Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ksr rs vijayawada-avaji

2,077 views

Published on

Excellence of Rasaaushadhi In Ayurveda Practice
Dr.KSR Prasad as Resource Person in Rasashastra ROTP at Nori Ramashastry Govt. Ayurveda College, Vijayawada delivered Guest lecture on Excellence of Rasaaushadhi In Ayurveda Practice – Part-1 :: Part-2 and Avaji on December 14 and 15th 2009.

Published in: Technology, Business

Ksr rs vijayawada-avaji

 1. 1. Rasaaushadhi In Geriatric / Aphrodisiac Practice Looking forward for Effective & Safe “Rasa” Medicine in AvajiDr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 2. 2. స “రస” ైదుయ్లకు అ నందనల ో A Technoayurveda International Presentation In Association with Ayurmitra Technoayurveda.wordpress.com Rasashastra Re-Orientation Program atNRS Govt. Ayurveda College, Vijayawada on 14-12-2009
 3. 3. What is Life’s ambition?
 4. 4. • To live long !• To live Healthy !• To live wealthy!• To look beauty!• To improve luster!• To have intellect!• To improve memory!• To live powerful!• To live Happy ! . . . . .
 5. 5. Rasaaushadhi In Geriatric / Aphrodisiac PracticeAyurmitraDr. K. Shiva Rama PrasadProfessor & HeadKayachikitsaAmrita School of AyurvedaKollam, Keralatechnoayurveda@gmail.com
 6. 6. Why we need Rasayana? Why to live long? • NASA is trying to achieve long life in cosmic travel. By which human can reach stars . . . • Hindrances are – – Cytosolic calcium in cell injury – Oxygen toxicity in cell injury – Free Radicles in cell injury – Ischemia in cell injury – Mitochondrial dysfunction – Gravity • Techniques to adopt are – – Hibernation . . . – Re incarnationDr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 7. 7. Forces acting on cell injury Cell Bubble Pressure (Vata)Intra capsule temperature (Pitta) Mass resistance (Kapha) Surface tension External forces – Cytosolic calcium (Vata) pressure (Gravity), Oxygen toxicity (Pitta) Temperature & Free Radicles (Kapha) Mass resistance Ischemia (Rakta) Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 8. 8. Rasayana & Vajikarana • Personality • Endocrinal • Immune system • Neurotransmitters • Genetic • Emotions • Motivation Biological Sphere • Learning factors Psychological Sphere factors •Social support •Stressful life events •social norms Social Sphere factorsDr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 9. 9. Structural Theory of Mind Freud (1923) in Rasayana Reality Id Ego Super Ego Strong Super Ego Achara Rasayana1. The super ego is predominantly concerned with the moral standards.2. Super ego is derived from the parental influences.3. Parental influence includes parents, family, religion, surroundingenvironment & people4. Achara Rasayana helps to build strong super ego, that controls the egoand prevents in involving bad activities, behavior, etc.5. So, Achara Rasayana we can overcome and prevent the psychosomaticdiseases. Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 10. 