แบบกรอก Url Social Media

2,352 views

Published on

ดาวน์โหลดแบบ กรอก URL ของโครงการ Social Media

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบกรอก Url Social Media

 1. 1. -------------------สำำหรับผู้ท่ีไม่ทรำบ ID กรุณำกรอก URL ในช่อง ID ช่ ือ/สก่ล Wordpress SM001 นางสาวภักษร หรุ่นเลิศ http://paksorn.wordpress.com/ http://teacherkobwit2010.wordpress. SM002 com/ SM003 นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ http://khankhammuen.wordpress.co SM004 นายศราว่ฒิ ขันคำาหม่ ืน m/ SM005 SM006 นางสาวมาธวี หมุงไม้ข่ย http://sw2society.wordpress.com/ SM007 นายส่รชัย ปิ ยะประภาพันธ์ (อ้วน) - http://yaimangmum27.wordpress.co SM008 นายศราว่ธ ฤทธิจอหอ ์ m SM009 นางสาวส่นารี มีใหมุ SM010 นางศ่ภวรรณ ทักษิ ณ http://supphawan.wordpress.com SM011 นางฐิตาพร พรพนม http://thitaporn.wordpress.com SM012 นางสาวชลธิรา แก้วส่พรรณ SM013 SM014 นางสาวกนกรัตน์ บ่ญไชโย http://krookanokrat.wordpress.com SM015 นายพีรนั นท์ เกษทองมา http://peeranan.wordpress.com/ SM016 นายอำานาจ พรหมใจรักษ์ http://kruood.wordpress.com/ SM017 SM018 นายคเชนทร์ กองพิลา ้http://kruaeok3.wordpress.com SM019 นายชาติชาย พลจารย์ http://koh1999.wordpress.com/ SM020 นางสาวส่ธารัตน์ อน่กูลประเสริฐ http://sutharut.wordpress.com SM021 นายอร่ณ เมืองลอย ้http://marun53.wordpress.com: SM022 SM023 SM024 นางวิภาวดี วิเศษฤทธิ ์ http://puypuy22.wordpress.com SM025 นายพิทักษ์ สมาน http://pitaksamarn.wordess.com SM026 นายเจริญ พหลทัพ SM027 SM028 นายพ่ฒ ก้อนทอง http://12jsonbondx.wordpress.com/ http://wasan5859.wordpress.com/ SM029 นายวสันต์ เสียมแหลม ้ SM030 SM031 นายธีระชน ขวัญศักดิ ์ http://krootee.wordpress.com SM032 นางสาวอรทัย ภูยอดตา http://oratoar.wordpress.com SM033 นางส่ภาภรณ์ นิ ลยกานนท์ http://mymeanmeak.wordpress.com SM034 SM035 นายเกียรติศักดิ จันทร์ตา ์ http://kiiattisak.wordpress.com SM036 นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศ http://pakornkrits.wordpress.com SM037 นางสายพิน วงษารัตน์ http://saipin39.wordpress.com SM038 นายวรพจน์ อุ่นบ้าน http://oonban.wordpress.com SM039 นายแมนสรวง แซุซิม ้ http://mansuang1978.wordpress.com http://mrnitiyana01.wordpress.com/w SM040 นายนิ ติ ญานะ p-admin/index.php SM041 นางชนกพร ศรัทธา
 2. 2. SM042 SM043 SM044 นางร้่งกาญจน์ เกลอดู SM045 นายดวงดี เป็ งส่รินทร์ http://sompriaw.wordpress.com SM046 นายวิทวัฒน์ ณ วรรณมา http://withawatna.wordpress.com SM047 นางสาวบ่ณยรัตน์ ส่วิชา SM048 วุาท่ี ร.ต.อนั นต์ชัย รติวรรธนั นท์ http://guitarsuperboy.wordpress.com SM049 นายจิรพงษ์ คำาปวง http://kenygee53.wordpress.com SM050 SM051 SM052 SM053 นางสาวจาร่วรรณ บ่ญชลาลัย http://susuwan25.wordpress.com SM054 SM055 นางรุ่งทิวา ป่ณะต่ง http://kroorung2500.wordpress.com SM056 นางสาวส่กัญญา เพ็ชรอินทร์ SM057 นางรัชนี กร เครืออยุู http://krunong.wordpress.com/ SM058 นายส่รนาถ รินชมภู http://krucom.wordpress.com SM059 นายชัยวัฒน์ เทียนนาวา SM060 SM061 นายประเสริฐ ทรัพย์มาก http://supmarg.wordpress.com SM062 http://thongchaiphasri.wordpress.co SM063 นายธงชัย พาศรี m/ SM064 นายเวสแก้ว ยอดมงคล http://wesyod.wordpress.com SM065 นายแมนชัย สมนึ ก http://krooman.wordpress.com/ SM066 นายอารมณ์ ช่มเชิงกาญจน์ http://kruarom.wordpress.com SM067 นางวิภาวณี บ่ญศรี SM068 นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต http://teemtaro.wordpress.com/ SM069 นางดวงใจ วงษ์ อน่ http://duangjai068.wordpress.com/ SM070 นางทิพย์วรรณ ส่โธ http://krutip.wordpress.com SM071 นายวัชระ นาคกระแสร์ http://kruple.wordpress.com SM072 นายวีรชัย ฉลาด http://chalad.wordpress.com SM073 SM074 นางสาวส่รีรัตน์ จ่ติกรี http://knowin.wordpress.com SM075 SM076 SM077 นางจิราภรณ์ ศิริส่รักษ์ http://krumew.wordpress.com/ SM078 นางปวริศา พิก่ล http://krooaow.wordpress.com SM079 SM080 SM081 SM082 นางวรรดี พูลสวัสดิ ์ http://krujun111.wordpress.com/ SM083 นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์ SM084
