Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 0 Comencem

1,410 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat 0 Comencem

 1. 1. 20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />1<br />UNITAT 0 COMENCEM<br />
 2. 2. 20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />2<br />ENERGIA, TREBALL I POTÈNCIA<br />ENERGIA<br /><ul><li>Si considerem que l’univers està format per matèria i energia, la matèria serà la substància dels elements de l’Univers, i l’energia és allò que dóna vida a la substància, és a dir, allò que produeix els canvis en la matèria.
 3. 3. L’energia (E)és, doncs, la capacitat que tenen els cossos per realitzar treball. La seva unitat és el joule (J).</li></li></ul><li>20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />3<br />ENERGIA, TREBALL I POTÈNCIA<br />TREBALL<br /><ul><li>Pel que fa al treball, sovint anomenem treball a la realització de qualsevol activitat que comporta un esforç físic o intel·lectual. Ara bé, des del punt de vista físic, per poder parla de treball és necessari que l’esforç aplicat a un cos li produeixi un desplaçament.
 4. 4. El treball (W)desenvolupat per una força que actua sobre un cos és el producte del component de la força F al llarg del desplaçament pel desplaçament s que pateix el cos. La seva unitat és el joule (J) (Newton · metre).</li></li></ul><li>20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />4<br />ENERGIA, TREBALL I POTÈNCIA<br />TREBALL<br /><ul><li>Matemàticament:
 5. 5. Per a una mateixa força i un mateix desplaçament cal considerar:
 6. 6. Si α = 0º  cos 0º = 1 W = F · s el treball és màxim.
 7. 7. Si 0º <α< 90º  cos α > 0 W > 0 s’anomena treball motor.
 8. 8. Si α = 90º  cos 90º = 0 W = 0 el treball és nul.
 9. 9. Si 90º <α< 180º  cos α < 0 W < 0 s’anomena treball resistent.</li></li></ul><li>20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />5<br />ENERGIA, TREBALL I POTÈNCIA<br />TREBALL<br />
 10. 10. 20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />6<br />ENERGIA, TREBALL I POTÈNCIA<br />POTÈNCIA<br /><ul><li>La potència (P)és el treball realitzat en cada unitat de temps. La seva unitat és el watt (W) (joule/segon).
 11. 11. D’altra banda, la potència que desenvolupa una força F que actua sobre un cos en la mateixa direcció que el seu desplaçament és:</li></li></ul><li>20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />7<br />ENERGIA, TREBALL I POTÈNCIA<br />POTÈNCIA<br />
 12. 12. 20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />8<br />ENERGIA, TREBALL I POTÈNCIA<br />
 13. 13. 20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />9<br />ENERGIA MECÀNICA, CINÈTICA I POTENCIAL<br />ENERGIA CINÈTICA<br /><ul><li>Si un cos està en repòs i el volem posar en moviment, cal que li apliquem una força durant el recorregut, és a dir, cal fer treball. De la mateixa manera, tots els cossos que es mouen posseeixen energia i per tant capacitat de realitzar treball.
 14. 14. L’energia que tenen els cossos a causa del seu moviment s’anomena energia cinètica (Ec). La seva unitat és el joule (J).</li></li></ul><li>20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />10<br />ENERGIA MECÀNICA, CINÈTICA I POTENCIAL<br />ENERGIA CINÈTICA<br />
 15. 15. 20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />11<br />ENERGIA MECÀNICA, CINÈTICA I POTENCIAL<br />ENERGIA POTENCIAL<br /><ul><li>Si considerem l’energia emmagatzemada en un pantà a una determinada altura, es pot comprovar que és un dipòsit d’energia. Si obrim les comportes l’aigua adquireix velocitat, i per tant, Ec a partir de la que obtenir treball. </li></ul> Sembla evident que, segons el principi de conservació de l’energia, aquesta energia que apareix ja hi era en l’aigua (ja que l’energia ni es crea ni es destrueix, només es transforma).<br /><ul><li>L’energia que té un cos a causa de la seva posició respecte del centre de la terra s’anomena energia potencial gravitatòria (Ep), i depèn de la massa del cos i de l’altura a què es trobi. La seva unitat és el joule (J).</li></li></ul><li>20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />12<br />ENERGIA MECÀNICA, CINÈTICA I POTENCIAL<br />ENERGIA MECÀNICA<br /><ul><li>La suma de l’energia cinètica i l’energia potencial d’un cos s’anomena energia mecànica (Em). La seva unitat és el joule (J).
