Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Materials Metal.Lics

28,507 views

Published on

Materials Metal.Lics

 1. 1. TECNOLOGIA ELS MATERIALS METAL·LICS
 2. 2. ELS MATERIALS METAL·LICS  El descobriment dels metalls va transformar el món.  Estan compostos bàsicament per un o més metalls, tot i que poden contindre altres components.  Entre tots el materials metal·lics, destaquen aquells materials els quals el principal material és el ferro. (materials fèrrics)  Els metalls que s’obtenen de restes d’altres metalls, se’ls anomena materials no fèrrics.
 3. 3. ELS MATERIALS METAL·LICS  Propietat dels materials metal·lics.  Formes comercials dels materials metal·lics.  Obtenció dels materials metal·lics.  Tipus de materials metal·lics  Unions dels metalls.  Fabricació industrial amb metalls.
 4. 4. Propietats dels materials metal·lics  Són bons conductors del calor i l’electricitat.  Solen ser sòlids a temperatura ambient, però a una certa temperatura es fonen. (punt de fusió)  Són mal·leables i dúctils.
 5. 5. Formes comercials dels materials metàl·lics  Llargs: són barres de secció quadrada o circular.  Plans: són superfícies planes de diversos grossors.  Perfils: són barres en formes especials ( en U, en T..)  Lingots: són blocs de metall que s’obtenen buidant el metall líquid en un motle.
 6. 6. Llargs
 7. 7. Perfils L T H
 8. 8. Lingots
 9. 9. Obtenció dels materials metàl·lics Els metalls no es troben lliures a la natura, sinó que estan combinats amb altres elements formant minerals.  La mineria s’encarrega de l’extracció d’aquestos minerals metal·lics.  La metal·lúrgia és la ciència que s’ocupa del estudi de les propietats, les aplicacions i els processos d’obtenció dels metalls.
 10. 10. Tipus de materials metal·lics  Materials metàl·lics fèrrics.  Materials metàl·lics no fèrrics.
 11. 11. Materials metal·lics fèrrics  El ferro dolç.  Conté entre el 99,90% i el 99,99% de ferro pur.  Té poques aplicacions industrials, degut a les baixes propietats mecàniques.  Els acers.  Són aliatges de ferro i carboni on també es poden afegir altres elements.  Els acers tenen múltiples aplicacions.  Segons la composició, es distingeixen dues classes d’acers. (ordinaris i especials)
 12. 12. La siderúrgia Extracció minera i separació de la mena Transformació en ferro dolç Calcinació en un alt forn Transformació en acer
 13. 13. Materials metàl·lics no fèrrics  Segons la densitat que tenen, es poden classificar en:  Metalls pesats.  Metalls lleugers.  Metalls ultralleugers.  Els tipus de metalls no fèrrics són:  El coure.  L’alumini.  L’estany.  El zinc.
 14. 14. El coure  Material d’un color roig.  Resistent a la corrosió.  Bon conductor del calor i l’electricitat.  Molt dúctil i mal·leable.  Els aliats del coure són:  Els bronzes.(coure i estany)  Els llautons. (coure i zinc)
 15. 15. L’alumini  Material de color platejat.  Molt resistent a l’oxidació.  Bon conductor del calor i l’electricitat.  Fàcil de mecanitzar.
 16. 16. L’estany  Material d’aspecte blanc brillant.  Fàcil de fondre i de treballar.  Molt mal·leable en fred.
 17. 17. El zinc  Material de color blanc blavós.  Metall bla.  Resistent a l’interpèrie.  S’utilitza per a recobrir peces i planxes de ferro.
 18. 18. Unions dels metalls  Unions fixes.  Reblons.  Soldadura blana.  Enganxada.  Unions desmuntables.  Cargols i femelles.  Passadors
 19. 19. Reblons
 20. 20. Soldadura blana
 21. 21. Enganxada
 22. 22. Passadors, cargols i femelles
 23. 23. Fabricació industrial amb metalls  Processos de fabricació per deformació.  Processos de fabricació per emmotlament.  Processos de fabricació per tall.  Mecanització.
 24. 24. Fabricació per emmotlament
 25. 25. Fabricació per mecanització Trepatge Fresatge Rectificació Tornejament
 26. 26. Fabricació per deformació Forja Extrusió Estampació Laminatge
 27. 27. Fabricació per tall  Procediments mecànics.  Per aigua.  Serrada  Procediments tèrmics.  Oxitall.  Amb làser.

×