 3. 3. SM085 วุาท่ีร.ต.ชิตชัย โพธิประภา ์ http://phchitchai.wordpress.com/ SM086 นายละเอียด คิดรอบ http://laiad.wordpress.com SM087 นายรัฐพล ศิริพิมลวัฒน์ http://ppl236.wordpress.com SM088 นางปรีดา ส่ขเจริญ http://da425.wordpress.com/ http://thunnaok.wordpress.com/ SM089 นางสาวกฤษณา เหลุาเขตกิจ SM090 นางนวพรรษ เกุงกำาลังพล http://miracle_nk.wordpress.com/ SM091 นางสาวส่ภาวดี ศรีส่ชาติ http://tookae.wordpress.com/ SM092 SM093 นายปริญญา พวงจันทร์ http://yew18wordpress.com SM094 SM095 SM096 SM097 SM098 SM099 SM100 SM101 SM102 SM103 SM104 SM105 SM106 SM107 SM108 นายบ่ญเลิศ อละสัตย์ http://alasat.wordpress.com SM109 SM110 SM111 นางสาวภาณ่มาศ นั กษั ตรมณฑล https://krupharthid.wordpress.com/ SM112 SM113 SM114 นางสาวราตรี มวลเม่ียง SM115 SM116 SM117 SM118 SM119 SM120 SM121 SM122 SM123 นางสาวจ่นจิรา เป็ งยะสา http://junji2009.wordpress.com/ SM124 SM125 SM126 http://weerabong2516.wordpress.co SM127 นายวีระพงษ์ บรรจง m SM128 นายธวัช พรมี http://noooooy.wordpress.com/ SM129 นางฐิติพร ไหวดี http://taenmai.wordpress.com/ SM130
 4. 4. SM131 SM132 SM133 SM134 นายจักราย่ทธ นพราลัย http://www.krudontree.info SM135 SM136 SM137 นายประหยัด ภารการ htt://www.yat2507.wordpress.com SM138 นายพาย่พงศ์ พาย่หะ SM139 SM140 SM141 นางชูติวรรณ อุ่มสาตร์ http://www.chutiwan.com SM142 SM143 นางพรรณพร โพธิจันทร์ ้http://neena5339wordpress.com/ SM144 นางสาวขนิ ษฐา วทัญญู http://krukanidta.wordpress.com SM145 SM146 นายรักพงษ์ ศิริโกุงธนู http://prince2521.wordpress.com/ SM147 SM148 นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์ก่ล http://yaowarat12.wordpress.com/ SM149 SM150 นายชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ http://kruchaiwat.wordpress.com/ SM151 SM152 SM153 นายสราว่ธ ชัยยอง http://kruwut.wordpress.com SM154 SM155 SM156 SM157 นายศตภิษัช ไกรษี SM158 นายนิ ธิโรจน์ ตรีรัตน์วิชชา SM159 นายประวิตร ตระกูลวิทยานั นท์ SM160 นางย่พวรรณ ตรีรัตน์วิชชา http://kruyu.wordpress.com SM161 นายณรงค์ศักดิ พรมวัง ์ SM162 นายว่ฒิพงษ์ การ่ญ http://cooltonga.wordpress.com SM163 นางกานต์พิชชา จีระศิริ http://karnpitcha.wordpress.com SM164 นางอารีลักษณ์ ปุ ่กน้ อย http://arreelak.wordpress.com SM165 นางสาวจันทร์เพ็ญ บำาร่งช่ ือ http://tooktachanpen.wordpress.com SM166 SM167 SM168 SM169 นายสันติชัย บ่ญรักษ์ http://santichai87.wordpress.com/ SM170 นางศศิวรรณ ค้่มฉายา http://sasiwan1972.wordpress.com/ SM171 ด.ต.พิศาล เกียรติอ่ดมศักดิ ์ ์ http://Krukoon.wordpress.com SM172 นางสาวอัจฉรา อ่รัชโนประกร https://oahka.wordpress.com SM173 นางสาวศ่ภมาศ คงคาชุวย http://ann1973.wordpress.com SM174 นางจ่รีย์พร ชูชนะกิจ http://juri05.wordpress.com SM175 นายนฤพนธ์ สายเสมา http://kruaun.wordpress.com SM176
 5. 5. SM177 นายนโรดม นรินทร์รัมย์ SM178 SM179 นางวัชรีพร ชัยจักร์ http://krootim.wordpress.com SM180 นายทนงศักดิ เ์ตียวศิริชัยสก่ล http://krutum.wordpress.com SM181 SM182 SM183 SM184 SM185 SM186 SM187 SM188 นางสาวเบญจพร เห็มส่ข http://kruaey.wordpress.com SM189 SM190 นายเรืองสิทธิ นามกอง ์ http://theruangsti.wordpress.com SM191 นางสาวเต็มศิริ เอ่ียมสก่ล http://temsirijung.wordpress.com http://signup.wordpress.com/activate SM192 นางลัฐิกา ผาบไชย /8a4770207e315b3a SM193 นางสาวปิ ติมา บ่ญประสิทธิ ์ http://baitoei2528.wordpress.com SM194 SM195 นายวัลลภ บ่ญชุวย http://kroowanlop.wordpress.com SM196 นายส่รพล ก่ิมเกลียง ้ SM197 นายภูมรินทร์ ศรไชย http://poomarin.wordpress.com SM198 SM199 นางสาวพิมพ์พร ก้อนคำา http://pim1414.wordpress.com SM200 นางสาวรจนพร คูณผล http://rojjanaporn.wordpress.com
 6. 6. ผู้ท่ีไม่ทรำบ ID กรุณำกรอก URL ในช่อง ID ไหนก็ไดูท่ีว่ำงค่ะ เพรำะจะมีกำรรัน ID ใหม่อีกครังในวันลงทะเบียน ้ Twitter Facebook http://www.facebook.com/profile.php? http://twitter.com/paksorn ref=profile&id=903520577 http://www.facebook.com/reqs.php#!/? http://twitter.com/teacherkobwit ref=home http://www.facebook.com/people/Saraw http;//twitter.com/krusarawut ut-Khankhammuen/100000927674184 http://www.facebook.com/home.php?#!/ http://twitter.com/sw2society profile.php?id=100000916364050 http://www.facebook.com/profile.php? http://twitter.com/oonsura id=100000350600850 http://twitter.com/yaimangmum27 http://facebook.com/yaimangmum27 http://twitter.com/kroolek http://facebook.com/sakura kinomoto http://facebook.com/profile.php? http://twitter.com/supphawan http://twitter.com/Pornpanom id=1653668172 http://www.facebook.com/thitaporn1210 http://www.facebook.com/profile.php? http://twitter.com/paungchompu id=100000734345242 http://www.facebook.com/reqs.php#!/pro http://twitter.com/kanokrat_pam file.php?id=586709854 http://www.facebook.com/home.php?#!/ http://twitter.com/p_ranan profile.php?id=100000919427790 http://www.facebook.com/home.php#!/p eople/kruaeo- http://twitter.com/kruaeo khonkaen/100000895220655 http://twitter.com/koh1999 http://www.facebook.com/koh1999 http://twitter.com/sutharut http://www.facebook.com?ref=home http://twitter.com/marun53 http://www.facebook.com/marun53 http://www.facebook.com/pages/puypuy http://twitter.com/puy_puy22 22/107668539261235 http://twitter.com/samarn55 http://www.facebook.com/samarn52 http://twitter.com/paholtup http://www.facebook.com/home.php? http://www.facebook.com/jsonbond#!/? http://twitter.com/jsonbond http://twitter.com/wasan5859 ref=home http://www.facebook.com/wasan5859 http://twitter.com/krootee http://www.facebook.com/krootee http://twitter.com/phuyotta http://www.facebook.com/oar orat http://twitter.com/mymeanmeak http://www.facebook.com.mymeanmeak http://twitter.com/kiiattisak http://www.facebook.com/j.kiattisak http://www.twitter.com/pakornkrits http://www.facebook.com/pakornkrits http://www.facebook.com/gettingstarted. http://twitter.com/sm036 php http://twitter.com/oonban http://www.facebook.com/oonban http://www.facebook.com/home.php?#!/ http://www.twitter.com/mansuang1978 http://www.facebook.com/mansuang profile.php? http://www.facebook.com/? http://twitter.com/@mrnitiyana ref=profile&id=100000252576518 sk=messages&tid=1222004111389#!/pr http://twitter.com/cha_nok ofile.php?ref=profile&id=1831625712
 7. 7. http://www.facebook.com/home.php?#!/ http://twitter.com/keabmaew profile.php?id=100000511634580 http://twitter.com/sompriaw http://facebook.com/sompriaw.aums http://twitter.com/withawatna http://facebook.com/withawatna http://www.facebook.com/kenygee53 http://twitter.com/kenygee53 http://twitter.com/susuwan25 http://www.facebook.com/susuwan25 http://twitter.com/kroowawa http://www.facebook.com/khuwawa http://twitter.com/japetin http://www.facebook.com/people/Krunon http://twitter.com/krunong2553 gcom-Krunong/100000912075444 http://facebook.com/Krucom http://twitter.com/krucomputer Ajancomputer http://twitter.com/supmarg http://www.facebook.com/supmarg http://www.facebook.com/thongchaiphas http://twitter.com/thongchaiphasri ri http://twitter.com/wesyod http://www.facebook.com/home.php? http://twitter.com/kroomanchai http://www.facebook.com/manchais http://twitter.com/kruarom http://www.facebook.com/kruarom http://twitter.com/nwpit http://www.facebook.com/gettingstarted. http://twitter.com/teemtaro http://www.facebook.com/teemtaro php#!