10. Rasayana understood as -• Retardation of Necrobiosis (the normal degeneration and death of living cells [as in various epithelial cells])• Retardation of Cytokinesis = Organic process consisting of the division of the cytoplasm of a cell following karyokinesis bringing about the separation into two daughter cells• Bio availability = Retardation of Bio-division by supply of abundant requisite nutrients for long term cell maintenance Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 11. 11. rejuvenescence = A renewal ofyouth; return of a cell or tissue toa state in which it was in anearlier stage of existence.The act of restoring to a moreyouthful conditionThe phenomenon of vitalityand freshness being restoredrejuvenate v. (-ting) make (asif) young again.to make young again;to make someone feel, look,etc young again.intrans to rejuvenesce.geol to restore to an earliercondition of active erosion. Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 12. 12. CONTEMPORARY TERMINOLOGIES TO STUDY RASAYANA DRUGS• Adaptogenic• Anti stress• Antimutagenic• Anti-oxidants CELL PROLIFERATIVE• Bone marrow proliferative CELL REGENERATIVE• Cidal constituents GENOPROTECTIVE• Cytoprotective MICRONUTRIENTS• Immuno competent• Immuno modulators TISSUE REMODELING• Immuno potentiating ANABOLIC ACTIVITY• Immuno regulatory NOOTROPICS• Immuno stimulant FREE RADICALS SCAVENGERS• Mental agility• Nephro protective• Reductants• Tissue protective Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 13. 13. Charaka RasayanaUxÉÉrÉlÉ mÉÉS lÉÉqÉ: Number of cÉUMüÉå£ü UxÉÉrÉlÉ mÉÉS ÌuÉwÉrÉÇ Yoga1) ApÉrÉÉqÉsÉMüÐrÉÇ 6 ApÉrÉÉqÉsÉMü mÉëÉkÉÉlrÉ mÉÉSqÉç A-pÉrÉ, A-qÉsÉ2) mÉëÉhÉMüÉqÉÏrÉÇ 37 UÉåaÉÉiÉï mÉëÉhÉpÉrÉålÉ mÉëÉhÉ MüÉqÉÏrÉÉlÉç UÉåaÉWûUÉÍhÉ UxÉÉrÉlÉÉÌlÉ – urÉÉÍkÉWûUhÉ UxÉÉrÉlÉÉÌlÉ3) MüUmÉëÍcÉiÉÏrÉÇ 16 qÉbÉ TüÉsaÉÑhÉå MüUå aÉëWûhÉ AÉqÉsÉÌMü mÉëÉkÉÉlrÉ mÉÉSqÉç4) AÉrÉÑuÉåïS xÉqÉÑijÉÉlÉÏrÉÇ Dravya AÉrÉÑuÉåïS (UxÉÉrÉlÉ) EimÉÌ¨É mÉëcÉÉU ¢üqÉÇ Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 14. 14. 1) ApÉrÉÉqÉsÉMüÐrÉÇ UxÉÉrÉlÉ mÉÉSÇoÉë¼ UxÉÉrÉlÉÇ (1) AÉrÉÑwMüÉqÉ (mÉÇcÉqÉÔsÉ) UxÉÉrÉlÉÇoÉë¼ UxÉÉrÉlÉÇ (2) ÌuÉwÉWûU UxÉÉrÉlÉÇcrÉuÉlÉmÉëÉzÉ UxÉÉrÉlÉÇ lÉuÉrÉuuÉlÉ UxÉÉrÉlÉÇcÉiÉÑjÉÉïqÉsÉMü UxÉÉrÉlÉÇ mÉÑlÉrÉÑïuÉiuÉ UxÉÉrÉlÉÇmÉÇqÉÉqÉsÉMü UxÉÉrÉlÉÇ mÉUqÉÉrÉÑ UxÉÉrÉlÉÇwɹÉqÉsÉMü UxÉÉrÉlÉÇ AeÉUÉ UxÉÉrÉlÉÇDr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 15. 15. 2) mÉëÉhÉMüÉqÉÏrÉÇ (xÉuÉÉïqÉrÉ mÉëzÉqÉlÉ) UxÉÉrÉlÉ mÉÉSÇAÉqÉsÉMü bÉ×iÉÇ AÉqÉsÉÌMü, ÌmÉmmÉÍsÉ, zÉMïüU, qÉkÉÑ, bÉ×iÉÌuÉQÇûaÉÉuÉsÉåWû ÌuÉQÇûaÉ, ÌmÉmmÉÍsÉ, ÍxÉiÉ, iÉæsÉ, qÉkÉÑ, bÉ×iÉAÉqÉsÉMüÉuÉsÉåWû AÉqÉsÉÌMü, mÉsÉÉzÉ, ÌmÉmmÉÍsÉ, ÌuÉQÇûaÉ, zÉMïüUÉ, iÉæsÉ, qÉkÉÑ, bÉ×iÉlÉÉaÉoÉsÉÉUxÉÉrÉlÉÇ lÉÉaÉoÉsÉ + AÉqÉë MüsMüSzÉ xuÉUxÉ UxÉÉrÉlÉÇ uÉrÉxjÉÉmÉlÉ aÉhÉ (cÉ xÉÔ 4)pÉssÉÉiÉMü ¤ÉÏUÇ pÉssÉÉiÉMÇü = ´ÉÏbÉëÇ qÉåkÉÉÎalÉ uÉkÉïlÉÇ Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 16. 16. 3) MüUmÉëÍcÉiÉÏrÉÇ UxÉÉrÉlÉ mÉÉSÇAÉqÉsÉMüÉrÉxÉ oÉë¼ UxÉÉrÉlÉÇ aÉëÉqrÉ UxÉÉrÉlÉ (zÉÏiÉ UxÉÉrÉlÉ)MåüuÉsÉÉqÉsÉMü UxÉÉrÉlÉÇ ´ÉÏuÉåïSÉuÉÉYrÉÃÌmÉhÉÏ UxÉÉrÉlÉÇsÉÉæWûÉÌS UxÉÉrÉlÉÇ AÉrÉÑ:mÉëMüwÉï UxÉÉrÉlÉÇLåÇÌSì UxÉÉrÉlÉÇ mÉUqÉÉåeÉxMüU UxÉÉrÉlÉÇqÉåkÉÉMüU UxÉÉrÉlÉÇ AÉrÉÑ: mÉëSÉlÉrÉ UxÉÉrÉlÉÇÌmÉmmÉsÉÏ UxÉÉrÉlÉÇ (FwhÉ UxÉÉrÉlÉ) Hot rejuvenationuÉkÉïqÉÉlÉ ÌmÉmmÉÍsÉ UxÉÉrÉlÉÇ Simulated Hot rejuvenatioņÉTüsÉÉ UxÉÉrÉlÉÇ mÉëÉiÉ: 1 WûUÏiÉÌMü, pÉÉåeÉlÉÉimÉÔuÉïÇ 2 ÌuÉpÉÏiÉÌMü, pÉÉåeÉlÉÉlÉliÉUÇ 4 AÉqÉsÉÌMüÍzÉsÉÉÎeÉiÉÑ UxÉÉrÉlÉÇ SÏbÉÉïrÉÑ UxÉÉrÉlÉÇ Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 17. 