Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
doctorksrprasad@aol.in                                    MR-01   Impregnable mind in...
doctorksrprasad@aol.in                                             MR-02   ...
doctorksrprasad@aol.in                                       MR-03         ...
doctorksrprasad@aol.in                                           MR-04     ...
doctorksrprasad@aol.in                                                  ...
doctorksrprasad@aol.in                                                  ...
doctorksrprasad@aol.in                                                  ...
doctorksrprasad@aol.in                                                 MR...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Impregnable mind in somatic pathology

950 views

Published on

Manas otherwise the mind is imperial in its seat and actions. The mind accommodates
the consciousness, thought, volition, and feeling. Its role in attention, concentration,
intellect, memory or opinion derivation or the way of thinking or feeling normalcy or
insanity of a person in regard to mental faculties against objects are well established in the good olden medical faculties such as Ayurveda.

 • Be the first to comment

Impregnable mind in somatic pathology

 1. 1. doctorksrprasad@aol.in MR-01 Impregnable mind in somatic pathology IntroductionManas otherwise the mind is imperial in its seat and actions. The mind accommodatesthe consciousness, thought, volition, and feeling. Its role in attention, concentration,intellect, memory or opinion derivation or the way of thinking or feeling normalcy orinsanity of a person in regard to mental faculties against objects are well established inthe good olden medical faculties such as Ayurveda. Thus, one’s behaviour and mind isused to qualify a statement of healthy or illness. Comfort of mind ultimately results inhappiness and diseased state requires ones to go for console. The sentient Atma andManas with the non-sentient Indriya and Shareera becomes the wholesome functionalhuman.Manas is component of chaturvimshati Tatwa:iÉ§É - - - EpÉrÉÉiqÉMüqÉç qÉlÉ: - xÉÑxÉëÑiÉ vÉÉUÏU 1/6Manas is component of Ayu:vÉUÏUãÎlSìrÉ xÉiuÉÉiqÉÉ xÉÇrÉÉãaÉÉãkÉÉËU eÉÏÌuÉiÉqÉç - cÉUMü xÉ賈 42/1Manas is a Dravya (substance):ZÉÉÌSlrÉÉiqÉÉ qÉlÉ: MüÉsÉ: ÌSvÉ¶É SìurÉxÉÇaÉëWû: - cÉUMü xÉ賈 48/1Manas in Vyadhi (disease) 1) urÉÉÍkÉ: ÌuÉvÉãvÉãhÉ ASÏrÉiÉã AÍpÉlÌÉuÉãvÉrÉiÉã mÉëiÉÏMüÉUÉrÉ qÉlÉÉãÅlÉãÌiÉ urÉÉÍkÉ: - vÉoSviÉÉãqÉqÉWûÉÌlÉÍkÉ 2) ÌuÉÌuÉkÉqÉÉÌSÇ SÒ:ZÉÇ AÉSSÉOûÏ vÉUÏUã qÉlÉÍxÉ cÉãÌiÉ urÉÉÍkÉ:| ÌuÉMüÉUÉã oÉÑ®ÏÎlSìrÉqÉlÉ: vÉUÏUÉhÉÉÇ ÌuÉM×üÌiÉqÉlrÉkÉÉiuÉÇ eÉlÉrÉÌiÉirÉkÉïÇ – A.WØû.ÌlÉSÉlÉ 1/1/ AÂhÉS¨É 3) - - iÉãwÉÉqÉÌmÉ qÉlÉÉãSÒ:ZÉeÉlÉYiuÉÉiÉç – vÉÑxÉëÑiÉ xÉ賈 1/2 WûÉUhÉcÉlSì 4) ÌuÉMüÉUÉã oÉÑ®ÏÎlSìrÉ qÉlÉ: vÉUÏUÉhÉÉÇ ÌuÉM×üÌiÉqÉlrÉkÉÉiÉ×Ç eÉlÉrÉiÉÏirÉkÉï: - A.WØû.ÌlÉSÉlÉ 1/1/ AÂhÉS¨É