/profile.php? http://twitter.com/Kruduang068 ref=profile&id=1550895662 http://www.facebook.com/#!/profile.php? ้http://twitter.com/krutippawan id=100000875679355 http://teitter.com/nakgrasair http://www.facebook.com/nakgrasair http://twitter.com/cosmo014 http://www.facebook.com/cosmo014 http://twitter.com/heartittea http://www.facebook.com/heartittea http://www.facebook.com/people/Mewm https://twitter.com/mntonoak ew-Sirisurak/100000424714452 http://www.facebook.com/home.php#!/pr http://twitter.com/krooaow ofile.php?id=100000907603016 http://www.facebook.com/profile.php? http://twitter.com/kruwandee id=100000847327258 http://www.facebook.com/profile.php? http://twitter.com/krujun id=100000666114383
 8. 8. http://www.facebook.com/profile.php? http://twitter.com/phchitchai http://www.facebook.com/phchitchai v=feed&story_fbid=101714823202716&i http://twitter.com/pikpon d=100000925961805 http://twitter.com/pollog236 http://www.facebook.com/pollog236 http://twitter.com/preeda_suk http://twitter.com/thunnaok http://www.facebook.com/preedasuk http://www.facebook.com/thunna http://twitter.com/miracle_nk http://www.facebook.com/?ref=home http://twitter.com/srisuchat2010 http://www.facebook.com/#!/?ref=home http://www.facebook.com/#!/profile.php? http://twitter.com/yew18 id=100000890805635 http://twitter.com/blalasat http://twitter.com/phaRthid http://www.facebook.com/pharthid http://th-th.facebook.com/people/Ratree- http://twitter.com/ratree21 Mounmeang/100000125497459 http://www.facebook.com/profile.php? https://twitter.com/junji2009 id=100000870146626 http://www.facebook.com/find-friends/? http://twitter.com/weerabong2516 code=178595557 http://twitter.com/kroonooy http://www.facebook.com/noooooy http://www.facebook.com/profile.php? http://twitter.com/taenmai ref=profile&id=740589563
 9. 9. http://www.facebook.com/profile.php? http://twitter.com/krudontree id=1433435686 http://www.facebook.com/home.php?#!/ profile.php? http://twitter.com/yat2507 ref=profile&id=100000850473714 http://twitter.com/THEMOO101 http://twitter.com/chutiwan http://www.facebook.com/profile.php? http://www.facebook.com/? http://twitter.com/neena5339 id=1789477916 ref=home#!/profile.php? http://twitter.com/monkeyscity id=100000926837976 http://www.facebook.com/#!/profile.php? http://twitter.com/prince2521 id=100000905625713 http://www.facebook.com/profile.php? http://twitter.com/yaowarat12 id=100000846391447 http://www.facebook.com/home.php?#!/ http://twitter.com/kruchaiwat profile.php?id=100000525361756 http://www.facebook.com/profile.php? http://twitter.com/kruwut ref=profile&id=100000921525409 http://th- th.facebook.com/people/Satapisat- http://www.facebook.com/? Kraisee/100000640987493 ref=home#!/profile.php? http://twitter.com/satapisat ref=profile&id=100000915498309 http://twitter.com/baszaa55 http://twitter.com/prawit743้5 http://www.facebook.com/prawit1972 http://www.facebook.com/?ref=home#!/? https://twitter.com/kruyu ref=home http://facebook.com/MaxManU http://twitter.com/cooltonga http://www.facebook.com/cooltonga http://www.facebook.com/home.php?#!/ http://twitter.com/karnpitcha profile.php?id=100000112946860 http://twitter.com/arreelak http://www.facebook.com/arreelak http://twitter.com/chanpenbum http://www.facebook.com/profile.php? http://twitter.com/santichai87 id=1054150523 http://twitter.com/sasiwan1972. http://www.facebook.com/sasiwan http://twitter.com/ krukoon http://www.facebook.com/krukkoon http://www.facebook.com/editpicture.php http://twitter.com/kruoah http://www.facebook.com/oahka ?success=1#!/profile.php? http://twitter.com/supamas_ann ref=profile&id=100000862352961 www.facebook.com/profile.php? http://twitter.com/juriporn ref=profile&id=100000893502827 http://twitter.com/kruaun http://www.facebook.com/kruaun
