Successfully reported this slideshow.

Project-based Learning with Mentoring in Control system Engineering

1

Share

Upcoming SlideShare
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
Loading in …3
×
1 of 90
1 of 90

Project-based Learning with Mentoring in Control system Engineering

1

Share

Download to read offline

Project-based Learning with Mentoring in Control system Engineering to enhance cognitive and skill of learners.The slide shown best practice for using pragmatism philosophy and constructivism approach through project for learners construct knowledge and skill by himself.

Project-based Learning with Mentoring in Control system Engineering to enhance cognitive and skill of learners.The slide shown best practice for using pragmatism philosophy and constructivism approach through project for learners construct knowledge and skill by himself.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Project-based Learning with Mentoring in Control system Engineering

 1. 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับระบบการให้คาปรึกาา ตามแนวการสร้างสรรค์ความรู้ เรื่องการควบคุมระบบ นายสันติ หุตะมาน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. Topic ที่นาเสนอ ข้อเสนอแนะ สรุปผลการวิจัย ขั้นทดลองเครื่องมือวิจัย การทดลองใช้เครื่องมือในงานวิจัย วัตถุประสงค์งานวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องงานวิจัยด้าน PBL, Mentoring และ Authentic Assessment ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
 3. 3. ความเป็นมาของการศึกาาไทย พ.ศ. 2391 การศึกษาไทยเริ่มจาก วัด วัง บ้าน สานักครู พ.ศ. 2414 โรงเรียนหลวงจัดตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อสอนภาษาไทยให้แก่เจ้านายชั้นสูง พ.ศ. 2464 ประกาศใช้พรบ. ประถมศึกษา บังคับให้เด็ก 7 ขวบต้องเข้าเรียนจนถึงอายุ 14 ปี มี 4 ระดับคือ ชั้นมูล ชั้นประถม ชั้นมัธยม และชั้นอุดม ต่อมาตัดชั้นมูลออกไป ที่มา : วิทย์ วิศทเวทย์. ปรัชญาการศึกาาไทย ๒๔๑๑-๒๔๗๕.
 4. 4. พ.ศ. 2441 พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ (อรรคราชฑูตสยามกรุงลอนดอน) เสนอให้รัฐบาลทา 3 อย่างใน การปฎิรูปการศึกษา - ตั้งโครงการแปลถ่ายเอาวิชาการจากภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทย - เพิ่มวิชาภาษาต่างประเทศไว้ในไทย - เตรียมนักเรียนที่จะส่งไปเรียนต่างประเทศให้มีพื้นดีพอ “ภาาาต่างประเทศมิได้มีค่าในตัวเองเป็นเพียงสะพานพาไปสู่ความรู้” การสอนจึงเป็นลักษณะการบอก การเรียนคือการท่องจา การสอบจาเรียกว่าการไล่ ครูผู้สอบเรียกว่าผู้ไล่หนังสือ ไล่หมายถึงไล่ไปทีละตัวอักษร เพื่อทดสอบความจา รากเหง้าการสอน ของไทย เป็นลักษณะการบอกให้จา
 5. 5. ยุทธศาสตร์การผลิตกาลังคนในทศวรราที่สอง พ.ศ. 2552-2561 สถานการณ์ด้านกาลังคน กาลังคนที่สถานศึกษาผลิตมานั้นขาดความรู้ทักษะที่จาเป็น ความรู้ในการ ประยุกต์ตัวเลข ทักษะการคานวณ ขั้นพื้นฐาน การคิดอย่างเป็น ระบบ การแก้ปัญหา ในงาน ก า ร ท า ง า น เป็นทีมความรับผิดชอบ ในงาน ที่มา : สานักงานสภาการศึกษา. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่วงการปฎิรูปการศึกาาในทศวรราที่สอง พ.ศ. 2552-2561. ความรู้ ทักาะ ไม่มีความอดทน ไม่กระตือรือร้นใน การทางาน คุณลักาณะด้านความรู้ กิจนิสัยด้านอุตสาหกรรม
 6. 6. ยุทธศาสตร์การผลิตกาลังคนในทศวรราที่สอง พ.ศ. 2552-2561 ข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนา หลักสูตรที่เน้น การฝึกปฎิบัติ ควรมีการบูรณา การกับการ ทางานจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนพัฒนากาลังคนให้มี ความรู้ และ ทักษะ ทั้งทักษะที่ จาเป็นและทักษะวิชาชีพ ที่มา : สานักงานสภาการศึกษา. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่วงการปฎิรูปการศึกาาในทศวรราที่สอง พ.ศ. 2552-2561. วิธีการ ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยี กระบวนการ การจัดการเรียนรู้ตามแนว ทฤาฎีการสร้างสรรค์ความรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป้าหมาย พัฒนากาลังคนให้มี กิจนิสัยด้าน อุตสาหกรรม
