Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ajara rasayana ksrprasad

2,508 views

Published on

Ambrosia for Youthful Longevity

Published in: Technology, Health & Medicine
 • Be the first to comment

Ajara rasayana ksrprasad

 1. 1. AeÉUÉqÉUhÉ UxÉÉrÉlÉqÉç Ambrosia for Youthful Longevity Prof. Dr. K. Shiva Rama Prasad Dept. Kayachikitsa (PG) DGM Ayurvedic Medical College Gadag - 58210307-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 1 doctorksrprasad@aol.in
 2. 2. What is Life’s ambition?07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 2 doctorksrprasad@aol.in
 3. 3. • To live long ! • To live Healthy ! • To live wealthy! • To look beauty! • To improve luster! • To have intellect! • To improve memory! • To live powerful!07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 3 • To live Happy ! . . doctorksrprasad@aol.in
 4. 4. “Inspite of the fact that the ancient Hindu Medicine practised in India in the earliest times was an equally developed scientific discipline as any other contemporary system in the world, Its influence on the western society was small. Hence, most of the current writings in history of medicine do not have an appropriate mention of the contributions of ancient Indian medicine”. Welch, C.S. 196807-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 4 doctorksrprasad@aol.in
 5. 5. Thought of 2008 • Believe nothing, • No matter where you read it, • Or who said it, • No matter if I have said it, • Unless it agrees with your own reason and • Your own commonsense. Buddha (563BC-483BC)07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 5 doctorksrprasad@aol.in
 6. 6. About Rasa-1 • xÉuÉïSåWû cÉUxrÉÉÌmÉ UxÉxrÉ WØûSrÉÇ xjÉsÉqÉç (pÉÉ mÉë mÉÔ 2/163) – Hrudaya as seat Rasa moves all over body • lÉuÉÉÇeÉsÉrÉ: mÉÔuÉïxrÉÉWûÉU mÉËUhÉÉqÉ kÉÉiÉÉå: (cÉ zÉÉ 7/15) – 9 Anjali of quantity emits from the digested food • iÉ§É UxÉaÉiÉÉæ kÉÉiÉÑ: AWûUWûaÉïcNûiÉÏirÉiÉÉå UxÉ: (xÉÑ xÉÔ 14/13) – moves always all the time • xÉ SìuÉqÉç xÉMüsÉSåWÇû UxÉiÉÏÌiÉ UxÉ: (pÉÉ mÉë mÉÔ 2/161) – it is liquid & nourishes the body07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 6 doctorksrprasad@aol.in