 10. 10. http://twitter.com/TnaroT http://www.facebook.com/profile.php? http://twitter.com/timsri id=1063424359#!/?ref=home http://twitter.com/krootum http://www.facebook.com/krootum http://twitter.com/aey210 http://www.facebook.com/kruaey htt//www.facebook.com/Ruangsit http://twitter.com/namkong Namkong http://www.facebook.com/find-friends/? http://twitter.com/temsirijung code=1759693283#!/profile.php? http://www.facebook.com/people/Pitima- http://twitter.com/Lathiga06 id=100000467462341&ref=pymk Boonprasit/1184887728 http://twitter.com/baitoei_pitima http://twitter.com/kroowanlop http://facebook.com/kroowanlop http://twitter.com/warinschool http://www.facebook.com/itwarin ้http://twitter.com/poomarin ้http://facebook.com/poomarin http://twitter.com/pim1414 http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=1383392193 http://twitter.com/rojjana_1 http://www.facebook.com/profile.php?id=100000852845012
 11. 11. ะจะมีกำรรัน ID ใหม่อีกครังในวันลงทะเบียน ------------------------ ้ YouTube http://www.youtube.com/user/Paksorn? feature=mhw4 http://www.youtube.com/user/teacherkobwit http://www.youtube.com/user/khankham3? feature=mhw4 http://www.youtube.com/user/sw2society - http://www.youtube.com/user/yaimangmum27 http://www.youtube.com/user/krooolek http://www.youtube.com/user/supphawan? feature=mhw4 http://www.youtube.com/user/thitaporn1210 http://www.youtube.com/user/paungchompu http://www.youtube.com/user/kanokratnaka http://www.youtube.com/user/MrPeeranan http://www.youtube.com/user/kruaeo2511? feature=mhw4 http://www.youtube.com/kurukoh http://www.youtube.com/user/sutharut http://www.youtube.com/marun531 http://www.youtobe.com/22puypuy ้http://www.youtube.com/user/chapaholtup http://www.youtube.com/user/wasan5859 http://www.youtube.com/krootee http://www.youtube.com/phuyotta meak http://youtube.com/mymeanmeak http://www.youtube.com/jkiattisak http://www.youtube.com/Mrpakornkrits http://www.youtube.com/user/saipim http://www.youtube.com/oonban http://www.youtube.com/mansuang1978 http://www.youtube.com/user/mrnitiyana? feature=mhw4 http://www.youtube.com/cnchanok
 12. 12. http://youtube.com/sompriaw http://youtube.com/withawatna http://www.youtube.com/kenygee53 http://www.youtube.com/kroojaja http:www.youtube.com/kroowawa http://www.youtube.com/user/krunong2553 http://www.youtube.com/user/krucomputer http://www.youtube.com/supmarg http://www.youtube.com/thongchaiphasri http://www.youtube.com/wesyod http://www.youtube.com/mrmanchai1 http://www.youtube.com/kruarom http://www.youtube.com/teemtaro http://www.youtube.com/user/duangjai068 http://www.youtube.com/TheCosmo014 http://www.youtube.com/heartittea http://www.youtube.com/user/mntonoak http://www.youtube.com/my_videos? feature=mhw4 http://www.youtube.com/user/krujun? feature=mhw4
 13. 13. http://www.youtube.com/user/phchitchai http://www.youtube.com/user/thaipik http://www.youtube.com/user/pollog236 http://www.youtube.com/preedasuk http://www.youtube.com/user/thunnaok http://www.youtube.com/user/miracle2519 http://www.youtube.com/user/srisuchat2010? feature=mhw4 http://www.youtube.com/finish_ssu?next= http://www.youtube.com/blalasat http://www.youtube.com/pharthid http://www.youtube.com/user/junji20091 http://www.youtube.com/user/weerabong2516 http://www.youtube.com/doctornooy http://www.youtube.com/taenmai