 7. 7. งานวิจัยที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสร้างองค์ความรู้จากการปฎิบัติ(1) โดยทั่วไป สถานประกอบการต้องการบุคคลที่จบออกไปแล้วทางานได้ แต่ขณะเดียวกันสถานศึกษาผลิตกาลังคนที่มี การฝึกปฎิบัติเพียงแค่เฉพาะรายวิชา โครงงานพิเศษ ดังนั้นจึงควรควรส่งเสริมให้ทาโครงงานมากกว่าการลง Lab. ปกติ (Conventional Laboratory Class) Kevin J. McDermott Andrew Nafalski and Ozdemir Gol Project-based Teaching in Engineering Programs. IEEE Frontiers in Education Conferenca, 2007. Carina Savander-Ranne, Olli-Pekka Lunden and Samuli Kolari An Alternative Teaching Method for Electrical Engineering Course. IEEE Transactions on Education, Vol.,51 No.4, November, 2008. ตัวอย่างการสอนวิชา Active RF Circuit ด้วยการให้งานรายสัปดาห์, ทดสอบมโนทัศน์, นศ.นาเสนองานโครงงาน พบว่าช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสารและทักษะการแก้ปัญหา ดีกว่าการเรียนแบบบรรยาย ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการสรุปมโนทัศน์ที่ได้จากการเรียนรู้ควบคู่กับการนาเสนองาน การลงมือทา โครงงาน Kolb’s Learning Cycle ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะทางเทคนิคด้านวิศวกรรม เกิดทักษะการร่วมมือกันทางาน
 8. 8. งานวิจัยที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสร้างองค์ความรู้จากการปฎิบัติ(2) ผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน “learn how to lern” และควรสนับสนุนให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้ด้วย ตนเองควบคู่กับการทาโครงงานเพิ่มเติมจากวิธีการสอนแบบบรรยาย การทางานกลุ่มที่ดี อยู่ระหว่าง 3-5 คน และควรใช้การบูรณาการหลายๆวิชา Marco Winzker Semester Structure with Time Slot for Self-Learning and Project-Based Learning. IEEE Education Conferenca, 17-20 April, 2012. การทาโครงงานต้องใช้เวลามาก, ผู้เรียนต้องมี Academic Performanceมากพอ ที่จะทาโครงงานได้ทาให้ ไม่สามารถบูรณาการวิชาต่างๆเพื่อแก้ปัญหาได้ การทาโครงงานต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก ทาให้มีปัญหากับผู้เรียนบางคนได้ ควรให้ผู้เรียนทาโครงงานเป็นกลุ่มโดยบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน ข้อด้อยของ PBL คือใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก ผู้เรียนควรมีพื้นฐานความรู้เดิม (Prior Knowledge) ที่เพียงพอต่อการทาโครงงาน สรุป
 9. 9. งานวิจัยที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสร้างองค์ความรู้จากการปฎิบัติ(3) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่า การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และมีความคงทนทางการเรียน ทรงศักดิ์ สองสนิท การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้พื้นฐานการเรียนรู้แบบโครงงาน.วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา), มจพ.,2552. PBL ข้อดี เกิดทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการร่วมมือกันทางาน เกิดทักษะการสื่อสาร เกิดทักษะทางวิชาชีพ ข้อด้อย มีความคงทนทางการเรียน Mentoring ควรการบูรณาการหลายๆวิชาเข้าด้วยกัน ใช้เวลามาก เสียค่าใช้จ่ายมาก ต้องมี Prior Knowledge เพียงพอต่อการทาโครงงาน
 10. 10. งานวิจัยที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับระบบพี่เลี้ยง รูปแบบฝึกอบรมการสอนงาน(Coaching) ที่เหมาะสมคือใช้การบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา บทบาทสมมติและ การฝึกปฎิบัติการสอนงาน แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนงานให้กับหัวหน้าโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกาา บริาัทแคล-คอมพ์อิเล็กโทรนิคส์.วิทยานิพนธ์ปริญญา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาผู้ใหญ่),มศว., 2550. Mentoring ช่วยให้Mentee มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) เพิ่มขึ้น ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ Phyllis A. Gordon The Road to Success with Mentor. 17th Annual Society for Vascular Nursing Symposium,Las Vegas, Nevada, June 10, 1999. Peer-Mentoring นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้มีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยส่งเสริมด้านจิตใจของ Menteeอีกด้วย อาทิเช่น การเคารพตนเอง เป็นต้นแบบ(Modeling) ให้Mentee ปกป้อง Mentee จากการถูกตาหนิติเตียน การให้คาปรึกษา(Counseling) การช่วยให้Mentee มองเห็นหนทางที่เป็นไปได้เป็นต้น Kimberly A. Smith-Jentsch, Shannon A. Scielzo, Charyl S. Yarbrough and Patrick J. Rosopa. A Comparison of face-to-face and Electronic peer-mentoring : Interactions with mentor gender. Journal of Vocational Behavior, Volume 72 : 193-206, 2008..