17. Utility of Rasayana Dravya in accordance with seasonscÉæ§É uÉxÉliÉ sÉzÉÑlÉ mÉërÉÉåaÉqÉç (MüTüÉÍkÉYrÉqÉç) (uÉÉ)uÉæzÉÉZÉ ÌWûqÉuÉcNûMüSåzÉå sÉzÉÑlÉ xÉÇaÉëWûhÉqÉçerÉå¹ aÉëÏwqÉ pÉssÉÉiÉÌMü xÉÇaÉëWûhÉqÉçAÉwÉÉRû AÉqÉsÉMüÉuÉsÉåWû sÉzÉÑlÉ lÉÉåmÉrÉÉåaÉ´ÉÉuÉhÉ uÉwÉï mÉͶÉqÉ xÉqÉÑSìiÉÏUå iÉÑuÉUMü xÉÇaÉëWûhÉÇpÉÉSìmÉS sÉzÉÑlÉ mÉërÉÉåaÉqÉç (uÉÉiÉÉÍkÉYrÉqÉç)AÉÍμÉrÉÑeÉ zÉUiÉç AÉqÉsÉMüÉuÉsÉåWû ÌuÉQûlaÉÉuÉsÉåWû mÉërÉÉåaÉqÉçMüÉiÉÏïMü AÉqÉsÉMüÐ (1) xÉÇaÉëWûhÉqÉç mÉÑwrÉlɤɧÉå lÉÉaÉoÉsÉÉ xÉÇaÉëWûhÉqÉçqÉÉaÉïÍzÉU WåûqÉliÉ pÉssÉÉiÉMü ¤ÉÏU, ¤ÉÉæSì, iÉæsÉ mÉërÉÉåaÉqÉç (cÉ) (uÉÉ)mÉÑwrÉ sÉzÉÑlÉ mÉërÉÉåaÉqÉçqÉÉbÉ ÍzÉÍzÉU lÉÉaÉoÉsÉÉ UxÉÉrÉlÉqÉç mÉërÉÉåaÉqÉç sÉzÉÑlÉ mÉërÉÉåaÉqÉçTüÉsaÉÑhÉ AÉqÉsÉMüÐ (2) xÉÇaÉëWûhÉqÉç
 18. 18. qÉåkÉÉMüUuÉaÉïqÉç –xÉiÉiÉÉkrÉrÉlÉÇ uÉÉS: mÉUiÉl§ÉÉuÉsÉÉåMülÉqÉçiÉ̲±ÉcÉÉrÉïxÉåuÉÉ cÉ oÉÑήqÉåkÉÉMüUÉå aÉÑ(aÉ)hÉ: xÉÑ ÍcÉ 28/24AÉrÉÑwrÉuÉaÉïqÉç –AÉrÉÑwrÉÇ pÉÉãeÉlÉÇ eÉÏhÉåï uÉåaÉÉlÉÉÇ cÉÉÌuÉkÉÉUhÉqÉçoÉë¼cÉrÉïqÉÌWÇûxÉÉ cÉ xÉÉWûxÉÉlÉÉÇ cÉ uÉeÉïrÉåiÉç – xÉÑ ÍcÉ 28/24Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 19. 19. Result of Rasayana SÏbÉïqÉÉrÉÑ xqÉ×ÌiÉÇ qÉåïkÉÉqÉÉUÉåarÉÇ iÉÂhÉÇ uÉrÉ: mÉëpÉÉuÉhÉï xuÉUÉæSÉrÉïÇ SåWåûÎlSìrÉoÉsÉÇ mÉUqÉç uÉÉÎYxÉ먂 mÉëhÉÌiÉÇ MüÉÎliÉÇ sÉpÉiÉå lÉÉ UxÉÉrÉlÉÉiÉç sÉÉpÉÉåmÉÉrÉÉå ÌWû zÉxiÉÉlÉÉÇ UxÉÉSÏlÉÉÇ UxÉÉrÉlÉqÉç – cÉ ÍcÉ 1-1-8Long life, better recollection, increased intellect, healthy body and mind, youthfulness, good colour &complexion, good voice, abundance of body and sense organ strength, acceptance to speech and increased luster are achived through Rasayana. Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 20. 20. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Reclassification of Rasayana• Drug / Food Self-Esteem Built – Sheeta Veerya (Cold rejuvenation) – Ushna Veerya (Hot rejuvenation) Mandukaparni• Disease Intellectual – Doshanuroopa vyadhi (Swasa, etc) – Kaalaanuroopa (Jara, etc) Medhya• Patient – Adhya (Wealthy) Rasayana – Kuchela (Poor)• Result Dardhya – Vayasthaapana = Ajara (Youthfulness) – Amarana (Longevity / Eternity) Physical• Procedure Aswagandha – Kuti (Concealed total rejuvenation) – Vatatapika (Reveled rejuvenation) – Achara (Behavioral rejuvenation) Tissue Built – Kamya (Desirable rejuvenation) – Naimittika (Target oriented rejuvenation)• Tissue / Organ – Preservatives (Necrobiosis, Cytokinesis, Bio availability) – Transfusions (Blood), Transplantations (Bone marrow, etc) Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 21. 21. Natural food materials forVayasthapana(Stagnated ageing) zÉÏiÉÉåSMÇü mÉrÉ: ¤ÉÉæSìÇ xÉÌmÉïËUirÉåMüzÉÉå̲zÉ: ̧ÉzÉxxÉqÉxiÉqÉjÉuÉÉ mÉëÉYmÉÏiÉÇ xjÉÉmÉrÉå²rÉ: xÉÑ.ÍcÉ. 27/4 ¤ÉÏUbÉ×iÉÉprÉÉxÉÉå UxÉÉrÉlÉqÉç – cÉ xÉÔ 25/40 Vayasthapana according to Dosha predominance Four major dietetic ingredients . . . 1) Milk 2) Ghee 3) Honey 4) Cold water