 14. 14. http://www.youtube.com/krudontree http://vdo.krudontree.com http://www.youtube.com/user/tuk2507 http://www.youtube.com/user/neena5339 http://www.youtube.com/user/krukanidta http://www.youtube.com/user/kruprince http://www.youtube.com/user/yaowarat12 http://www.youtube.com/user/kruchaiwat http://www.youtube.com/user/wut2524 http://www.youtube.com/user/baszaa55 http://www.youtube.com/user/kruyupa http://www.youtube.com/user/cooltonga http://www.youtube.com/user/karnpitcha2505 http://www.youtube.com/arreelak http://www.youtude.com/chanpenbum http://www.youtube.com/santichai87 http://www.youtube.com/sasiwan1972 http://www.youtube.com/user/krukoon http://www.youtube.com/user/kruoah http://www.youtube.com/user/krusupamas http://www.youtube.com/user/juripornc467 http://www.youtube.com/user/kruaun
 15. 15. http://www.youtube.com/user/krootum http://www.youtube.com/user/kruaey http://www.youtube.com/user/Theruangsit http://www.youtube.com/user/baitoei2528 http://www.youtube.com/kroowanlop http://www.youtube.com/user/itwarin http://www.youtube.com/poomarinyou http://www.youtube.com/pimporn1414 http://www.youtube.com/user/rojjanaporn? feature=mhw4
 16. 16. น ------------------------ Fickr SlideShare http://www.flickr.com/photos/pataew/ http://www.slideshare.net/paksorn http://www.flickr.com/people/48728385@N06/ http://www.flickr.com/photos/48662466@N06 http://www.slideshare.net/teacherkobwit User http://www.slideshare.net/khankhammu en http://www.flickr.com/photos/sw2society/ - - http://www.slideshare.net/yaimangmum http://www.flickr.com/photos/yaimangmum27 27 http://www.slideshare.net/kroolek http://www.flickr.com/photos/48617704@N05/ http://www.flickr.com/people/thitaporn/ http://www.slideshare.net/supphawan http://www.slideshare.net/thitaporn http://www.flickr.com/photos/kanokrat_pam http://www.slideshare.net/kanokratpam http://www.flickr.com/photos/48736305@N03 http://www.slideshare.net/peeranan http://www.flickr.com http://www.slideshare.net/kruaeok3 http://www.flickr.com/photos/koh1999 http://www.slideshare.net/koh1999 http://www.fickr.com/photos/sutharut http://www.slideshare.net/sutharut http://www.flickr.com/photos/marun53 http://www.slideshare.net/marun53 http://www.slideshare.net/puypuy22 http://www.slideshare.net/paholtupcharo en http://www.flickr.com/photos/48681386@N05 http://www.slideshare.net/jsonbond http://www.slideshare.net/wasan5859 http://www.flickr.com/photos/27304636@N08 http://www.flickr.com/krootee http://www.slideshare.net/krootee2010 http://www.slideshare.net/phuyotta http://flickr.com/mymeanmeak http://slideshare.net/mymeanmeak http://www.flickr.com/photos/48674538@N05 http://www.slideshare.net/kiiattisak http://www.flickr.com/photos/pakornkrits http://www.slideshare.net/pakornkrits http://www.flickr.com/photos/saipin1 http://www.slideshare.net/sm037 http://www.flickr.com/photos/oonban http://www.flickr.com/photos/mansuang1978 http://www.slideshare.net/oonban http://slideshare.net/mansuang1978 http://www.flickr.com/account http://www.slideshare.net/mrnitiyana
 17. 17. http://www.fickr.com//photos/48795642@N08/ http://www.slideshare.net/chanok http://www.flick.com/photos/sompriaw http://slideshare.net/sompriaw http://www.flick.com/photos/withawatna http://slideshare.net/withawatna http://www.flickr.com/photos/kenygee53/ http://www.slideshare.net/kenygee53 http://www.flickr.com/photos/kroojaja/ http://www.slideshare.net/susuwan25 http://www.flickr.com/photos/krurung/ http:www.slideshare.net/kroorung2513 http://www.slideshare.net/krunong http://www.flickr.com/photos/krunong http://www.flickr.com/krucomputer http://www.slideshare.net/krucomputer http://www.flickr.com/photos/supmarg http://www.slideshare.net/supmarg http://www.slideshare.net/thongchaipha http://www.flickr.com/photos/thongchaiphasri/ sri http://flickr.com/photos/wesyod http://www.slideshare.net/wesyod http://www.flickr.com/photos/krooman http://www.slideshare.net/krooman http://www.flickr.com/photo/kruarom http://www.slideshare.net/kruarom http://www.flickr.com/photos/teemtaro http://www.slideshare.net/teemtaro http://ww.flicckr.com/photos/kruduang068/ http://www.slideshare.net/Kruduang068 http://www.flickr.com/photos/krutippawan/ http://www.slideshare.net/krutip http://www.slideshare.net/dragonpmp http://www.flickr.com/people/48710416@N08 http://www.slideshare.net/cosmo014 http://www.flickr.com/photos/48705863@N08/ http://www.slideshare.net/heartittea http://www.flickr.com/photos/18523853@N02/ http://www.slideshare.net/krumew/ http://www.flickr.com/photos/48708950@N05/ http://www.slideshare.net/kruwandee http://www.flickr.com/photos/48662854@N03 http://www.slideshare.net/krujun
 18. 18. http://www.flickr.com/photos/phchitchai http://www.slideshare.net/phchitchai www.flickr.com/laiad http://www.slideshare.net/ponpee http://www.flickr.com/people/pollog236/ http://www.slideshare.net/pollog236 http://www.flickr.com/preeda http://www.slideshare.net/da425 http://www.slideshare.net/thunnaok http://www.flickr.com/photos/thunnaok/ http://www.flickr.com/photos/48660382@no7 http://www.slideshare.net/miracle2519 http://www.flickr.com/photos/48790290@N08/?saved=1 http://www.slideshare.net/srisuchat2010 http://www.flickr.com/configurator/ http://www.slideshare.net/yew18 http://www.flickr.com/photos/alasat http://www.slideshare.net/alasat http://www.slideshare.net/pharthid http://www.flickr.com/photos/48678083@N04/ http://www.slideshare.net/junji20091 http://www.slideshare.net/weerabong25 http://www.flickr.com/people/48655565@N04 16 http://www.flickr.com/photos/noooooy http://www.slideshare.net/noooy/ http://www.flickr.com/photos/82071533@N00/ http://www.slideshare.net/taenmai
 19. 19. http://www.flickr.com/photos/48733343@N08/ http://www.slideshare.net/krudontree http://www.scribd.com/yat2507 http://www.slideshare.net/yat2507 http://www.flickr.com/neena5339 http://www.slideshare.net/neena5339 http://www.slideshare.net/krukanidta http://www.flickr.com/kruprince http://www.slideshare.net/kruprince http://www.flickr.com/people/48680421@N02/ http://www.slideshare.net/yaowarat12 http://www.slideshare.net/chaiwat http://www.flickr.com/photos/kruchaiwat/ singnont http://www.flickr.com/people/kruwut/ http://www.slideshare.net/wut2524 http://www.flickr.com/people/48702255@N04 http://www.slideshare.net/baszaa55 http://www.flickr.com/photos/kruyu http://www.slideshare.net/kruyu http://www.flickr.com/photos/cooltonga/ http://www.slideshare.net/cooltonga http://www.slideshare.net/invite? http://www.flickr.com/configurator/buddyicon/ from=signup http://flickr.com/arreelak www.slideshare.net/arreelak http://www.flickr.com/photos/48712068@N06/446216506 8/ http://www.slideshare.net/santichai87 http://www.flickr.com/photos/sasiwan1972 http://www.slideshare.net/sasiwan1972 http://www.flickr.com/photos/krukoon/ http://www.slideshare.net/krukoon http://www.flickr.com/photos/kruoah/ http://www.slideshare.net/oahka http://www.flickr.com/photos/supamas www.flickr.com/photos/juriporn www.slideshare.net/juriporn http://Flickr.com/photos/kruaun http://SlideShare.net/kruaun