 11. 11. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) กระตุ้นให้ผู้เรียนลงมือทา ให้การช่วยเหลือทั้งด้านเทคนิค และด้านจิตใจส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความ ด้วยตนเองลดภาระการชี้แนะของผู้สอน การมอบหมายงานเป็น กลุ่ม จะมีผู้เรียนบางคน ในกลุ่มที่ตั้งใจทางาน ปัญหา การใช้รูปแบบ PBL ผู้ เ รี ย น บ า ง ค น ที่ มี พื้นฐานน้อย ขาดความ กระตือรือร้นในการทา โครงงาน การใช้รูปแบบ PBL ผู้เรียนบางคนใช้เวลา หาข้อมูลมากจนเกินไป และอาจเป็นข้อมูลที่ไม่มี ประโยชน์ในการทา โครงงาน1. K.Garvin case study of project-based learning course in civil engineering design. European Journal of Engineering Education,Vol.36, No.6, December 2011. 2. Yu Wang et.all. Project-based learning in mechatronics education in close collaboration with industrial : Methodologies, example and experiences. Elsevier 2012.
 12. 12. ทฤาฎีที่เกี่ยวข้อง
 13. 13. ทฤาฎีการเรียนรู้ ที่มา : สุรางค์ โค้วตระกูล จิตวิทยาการศึกาา ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. การจัดการเรียนรู้แนวใหม่. ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม (Cognitive Theories) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theories) Pavlov ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค Watson ทดลองทฤษฎีการวางเงื่อนไขกับมนุษย์ Skinner ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ Operant (การเสริมแรง) Wund ทฤษฎีจิตสานึก (Consciousness)ประกอบด้วย 3 อย่างคือ1)การสัมผัส กับสิ่งเร้าจากประสาททั้ง5 2)มโนภาพ 3)อารมณ์ ความรู้สึก ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมแนว พุทธิปัญญานิยม (Social Cognitive Theories) กลุ่มGestaltทฤษฎีการหยั่งรู้การเรียนรู้เป็นผลจากผู้เรียนสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม Piaget ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว์ปัญญา เชื่อว่าผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง Vygotsky ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว์ปัญญา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสังคม Bruner ปรับปรุงจากทฤษฎีของ Piaget และ Vygotsky โดยให้ความสาคัญกับ การสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม ทฤษฎี Constructivist Bandura เชื่อว่ามนุษย์เรียนรู้จากการสังเกตและการเลียนแบบ
 14. 14. หลักการของ Constructivist การจัดการเรียนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แนวความคิดมาจาก Jerome Seymour Bruner - การรับรู้ของคน จะใช้การจัดประเภทของสิ่งเร้าด้วย การลงรหัส ว่าสิ่งเร้าที่ตนพบอยู่ในประเภทใด - ความสามารถในการอธิบายมโนทัศน์จะเกิด หลังจากอายุ 15 ปีขึ้นไป- การเรียนรู้เป็นกระบวนการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดใหม่ หรือมีมโนทัศน์ใหม่ด้วยการอ้างอิงจากความรู้เดิม - เน้นให้ผู้เรียนค้นพบด้วยตัวเอง (อิงตามทฤษฎีของ Piaget) โดยเน้นพื้นฐานความรู้เดิมเนื้อหาใหม่จะต้องอยู่ใน รูปที่ผู้เรียนสังเกตได้จากประสบการณ์ของตนเอง ที่มา : สิริอร วิชชาวุธ. จิตวิทยาการเรียนรู้.
 15. 15. ที่มา : ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. การจัดการเรียนรู้แนวใหม่.
 16. 16. ปรัชญาปฎิบัตินิยม (Pragmatism) Practical ใช้กับกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม Pragmatic ใช้กับกฎเกณฑ์ทางศิลปะและเทคนิค ด้านวิทยาศาสตร์John Dewey นักปรัชญาที่รวมแนวคิดของ William James และ Charles Sanders Peirce เข้าด้วยกัน แล้วนามาใช้กับการศึกษา มนุษย์จะเก็บรักษาประสบการณ์ไว้ได้ในความทรงจา แต่ สัตว์ไม่สามารถทาได้ความจริงก็คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ที่เรารับรู้ด้วย ประสาทสัมผัสประสบการณ์มีลักษณะเป็นสิ่งธรรมชาติ เป็นการแสดงปฎิกริยา ระหว่างอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม ที่มา : ประทุม อังกูรโรหิต. ปรัชญาปฎิบัตินิยม : รากฐานปรัชญาการศึกาาในสังคมประชาธิปไตย.