 16. 16. Si només hi actuen forces conservatives, com el pes del cos, l’energia mecànica no varia, d’acord amb el principi de la conservació de l’energia.
 17. 17. Si hi actuessin forces no conservatives, com el fregament, aleshores hi hauria una pèrdua d’energia mecànica en forma de calor.</li></li></ul><li>20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />13<br />ENERGIA MECÀNICA, CINÈTICA I POTENCIAL<br />TRANSFORMACIÓ DE L’Ep EN Ec<br />
 18. 18. 20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />14<br />ENERGIA MECÀNICA, CINÈTICA I POTENCIAL<br />TRANSFORMACIÓ DE L’Ep EN Ec<br />
 19. 19. 20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />15<br />ENERGIA MECÀNICA, CINÈTICA I POTENCIAL<br />TRANSFORMACIÓ DE L’Ep EN Ec<br />
 20. 20. 20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />16<br />MANIFESTACIONS ENERGÈTIQUES<br /><ul><li>El fenomen energètic és únic, per tant no seria correcte parlar de diferents tipus d’energia, sinó que parlarem de diferents manifestacions energètiques. Destacarem:</li></ul>Energia mecànica.<br />Energia tèrmica.<br />Energia interna.<br />Energia química.<br />Energia elèctrica.<br />Energia nuclear.<br />Energia radiant.<br />Energia sonora.<br />
 21. 21. 20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />17<br />MANIFESTACIONS ENERGÈTIQUES<br />ENERGIA TÈRMICA I ENERGIA INTERNA<br /><ul><li>Si ens fixem en una pilota que va rebotant reiteradament contra el terra veurem que cada cop assoleix una alçada inferior fins que finalment s’atura. Pot semblar que perd energia a cada rebot, però coneixent el principi de conservació de l’energia sabem que això no pot ser. El que passa realment és que l’energia que aparentment es perd produeix una vibració, és a dir, fa augmentar el moviment de les molècules de la pilota.
 22. 22. L’energia que té un cos com a conseqüència de la suma de l’energia total que posseeixen les seves molècules s’anomena energia interna.</li></li></ul><li>20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />18<br />MANIFESTACIONS ENERGÈTIQUES<br />ENERGIA TÈRMICA I ENERGIA INTERNA<br /><ul><li>Tornant al cas de la pilota, com a conseqüència de l’augment del moviment, augmenta la seva energia interna i, per tant, no es perd energia com podria semblar. Això es manifesta amb un augment de T dels cossos en qüestió. Per tant la temperatura d’un cos és la manifestació de la seva energia tèrmica.
 23. 23. Si  T d’un cos   velocitat i separació de les seves molècules   el cos s’escalfa i es dilata.