 22. 22. Prakruti Vayasthapana Dravyam1) Vata Dugdham2) Pitta Ghrutam3) Kapha Madhu4) Rakta Sheetalodaka5) Vata Pitta Dugdham + Ghrutam6) Vata Kapha Dugdham + Madhu7) Vata Rakta Dugdham + Sheetalodaka8) Pitta Kapha Ghrutam + Madhu9) Pitta Rakta Ghrutam + Sheetalodaka10) Kapha Rakta Madhu + Sheetalodaka11) Vata Pitta Kapha Dugdham + Ghrutam + Madhu12) Pitta Kapha Rakta Ghrutam + Madhu + Sheetalodaka13) Kapha Rakta Vata Madhu + Sheetalodaka + Dugdham14) Vata Pitta Kapha Rakta All in unequal quantity AjÉ qÉÉÇxÉUxÉÇ xÉÌmÉï: ÍxÉ®Ç xÉ ¤ÉÏUÍqÉwrÉiÉå Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 23. 23. • zÉÏiÉ UxÉÉrÉlÉ • FwhÉ UxÉÉrÉlÉ Seeta Rasayana with Sheetaveerya dravya is considered asmedical cell Hibernation. Here the cell becomes inactivate  Ushna Rasayana with Ushnatemporarily with minimal input of veerya dravya is considered as cellnutrients. fluid regulation. In further the body organ complex  Here the cell becomes inactivatesustains life and bio-energy resources temporarily with minimal cell fluidare regulated nutrients. The body temperature regulations  In further the body organ complexfrom external environment is sustains life and bio-energy resourcesnecessary to regulate cell mitosis and are regulatedinactivation of cytokines.  The cell temperature regulationsThe Amla – is the best of such. from external environment is made to regulate cell mitosis and inactivation of cytokines. The Pippali – is the best of such. Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 24. 24. Tissue and Organ Specific RasayanaTwak = Twacya Rasayana for SkinKesha = Kesya Rasayana for HairAkshi = Caksusya Rasayana for EyesTwak = Varnya Rasayana for ComplexionHrudaya = Hridya Rasayana for HeartMastishka = Medhya Rasayana for BrainSukra = Vrisya Rasayana for FertilityStanya = Stanya Rasayana for Lactation Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 25. 25. Which is considered as Rasayana ???SåWûxrÉ ÂÍkÉUÇ qÉÔsÉÇ ÂÍkÉUåhÉæuÉ kÉÉrÉïiÉå iÉxqÉɱ¦ÉålÉ xÉÇU¤ÉÇ U£Çü eÉÏuÉ CÌiÉ xqÉ×iÉÇ - xÉÑ xÉÔ 14/44Blood Donation! Blood Transfusion! Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 26. 26. • Is Shodhana mandatory before administering Rasayana? LuÉqÉç ÌuÉvÉÑ®MüÉã¸xrÉ MüÉrÉÉÎalÉUÍpÉuÉkÉïiÉã | urÉÉkÉrɶÉÉåmÉzÉÉqrÉÎliÉ mÉëM×üÌiɶÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå CÎlSìrÉÉÍhÉ qÉlÉÉãoÉÑÌ®: uÉhÉï¶ÉÉxrÉ mÉëxÉÏSÌiÉ | pÉsÉÇ mÉÑ̹UmÉirÉÇ cÉ uÉ×wÉiÉÉ cÉÉxrÉ eÉÉrÉiÉã || eÉUÉÇ M×ücNíãûhÉ sÉpÉiÉã ÍcÉUÇ eÉÏuÉirÉlÉÉqÉrÉ:| iÉxqÉÉixÉÇzÉÉåkÉlÉÇ MüÉsÉå rÉÑÌ£ü rÉÑ£ÇüqÉç ÌmÉoÉå³ÉU:|| -Cha Su 16/17-19• Vishuddha Kosta is said before to any Rasayana.• Koshtashodhana mentioned in terms of Malashodhana by using Haritakyadi yoga.• If not done – the specified – Agni, Manah, Buddhi, Shareera Bala, Pusti, Varna, Longevity, delayed ageing, disease freeness is not achieved.• Visuddha Kostata seems to be a preparatory phase of Rasayana Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 27. 27. Out of 163 Rasa medicines how the action in various system rejuvenation is expected?• Anandasuta Rasa – Rasachandamsu = parad, vatsanabha, Jayaphala, dattura, bhringaraj :: Rasayana• Dhatubaddha Rasa – Rasaratnakara = Abhraka, Loha, Gandhaka, Parada, naga, Mandura, etc :: Rasayana• Jaramaranaharo Ras – Rasamangal – Parada, Gandhaka, Hingula, Vaikranta, etc = Rasayana Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 28. 