 17. 17. การศึกาาในโรงเรียนทดลองของ Dewey Dewey สร้างโรงเรียนทดลองในมหาวิทยาลัยชิคา โก พ.ศ. 2439- กระจายอานาจการบริหารไปสู่แผนกวิชา - ผู้สอนต้องมีความรู้เฉพาะด้านเป็นอย่างดี - ไม่มีระบบการให้คะแนน (Ungrade) - แบ่งกลุ่มตามความสนใจและความสามารถ ของเด็ก- ไม่ส่งเสริมการเรียนโดยใช้ คะแนนเป็นการวัดความสามารถ - ไม่มีแบบฝึกหัดหรือการบ้าน ใช้ ระบบกิจการแทน วัดจากเป้าหมาย จะต้องบรรลุจึงจะถือว่าผ่าน
 18. 18. Project-based Learning ใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อจาลองการทางาน ทาโครงงาน อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ควบคุม Plant Prototype PCB
 19. 19. พัฒนาการของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานกับงานด้านการสอนวิศวกรรม John Dewey สร้างโรงเรียน ทดลองในปี คศ.1896 Roedel et al. จัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานด้านวิศวกรรม กับภาษาอังกฤษ ให้ นักศึกษาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัย Arizona State ในปี คศ.1995 Oakes et al. จัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็น Community Service agency มหาวิทยาลัย Purdue ในปี คศ.1999 United Kingdom จัดการเรียนรู้โดยให้ นักศึกษาชั้นปีที่4 ทา โครงงานด้านวิศวกรรม ก่อนจบในกลางปี คศ.1960s Birmingham,1965 Imperial College,1964 Reading,1967 Sheppard จัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานด้านวิศวกรรม ให้นักศึกษาชั้นปีที่1 ที่ เรียกว่า Artifact Study มหาวิทยาลัย Stanford ในปี คศ.1992 ปัจจุบัน ที่มา :John Heywood. Engineering Education : Research and Development in Curriculum and Instruction. John Wiley & Sons,Inc.,2005.
 20. 20. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) คือ เป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง เป็นการส่งผ่านความรู้ความชานาญ จากพี่เลี้ยงไปยังผู้เรียน มีทักษะการโน้มน้าวจูงใจให้ผู้เรียนนาสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองออกมา ให้คาแนะนา(Coaching) และให้คาปรึกาา (Counseling) เพื่อให้ผู้เรียนจัดการ การเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 21. 21. Coaching กับ Mentoring เกี่ยวข้องกับการทางาน เน้นที่ทักษะและผลการทางาน เน้นที่การให้คาชี้แนะผู้เรียน เน้นที่ความสัมพันธ์ระยะสั้น มีการถกเถียงและให้คาแนะนาชัดเจน เกี่ยวข้องมากกว่าการทางาน เน้นที่ศักยภาพและความสามารถ ผู้เรียนเป็นผู้ขอความเห็น เน้นที่ความสัมพันธ์ระยะยาว คาแนะนาและพูดคุยไม่แสดงออกชัดเจนเป็นเรื่องของ พฤติกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้น Coaching Mentoring 1. รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่และดร.มารุต พัฒผล การโค้ชเพื่อการรู้คิด. 2557. 2.วุฒินันท์ ชุมภู (ผู้แปล) วิธีประเมินผลการปฎิบัติงาน (How to be good at performance appraisals). 2556.
 22. 22. ระบบพี่เลี้ยงกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
 23. 23. ประโยชน์ที่พี่เลี้ยงได้รับ มีโอกาสได้เรียนรู้ปัญหาใหม่ๆจากการทาโครงงานของผู้เรียน มีโอกาสได้ทบทวนความรู้เดิม รู้สึกพอใจและมีความสุขที่ได้ชี้แนะแล้วผู้เรียนทาได้
 24. 24. ลักาณะรายวิชา ระบบควบคุมแบบคลาสสิค
 25. 25. ลักาณะรายวิชา ระบบควบคุมแบบคลาสสิค
 26. 26. ลักาณะรายวิชา ระบบควบคุมแบบคลาสสิค
 27. 27. ลักาณะรายวิชา ระบบควบคุม
 28. 28. ลักาณะการสอนวิชา ระบบควบคุม วิศวกรรมศาสตร์ เน้นคณิตศาสตร์ คานวณพารามิเตอร์ Math Model คานวณพารามิเตอร์เพื่อพล๊อต Root Locus คานวณพารามิเตอร์ จาก Root Locus หรือ Bode Plot หรือ Nyquist Plot เพื่อออกแบบตัวควบคุม คานวณพารามิเตอร์เพื่อพล๊อต Bode Plot คานวณพารามิเตอร์เพื่อพล๊อต Nyquist Plot Massachusetts Department of Education. Massachusetts Science and Technology/Engineering Curriculum Framework. May 2001, Page73. . ความรู้ ทักษะ กิจนิสัยอุตสาหกรรม
 29. 29. ผู้เรียน Mentoring Classical Control System กิจนิสัยด้าน อุตสาหกรรม ความรู้ ทักาะ แก้ปัญหา ความรู้ ทักษะ กิจนิสัยอุตสาหกรรม
 30. 30. งานวิจัยด้าน Project-based Learning, Mentoring และ Authentic Assessment