 24. 24. Quan l’energia tèrmica es transfereix d’un cos a un altre s’anomena calor, i sempre es transfereix del cos més calent al més fred.</li></li></ul><li>20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />19<br />MANIFESTACIONS ENERGÈTIQUES<br />ENERGIA TÈRMICA I ENERGIA INTERNA<br /><ul><li>La calor entre els cossos es pot transferir per:</li></ul>Conducció.<br />Convecció.<br />Radiació.<br />
 25. 25. 20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />20<br />MANIFESTACIONS ENERGÈTIQUES<br />ENERGIA TÈRMICA I ENERGIA INTERNA<br />Conducció<br />Pròpia dels sòlids.<br />Es dóna per contacte directe entre cossos a temperatures diferents.<br />La calor sempre va del cos calent al fred fins que s’igualen les temperatures.<br />
 26. 26. 20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />21<br />MANIFESTACIONS ENERGÈTIQUES<br />ENERGIA TÈRMICA I ENERGIA INTERNA<br />Convecció<br />Pròpia dels fluids (tant líquids com gasos).<br />La part calenta del fluid té menys densitat i passa a la zona més alta; el fluid més fred queda a la part més baixa.<br />Aquesta circulació s’anomena corrent de convecció.<br />
 27. 27. 20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />22<br />MANIFESTACIONS ENERGÈTIQUES<br />ENERGIA TÈRMICA I ENERGIA INTERNA<br />Radiació<br />Es produeix en els cossos en forma d’ones electromagnètiques, que travessen els medis que els són transparents, com l’aire, sense gairebé escalfar-los, però quan incideixen sobre cossos que els són opacs, com el nostre cos, les parets d’una habitació, els transfereixen l’energia que transporten i n’augmenten la T.<br />L’emissió és més important com més alta és la T del cos.<br />
 28. 28. 20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />23<br />MANIFESTACIONS ENERGÈTIQUES<br />ENERGIA QUÍMICA<br /><ul><li>L’energia química és l’energia que té l’origen en els enllaços entre els àtoms que formen les molècules. L’energia química és l’energia que manté units els àtoms a les molècules.</li></ul>ENERGIA ELÈCTRICA<br /><ul><li>L’energia elèctrica és l’energia que proporciona el corrent elèctric. Un corrent elèctric és un flux de càrregues elèctriques en moviment, per exemple, el pas d’electrons per un circuit elèctric. Es sol mesurar en kWh.
 29. 29. També podem dir que és l’Ec i l’Ep dels electrons en circular en forma de corrent a través d’un circuit</li></li></ul><li>20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />24<br />MANIFESTACIONS ENERGÈTIQUES<br />ENERGIA NUCLEAR<br /><ul><li>L’energia nuclear és l’energia que manté juntes les partícules del nucli dels àtoms en un espai molt reduït.
 30. 30. Qualsevol modificació del nucli, ja sigui per reaccions de fissió o de fusió, comporta la transferència d’enormes quantitats d’energia en forma d’energia radiant, tèrmica i cinètica de les partícules que es desprenen com a conseqüència d’una pèrdua de massa.
 31. 31. Aquesta energia es determina segons la famosa expressió proposada per Einstein:</li></li></ul><li>20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />25<br />MANIFESTACIONS ENERGÈTIQUES<br />ENERGIA RADIANT<br /><ul><li>L’energia radiant és l’energia que transporten les ones electromagnètiques, com la llum, les ones de radio, les radiacions ultraviolades,...
 32. 32. No necessita suport material per a la seva transmissió, i la font principal és el sol.</li></ul>ENERGIA SONORA<br /><ul><li>L’energia sonora és l’energia cinètica del moviment de vibració que es desplaça a través de les molècules d‘aire.</li></li></ul><li>20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />26<br />TRANSFORMACIONS ENERGÈTIQUES<br /><ul><li>Hem vist que l’energia ni es crea ni es destrueix, només es transforma. Tot seguit podem veure alguns exemples d'aquestes transformacions:</li></li></ul><li>20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />27<br />TRANSFORMACIONS ENERGÈTIQUES<br />
 33. 33. 20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />28<br />TRANSFORMACIONS ENERGÈTIQUES<br />RENDIMENT<br /><ul><li>Totes les transformacions són impossibles de realitzar al 100%. En qualsevol transformació d’energia, hi ha una part d’aquesta que es transfereix en forma de calor no útil per la transformació desitjada, i aquesta part es considera una pèrdua.
 34. 34. Les transformacions d’energia es dues a terme a les màquines:</li></li></ul><li>20/09/2009<br />Unitat 0. Comencem<br />29<br />TRANSFORMACIONS ENERGÈTIQUES<br />RENDIMENT<br /><ul><li>El rendiment (η) d’una màquina és la relació que hi ha entre el treball o energia consumits (Wc) i el treball o energia útils o lliurat (Wu):
 35. 35. També podem considerar les energies transferides per unitat de temps, que és més habitual a les màquines, i parlar de potència d’entrada o consumida (Pc), potència de sortida o útil (Pu) i potència perduda (Pp).</li>

×