 7. 7. About Rasa-2 • xÉ iÉÑ urÉÉlÉålÉ ÌuÉͤÉmÉ: xÉuÉÉïlÉç kÉÉiÉÔlÉç mÉëiÉmÉïrÉåiÉç (xÉÑ xÉÔ 46/526) • spreads in to all tissues for boosted satisfaction • mÉëÏhÉÌrÉiÉÉ (xÉÑxÉÔ14/11) • U£ümÉÑÌ¹Ç (xÉÑxÉÔ15/5) • xlÉåWûlÉ eÉÏuÉlÉ iÉmÉïhÉ kÉÉUhÉ (xÉÑxÉÔ14/3) • zÉUÏU . . uÉkÉïrÉÌiÉ kÉÉUrÉÌiÉ rÉÉmÉrÉÌiÉ cÉ ASعWåûiÉÑMåülÉ (xÉÑxÉÔ14/3) • – satisfies – nourishes Rakta – unction, life, fulfills & segregates tissue • uÉ×®ÉlÉÉÇ mÉËUmÉYuÉ zÉUÏUiuÉÉSmÉëÏhÉlÉÉå pÉuÉÌiÉ (xÉÑxÉÔ14/19) • As the Dhatu are ripened at age advancement the Rasa is not capable of nourishing • No Suddha Rasa Lakshana is told any where in Ayurveda07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 7 doctorksrprasad@aol.in
 8. 8. Etymology of Rasayana -1• UxÉ + ArÉlÉqÉç = UxÉÉrÉlÉqÉç = UxÉ aÉqÉlÉqÉç = Rasa transportation / transformation• UxÉÉrÉlÉ = UxÉU£üÉSrÉ DrÉliÉå mÉëÉmrÉliÉå AlÉålÉåÌiÉ UxÉÉrÉlÉqÉç - zÉoSMümsÉSØqÉ = that which achieves tissues to ultimate• rÉ‹UÉurÉÍkÉ ÌuÉkuÉÇÍxÉ uÉrÉxjÉÇpÉMüUÇ iÉjÉÉ = destroys the senescence & disease; results as growth stagnation cÉɤÉÑwrÉ oÉ×ÇWûhÉ uÉ×wrÉ pÉåwÉeÉÇ iÉSìxÉÉrÉlÉÇ – pÉÉuÉmÉëMüÉzÉ = medicines that increases the body bulk – semen and good for eyes• sÉÉpÉÉåmÉÉrÉÉåÌWûzÉxiÉÉlÉÉÇ UxÉÉSÏlÉÉÇ ArÉlÉÇ UxÉÉrÉlÉqÉç – cÉ.ÍcÉ.1/1/8 = a good practice of tissue transformation to achieve longevity• UxÉmÉÉMü ÌuÉzÉåwÉãhÉ iÉSè oÉsrÉÇ iÉSè UxÉÉrÉlÉqÉç – MüÉ ÎZÉ qÉÉÇxÉaÉÑhÉÌuÉzÉåwÉÏrÉÉkrÉÉrÉ• Concentrated tonics that strengthens body are Rasayana07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 8 doctorksrprasad@aol.in
 9. 9. Etymology of Rasayana - 2• xuÉxjÉxrÉ FeÉïxMüUÇ rÉiÉç iÉiÉç uÉ×wrÉÇ iÉSè UxÉÉrÉlÉqÉç – cÉ.ÍcÉ. = the tissue firm maker of healthy persons which is even semen potential• UxÉÉÌS xÉmiÉkÉÉiÉÔlÉÉÇ ArÉlÉÇ UxÉÉrÉlÉqÉç = tissue sequential transformation capability enhancer• UxÉÉrÉlÉ iÉl§É lÉÉqÉ uÉrÉxjÉÉmÉlÉqÉÉrÉÑqÉåïkÉÉoÉsÉMüUÇ UÉåaÉÉmÉWûUhÉÉjÉïÇ cÉ – xÉÑ.xÉÔ.1/15 = Rasayana Tantra terms to stagnated age in terms of long life, increased intellect – body strength and disease elimination• UxÉÉrÉlÉgcÉ iÉe¥ÉårÉÇ rÉ‹UÉurÉÉÍkÉ lÉÉzÉlÉqÉç – zÉÉ…¡ïûkÉU = Rasayana is ultimately that which deracinate psychosomatic pathological and gerontological problems07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 9 doctorksrprasad@aol.in