 31. 31. งานวิจัยที่สัมพันธ์กับ PBL และ Mentoring การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้เรียนระดับประถม 4-5 59คน (ปฏิญญา โกศลสิริพจน์) จุฬา สังเกต สัมภาษณ์ ประเมินตนเอง เครื่องมือวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้เรียนระดับมัธยมปีที่ 1 35คน (เตือนใจ ไชยโย) มช แบบฝึกคิดและวางแผน แบบทดสอบ กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้เรียนระดับมัธยมปีที่ 3 35คน (นริศรา โกเสนตอ) มช แบบบันทึกการคิด แบบทดสอบ แบบทดสอบวัดการคิด กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้เรียนระดับมัธยมปีที่ 1 100คน (รัตติยา รัตนอุดม) มศว แบบทดสอบเปรียบเทียบด้วย t-test Difference Score แบบทดสอบจิตวิทยาศาสตร์ ศึกษารูปแบบของดรุนสิกขาลัยที่ใช้ PBL+Coach+Authentic Ass.(ณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์) มจธ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้เรียนระดับปวช 1 20คน สอนแบบMIAP (กัญญา ขุนทอง) มช แบบประเมินตามสภาพจริง แบบสังเกต กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้เรียนระดับปริญญาตรีปี1 (กนกอร นุ้ยเล็ก) มทรอีสาน แบบประเมินชิ้นงาน แบบประเมินความพึงพอใจ Mentoring กระบวนการชี้แนะแก่ครูพี่เลี้ยง (เฉลิมชัยพันธ์เลิศ) จุฬา รูปแบบกระบวนการสอนงาน (เกรียงไกร คล้ายกล่า) จุฬา นาการชี้แนะใช้กับครูชั้นอนุบาล (อรพรรณ บุตรกตัญญู) จุฬา พัฒนาหลักสูตรอบรมอาจารย์พี่เลี้ยง(สุรกานต์ จังหาร) มจพ พัฒนากระบวนการพี่เลี้ยงออนไลน์(รุ่งทิวา เสาร์สิงห์) มจพ การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลพี่เลี้ยง (อรชร ภาศาศวัต) จุฬา นาพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ (มนต์ชัย เทียนทอง มจพ
 32. 32. งานวิจัยที่สัมพันธ์กับ PBL และ Mentoring การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ให้ทาโครงงานในรายวิชาระบบควบคุม นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล (Jeffrey L. Newcomer) IEEE 1998. แบบประเมินความพึงพอใจ เครื่องมือวิจัย ทาโครงงานในรายวิชา Nonlinear นศ. ปริญญาโท (M.De la Sen) IEEE 2001. ตรวจจากชิ้นงาน ทาโครงงานร่วมกับอุตสาหกรรมของ นศ. Mechatronics(Yu Wang et al.) Science Direct 2012 ตรวจผลการทาโครงงานจากงานกลุ่มและ งานเดี่ยว ใช้MATLAB ออกแบบ ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม DC Motor (Gupta et al.) IEEE 2005 ตรวจชิ้นงานและคู่มือ แบบประเมินความ พึงพอใจ Mentoring ใช้Virtual Mentoring กับครูประจาการ(Ng Siew Fong et al.) Science Direct 2012. ใช้Mentor-Teacher กับนักศึกษาฝึกสอนเพื่อเพิ่ม สมรรถนะ (Popescu et al.) World Conference on Education Science 2013. ใช้การ Coaching เพื่อเพิ่มคะแนน PISA (Martin et al.) Elsevier (learning and Instruction) 2007.
 33. 33. PBL Authentic Assessment Mentoring รูปแบบที่ พัฒนาขึ้น รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
 34. 34. วัตถุประสงค์งานวิจัย
 35. 35. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยงตามแนวทฤษฎีคอน สตรัคติวิซึ่ม 2.เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนระหว่างผู้เรียนที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับพี่เลี้ยง กับผู้เรียนที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพียงอย่างเดียว 4.เพื่อเปรียบเทียบความคงทนทางการเรียนระหว่างผู้เรียนที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับพี่เลี้ยง กับผู้เรียนที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพียงอย่างเดียว 3.เพื่อศึกษาระดับความก้าวหน้าทางการเรียนระหว่างผู้เรียนที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับพี่เลี้ยง กับผู้เรียนที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพียงอย่างเดียว 5.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียน และความพึงพอใจของพี่เลี้ยง ระดับความก้าวหน้าทางการเรียนดูใน Richard R. Hake. Interactive engagement versus Tradition Methods:A Six-thousand Student Servey of Mechanics Test Data for Introductory Physics Courses. American Association of Physics Teachers. Volume 66, Issue 1, 1998. พัฒนาการทางการเรียนดูใน William A. Scott and Michael Wertheimer Introduction to Psychological Research. 4thEd.,: p264 ,John Wiley&Sons,Inc., NY, USA, 1967.
