เรียนรู้ เป็นผู้บริหารจัดการความรูที่ดี และเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมี ้ ความสุข มาตรฐานย่อย ตัวบ่งชี้ 3.1 มีคุณภาพ 1. มีวิสัยทัศน์ และความรู้ความสามารถในการ
 8. 8. 8 บริหารจัดการงาน ห้องสมุด สามารถวิเคราะห์และประเมิน ความต้องการของ ผู้ใช้บริการ เพื่อการวางแผนและจัดการ ความรู้แนวใหม่ 2. มีสมรรถนะเป็นบรรณารักษ์มืออาชีพ หรือมี ทักษะในการ ดำาเนินงานห้องสมุด ได้แก่ ١.١ ความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค ห้องสมุด 1.٢ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัย ١.٣ ความสามารถในการให้บริการ ١.٤ ความสามารถในการจัดกิจกรรม ١.٥ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3.2 มีความเป็นมือ 1. มีกระบวนการ/ขั้นตอนในการดำาเนินงาน อาชีพ ห้องสมุดประชาชน ได้แก่ 1.1 แผน/โครงการพัฒนาห้องสมุด ประชาชน ١.٢ การดำาเนินงานตามแผน ١.٣ การติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน ١.٤ นำาผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา 2. เป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3. เป็นนักบริหารจัดการความรู้แนวใหม่ เพื่อ พัฒนาห้องสมุด ประชาชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มาตรฐานย่อย ตัวบ่งชี้ 4. เป็นนักคิด นักพัฒนา นักวางแผน และรู้จัก ใช้เทคโนโลยีททันสมัย ี่ ٥. เป็นนักประสานเครือข่าย และระดม ทรัพยากร ٦. เป็นผู้นำาด้านบริการ สารสนเทศทันสมัย
 9. 9. 9 สื่อสารฉับไว กิจกรรมหลากหลาย ใส่ใจผู้รับบริการ ประทับใจด้วยรอยยิ้ม ٧. มีความภูมใจในอาชีพ ิ 3.3 มีจิตบริการ 1. มีทัศนคติเชิงบวก มีจิตบริการ ยิมแย้ม ้ แจ่มใส ไม่เลือกปฏิบัติ มีอุดมการณ์ รักงาน และเป็นนักแก้ปัญหา 2. มีความรู้ลึก รูรอบ รู้กว้าง รู้ไกล ทันสมัย ้ ทันความเปลียนแปลง ่ ของสังคม 3. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการ อ่าน และการค้นคว้า 4. มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น และมีความสุข ในการทำางาน การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ บรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และผู้ เกี่ยวข้อง ประเมินสภาพการดำาเนินงานห้องสมุดในความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นจากเดิมทั้ง ٣ ด้าน ว่าอยู่ในสภาพใด ต้องพัฒนาด้านใด และกำาหนดแผนและแนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชนแต่ละ แห่งที่ชัดเจน ดังนี้ ด้านหนังสือ ١. ดำาเนินการให้มีการจัดซื้อหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ เข้าห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบาย เพือให้หองสมุดมีหนังสือ และ ่ ้ สือการเรียนรูดี มีคณภาพ และเพียงพอกับจำานวนผู้ใช้บริการ ่ ้ ุ ٢. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกหนังสือ และสื่อ การเรียนรู้เข้าห้องสมุด ٣. ดำาเนินการจัดซื้อหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ตามงบ ประมาณที่ได้รับจัดสรร และตามรายชื่อที่คัดเลือกไว้ในสัดส่วนที่ เหมาะสม ٤. กำาหนดนโยบายให้มีการใช้หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน โดยส่งเสริมให้มการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ี อ่านและการเรียนรู้ เพือกระตุนให้ผใช้บริการมีนสยรักการอ่านและการ ่ ้ ู้ ิ ั เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 10. 10. 10 ٥. จัดนิทรรศการ/ตลาดนัดหนังสือ และสือการเรียนรู้ โดย ่ เชิญชวนร้านค้า และสำานักพิมพ์ต่างๆ มาร่วมจำาหน่ายหนังสือ และสื่อ การเรียนรู้ ด้านบรรยากาศ ١. พัฒนาหรือปรับปรุงห้องสมุดให้มีบรรยากาศและ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านการเรียนรู้ และการค้นคว้า 2. ปรับปรุง ออกแบบและตกแต่งอาคาร ทังภายในและ ้ ภายนอกห้องสมุดให้มเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ี และควรใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยในการออกแบบ ٣. ซ่อมแซม ปรับปรุง จัดวางครุภณฑ์และสิงอำานวย ั ่ ความสะดวกให้ทนสมัย อุณหภูมิ สี และองค์ประกอบของครุภัณฑ์ ั ให้มีความสอดคล้องเป็นแนวคิดเดียวกัน รวมทั้งการจัดวางมุมต่างๆ และพื้นที่ใช้สอยภายในห้องสมุดให้เหมาะสม ด้านบรรณารักษ์ ١. พัฒนา อบรมบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ห้องสมุดให้มีความรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุดสมัยใหม่ รวมทัง ้ สร้างมุมมองใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ٢. มีการทำางานเชิงรุกและทำางานแบบคนรุ่นใหม่ เพื่อ ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้า หมาย ٣. สนับสนุน ส่งเสริมให้บรรณารักษ์และบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานห้องสมุดได้รับโอกาสในการอบรม ศึกษาดูงาน หรือแลก เปลี่ยนความรู้กับบุคลากรห้องสมุดอื่นๆ ٤. ส่งเสริมบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้อง สมุดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การใช้หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ให้กับผูใช้บริการตลอดเวลา ้
 11. 11. 11

×