 2. 2. doctorksrprasad@aol.in MR-02 Manas Nirukti - Etymology of MindqÉlrÉiÉã ¥ÉÉrÉiÉãÅlÉãlÉãÌiÉ qÉlÉ: - EmÉxMüÉUOûÏMüManas is the component which brings out the recited publicized knowledge fromBuddhi. qÉlrÉiÉã oÉÑkrÉiÉãÅlÉãlÉãÌiÉ qÉlÉ: - vÉoSviÉÉãqÉqÉWûÉÌlÉÍkÉNo knowledge is with out Manas. Thus it is told that “sɤÉhÉqÉç qÉlÉxÉÉã ¥ÉÉlÉxuÉpÉÉuÉÉãpÉÉuÉLãuÉ cÉ – xÉÌiɽÉiqÉãÎlSìrÉÉjÉÉïlÉÉÇ xÉ̳ÉMüwÉãïhÉ uÉiÉïiÉã – cÉUMü vÉÉUÏU 1/18”Manas is Ateendriyam (AiÉÏÎlSìrÉqÉç)Psycho- means mind + logos is study, the word psychology represents the studyof mind.Psychology is the study of the human mind based on mental characteristics etc. ofa person or group where the mental aspects of an activity, situation, etc. areconsidered. It has many branches of study such as the profession (e.g., clinicalpsychology), scholarly discipline (academic psychology), and science (researchpsychology) concerned with the behavior of humans and animals, and relatedmental and physiological processes. Different branches of psychology1. adlerian psychology 17. dynamic psychology2. analytical psychology 18. educational psychology3. animal psychology 19. environmental psychology4. atomistic psychology 20. existential psychology5. behavioral psychology 21. experimental psychology6. behavioristic psychology 22. forensic psychology7. child psychology 23. genetic psychology8. clinical psychology 24. gestalt psychology9. cognitive psychology 25. health psychology10. community psychology 26. holistic psychology11. comparative psychology 27. humanistic psychology12. constitutional psychology 28. individual psychology13. counseling psychology 29. industrial psychology14. criminal psychology 30. medical psychology15. depth psychology 31. objective psychology16. developmental psychology 32. subjective psychology
 3. 3. doctorksrprasad@aol.in MR-03 Manas Paryaya - Synonyms of MindAyurvedic literature uses different synonyms for Manas. They are – 1. qÉlÉxÉç- that which thinks 2. qÉÉlÉxÉqÉç- that which thinks 3. xÉiuÉqÉç- that which existent 4. ÍcɨÉqÉç- that which is instrumental to special knowledge 5. ÍcÉiÉç- that which is instrumental to special knowledge 6. cÉãiÉxÉç- that which is instrumental to