 36. 36. ขั้นตอน สสวท 2536 ลัดดา 2552 เจียมใจ 2536 Stoller 2540 พิมพันธ์และ คณะ 2548 Yager 2534 Driver& Bell 2529 แนะนาขั้นตอนการเรียนรู้และตกลงร่วมกัน    เตรียมพื้นความรู้ที่เหมาะสมในการทาโครงงาน   วางแผน/ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ร่วมกัน       นาแผน/มโนทัศน์ไปใช้/ลงมือปฎิบัติ        ทบทวน/นาเสนอผลงานหรือมโนทัศน์ใหม่      เขียนรายงานการทาโครงงาน   ประเมินผลโครงงาน   
 37. 37. ทบทวน นาความคิดไปใช้ปรับความคิดทบทวนความรู้เดิมแนะนา ขั้นตอนการเรียนประกอบการทาโครงงานสังเคราะห์จากรูปแบบต่างๆของงานวิจัยที่ค้นพบและนาสิ่งที่ดีมาประยุกต์ใช้ เริ่มต้น ชี้แจงรายละเอียดการ เรียน เขียน Mind Map ทาแบบฝึกหัด ประลองตาม ใบสั่งงาน ทาโครงงาน นาเสนอ โครงงาน ความรู้พื้นฐานที่ สอดคล้องกับระบบ ควบคุม นาเสนอ Mind Map ให้เนื้อหาผู้สอน ตรวจปรับ สิ้นสุด Mentoring การ ประ เมิน ตาม สภาพ จริง
 38. 38. ขั้นตอนการดาเนินการ Tryout และสร้างเครื่องมือ MATLAB
 39. 39. การทดลองใช้เครื่องมือในงานวิจัย (Tryout)
 40. 40. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ชี้แจงรายละเอียดการเรียน เขียน Mind Map ทาแบบฝึกหัด ประลองตาม ใบสั่งงาน นาเสนอ Mind Map ให้เนื้อหา ผู้สอนตรวจปรับ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสรุปผังมโนทัศน์ ใบสั่งงาน แบบฝึกหัดท้ายบท ใบเนื้อหา 4 หน่วย ประเมินตามใบสั่งงาน ประเมินการทางานกลุ่ม แบบสังเกต ทาโครงงาน นาเสนอโครงงาน ทาแบบทดสอบ คู่มือชุดประลอง แบบทดสอบ ทฤษฎี/ ปฎิบัติ ชุดฝึกอบรมพี่เลี้ยง ประเมินการทา โครงงาน ประเมินการนาเสนอ โครงงาน ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินตามสภาพจริง กระบวนการจัดการเรียนรู้
 41. 41. การสร้างชุดประลอง(พลานต์) ที่แตกต่างกัน 5 ชนิด
 42. 42. การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ให้
 43. 43. การควบคุมความเร็วของมอเตอร์
 44. 44. การควบคุมอุณหภูมิ ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ให้
 45. 45. การควบคุมอุณหภูมิ Plant
 46. 46. การควบคุมตาแหน่งด้วยมอเตอร์ไฟตรง ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ให้
 47. 47. การควบคุมตาแหน่งด้วยมอเตอร์ไฟตรง Plant
 48. 48. การควบคุมตาแหน่งด้วยBall Screw ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ให้
 49. 49. การควบคุมตาแหน่งด้วยBall Screw Plant Motor Potentiometer การต่อสายใช้งาน Motor Drive Motor Drive
 50. 50. การควบคุมระดับน้า ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ให้
 51. 51. การควบคุมระดับน้า Plant Tank Valve ปรับการ ไหลของน้า Motor Pump 24 VDC
 52. 52. การหาคุณภาพและความเหมาะสมของคู่มือจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบ ผู้เชี่ยวชาญ 8 ท่าน ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) ความเหมาะสมของ ผู้เรียน 16 คน แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดประลอง คู่มือครู เอกสารการฝึกอบรมพี่เลี้ยง อานาจการจาแนก ดัชนีความยากง่าย ความเชื่อมั่น ผู้เรียน 6 คน ทฤษฎี ปฏิบัติ แบบทดสอบทฤษฎี 27 ข้อ แบบทดสอบปฏิบัติ 3 ข้อ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ (IOC : Index of Item-objective Congruence)
 53. 53. = 0.906tt r ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทฤษฎี ปฎิบัติ æ ö÷ç ÷ç= × - ÷ç ÷ç ÷- è ø å 20 2 ( ) : 1 1tt pqn KR r n S 2 2 1 1 ik k s a s æ ö÷ç ÷ç= × - ÷ç ÷ç- ÷çè ø å สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ การสอนทักาะปฏิบัติ.พฤษภาคม 2526 หน้า95 คะแนนสอบปฏิบัติ ใช้วิธีการให้คะแนนของ สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์
 54. 54. 4.1 4.12 4.14 4.16 4.18 4.2 4.22 4.24 4.26 4.28 1 ระดับความเหมาะสมจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ รูปแบบการเรียนรู้ ชุดประลอง คู่มือครู เอกสารฝึกพี่เลี้ยง รวม
 55. 55. ขั้นทดลองเครื่องมือวิจัย
 56. 56. การฝึกอบรม พี่เลี้ยง
 57. 57. สภาพการดาเนินงาน : ฝึกอบรมพี่เลี้ยง ทาแบบฝึกหัดท้ายบท ทดสอบทักษะ ทาแบบฝึกทักษะ
 58. 58. ผลการประเมินพี่เลี้ยง
