Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SäìKhya Ayurveda

Ayurveda Fundamentals

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SäìKhya Ayurveda

 1. 1. The Säìkhyan Basis of Äyurveda
 2. 2. Säìkhya Etymology : cÉcÉÉï xÉÇZrÉÉ ÌuÉcÉÉUhÉÉ BG 5.4 xÉÉXçZrÉrÉÉåaÉÉæ mÉ×jÉaoÉÉsÉÉÈ mÉëuÉSÎliÉ lÉ mÉÎhQûiÉÉÈ| LMüqÉmrÉÉÎxjÉiÉxxÉqrÉaÉÑpÉrÉÉåÌuÉïlSiÉå TüsÉqÉç|| 5.5 rÉiÉç xÉÉÇZrÉæÈ mÉëÉmrÉiÉå xjÉÉlÉÇ iɱÉåaÉæUÌmÉ aÉqrÉiÉå| LMÇü xÉÉXçZrÉÇ cÉ rÉÉåaÉÇ cÉ rÉÈ mÉzrÉÌiÉ xÉ mÉzrÉÌiÉ|| MBh 12.316.2 lÉÉÎxiÉ xÉÉÇZrÉxÉqÉÇ ¥ÉÉlÉÇ lÉÉÎxiÉ rÉÉåaÉxÉqÉÇ oÉsÉqÉç | 2
 3. 3. Äyurveda Etymology : ÌWûiÉÉÌWûiÉÇ xÉÑZÉÇ SÒÈZÉqÉç AÉrÉÑxiÉxrÉ ÌWûiÉÉÌWûiÉqÉç | qÉÉlÉÇ cÉ iÉŠ rɧÉÉå£üqÉç AÉrÉÑuÉåïSxxÉ EcrÉiÉå|| (a) Sukhäyus (b) Asukhäyus (c) Hitäyus (d) Ahitäyus 3
 4. 4. (a) sukhäyus : zÉÉUÏUqÉÉlÉxÉÉprÉÉÇ (c) hitäyus : ÌWûiÉæÌwÉhÉÈ mÉÑlÉpÉÔïiÉÉlÉÉÇ UÉåaÉÉprÉÉqÉlÉÍpÉSìÓiÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉåhÉ mÉUxuÉÉSÒmÉUiÉxrÉ xÉirÉuÉÉÌSlÉÈ zÉqÉ- mÉUxrÉ mÉUϤrÉMüÉËUhÉÉåÅmÉëqɨÉxrÉ rÉÉæuÉlÉuÉiÉÈ xÉqÉjÉÉïlÉÑaÉiÉoÉsÉuÉÏrÉï- mÉUxmÉUåhÉÉlÉÑmÉWûiÉqÉÑmÉxÉåuÉqÉÉlÉxrÉ rÉzÉÈmÉÉæÂwÉmÉUÉ¢üqÉxrÉ mÉÔeÉÉWïû-xÉqmÉÔeÉMüxrÉ ¥ÉÉlÉÌuÉ¥ÉÉ- ¥ÉÉlÉÌuÉ¥ÉÉlÉåÎlSìrÉÉjÉïoÉsÉxÉqÉÑSrÉå lÉÉåmÉzÉqÉzÉÏsÉxrÉ uÉ×®ÉåmÉxÉåÌuÉlÉÈ uÉiÉïqÉÉlÉxrÉ xÉÑÌlÉrÉiÉUÉaÉUÉåwÉåwrÉÉïqÉSqÉÉlÉuÉåaÉxrÉ mÉUqÉήïÂÍcÉUÌuÉÌuÉkÉÉåmÉpÉÉåaÉxrÉ xÉiÉiÉÇ ÌuÉÌuÉkÉmÉëSÉlÉmÉUxrÉ xÉqÉ×®-xÉuÉÉïUqpÉxrÉ iÉmÉÉå¥ÉÉlÉmÉëzÉqÉÌlÉirÉxrÉÉkrÉÉiqÉÌuÉSÈ rÉjÉå¹ÌuÉcÉÉËUhÉÈ xÉÑZÉqÉÉrÉÑÂcrÉiÉå| iÉimÉUxrÉ sÉÉåMüÍqÉqÉÇ cÉÉqÉÑÇ cÉÉuÉå¤ÉqÉÉhÉxrÉ xqÉ×ÌiÉqÉÌiÉqÉiÉÉå ÌWûiÉqÉÉrÉÑÂcrÉiÉå (b) asukhäyus : AxÉÑZÉqÉiÉÉå (d) ahitäyus : AÌWûiÉqÉiÉÉå ÌuÉmÉrÉïrÉåhÉ ÌuÉmÉrÉïrÉåhÉ Essence : TU 2.3.1 mÉëÉhÉÉå ÌWû pÉÔiÉÉlÉÉqÉÉrÉÑÈ 4
 5. 5. Current State SÒÈZɧÉrÉ Goal State MæüuÉsrÉ/xuÉÉxjrÉ 5
 6. 6. Current State SÒÈZɧÉrÉ – Säìkhya (a) AÉkrÉÉÎiqÉMüqÉç : iɧÉÉkrÉÉÎiqÉMÇü ̲ÌuÉkÉÇ - (i) zÉÉUÏUÇ (ii) qÉÉlÉxÉÇ cÉ | (i) zÉÉUÏUÇ uÉÉiÉÌmɨÉzsÉåwqÉhÉÉÇ uÉæwÉqrÉÌlÉÍqɨÉÇ, (ii) qÉÉlÉxÉÇ MüÉqÉ¢üÉåkÉsÉÉåpÉqÉÉåWûpÉrÉåwrÉÉïÌuÉwÉÉSÌuÉwÉrÉÌuÉzÉåwÉÉSzÉïlÉÌlÉoÉlkÉlÉqÉç | xÉuÉïÇ cÉæiÉSè AÉliÉËUMüÉåmÉÉrÉxÉÉkrÉiuÉÉSè AÉkrÉÉÎiqÉMÇü SÒÈZÉqÉç | oÉɽÉåmÉÉrÉxÉÉkrÉÇ ²åkÉÉ - (b) & (c) (b) AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüqÉç : AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMÇü qÉÉlÉÑwÉmÉzÉÑqÉ×aÉmÉͤÉxÉUÏxÉ×mÉxjÉÉuÉUÌlÉÍqɨÉMüqÉç; (c) AÉÍkÉSæÌuÉMüqÉç : AÉÍkÉSæÌuÉMÇü iÉÑ rɤÉUɤÉxÉÌuÉlÉÉrÉMüaÉëWûɱÉuÉåzÉÌlÉoÉlkÉlÉqÉç 6
 7. 7. Äyurveda (a) AÉkrÉÉÎiqÉMüqÉç : : iÉ§É (1) AÉÌSoÉsÉmÉëuÉרÉÉ rÉå zÉÑ¢üzÉÉåÍhÉiÉSÉåwÉÉluÉrÉÉÈ MÑü¸ÉzÉïÈmÉëpÉ×iÉrÉÈ| iÉåÅÌmÉ Ì²ÌuÉkÉÉÈ qÉÉiÉ×eÉÉÈ ÌmÉiÉ×eÉɶÉ| (2) eÉlqÉoÉsÉmÉëuÉרÉÉ rÉå qÉÉiÉÑUmÉcÉÉUÉiÉç mÉ…¡ÓûeÉÉirÉlkÉoÉÍkÉUqÉÔMüÍqÉÎlqÉlÉuÉÉqÉlÉmÉëpÉ×iÉrÉÉå eÉÉrÉliÉå| iÉåÅÌmÉ Ì²ÌuÉkÉÉÈ UxÉM×üiÉÉÈ SÉæWØûSÉmÉcÉÉUM×üiÉɶÉ| (3) SÉåwÉoÉsÉmÉëuÉרÉÉ rÉå AÉiɃ¡ûxÉqÉÑimɳÉÉÈ ÍqÉjrÉÉWûÉUÉcÉÉUpÉuÉɶÉ| iÉåÅÌmÉ Ì²ÌuÉkÉÉÈ AÉqÉÉzÉrÉxÉqÉÑijÉÉÈ mÉYuÉÉzÉrÉxÉqÉÑijÉɶÉ| mÉÑlÉ¶É Ì²ÌuÉkÉÉÈ zÉÉUÏUÉ qÉÉlÉxÉɶÉ| iÉ LiÉå AÉkrÉÉÎiqÉMüÉÈ| (b) AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüqÉç : xɆ¡ûÉiÉoÉsÉmÉëuÉרÉÉÈ rÉ AÉaÉliÉuÉÉå SÒoÉïsÉxrÉ oÉsÉuÉ̲aÉëWûÉiÉç| iÉåÅÌmÉ Ì²ÌuÉkÉÉÈ zÉx§ÉM×üiÉÉÈ urÉÉsÉÉÌSM×üiÉɶÉ| LiÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüÉÈ| (c) AÉÍkÉSæÌuÉMüqÉç : MüÉsÉoÉsÉmÉëuÉרÉÉÈ rÉå zÉÏiÉÉåwhÉuÉÉiÉuÉwÉÉïmÉëpÉ×ÌiÉÌlÉÍqɨÉÉÈ iÉåÅÌmÉ Ì²ÌuÉkÉÉÈ urÉÉmɳÉiÉÑïM×üiÉÉ¶É ? (6) SæuÉoÉsÉmÉëuÉרÉÉÈ rÉå SåuÉSìÉåWûÉiÉç AÍpÉzÉxiÉMüÉ AjÉuÉïhÉM×üiÉÉ EmÉxÉaÉïM×üiÉɶÉ| iÉåÅÌmÉ Ì²ÌuÉkÉÉ ÌuɱÑSzÉÌlÉM×üiÉÉÈ ÌmÉzÉÉcÉÉÌSM×üiÉɶÉ| mÉÑlÉ¶É Ì²ÌuÉkÉÉÈ xÉÇxÉaÉïeÉÉ AÉMüÎxqÉMüɶÉ| (7) xuÉpÉÉuÉoÉsÉmÉëuÉרÉÉÈ ¤ÉÑÎimÉmÉÉxÉÉeÉUÉqÉ×irÉÑÌlÉSìÉmÉëpÉ×iÉrÉÈ iÉåÅÌmÉ Ì²ÌuÉkÉÉÈ MüÉsÉM×üiÉÉÈ AMüÉsÉM×üiÉɶÉ| iÉ§É mÉËUU¤ÉhÉM×üiÉÉÈ MüÉsÉM×üiÉÉÈ AmÉËUU¤ÉhÉM×üiÉÉÈ AMüÉsÉM×üiÉÉÈ| LiÉå AÉÍkÉSæÌuÉMüÉÈ| A§É xÉuÉïurÉÉkrÉuÉUÉåkÉÈ| 7
 8. 8. Goal State Säìkhya : After death mÉëÉmiÉå zÉUÏUpÉåSå cÉËUiÉÉjÉïiuÉÉiÉç mÉëkÉÉlÉÌuÉÌlÉuÉרÉÉæ| LåMüÉÎliÉMüqÉÉirÉÎliÉMüqÉÑpÉrÉÇ MæüuÉsrÉqÉÉmlÉÉåÌiÉ|| SK 68 During life LuÉÇ iɨuÉÉprÉÉxÉɳÉÉÎxqÉ lÉ qÉå lÉÉWûÍqÉirÉmÉËUzÉåwÉqÉç| AÌuÉmÉrÉïrÉÉ̲zÉÑ®Ç MåüuÉsÉqÉÑimɱiÉå ¥ÉÉlÉqÉç|| SK 64 SØ¹É qÉrÉåirÉÑmÉå¤ÉMü LMüÉå SعÉWûqÉxqÉÏirÉÑmÉUqÉirÉlrÉÉ| xÉÌiÉ xÉÇrÉÉåaÉåÅÌmÉ iÉrÉÉåÈ mÉërÉÉåeÉlÉÇ lÉÉÎxiÉ xÉaÉïxrÉ|| SK 66 8