special knowledge 7. WØûiÉç- that which captures or grasps 8. WØûSrÉqÉç- that which captures or grasps Manas stana - Seat of Mind – Head (Brain) ÍvÉUxjÉÉsuÉÇiÉUaÉiÉqÉç xÉuÉãïÇÌSìrÉmÉUÇ qÉlÉ: - pÉãVû Between Shira (Head) and Talu (Pallate) i.e. Mastishka (Brain in situ) referred as the seat of Manas by Bhela. Brain (Head) as seat is supported by – 1. It is a – Ashraya for the Indriya, Indriyavaha Srotas, Pranavaha Srotas, 2. It is a – Marma 3. It is a seat for Pranavata (Cha.Chi.28, Su.Ni.1/13) 4. It is a seat for Tarpakakapha (A.San.20/4) 5. Its role is well established in Pakshaghata (Su.Ni.1/60-63) 6. Its role is well established in Madatyaya (Cha.Chi.23) 7. Its role is well established in Apatamntraka (Cha.Si.9/16-21) 8. Injury to Head cause – Moha, Chestanasha, Gadgada, Swarahani (Cha.si.9/10) 9. Injury to Seemanta Sandhi causes – Unmada, Chittanasha, Bhaya, Marana (Su.Sha.6/23)
 4. 4. doctorksrprasad@aol.in MR-04 Manas stana - Seat of Mind – Hrudayam (Heart)UxÉuÉÉiÉÉÌSqÉÉaÉÉïhÉÉÇ xÉiuÉoÉÑ®ÏÇÌSìrÉÉiqÉÉlÉÉqÉç mÉëkÉÉlÉxuÉÉæeÉxɶÉæuÉ WØûSrÉÇxjÉÉlÉqÉÑcrÉiÉã – cÉUMü ÍcÉÌMüixÉ 24/35Hrudaya i.e. Heart (chest in situ) referred as the seat of Manas byCharaka.Hrudaya is supported as seat of Manas by – 1. Chetana sthana as it is seat of Atma(Cha.Su.11/20) 2. Sarwa buddhi karana chitta sthana (Su.Sha.1/22) 3. Adhistana for Satwa, Raja and Tamas (Ahankara) 4. Satwa sthana 5. Mano sthana 6. Buddhi sthana 7. Indriya sthana 8. Ojo sthana (Para Ojas) 9. Rasa sthana 10. Vata sthana (Vyanavata) (A.San.Su. 20/4) 11. Pitta sthana (Sadhakapitta) (A.San.Su. 20/5) 12. Kapha sthana (Avalambakakapha) (A.San.Su. 20/6) 13. Pranayatana (Cha.Su.29/3) 14. Sira marma (Su.Sha.6/10) 15. Sadyah pranahara marma (Su.Sha.6/25) 16. Pranavaha sroto moola (Cha.Vi.5/24) 17. Manovaha dhamani sthana (Cha.Vi.9/4 Chakra)
 5. 5. doctorksrprasad@aol.in MR-05 Mano Guna - Qualities of MindAhÉÑiuÉqÉjÉcÉæMüiuÉÇ ²ÉæaÉÑhÉÉæ qÉlÉxÉ: xqÉ×iÉÉæ – cÉUMü vÉÉUÏU 1/20 Anutwa (minuteness) and Ekatwa (unification) are the two qualities of the Mind. The minuteness is identified by the many subject cognation from different senses. Here the fact is Manas is so fast cognates with different objects like “Stapatrasuchi” penetrates in many lotus leaves at once, but practically at a microsecond to each one. This is because of the Vibhutwa, Amurtatwa, Anutwa, Chalatwa, Chanchalatwa, Ekatwa qualities of Manas. LãuÉqÉç ̧ÉaÉÑhÉiuÉÉÍcÉiÉ xiuÉcÉsÉÇ cÉ aÉÑhÉuÉרÉÍqÉÌiÉ mÉëÌiɤÉhÉ mÉËUhÉÉqÉÉãÅlÉÑqÉÏrÉiÉã – rÉÉãaÉxÉ賈 3/15 Manas is Trigunatmakam, i.e. the