 20. 20. http://www.flickr.com/photos/krutum http://www.slideshare.net/krutum http://www.flickr.com/photos/kruaey http://www.slideshare.net/kruaey http://www.flickr.com/photos/theruangsit htt://www.slideshare.net/theruangsit http://www.flickr.com/photos/baitoei_pitima/ http://www.slideshare.net/baitoei2528 http://www.flickr.com/photos/kroowanlop/ http://www.slideshare.net/kroowanlop http://www.slideshare.net/poomarin http://www.flickr.com/photos/pim1414/ http://www.flickr.com/people/48669887@NO4/ http://www.slideshare.net/pim1414 http://www.slideshare.net/rojjanaporn
 21. 21. Scribd http://www.scribd.com/teacherkob wit http://www.scribd.com/kroosarawu t http://www.scribd.com/sw2society - http://www.scribd.com/supphawan http://www.scribd.com/thitaporn http://www.scribd.com/kanokrat_p am http://www.scribd.com/peeranan http://www.scribd.com/krukhonkae n http://www.scribd.com/koh1999 http://www.scribd.com/sutharut http://www.scribd.com/marun53 http://www.scribd.com/puypuy22 http://www.scribd.com/paholtup04 http://www.scribd.com/jsonbond71 7 www.scribd.com/wasan58591679 http://www.scribd.com/krootee http://www.scribd.com/phuyotta http://www.scribd.com/mymeanme ak http://www.scribd.com/j_kiattisak7 959 http://www.scribd.com/pakornkrits http://www.scribd.com/saipin http://www.scribd.com/mansuang1 http://www.scribd.com/oonban 978 http://www.scribd.com/mrnitiyana
 22. 22. http://scribd.com/sompriaw http://scribd.com/withawatna http://www.scribd.com/kenygee53 http://www.scribd.com/susuwan25 http://ww.scribd.com/kroowawa http://www.scribd.com/krunong http://www.scribd.com/krucompute r http://www.scribd.com/supmarg http://www.scribd.com/thongchaip hasri http://www.scribd.com/wesyod http://www.scribd.com/krooman http://www.scribd.com/kruarom http://www.scribd.com/teemtaro http://www.scribd.com/Kruduang0 68 http://www.scribd.com/krutippawa n http://scribd.com/cosmo014 http://scribd.com/heartittea http://www.scribd.com/krumew
 23. 23. http://www.scribd.com/phchitchai http://www.scribd.com/laiad http://www.scribd.com/pollog236 http://www.scribd.com/da425 http://www.scribd.com/thunnaok http://www.scribd.com/miracle251 9 http://www.scribd.com/tookae1383 http://www.scribd.com/yew18 http://www.scribd.com/blalasat http://www.scribd.com/pharthid http://www.scribd.com/junji2009 http://www.scribd.com/weerabong 2516 http://www.scribd.com/noooooy/ http://www.scribd.com/taenmai
 24. 24. http://www.scribd.com/yat2507 http://www.scribd.com/neena5339 http://www.scribd.com/krukanidta http://www.scribd.com/kruprince http://www.scribd.com/yaowarat12 http://www.scribd.com/kruchaiwat http://www.scribd.com/baszaa55 http://www.scribd.com/kruyupawa n8464 http://www.scribd.com/cooltonga http://www.scribd.com/karnpitcha2 505 http://www.scribd.com/arreelak http://www.scribd.com/santichai87 http://www.scribd.com/sasiwan19 72 http://www.scribd.com/krukoon http://www.scribd.com/kruoah www.scribd.com/juriporn http://Scribd.com/kruaun147
 25. 25. http://www.scribd.com/krutum http://www.scribd.com/kruaey http://www.scribd.com/theruangsit http://www.scribd.com/temsirijung http://www.scribd.com/baitoei2528 http://www.scribd.com/wanlop007 http://www.scribd.com/pim1414 http://www.scribd.com/rojjanaporn

×