 9. 9. Goal State Äyurveda After death qÉÉå¤ÉÉå UeÉxiÉqÉÉåÅpÉÉuÉÉiÉç oÉsÉuÉiMüqÉïxÉǤÉrÉÉiÉç| ÌuÉrÉÉåaÉÈ xÉuÉïxÉÇrÉÉåaÉæUmÉÑlÉpÉïuÉ EcrÉiÉå|| CS 4.1.42 During life rÉÉuɳÉÉåimɱiÉå xÉirÉÉ oÉÑή“lÉæïiÉSWÇû” rÉrÉÉ| “lÉæiÉlqÉqÉå”ÌiÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉ ¥ÉÈ xÉuÉïqÉÌiÉuÉiÉïiÉå|| CS 4.1.53 AÉiqÉåÎlSìrÉqÉlÉÉåÅjÉÉïlÉÉÇ xÉÇÌlÉMüwÉÉïiÉç mÉëuÉiÉïiÉå| xÉÑZÉSÒÈZÉqÉlÉÉUÇpÉÉSè AÉiqÉxjÉå qÉlÉÍxÉ ÎxjÉUå|| ÌlÉuÉiÉïiÉå iÉSÒpÉrÉÇ uÉÍzÉiuÉÇ cÉÉåmÉeÉÉrÉiÉå| xÉzÉUÏUxrÉ rÉÉåaÉ¥ÉÈ iÉÇ rÉÉåaÉqÉ×wÉrÉÉå ÌuÉSÒÈ|| CS 4.1.138 9
 10. 10. Creational Sequence mÉëM×üiÉåqÉïWûÉÇxiÉiÉÉåÅWÇûMüÉUxiÉxqÉÉSè aÉhÉ¶É wÉÉåQûzÉMüÈ| iÉxqÉÉSÌmÉ wÉÉåQûzÉMüÉiÉç mÉgcÉprÉÈ mÉgcÉ pÉÔiÉÉÌlÉ|| SK 22 Triplicity xÉuÉåïwÉÉÇ urÉÉkÉÏlÉÉÇ uÉÉiÉÌmɨÉzsÉåwqÉÉhÉ LuÉ qÉÔsÉÇ...| rÉjÉÉ ÌWû M×üixlÉÇ ÌuÉMüÉUeÉÉiÉÇ ÌuɵÉÃmÉåhÉÉuÉÎxjÉiÉÇ xɨuÉUeÉxiÉqÉÉÇÍxÉ lÉ urÉÌiÉËUcrÉliÉå, LuÉqÉåuÉ M×üixlÉÇ ÌuÉMüÉUeÉÉiÉÇ ÌuɵÉÃmÉåhÉÉuÉÎxjÉiÉqÉurÉÌiÉËUcrÉ uÉÉiÉÌmɨÉzsÉåwqÉÉhÉÉå uÉiÉïliÉå| FkuÉïÇ xɨuÉÌuÉzÉÉsÉÈ lÉ iÉSÎxiÉ mÉ×ÍjÉurÉÉÇ uÉÉ ÌSÌuÉ SåuÉåwÉÑ uÉÉ mÉÑlÉÈ| xɨuÉÇ mÉëM×üÌiÉeÉæqÉÑï£Çü rÉSåÍpÉxxrÉÉiÉç ̧ÉÍpÉaÉÑïhÉæÈ|| BG 18.40 10
 11. 11. Body Mind zÉUÏUÇ ½ÌmÉ xɨuÉqÉlÉÑÌuÉkÉÏrÉiÉå, xɨuÉÇ cÉ zÉUÏUqÉç| Beyond = Self SK 17 – mÉÑÂwÉÉåÅÎxiÉ CS 4.1.43 M×üiÉÇ qÉ׬hQûcÉ¢æü¶É MÑüqpÉMüÉUÉSØiÉå bÉOûqÉç| M×üiÉÇ qÉרÉ×hÉMüɸæ¶É aÉ×WûMüÉUÉ̲lÉÉ aÉ×WûqÉç|| 44 rÉÉå uÉSåiÉç xÉ uÉSå¬åWÇû xÉqpÉÔrÉ MüUhÉæÈ M×üiÉqÉç| ÌuÉlÉÉ MüiÉÉïUqÉ¥ÉÉlÉÉSè rÉÑYirÉÉaÉqÉoÉÌWûwM×üiÉÈ|| 11