Trigunas (Satwa, Rajas and Tamas) rides on the Manas. Thus the Manas is three verities. At the disease manifestation the Satwa (Kalyanamsha) doesn’t gives raise any disease. Where in the Rajas (Roshamsha) and Tamas (Mohamsha) are potent manifestations of the mental attitudes or disease. Charaka defines it as – ̧ÉÌuÉkÉÇ ZÉsÉÑ xÉxiuÉÇ vÉÑ®Ç UÉeÉxÉÇ iÉÉqÉxÉÍqÉÌiÉ iÉ§É vÉÑ®qÉSÉãwÉqÉÉZrÉÉiÉÇ MüsrÉÉhÉÉÇvÉiuÉÉiÉç UÉeÉxÉqÉç xÉSÉãwÉqÉÉZrÉÉiÉÇ UÉãwÉÉÇvÉiuÉÉiÉç iÉjÉÉqÉlÉÍxÉ xÉSÉãwÉqÉÉZrÉÉiÉÇ qÉÉãWûÉÇvÉiuÉÉiÉç (cÉUMü vÉUÏU 4/36), iÉãwÉÉÇiÉÑ §ÉrÉÉhÉÉqÉÌmÉ xɨuÉÉlÉÉqÉåMæüMüxrÉpÉãSÉaÉëqÉmÉËUxÉÇZrÉãrÉÇ iÉUiÉqÉrÉÉãaÉÉcNûUÏUrÉÉãÌlÉ ÌuÉvÉãwÉÉprɶÉÉlrÉÉãlrÉÉlÉÑÌuÉkÉÉlÉiuÉÉccÉ– cÉUMü vÉÉUÏU 1/36 Triguna (Satwa) Purusha (Psycho-attitudes) Satwika Rajasika Tamasika 1. Brahma 1. Asura 1. Pashusatwa 2. Rushi 2. Rakshasa 2. Matsyasatwa 3. Indra 3. Pishacha 3. Vanaspatyasatwa 4. Varuna 4. Sarpa 5. Yama 5. Pretasatwa 6. Kubera 6. Shakunasatwa 7. Gandharwa
 6. 6. doctorksrprasad@aol.in MR-06 Manas-Shareera Ashrayaashrayee Bhava vÉUÏUqÉÌmÉ xÉiuÉqÉlÉÑ ÌuÉkÉÏrÉiÉã xÉiuÉÇ cÉ vÉUÏUqÉç– cÉUMü vÉÉUÏU 1/36 - The statement given by Charaka expresses the associations of the Shareera to Satwa vice versa. It means that the Shareera Dosha Vata, Pitta and Kapha mutual impacts over the manasika Dosha Rajas and Tamas. The health definition includes the “mÉëxÉ³É qÉlÉ:”, and the disease with “qÉlÉÉãSÒ:ZÉ eÉlÉMüiuÉÉiÉçÇ”, and the management with “xÉiuÉÉuÉeÉrÉ ÍcÉÌMüixÉ”, by controlling “EmÉkÉ”. Mano-karma (Functions of Mind)ÍcÉÇirÉÇ ÌuÉcÉÉrÉïqÉÔ½Ç cÉ krÉãrÉÇ xÉÇMüsmÉqÉãuÉcÉ rÉÎiMüÇÍcÉlqÉlÉxÉÉã¥ÉårÉÇ iÉixÉuÉïÇ ½kÉïxÉÇgÉMüqÉç CÇÌSìrÉÉÍpÉaÉëWû:MüqÉïqÉlÉxÉ: xuÉxrÉÌlÉaÉë: FWûÉã ÌuÉcÉÉU¶É iÉiÉ: mÉUoÉÑÌ®: mÉëuÉiÉïiÉã – cÉUMü vÉÉUÏU 1/36 – Chintyam – ÍcÉlrÉÇ rÉiÉç qÉlÉ:lÉÉlÉÉÌuÉwÉrÉaÉiÉÇ ÍcÉÇiÉrÉÌiÉ - EmÉxMüÉUOûÏMü Vicharyam – ÌuÉcÉÉUqÉç iÉiuÉÌlÉhÉïrÉqÉç iÉSlÉÑaÉÑhÉã uÉÉYrÉxiÉÉãqÉ: Uhyam – F½Ç iÉYrÉï: - vÉÉx§ÉãhÉÉxjÉÉmÉlÉqÉç Dhyeyam – krÉãrÉqÉç – rÉiÉç LãMüÉaÉëãhÉ qÉlÉxÉÉ pÉÉurÉiÉã - krÉãrÉÍqÉÌiÉ krÉÉlÉqÉç – ±æÍcÉliÉÉrÉÉÇ xqÉ×iÉÉã kÉÉiÉÑͶÉliÉÉiÉiuÉãlÉ ÌlɶÉsÉÉ LãiÉiÉç krÉlÉÍqÉWû mÉëÉã£üqÉç Samkalpam – xÉÇMüsmÉÇ – qÉlÉxÉÉrÉiÉç xÉqrÉMç MüsmrÉiÉã MüiÉïurÉÉiuÉãlÉ AuÉkÉÉrÉïiÉã Indriyabhigrha – CÎlSìrÉÉhÉÉÇ AÍpÉaÉëWû; rÉkÉÉxuÉÇ ÌuÉwÉrÉãwÉÑ mÉëãUhÉÇ iÉjÉÉ AxrÉqÉlÉxÉ: ÌlÉaÉëWû: AÌWûiÉÉiÉç ÌlÉrÉqÉlÉqÉç Manonigraha – LãuÉÇ AlrÉiÉç rÉÎiMüÇÍcÉiÉç qÉlÉxÉÉã ¥ÉãrÉÇ qÉlÉxÉÉaÉëÉ½Ç xÉÑZÉSÒ:ZÉãccÉɲãwÉÉÌSMüÇ iÉiÉç xÉuÉï AjÉï xÉÇ¥ÉMüqÉ The other subjects of Manas are – Sukha, Duhkha, Icha, Dwesha, Arishadwarga, Chittabhumuka etc.