28. Upastambha in Rasayana • Ahara – Brahmacharya – Nidra • The food according to Dosha predominance is prescribed as Rasayana • Celibacy retards the productivity not only of semen conservation but also cell division • Sleep is a proved bio-resting phase of minimal psycho-somatic activity by which enhances the longevityDr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 29. 29. Assessment of Rasayana Kashyapa • Rasayana lakshana – Deerghayu – Smruti – Medha – Arogya – Tarunaya Vaya – Vaksiddhi – Shareera Kanti • Dhatu karma – Preenana – Jeevana – Lepa – Snehana – Dharana – Poorana – Garbhotpatti
 30. 30. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion S E X ..? Every body does it . . . A few know about it . . . Very few understand it . . Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 31. 31. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Vajikarana (SEX) is for Procreation • Humans are bi-sexual organisms with Unitarian phenomenon • Temperature variances influences the Gender at developmental phase • Sex is necessary for the Evaluation Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 32. 32. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Vajikarana leads to Sex which is a Flame It melts the Male and Female to get in to the action of generating the best of the best natures miraculous act of generating the new generations – offspring The sex act friction generates the flame of Orgasm & the ego burns in inferno Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 33. 33. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Vajikarana in Mythology • Ancient texts represents the saga in three ways – – The fire (Lord shiva burned the Kama) – The water (River reaching Ocean is the symbolic union) – The luster (Celibacy makes to express luster) • The control of the Snake – – tempted to eat the apple in Bible; – Krishna danced on it; – Shiva made it as ornament is – • a control on the sex inhibitions and control on the procreative methods. Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 34. 34. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Androgynous to Unitarian Identity • Initially use of the foundation rationally is invited • As the time passed – the procreation became common and the sex began to show its magnanimity • To day SEX is everything Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 35. 35. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion The saga of sex …LAPS It starts from the womb by fondling the genitalia Knowing the sexual anatomy at the adolescence, interest generates to explore generating the gender-maps (developmental representation - gender identity) and Love-maps (idealized Love & Lover - Affair - Program - Sexoerotic activity projected either imaginary or actual) Leads to either harmonious matrimonial life or to get in to a courtesan (sex worker) Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 36. 36. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Quantification of Sex Sex is assessed by – my sexual persona - MSP Golombok-Rust Inventory of sexual satisfaction - GRISS Golombok-Rust Inventory of Marital state - GRIMS Hospital A&D score & Stress score - HARDS (HAR) Libido score - LS Frequency of NPT Penile Erection score - PES Penile Rigidity score - PRS Semen Ejaculation score - SES Orgasm score - OS Androgen deficiency score = Testosterone Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 37. 37. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Typical (Sex) Work week Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 38. 38. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Sex (Vajikarana) from Man’s side • Sukra Pravartaka (virechaka) = Abundant Ejaculatory - at his 20’s • Sukra Janaka pravartaka = Productive & Ejaculatory efficiency at his 30’s • Sukra Janaka = semen generative (procreative efficient) – at his 40’s • Sukra sthambhaka = Ejaculatory preventive (sex effective) – at 50’s • Vaji Karana = Horse powered sex efficiency even at 50’s and 60’s • Thinking of sex with flaccid organ at 70’s Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 39. 39. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Women’s aspect of Sex (Vajikarana) • Sex is a fantasy at 20’s • Sex & work strains the Life at 30’s • Children, Responsibilities & Hormone changes makes arousal difficult at 40’s • Why these men don’t make intimacy – wish to have conjugal happiness always is not understood at 50’s • Dry vaginal conditions and age related diseases makes to retire from sex at 60’s • No time to think of sex at 70’s Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 40. 40. Ashtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Rasayana & Vajikarana 45% Foreplay 30% Climax 10% Foreplay 40% Climax 15% Penetration 60% Penetration Dr. K. Shiva Rama Prasad, Professor & Head, Kayachikitsa, Amrita School of Ayurveda, Kerala
 41. 41. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion What is sex ...• Sex is a harmonious act of two genders with a proper understanding and desire• Sex doesn’t come easy, it depends upon health and it is not just intercourse, it is all about pleasure.• Sex is achieved by keeping fit, eating well, having a good relationship, proper communication, fine stimulus, proper arousal, perfect erection, good orgasm and timely ejaculation.• Apart from all other reasons erection plays an important role.• Sexology is a science which is based on mutual consent, gratification, seduction and conjugal satisfaction of either gender where birth of child is not essential• Sex is other wise a materialistic pleasure of either gender, some times it is of the same gender initiated by PDE5, cGMP & NO Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 42. 42. Ashtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Rasayana & Vajikarana Arousal-sex Stimulation-Sex Sex – Orgasm & Resolution Sex – Euphoria As without pillars and walls the roof can not built – same way without Foreplay – Penetration – Climax the Sex-Euphoria is not achieved Dr. K. Shiva Rama Prasad, Professor & Head, Kayachikitsa, Amrita School of Ayurveda, Kerala