 59. 59. เกณฑ์การประเมินพี่เลี้ยง ดัดแปลงจาก เฉลิมชัย พันธ์เลิศ, 2554 พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์,2552
 60. 60. สรุปผลการวิจัย เกณฑ์การประเมินพี่เลี้ยง ดัดแปลงจาก เฉลิมชัย พันธ์เลิศ, 2554 พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์,2552
 61. 61. สรุปผลการวิจัย เกณฑ์การประเมินพี่เลี้ยง ดัดแปลงจาก เฉลิมชัย พันธ์เลิศ, 2554 พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์,2552
 62. 62. เกณฑ์การประเมินพี่เลี้ยง ดัดแปลงจาก เฉลิมชัย พันธ์เลิศ, 2554 พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์,2552
 63. 63. แบบแผนการทดลอง Nonrandomized Control-group Pretest-posttest Design
 64. 64. ระยะเวลาการทดลอง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นาเสนอผัง มโนทัศน์ ให้มโนทัศน์ ใหม่โดย ผู้สอน ทา แบบฝึกหัด ปฏิบัติตาม ใบสั่งงาน สรุปบนผัง มโนทัศน์ Mentoring ทดสอบ พี่เลี้ยง ฝึกอบรม พี่เลี้ยง คัดเลือก พี่เลี้ยง Pretest ทาโครงงาน นาเสนอ โครงงาน Posttest Reten. 1 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 หน่วย การเรียน
 65. 65. ขั้นทดลองเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 66. 66. ทาโครงงาน นาเสนอโครงงาน ทาแบบทดสอบ ความพึงพอใจ ชี้แจงรายละเอียดการเรียน เขียน Mind Map ทาแบบฝึกหัด ประลองตาม ใบสั่งงาน นาเสนอ Mind Map ให้เนื้อหา ผู้สอน ตรวจปรับ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสรุปผังมโนทัศน์ ใบสั่งงาน แบบฝึกหัดท้ายบท ใบเนื้อหา+PPT+MATLAB ประเมินตามใบสั่งงาน ประเมินการทางานกลุ่ม แบบสังเกต ชุดประลอง แบบทดสอบ ทฤษฎี/ปฎิบัติ ชุดฝึกอบรมพี่เลี้ยง ประเมินการทาโครงงาน ประเมินการนาเสนอโครงงาน ประเมินความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจ ประเมินการทางานกลุ่ม คัดเลือกพี่เลี้ยง การชี้แนะและให้ คาปรึกษา
 67. 67. ผ่านไป 14 วัน เลือกกลุ่มตัวอย่าง 30 คน กลุ่มทดลอง 15 คน กลุ่มควบคุม 15 คน เรียนรู้ 4 หน่วยการเรียน ร่วมกับการจาลอง/ทดลอง ทาโครงงาน จากพลานต์ 5 แบบ นาเสนอโครงงาน ทาแบบทดสอบ ทฤษฎี/ปฎิบัติ ทาแบบทดสอบ ทฤษฎี ทาแบบทดสอบ ทฤษฎี/ปฎิบัติ เรียนรู้ 4 หน่วยการเรียน ร่วมกับการจาลอง/ทดลอง ทาโครงงาน จากพลานต์ 5 แบบ นาเสนอโครงงาน ทาแบบทดสอบ ทฤษฎี/ปฎิบัติ ทาแบบทดสอบ ทฤษฎี เลือกพี่เลี้ยง 5 คน ฝึกอบรมพี่เลี้ยง ทดสอบพี่เลี้ยง แบบประเมินตามสภาพจริง แบบสรุปผังมโนทัศน์ แผนการจัดการเรียนรู้+สื่อ แบบประเมินตามสภาพจริง แบบสังเกตพฤติกรรม ระบบพี่เลี้ยง ผ่านไป 14 วัน ชุดประลอง(พลานต์ 5 ชนิด) ขั้นตอนการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 68. 68. แผนภาพการทดลองกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง
 69. 69. สรุปผลการวิจัย
 70. 70. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทฤษฎี (t-test Difference Score) สรุปผลการวิจัย (William Scott and Michael Wertheim ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านปฏิบัติ (t-test Difference Score)
 71. 71. ความก้าวหน้าทางการเรียน (Normalized Gain) สรุปผลการวิจัย (Richard R. Hake, 1998.) น้อย มาก น้อย ปานกลาง
 72. 72. สรุปผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้เรียน
 73. 73. สรุปผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้เรียน ด้าน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3.91 0.96 พึงพอใจมาก ชุดประลอง 3.82 0.86 พึงพอใจมาก การประเมินผล 3.64 0.88 พึงพอใจมาก พี่เลี้ยง 3.90 0.93 พึงพอใจมาก รวม 3.83 0.92 พึงพอใจมาก
 74. 74. สรุปผลการวิจัยความพึงพอใจของพี่เลี้ยง ด้าน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4.02 0.80 พึงพอใจมาก ชุดประลอง 4.36 0.49 พึงพอใจมาก การประเมินผล 4.36 0.64 พึงพอใจมาก รวม 4.19 0.71 พึงพอใจมาก
 75. 75. สภาพการดาเนินงาน : จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ทดสอบก่อน เรียน ให้เนื้อหาและทาตาม ใบสั่งงาน ส่งเสริมการ ทางานเป็นทีม เกิดทักษะการ สื่อสาร สร้างพื้น ฐานความรู้ให้ พอเพียงก่อนทา โครงงาน