 10. 10. rejuvenescence = A renewal ofyouth; return of a cell or tissue toa state in which it was in anearlier stage of existence. The act of restoring to a moreyouthful condition The phenomenon of vitalityand freshness being restored rejuvenate v. (-ting) make (asif) young again. to make young again; to make someone feel, look,etc young again. intrans to rejuvenesce. geol to restore to an earliercondition of active erosion. 07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 10 doctorksrprasad@aol.in
 11. 11. Why we need Rasayana? Why to live long? • NASA is trying to achieve long life in cosmic travel. By which human can reach stars . . . • Hindrances are – – Cytosolic calcium in cell injury – Oxygen toxicity in cell injury – Free Radicles in cell injury – Ischemia in cell injury – Mitochondrial dysfunction – Gravity • Techniques to adopt are – – Hibernation . . . – Re incarnation07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 11 doctorksrprasad@aol.in
 12. 12. When to start Rasayana in Ayurveda? = Yogya kaala = Healthy state mÉÔuÉåïuÉrÉÍxÉ qÉkrÉå uÉÉ qÉlÉÑwrÉxrÉ UxÉÉrÉlÉqÉç mÉërÉÑgeÉÏiÉ ÍpÉwÉMçü mÉëÉ¥É: ÎxlÉakÉzÉÑ®iÉlÉÉåxiÉjÉÉ – xÉÑ. ÍcÉ 27/307-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 12 doctorksrprasad@aol.in
 13. 13. Sequential Loss of Biological Qualities in AgingDecades Years Losses (Vagbhata) Losses (Sharangdhara)First 0-10 Balya (Boyishness) BalyaSecond 11-20 Vrddhi (Growth) VriddhiThird 21-30 Prabha (Luster) Chhabi (Beauty)Fourth 31-40 Medha (Intellect) MedhaFifth 41-50 Twaca (Skin) TwacaSixth 51-60 Sukra (Sexual Ability) Drsti (Vision)Seven 61-70 Drsti (Vision) Sukra (Sexual Ability)Eighth 71-80 Srotrendriya (Audition) Vikram (Strength)Ninth 81-90 Mana (Psyche) Buddhi (Wisdom)Tenth 91-100 Sparshanendriya (Psychomotor Karmendriya (Locomotor function) Activity) oÉÉsrÉÇ uÉ×ήuÉïmÉÑqÉåïkÉÉ iuÉaSìÖ̹ zÉÑ¢üÌuÉ¢üqÉÉæ oÉÑή: MüqÉåïÎlSìrÉÇ cÉåÌiÉ eÉÏÌuÉiÉÇ SzÉiÉÉå ¾ûxÉåiÉç zÉÉ.xÉÇ.mÉÔ.6/20 07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 13 doctorksrprasad@aol.in
 14. 14. EXPECTED CHANGES OF AGING ON DIFFERENT SYSTEMS Reduced of Muscle tone Loss of bone07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 14 doctorksrprasad@aol.in