 12. 12. Prajïäparädha kÉÏ-kÉ×ÌiÉ-xqÉ×ÌiÉ-ÌuÉpÉë¹È MüqÉï rÉiÉç MÑüÂiÉåÅzÉÑpÉqÉç| mÉë¥ÉÉmÉUÉkÉÇ iÉÇ ÌuɱÉiÉç xÉuÉïSÉåwÉmÉëMüÉåmÉhÉqÉç|| CS 4.1.102 ÌuÉwÉqÉÉÍpÉÌlÉuÉåzÉÉå rÉÉå ÌlÉirÉÉÌlÉirÉå ÌWûiÉÉÌWûiÉå| ¥ÉårÉxxÉ oÉÑήÌuÉpÉëÇzÉxxÉqÉÇ oÉÑήÌWïû mÉzrÉÌiÉ|| CS 4.1.99 ÌuÉwÉrÉmÉëuÉhÉÇ xɨuÉÇ kÉ×ÌiÉpÉëÇzÉÉ³É zÉYrÉiÉå| ÌlÉrÉliÉÑqÉÌWûiÉÉSjÉÉïSè kÉ×ÌiÉÌWïû ÌlÉrÉqÉÉÎiqÉMüÉ|| 100 iɨuÉ¥ÉÉlÉå xqÉ×ÌiÉrÉïxrÉ UeÉÉåqÉÉåWûÉuÉ×iÉÉiqÉlÉÈ| pÉëzrÉiÉå xÉ xqÉ×ÌiÉpÉëÇzÉxxqÉiÉïurÉÇ ÌWû xqÉ×iÉÉæ ÎxjÉiÉqÉç|| 12 101
 13. 13. Dhätusämya mÉëuÉ×̨ÉkÉÉïiÉÑxÉÉqrÉÉjÉÉï ÍcÉÌMüixÉåirÉÍpÉkÉÏrÉiÉå| CS 1.9.5 kÉÉiÉÑxÉÉqrÉÉSÌiÉËU£üqÉÉrÉÑuÉåïSxÉÉkrÉÇ lÉÉxiÉÏÌiÉ pÉÉuÉÈ| E£Çü cÉ "kÉÉiÉÑxÉÉqrÉÌ¢ürÉÉ cÉÉå£üÉ iÉl§ÉxrÉÉxrÉ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç" CÌiÉ| (Cakrapäni) lÉlÉÑ xuÉxjÉå kÉÉiÉÑxÉÉqrÉÇ ÍxÉ®qÉåuÉ, lÉ cÉ ÍxÉ®Ç xÉÉkrÉiÉå, iÉiÉç MüjÉÇ xuÉxjÉuÉרÉÉlÉѸÉlÉåÅÌmÉ kÉÉiÉÑxÉÉqrÉqÉåuÉ TüsÉÍqÉirÉÉWû - xuÉxjÉÉ ½mÉÏirÉÉÌS| 13
 14. 14. Pristine Purity lÉUÉå ÌWûiÉÉWûÉUÌuÉWûÉUxÉåuÉÏ xÉqÉϤrÉMüÉUÏ ÌuÉwÉrÉåwuÉxÉ£üÈ| SÉiÉÉ xÉqÉÈ xÉirÉmÉUÈ ¤ÉqÉÉuÉÉlÉç AÉmiÉÉåmÉxÉåuÉÏ cÉ pÉuÉirÉUÉåaÉÈ|| AlÉÉqÉrÉÏ AÉiqÉÉlÉÇ xÉÇqÉlrÉiÉå| AS 1.12 mÉëMüÉzÉqÉÉlÉ-mÉëjÉqÉmÉërÉÉhÉÉÍkÉaÉiÉ-ÌlÉÈxÉ×iÉÉqÉ×iÉ-mÉëÌiÉmÉërÉÉhÉÉWØûiÉ- rÉÉåaÉ-ÌuÉpÉÉaÉkÉÉiÉÑmÉÉåwÉMü-xÉÑUxÉÉSlÉÉSè AUÉåaÉuÉÉlÉç AeÉUÈ | AS 1.33 AÎalÉeÉxuÉÃmÉMÑühQûsrÉÑ°uɵÉÉxÉÉÌlÉsÉeÉÉiÉålÉ FwqÉhÉÉ mÉëMüÉzÉqÉÉlÉÈ xÉlÉç mÉëjÉqÉmÉërÉÉhÉÉSÒÎijÉiÉxÉWûxÉëMüqÉsÉÉSç AÉaÉiÉÉqÉ×iÉqÉÉWØûirÉ rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ xÉmiÉkÉÉiÉÔlÉç xÉliÉmrÉï rÉÉå rÉÉåaÉÇ MüUÉåÌiÉ, xÉ ÍcÉUÉrÉÑpÉïuÉÌiÉ| 14
 15. 15. Grand Vision iÉxrÉ mÉÑÂwÉxrÉ (i) mÉ×ÍjÉuÉÏ qÉÔÌiÉïÈ (iv) uÉÉrÉÑÈ mÉëÉhÉÈ (vi) oÉë¼ AliÉUÉiqÉÉ | (vii) rÉjÉÉ ZÉsÉÑ oÉëÉ¼Ï ÌuÉpÉÔÌiÉsÉÉåïMåü iÉjÉÉ mÉÑÂwÉåÅmrÉÉliÉUÉÎiqÉMüÐ ÌuÉpÉÔÌiÉÈ (ix)rÉÎxiuÉlSìÉå sÉÉåMåü xÉ mÉÑÂwÉåÅWÇûMüÉUÈ (xi) ÂSìÉå UÉåwÉÈ (xii) xÉÉåqÉÈ mÉëxÉÉSÈ (xvii) iÉqÉÉå qÉÉåWûÈ (xviii) erÉÉåÌiÉ¥ÉÉïlÉÇ (xx) rÉjÉÉ M×üiÉrÉÑaÉqÉåuÉÇ oÉÉsrÉÇ (xxi) rÉjÉÉ §ÉåiÉÉ iÉjÉÉ rÉÉæuÉlÉÇ (xxii) rÉjÉÉ ²ÉmÉUxiÉjÉÉ xjÉÉÌuÉrÉïÇ (xxiii) rÉjÉÉ MüÍsÉUåuÉqÉÉiÉÑrÉïÇ (xxiv) rÉjÉÉ rÉÑaÉÉliÉxiÉjÉÉ qÉUhÉqÉç – CÌiÉ 15
 16. 16. xuÉÈxuɶÉæwÉÉÇ ÌuÉwÉrÉÉåÅÍkÉpÉÔiÉqÉç; xuÉrÉqÉkrÉÉiqÉqÉç| AÍkÉSæuÉiÉqÉjÉ - oÉÑ®åoÉëï¼É, AWÇûMüÉUxrÉåµÉUÈ, qÉlÉxɶÉlSìqÉÉÈ, ÌSzÉÈ ´ÉÉå§ÉxrÉ, iuÉcÉÉå uÉÉrÉÑÈ, xÉÔrÉï¶É¤ÉÑwÉÈ, UxÉqÉÉmrÉmÉÈ, mÉ×ÍjÉuÉÏ bÉëÉhÉxrÉ, uÉcÉxÉÉåÅÎalÉÈ, WûxiÉrÉÉåËUlSìÈ, mÉÉSrÉÉåÌuÉïwhÉÑÈ, mÉÉrÉÉåÍqÉï§ÉÇ, mÉëeÉÉmÉÌiÉÂmÉxjÉxrÉåÌiÉ| SS 2.1.7 xÉuÉïpÉÔiÉåwÉÑ cÉÉiqÉÉlÉÇ xÉuÉïpÉÔiÉÉÌlÉ cÉÉiqÉÌlÉ| xÉqÉÇ mÉzrɳÉÉiqÉrÉÉeÉÏ xuÉÉUÉerÉqÉÍkÉaÉcNûÌiÉ|| MS 12.91 16
 17. 17. Thank you ks_kannan@yahoo.com 17

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Ayurveda Fundamentals

Views

Total views

595

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×