 7. 7. doctorksrprasad@aol.in MR-07Upanishat affirmed functions of ManasxÉÇ¥ÉÉlÉqÉÉ¥ÉÉlÉÇ ÌuÉ¥ÉÉlÉÇ mÉë¥ÉÉlÉÇ qÉãkÉÉ kÉëÑÌiÉ qÉïÌiÉqÉïlÉÏwÉÉ eÉÉÌiÉ: xqÉ×ÌiÉ: xÉÇMüsmÉ:M×üiÉÑUxÉÑ: MüÉqÉÉãuÉvÉ CÌiÉ xÉuÉÉïhrÉãiÉÉÌlÉ mÉë¥ÉÉlÉxrÉ lÉÉqÉkÉãrÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ –Lã¨ÉUÏrÉÉãmÉÌlÉwÉiÉç 3/20Yoga affirmed functions of ManasͤÉmiÉÇ qÉÔRûÇ ÌuÉͤÉmiÉqÉãMüÉaÉëÇ ÌlÉ®ÍqÉÌiÉ ÍcɨÉxrÉ pÉÔqÉrÉ: -urÉÉxÉpÉÉwrÉ rÉÉãaÉvÉÉx§ÉÉç 1/1 Manasika Roga There is a specified placement of Manasa Roga in Ayurveda. Charaka contributed two chapters in Nidana as Unmada (Psychotic disorders) and Apasmara (Psycho-Somatic disorders) apart from Mano Prakruti vikruti (Psychotic personalities). Manas and mano hetu are told either for Smanyaja or Nanatmaja vikara. Shareerika (somatic) and Manasika (psychotic) Dosha Vyadhi interrelationship is well established as Kama, Shoka and Bhaya aggravates Vata and Kroodha and Shoka to Pitta. Achintana and Harsha cause Kapha vitiation. Rajoguna makes Vata to aggravate and Tamo guna to Kapha. Even though the manasika Vyadhi are of mano Dosha janya, Shodhana Chikitsa is based on shareerika Dosha management only. Charaka at Janapadodhwamsaneeya chapter states that the disease development initiated with mano-vikara and manasa roga. This statement is added with – pÉëvrÉiÉã iÉÑ M×üiÉrÉÑaÉã MãüwÉÉÇ ÍcÉSÉirÉÉSÉlÉÉixÉÉÇ̳ÉMüÉlÉÉÇ vÉUÏUaÉÉæUuÉqÉÉxÉãiÉç – vÉUÏUaÉÉæUuÉÉiÉç ´ÉqÉ: ´ÉqÉÉSÉsÉxrÉÇ – AésÉxrÉÉiÉç xÉÇcÉrÉ: - mÉËUaÉëWû: - mÉËUaÉëWûÉssÉÉåpÉ: mÉëSÒpÉÔïiÉ: -iɧÉÉxiÉãrÉÇ – sÉÉåpÉÉSÍpÉaÉëWû: - AÍpÉSìÉãWûÉSlÉ×iÉuÉcÉlÉÇ – AlÉ×iÉuÉcÉlÉÉiMüÉqÉ ¢üÉãkÉ qÉÉlÉ ²ãwÉ mÉÉÂwrÉÉÍpÉbÉÉiÉpÉrÉ iÉÉmÉ vÉÉãMü ÍcɨÉÉã²ãaÉÉSrÉ: mÉëuÉרÉÉ: cÉUMü ÌuÉqÉÉlÉ 3/24
 8. 8. doctorksrprasad@aol.in MR-08 Concept of Impregnable mind in somatic pathologyDR Theo-physical Metaphysical Physical peaceableA Invincible Cognisable VisibleV Atma Manas Panchamaha Bhuta, Kala, DikYA Kayam Chetana Tatwa 1) Asatmedriyartha Samyoga Kapha Vyadhi 2) Parinama D 3) Prajnaparadha Pitta O Vata S H Manas A Shareera Rajas Normal Manas Acts – Tamas Niyanta Manas Praneta (Upanishat) To Jnanendriya Manas samjnana – associative knowledge Indriya Buddhi Aajnana – possessing Structural site of Praneta Manas to Shiro Manas Karmendriya knowledge Vijnana – specified Uro Manas knowledge (Hrudaya) Functional Prajnana – postulation Cognation site of Medha – intellect Physiological =Perception Manas Pathological = Defects (Unmada, Drusti - aspect Personality abnormalities) Dhruti – decision Mati – opinion Kevala Manasika Vyadhi Shareera - - Unmada Manasika Vyadhi Maneesha – thought Apasmara Jooti – thinking Smruti – recollection Satwavajaya Chikitsa Sankalpa – assertion Yukti Vypashraya Chikitsa Rutu –thought of act Normal Manas Acts – Shodhana Aasu – intrest in living Chintyam, Vicharyam, Uhyam, Dhyeyam, Shamana (Aushadha, Kama – desire Samkalpam, Indriyabhigraham, Ahara, Vasham – manao Vihara) Mano nigraham nigraha/ indriyabhigraha

×