 15. 15. CONTEMPORARY TERMINOLOGIES TO STUDY RASAYANA DRUGS • Adaptogenic • Anti stress • Antimutagenic • Anti-oxidants CELL PROLIFERATIVE • Bone marrow proliferative CELL REGENERATIVE • Cidal constituents GENOPROTECTIVE • Cytoprotective MICRONUTRIENTS • Immuno competent • Immuno modulators TISSUE REMODELING • Immuno potentiating ANABOLIC ACTIVITY • Immuno regulatory NOOTROPICS • Immuno stimulant FREE RADICALS SCAVENGERS • Mental agility • Nephro protective • Reductants • Tissue protective07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 15 doctorksrprasad@aol.in
 16. 16. Rasayana understood as -• Retardation of Necrobiosis (the normal degeneration and death of living cells [as in various epithelial cells])• Retardation of Cytokinesis = Organic process consisting of the division of the cytoplasm of a cell following karyokinesis bringing about the separation into two daughter cells• Bio availability = Retardation of Bio-division by supply of abundant requisite nutrients for long term cell maintenance 07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 16 doctorksrprasad@aol.in
 17. 17. Rasayana By Method By Utility adoptedKutipraveshikam Vatatapikam Kamya Naimittika Ajastrika Rasayana Rasayana Rasayana Rasayana Rasayana07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 17 doctorksrprasad@aol.in
 18. 18. Rasayana told by Charaka (Chikitsa 1 chapter 1,2,3 & 4 pada)07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 18 doctorksrprasad@aol.in
 19. 19. Charaka RasayanaUxÉÉrÉlÉ mÉÉS lÉÉqÉ: Number of cÉUMüÉå£ü UxÉÉrÉlÉ mÉÉS ÌuÉwÉrÉÇ Yoga1) ApÉrÉÉqÉsÉMüÐrÉÇ 6 ApÉrÉÉqÉsÉMü mÉëÉkÉÉlrÉ mÉÉSqÉç A-pÉrÉ, A-qÉsÉ2) mÉëÉhÉMüÉqÉÏrÉÇ 37 UÉåaÉÉiÉï mÉëÉhÉpÉrÉålÉ mÉëÉhÉ MüÉqÉÏrÉÉlÉç UÉåaÉWûUÉÍhÉ UxÉÉrÉlÉÉÌlÉ – urÉÉÍkÉWûUhÉ UxÉÉrÉlÉÉÌlÉ3) MüUmÉëÍcÉiÉÏrÉÇ 16 qÉbÉ TüÉsaÉÑhÉå MüUå aÉëWûhÉ AÉqÉsÉÌMü mÉëÉkÉÉlrÉ mÉÉSqÉç4) AÉrÉÑuÉåïS xÉqÉÑijÉÉlÉÏrÉÇ Dravya AÉrÉÑuÉåïS (UxÉÉrÉlÉ) EimÉÌ¨É mÉëcÉÉU ¢üqÉÇ07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 19 doctorksrprasad@aol.in
