แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

20,390 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
20,390
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
131
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 1. 1. แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ ١ วิ ช า สุ ข ศึ ก ษา เรื ่ อ ง เลื อ กรั บ ประทานอาหารที ่ เ หมาะสมกั บ วั ย ( บู ร ณาการตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ) กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ส ุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ปี ท ี ่ 1 เวลา ١ ชั ่ ว โมง สาระการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ٤ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ สมรรถภาพ และการป้ อ งกั น โรค มาตรฐาน พ.٤.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ ตั ว ชี ้ ว ั ด พ.٤.١ ม١/١ เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย รายละเอี ย ด พั ฒ นาสมรรถภาพทางกายที ่ พั ฒ นาด้ า น กิ จ กรรม สั ม พั น ธ์ ก ั บ สมอง สุ ข ภาพ ทั ก ษะจุ ด ประสงค์ ก าร 1. ความสมบูรณ์ 1. การคิด 1. การมีเหตุผลเรี ย นรู ้ แข็งแรงของ วิเคราะห์ 2. การรู้จักพอ1. วิเคราะห์อาหารที่ ร่างกาย สังเคราะห์ ประมาณเหมาะสมกับวัยต่างๆ - มีนำ้าหนัก - 2. การปฏิบัติ 3.(K) ส่วนสูง ตามเกณฑ์ 3. การเลือก2. ออกแบบเมนู - มีภาวะ อาหารที่มีอาหารที่เหมาะสมกับ โภชนาการที่ดี ประโยชน์ที่วัย (P) - ไม่เจ็บไข้ เหมาะสมกับ3. เห็นความสำาคัญ ได้ป่วย วัยของการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย (A)กระบวนการ 1. กระบวนการ ปฏิบัติ ٢. กระบวนการกลุม่สาระสำ า คั ญอาหาร เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ต้องการในการดำารง
 2. 2. ชีวิต การบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมย่อมมีผลดีตอ่สุขภาพ ทั้งในด้านการสร้างเสริมและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายตามวัย โดยต้องคำานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ ความสะอาดและความปลอดภัย ตลอดจนรับประทานอาหาร รายละเอี ย ด พั ฒ นาสมรรถภาพทางกายที ่ พั ฒ นาด้ า น กิ จ กรรม สั ม พั น ธ์ ก ั บ สมอง สุ ข ภาพ ทั ก ษะให้ได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ด้วยปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกายบุคคลแต่ละประเภทและวัยอุ ป กรณ์ 1. การรายอาหารต่าง ๆ 2. ภาพแสดงรายการอาหารแบบต่าง ๆ และอาหารที่เหมาะสมกับวัย 3. หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ٤. แบบฝึกหัด สุขศึกษาและ พลศึกษา 5. สื่อ ICT
 3. 3. 6. แหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอ เพียงของ โรงเรียนสาระการเรี ย นรู ้ 1. ความรู ้ อาหารที่เหมาะสมกับวัย 2. ทั ก ษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิ ด การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การประยุกต์ 3. คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำางานความเข้ า ใจที ่ ค งทน (Enduring Understanding) นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า คนในแต่ละวัยมีความต้องการประเภท ปริมาณ และสัดส่วนของอาหารที่แตกต่างกัน การบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมย่อมมีผลดีต่อสุขภาพ ทั้งในด้านการสร้างเสริมและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายตามวัย โดยต้องคำานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ ความสะอาดและความปลอดภัย ตลอดจนรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ด้วยปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกายแต่ละบุคคลชิ ้ น งานหรื อ ภาระงาน (หลั ก ฐาน ร่ อ งรอยแสดงความรู ้ ) - เมนูอาหารที่เหมาะสมกับคนวัยต่างๆคำ า ถามท้ า ทาย - ในวัยของนักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารอย่างไร เพราะอะไรขั ้ น ตอนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ขั ้ น นำ า เข้ า สู ่ บ ทเรี ย น 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย 4 ในการดำารงชีวิตของมนุษย์ โดยครูใช้คำาถามดังนี้ - ปัจจัย 4 ที่มีความจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์มี อะไรบ้าง (ตั ว อย่ า งคำ า ตอบยา อาหาร ที ่ อ ยู ่ อ าศั ย เครื ่ อ งนุ ่ ง ห่ ม ) - อาหารมีความสำาคัญกับการดำารงชีวิตของมนุษย์มากน้อยเพียงใด (ตั ว อย่ า งคำ า ตอบ มี ค วามสำ า คั ญ มากเพราะช่ ว ยในการเจริ ญ เติ บ โตของร่ า งกาย) - ถ้าไม่มีอาหารชีวิตมนุษย์จะเป็นอย่างไร (ตั ว อย่ า งคำ าตอบ ร่ า งกายแคระแกร็ น ขาดสารอาหาร อาจเสี ย ชี ว ิ ต ถ้ า ไม่ได้ ร ั บ เป็ น เวลานาน)
 4. 4. - ในแต่ละวันนักเรียนรับประทานอาหารอะไรบ้าง (ตั ว อย่ า งคำ า ตอบ ข้ า ว ผั ด ผั ก ผลไม้ ต้ ม ยำ า แกงจื ด ) - อาหารที่นักเรียนชอบรับประทานบ่อยๆ คืออะไร (ตั ว อย่ า งคำ า ตอบ แกงจื ด เต้ า หู ้ ห มู ส ั บ ไข่ เ จี ย ว) - นักเรียนคิดว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานในแต่ละวัน มีประโยชน์และเพียงพอกับความต้องการของร่างกายหรือไม่ (ตั ว อย่ า งคำ า ตอบ มี ป ระโยชน์ แ ละเพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของร่ า งกาย) - นักเรียนคิดว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานในแต่ละวัน มีความเหมาะสมกับวัยของตนเองหรือไม่ (ตั ว อย่ า งคำ า ตอบ มี ค วามเหมาะสมกั บ วั ย ) - นักเรียนคิดว่าคนในแต่ละวัยมีความต้องการอาหารใน ปริมาณและสัดส่วนที่เท่ากันหรือไม่อย่างไร (ตั ว อย่ า งคำ า ตอบ ไม่ เ ท่ า กั น เพราะร่ า งกายเจริ ญ เติ บ โต และใช้ พ ลั ง งานไม่ เ ท่ า กั น ) - การรับประทานอาหารให้ได้ประโยชน์สูงสุด ควรคำานึง ถึงอะไรบ้าง (ตั ว อย่ า งคำ า ตอบ สารอาหารที ่ ไ ด้ ค รบทุ ก หมู ่ /เพศ และวั ย ) ขั ้ น สอน 1. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียนว่า อาหารเป็นสิ่งจำาเป็นในการดำารงชีวิต ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ต้องการ การบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมย่อมมีผลดีต่อสุขภาพ ทั้งในด้านการสร้างเสริมและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายตามวัย โดยต้องคำานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ ความสะอาดและความปลอดภัย ตลอดจนรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ด้วยปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละบุคคล ٢. ให้นักเรียนศึกษาอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ จาก แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 3. ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนออกมานำาเสนออาหารที่เหมาะสมในแต่ละวัย ให้ครบทุกวัย จากนั้นครูให้ความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ยังไม่ครอบคลุม 4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและกลุ่มละ 4 – 5 คน ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดเมนูอาหารที่เหมาะสมกับคนวัยของตนเอง ร่วมกันคิดวิธี
 5. 5. การนำาเสนอที่น่าสนใจ จากนั้นออกมานำาเสนอเมนูอาหาร พร้อมกับอธิบายว่าเมนูอาหารเหล่านั้นเหมาะสมกับคนวัยของตนเอง เพราะอะไร 5. ครูเขียนคำาถามลงบนกระดาน แล้วให้นักเรียนเขียนคำาถาม และคำาตอบที่ถูกต้องลงในสมุดหรือกระดาษ A 4 แล้วส่งครูดังนี้ 1) เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงต้องได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนและแร่ธาตุต่างๆ ในปริมาณมากกว่าสารอาหารประเภทอื่น จงอธิบาย ٢) อาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนเราได้แก่อะไรบ้าง ให้เหตุผลประกอบการอธิบาย ขั ้ น สรุ ป 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ วัยรุ่นมีความต้องการประเภท ปริมาณ และสัดส่วนของอาหารที่พอเหมาะตามความต้องการของร่างกาย การบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมย่อมมีผลดีตอ ่สุขภาพ ทั้งในด้านการสร้างเสริมและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย โดยต้องคำานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ ความสะอาดและความปลอดภัย ตลอดจนรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบทัง 5 หมู่ ด้วย ้ปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกายแต่ละบุคคล ٢. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำาถามท้าทาย ดังนี้ - ในวัยของนักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารอย่างไร เพราะอะไรการจั ด บรรยากาศเชิ ง บวก - ครูชมเชยนักเรียนที่คิดเมนูอาหารที่เหมาะสมกับคนวัยได้อย่างถูกต้อง และนำาข้อมูลนั้นไปจัดป้ายนิเทศในชั้นเรียนการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ 1. วิ ธ ี ก ารวั ด และประเมิ น ผล 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 2. เครื ่ อ งมื อ 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
 6. 6. 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 3. เกณฑ์ ก ารประเมิ น 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่2 รายการ ถือว่า ผ่ า น ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ ผ ่ า น 3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก คะแนน 7-8 ระดับ ดี คะแนน 5-6 ระดับ พอใช้ คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุงกิ จ กรรมเสนอแนะ ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมกับคนวัย ในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่นต่อไปสื ่ อ /แหล่ ง การเรี ย นรู ้ 1. ภาพเมนูอาหาร 2. ภาพอาหารที่เหมาะสมกับวัย 3. สือ ICT ่ 4. หนังสือเรียนสุขศึกษา ٥. ใบงาน/ใบกิจกรรม 6. เฉลยใบงาน/กิจกรรม 7. อินเทอร์เน็ต ٨. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบั น ทึ ก หลั ง การจั ด การเรี ย นรู ้1. ความสำาเร็จในการจัดการเรียน รู……………………………………………………………… ้ …………………………………………………………………………………… …………. …………………………………………………………………………………… …………………………. …………………………………………………………………………………… ……………....
 7. 7. ٢. แนวทางในการพัฒนา…………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ……………....٣. ปัญหา/อุปสรรคในการสอน...................................................................................................... …………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ……………....4. แนวทางในการ แก้ไข…………………………………………………………… …………….. ………………………………………………………………………………… ……………………. …………………………………………………………………………………… …………….... …………………………………………………………………………………………………٥. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน........................................................................................................... ...................................................................................... ............................................................. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ……………....
 8. 8. เหตุผล………………………………………………………………………… ………………….6. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียน รู..................................................................................... ้ ......... …………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………….... (ลงชื่อ) ครูผู้สอน ( นายธีระเดช สองคำาชุมข้ อ เสนอแนะของหั ว หน้ า สถานศึ ก ษาหรื อ ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมาย .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ ........................................ ลงชื่อ................................................................ (.........................................................) ตำาแหน่ง............................................................