 76. 76. สภาพการดาเนินงาน : จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นาเสนอผัง มโนทัศน์ ทบทวน ความรู้เดิมเกิดทักษะ การนาเสนอผู้สอน สามารถปรับ มโนทัศน์ให้ ถูกต้องได้ กรณีเกิด Missing Vital Concept
 77. 77. สภาพการดาเนินงาน : จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การทา โครงงานทดสอบผลตอบสนองของ Plant ออกแบบตัวควบคุมด้วย MATLAB แปลงผลตอบสนองเป็นฟังก์ชันถ่ายโอน ต่อวงจรเพื่อควบคุมพลานต์ ประกอบอุปกรณ์ลงแผ่น PCBพร้อม ทดสอบ จัดทาเอกสาร Operation Manual
 78. 78. สภาพการดาเนินงาน : จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พี่เลี้ยงสอน งานให้คาชี้แนะวิธีการออกแบบและการ จาลองด้วยMATLAB ให้คาชี้แนะการทาโครงงานเมื่อ ประสบปัญหา สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนในการ ทาโครงงาน
 79. 79. สภาพการดาเนินงาน : จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การเสนอผลการทา โครงงานเตรียมการด้าน Hardware นาเสนอผลงาน
 80. 80. สภาพการดาเนินงาน : จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การสอบ Posttest การทดสอบด้านทฤษฎี ข้อสอบ 27 ข้อ การทดสอบด้านปฏิบัติ ข้อสอบ 3 ข้อ
 81. 81. ลักาณะการเรียนรู้ของผู้เรียน
 82. 82. ข้อเสนอแนะของผู้เรียน
 83. 83. ข้อเสนอแนะของพี่เลี้ยง
 84. 84. สรุปผลการวิจัย พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยง ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางการเรียนด้านปฏิบัติ อยู่ในระดับสูง ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ จัดการเรียนรู้ในระดับมาก
 85. 85. สรุปผลการวิจัย พัฒนาการทางการเรียนระหว่างผู้เรียนที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับพี่เลี้ยง กับผู้เรียนที่เรียน โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพียงอย่างเดียว พัฒนาการทางการเรียนด้านทฤษฎี ไม่แตกต่างกัน แต่พัฒนาการทางการเรียนด้านปฏิบัติแตกต่างกัน โดย พัฒนาการทางการเรียนด้านปฏิบัติของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
 86. 86. สรุปผลการวิจัย ระดับความก้าวหน้าทางการเรียนระหว่างผู้เรียนที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับพี่เลี้ยง กับผู้เรียนที่ เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพียงอย่างเดียว ระดับความก้าวหน้าด้านทฤษฎีอยู่ในระดับน้อยเหมือนกัน แต่ระดับความก้าวหน้าด้านปฏิบัติ กลุ่มควบคุมมี ระดับความก้าวหน้าทางการเรียนน้อยกว่ากลุ่มทดลอง
 87. 87. สรุปผลการวิจัย ความคงทนทางการเรียนระหว่างผู้เรียนที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับพี่เลี้ยง กับผู้เรียนที่เรียนโดย ใช้โครงงานเป็นฐานเพียงอย่างเดียว ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความคงทนทางการเรียนไม่แตกต่างกัน
 88. 88. สรุปผลการวิจัย ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน และความพึงพอใจของพี่เลี้ยง ผู้เรียนมีความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ในระดับมาก พี่เลี้ยงมีความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน ในระดับมาก
 89. 89. สรุปผลการวิจัย ปัญหา ความรู้ในการ ประยุกต์ตัวเลข ทักษะการคานวณ ขั้นพื้นฐาน ความรู้ ทักาะ ไม่กระตือรือร้นใน การทางาน กิจนิสัยด้านอุตสาหกรรม การแก้ปัญหา ในงาน ก า ร ท า ง า น เป็นทีมความรับผิดชอบ ในงานไม่มีความอดทน จัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา PBLM with Authentic Assessment Authentic Assessment Mentoring PBL ผลที่ได้ ทักษะเพิ่มขึ้น ความรู้เพิ่มขึ้น มีทักษะการทางานร่วมกัน มีทักษะการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ มีทักษะการสรุปมโนทัศน์ มีทักษะการทางานเป็นทีม พัฒนาการ ทางการเรียน ทาโครงงานสาเร็จ 4 ใน 5 กลุ่ม (กลุ่มทดลอง)ร่วมกับการ นาเสนอมโนทัศน์+โครงงาน
 90. 90. ขอบคุณ ครับ

Editor's Notes

 • คำว่า พุทธิปัญญา ในความหมายทางจิตวิทยาแทนการรู้คิดหรือการคิดทุกชนิด ตั้งแต่ความเอาใจใส่ การรับรู้ การจำได้ การคิดอย่างมีเหตุผล จินตนาการ การคาดการณ์ล่วงหน้า การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การแลกเลี่ยนความเห็น
 • ค.ศ. 1896
 • คะแนนของสุชาติ 10-7-3-1-0
 • ×