 43. 43. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Sex (Vajikarana) procure pathways • Vajikarana (Aphrodisiacs) is that which potentates a man to traffic in to women like a horse and also sustenance in the same • mainly the animal relationship example are – Chataka - (Sparrow) multiple short span conjugation with small amount of semen – Gaja - (Elephant) once in a while long time conjugation with abundant semen discharge – Vrusha - (Ox) regular stable seasonal conjugation with more quantity sperm (Semen) – Ashwa - (Horse) regular forceful dynamic conjugation with less qualitative semen Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 44. 44. Ashtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Rasayana & Vajikarana Female Male Olfactory stimulation Visual stimulation (Pheromones – Gene (Symmetry – Fertility assessment) Feared Excited assessment) Reliability Body Biology Loyalty Waist Hip Ratio Character Brest size Chemical cocktail in Brain Behavior Cheeks for Love & Sex Intelligence More Blood flow to Brain & Consumes Lips 20% O2 & 25% Calories Healthy Genes Sex mounts Dopamine release = sex desire Symmetry Increased Heart rate (excitement) Healthy Immune system Desire Increased Testosterone = Emotional Arousal Increased Oxytocin = sex, attachment Plateau Increased Basopressin = Memory maps, Love maps Orgasm PDE5, cGMP, NO, erects penis Resolution
 45. 45. Ashtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Rasayana & Vajikarana 35% Climax 27.5% Foreplay 37.5% Penetration Dr. K. Shiva Rama Prasad, Professor & Head, Kayachikitsa, Amrita School of Ayurveda, Kerala
 46. 46. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Vajikarana is Pious Pressure (coital) Pleasure • Vajikarana is ... • much times misinterpreted as Sexology • intended to facilitate potent offspring • Male dominate and meant for Males • either to relieve penile problems or • to initiate sex • even to get abundant semen for generating the healthy successive generation • other wise it is “Eugenics” I.e. improvement of the qualities of a race by control of inherited characteristics Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 47. 47. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Integrated sexual Program for better SEX & Procreation • Long lasting since the descend of Ayurveda • it needs initial purification of the body cleansing through “Panchakarma Shodhana” • iÉxqÉÉimÉÑUÉ zÉÉåkÉlÉqÉåuÉ MüÉrÉïqÉç – - mÉÔuÉïÇ zÉÑ® zÉUÏUÉhÉÉÇ ÌlÉÃWæûxxÉÉlÉÑuÉÉxÉlÉæ: - • “Temptations” towards female and there by a chemical reaction occurs in the body through the buffered “Vajikarana Dravya” x§ÉÏrÉÉÇ (MüÉÍqÉlÉÏ) AaêrÉÇ – xÉqÉjÉïuÉUÉ…¡ûlÉÉxÉÑ (cÉ), x§ÉÏhÉÉÇ uÉÉssÉprÉÍqÉच्छiÉÉqÉç (xÉÑ) • the probable action is a - psycho-neuro- motor activity enhances the blood flow to the Male genitalia, so it erects and ejaculates well to produce a child Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 48. 48. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Drugs & Yoga at Vajikarana • Drugs used are – Masha, Atmagupta, Vidala (Vamsha), Kharjura, Shatavari, Yastimadhu, Vidari, etc • Mamsa mentioned are – Chataka, Kukkuta, Hamsa, Barhi, Tittiri, Mahisha, Mesha, Nakra, Varaha, Matya, etc • Anda of – Chataka, Hamsa, Matya, Kukkuta • Gana mentioned are – Jeevaneeya, Brumhaneeya, Snehopaga, balya, Ksheerasanjana, Sukrasthambhaka, Hrudya, Truna panchaka, etc • Yoga includes – prefix Vrushya + Ghruta, Mamsarasa, Pinda, Poopalika, Swarasa, Ksheera, Dadhisara, Shashtikowdana, Payasa, etc • Rasa yoga – Makaradhwaja, etc. Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 49. 49. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Common people Vajikarana • First & foremost is “Vasya Stree” • Regular Food for More Semen and Stamina at sex is attained with = Anna + Ghrita + Dugdha + Sharkara + Madhu - at the end of meals • Dadhisara + Sharkara + Ahara = Sex Stamina • Instant sex drive cocktail = Dugdha + Ghee + Varuni Alcohol (Beer) Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 50. 50. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Results of Vajikarana are . . . • Concern to Children = Apatyam • Concern to Penis = Bali Lingam, Jagarti Vegavan, Nasthabda sepha • Concern to Semen = Akshayamm Sukram, Prabala Veeryam, Vrushyam, Poorna retas, Sukravardhanam, Vrusharute • Concern to pleasure = Samartha Anagansu, Kamooddeeoana, Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 51. 51. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda Rasayana Vajikarana Conclusion Unpublished data of Combinations Medicine Duration Arousal Erection Orgasm Ejaculation Withdrawal Conception Vidari + Churna 90 days 7 -14 days 3-7 mts Action 6 /24 + + withdrawn conceived in 1-2 yrs Vidari + Ghrita 40 days 14 -21 6-8mts Action Sustains 2 /20 days ++ ++ for 30 days conceived Vidari + UVasti 40 days 3-7 days 10-12 Action Sustains 3 /5 mts +++ +++ for 60 days conceived Makaradhwaja As required 6-8 hrs 20-30 Action Sustains No data mts +++ + for 21 days Vanari Kalpa 120 days 3-9 days 5-8 mts Action 1 /15 Granules + +++ withdrawn conceived Aswagandha 90 days 20 -40 6-10 mts Action Sustains No data Avaleha days + + for 7 days DGVaruni As required Spontaneous 15-30 Action Sustains No data mts +++ ++ for 7 days DGMS Anna Daily Regular 10-20 Action Sustains No data mts +++ +++ for 21 days MKR + Ahiphena As required Spontaneous 60-120 Action Sustains No data mts +++ +++ for 21 days Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 52. 52. Rasayana & VajikaranaAshtanga Ayurveda About Rasayana Vajikarana Conclusion As the growth gets stagnated and declined it is right time to start Rasayana at 20’s (Madhya Vayasi – stagnated Phase) A sequenced Rasayanas are used in each decade for the user Lustrous 30’s – Intellectual 40’s – Toned 50’s – Sexy 60’s – Lively 70’s up (both sexes) In a nut shell – start Aswagandha at 20’s – Vanari at 30’s and Brahmi at 40’s – etc, continued till they doesn’t require it Vajikarana becomes part of Rasayana Vajikarana Chikitsa is recommended for both Male – Female at their 40’s for successful orgasmic effect and Sex – Euphoria – i.e. Utopian Sex Dr. K. Shiva Rama Prasad, at http://technoayurveda.wordpress.com/
 53. 53. Rasaaushadhi In Geriatric / Aphrodisiac Practice technoayurveda@gmail.com THANK YOU Dr. K. Shiva Rama Prasad Of . . . technoayurveda.wordpress.com It’s on Technoayurveda International PresentationExcellence of Rasaaushadhi In Ayurveda Practice Dr. K. Shiva Rama Prasad, Professor & Head, Kayachikitsa, Amrita School of Ayurveda, Kerala

×