 9. 9. วันที่..........เดือน...........................พ.ศ............... 1. การประเมิ น ด้ า นความรู ้ ( K ) ١٠ คะแนน ระดับคุณภาพ แปลความหมาย( 4 ) ดีมาก นักเรียนสามารถวิเคราะห์อาหารที่เหมาะสมกับวัย( ١٠-٨ คะแนน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและหลากหลายมาก)( 3 ) ดี นักเรียนสามารถวิเคราะห์อาหารที่เหมาะสมกับวัย( ٧-٦ คะแนน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดีมีความหลากหลายบ้าง)( 2 ) พอใช้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์อาหารที่เหมาะสมกับวัย( ٥ คะแนน ) ได้อย่างถูกต้องแต่ยังไม่หลากหลาย( 1 ) นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์อาหารที่เหมาะสมกับปรับปรุง วัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและไม่หลากหลาย
 10. 10. ( ตำ่ากว่า ٥คะแนน ) 2. การประเมิ น ผลด้ า นพฤติ ก รรม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ( A ) ٤ คะแนน 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำางาน ระดับคุณภาพ แปลความหมาย( 4 ) ดีมาก นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรม( ٤ คะแนน ) บ่งชี้ได้อย่างเหมาะสมชัดเจนมากสามารถนำามา เป็นแบบอย่างได้( 3 ) ดี นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรม( ٣ คะแนน ) บ่งชี้ได้อย่างเหมาะสม( 2 ) พอใช้ นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรม( ٢ คะแนน ) บ่งชี้ได้พอสมควร( 1 ) นักเรียนไม่สามารถแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องปรับปรุง กับพฤติกรรมบ่งชี้ได้( ตำ่ากว่า ٢คะแนน ) 3. การประเมิ น ผลด้ า นกระบวนการ ( P ) ٦ คะแนน ระดับคุณภาพ แปลความหมาย( 4 ) ดีมาก นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง( ٦ - ٥ คะแนน สร้างสรรค์ ถูกต้อง มีความสุขในการทำากิจกรรม) และให้ความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรมเป็น อย่างดีมาก( 3 ) ดี นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง( ٤ คะแนน ) สร้างสรรค์ ถูกต้อง มีความสุขในการทำากิจกรรม และให้ความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรมเป็น อย่างดี
 11. 11. ( 2 ) พอใช้ นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง มี( ٣ คะแนน ) ความสุขในการทำากิจกรรม และให้ความร่วมมือ ในการดำาเนินกิจกรรมพอสมควร( 1 ) นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ และไม่ให้ปรับปรุง ความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรม( ตำ่ากว่า ٣คะแนน )เกณฑ์ ค ุ ณ ภาพของผู ้ เ รี ย น ระดับ 4 นำ้าหนักคะแนน ٢ - ١٨0 คะแนน ระดับ 3 นำ้าหนักคะแนน ١٧ - ١٤ คะแนน ระดับ 2 นำ้าหนักคะแนน 1 ٠ - 1 ٣ คะแนน ระดับ 1 นำ้าหนักคะแนน 1 – ٩ คะแนนเครื ่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผล 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 2. แบบประเมิน 3. แบบทดสอบเกณฑ์ ก ารตั ด สิ นระดับบุคคล นักเรียนมีผลงานอยู่ในระดับพอใช้ถือว่า ผ่าน (การประกันตัวชี้วัด )ระดับกลุ่ม จำานวนนักเรียนที่มีผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ٧٥ถือว่าผู้สอน ประสบผลสำาเร็จ ( การประกันการสอนของครู) แบบสรุ ป ผลการประเมิ น
 12. 12. ที่ ชื่อ - สกุล ระดับคุณภาพ หมายเ ความรู้ คุณลักษ ทักษะ หตุ ณะ1234567891011
 13. 13. 12131415161718192021222324252627 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
 14. 14. สมรรถภ การแสดง การตอบ การร่วมลำาดับที/ ่ ความสนใจ าพทาง ความคิดเห็น คำาถาม กิจกรรมชื่อ–สกุล กาย ٤ ٣ ٢ ١٠ ٤ ٣ ٢ ١ ٠٤ ٣ ٢ ١ ٠ ٤٣٢١٠٤ ٣ ٢ ١ ٠ เกณฑ์การวัด ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้ ระดับ ควร คุ ปาน ปรั ณ ดีเยี่ยม ดี กล พอใช้ บป ภา าง รุง พ
 15. 15. คะแนน ٤ ٣ ٢ ١ ٠

×