 20. 20. 1) ApÉrÉÉqÉsÉMüÐrÉÇ UxÉÉrÉlÉ mÉÉSÇ oÉë¼ UxÉÉrÉlÉÇ (1) AÉrÉÑwMüÉqÉ (mÉÇcÉqÉÔsÉ) UxÉÉrÉlÉÇ oÉë¼ UxÉÉrÉlÉÇ (2) ÌuÉwÉWûU UxÉÉrÉlÉÇ crÉuÉlÉmÉëÉzÉ UxÉÉrÉlÉÇ lÉuÉrÉuuÉlÉ UxÉÉrÉlÉÇ cÉiÉÑjÉÉïqÉsÉMü UxÉÉrÉlÉÇ mÉÑlÉrÉÑïuÉiuÉ UxÉÉrÉlÉÇ mÉÇqÉÉqÉsÉMü UxÉÉrÉlÉÇ mÉUqÉÉrÉÑ UxÉÉrÉlÉÇ wɹÉqÉsÉMü UxÉÉrÉlÉÇ AeÉUÉ UxÉÉrÉlÉÇ07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 20 doctorksrprasad@aol.in
 21. 21. 2) mÉëÉhÉMüÉqÉÏrÉÇ (xÉuÉÉïqÉrÉ mÉëzÉqÉlÉ) UxÉÉrÉlÉ mÉÉSÇ AÉqÉsÉMü bÉ×iÉÇ AÉqÉsÉÌMü, ÌmÉmmÉÍsÉ, zÉMïüU, qÉkÉÑ, bÉ×iÉ ÌuÉQÇûaÉÉuÉsÉåWû ÌuÉQÇûaÉ, ÌmÉmmÉÍsÉ, ÍxÉiÉ, iÉæsÉ, qÉkÉÑ, bÉ×iÉ AÉqÉsÉMüÉuÉsÉåWû AÉqÉsÉÌMü, mÉsÉÉzÉ, ÌmÉmmÉÍsÉ, ÌuÉQÇûaÉ, zÉMïüUÉ, iÉæsÉ, qÉkÉÑ, bÉ×iÉ lÉÉaÉoÉsÉÉUxÉÉrÉlÉÇ lÉÉaÉoÉsÉ + AÉqÉë MüsMü SzÉ xuÉUxÉ UxÉÉrÉlÉÇ uÉrÉxjÉÉmÉlÉ aÉhÉ (cÉ xÉÔ 4) pÉssÉÉiÉMü ¤ÉÏUÇ pÉssÉÉiÉMÇü = ´ÉÏbÉëÇ qÉåkÉÉÎalÉ uÉkÉïlÉÇ07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 21 doctorksrprasad@aol.in
 22. 22. 3) MüUmÉëÍcÉiÉÏrÉÇ UxÉÉrÉlÉ mÉÉSÇAÉqÉsÉMüÉrÉxÉ oÉë¼ UxÉÉrÉlÉÇ aÉëÉqrÉ UxÉÉrÉlÉ (zÉÏiÉ UxÉÉrÉlÉ)MåüuÉsÉÉqÉsÉMü UxÉÉrÉlÉÇ ´ÉÏuÉåïSÉuÉÉYrÉÃÌmÉhÉÏ UxÉÉrÉlÉÇsÉÉæWûÉÌS UxÉÉrÉlÉÇ AÉrÉÑ:mÉëMüwÉï UxÉÉrÉlÉÇLåÇÌSì UxÉÉrÉlÉÇ mÉUqÉÉåeÉxMüU UxÉÉrÉlÉÇqÉåkÉÉMüU UxÉÉrÉlÉÇ AÉrÉÑ: mÉëSÉlÉrÉ UxÉÉrÉlÉÇÌmÉmmÉsÉÏ UxÉÉrÉlÉÇ (FwhÉ UxÉÉrÉlÉ) Hot rejuvenationuÉkÉïqÉÉlÉ ÌmÉmmÉÍsÉ UxÉÉrÉlÉÇ Simulated Hot rejuvenatioņÉTüsÉÉ UxÉÉrÉlÉÇ mÉëÉiÉ: 1 WûUÏiÉÌMü, pÉÉåeÉlÉÉimÉÔuÉïÇ 2 ÌuÉpÉÏiÉÌMü, pÉÉåeÉlÉÉlÉliÉUÇ 4 AÉqÉsÉÌMüÍzÉsÉÉÎeÉiÉÑ UxÉÉrÉlÉÇ SÏbÉÉïrÉÑ UxÉÉrÉlÉÇ07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 22 doctorksrprasad@aol.in
 23. 23. Utility of Rasayana Dravya inaccordancewith seasons07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 23 doctorksrprasad@aol.in
 24. 24. cÉæ§É uÉxÉliÉ sÉzÉÑlÉ mÉërÉÉåaÉqÉç (MüTüÉÍkÉYrÉqÉç) (uÉÉ) uÉæzÉÉZÉ ÌWûqÉuÉcNûMüSåzÉå sÉzÉÑlÉ xÉÇaÉëWûhÉqÉç erÉå¹ aÉëÏwqÉ pÉssÉÉiÉÌMü xÉÇaÉëWûhÉqÉç AÉwÉÉRû AÉqÉsÉMüÉuÉsÉåWû sÉzÉÑlÉ lÉÉåmÉrÉÉåaÉ ´ÉÉuÉhÉ uÉwÉï mÉͶÉqÉ xÉqÉÑSìiÉÏUå iÉÑuÉUMü xÉÇaÉëWûhÉÇ pÉÉSìmÉS sÉzÉÑlÉ mÉërÉÉåaÉqÉç (uÉÉiÉÉÍkÉYrÉqÉç) AÉ͵ÉrÉÑeÉ zÉUiÉç AÉqÉsÉMüÉuÉsÉåWû ÌuÉQûlaÉÉuÉsÉåWû mÉërÉÉåaÉqÉç MüÉiÉÏïMü AÉqÉsÉMüÐ (1) xÉÇaÉëWûhÉqÉç mÉÑwrÉlɤɧÉå lÉÉaÉoÉsÉÉ xÉÇaÉëWûhÉqÉç qÉÉaÉïÍzÉU WåûqÉliÉ pÉssÉÉiÉMü ¤ÉÏU, ¤ÉÉæSì, iÉæsÉ mÉërÉÉåaÉqÉç (cÉ) (uÉÉ) mÉÑwrÉ sÉzÉÑlÉ mÉërÉÉåaÉqÉç qÉÉbÉ ÍzÉÍzÉU lÉÉaÉoÉsÉÉ UxÉÉrÉlÉqÉç mÉërÉÉåaÉqÉç sÉzÉÑlÉ mÉërÉÉåaÉqÉç TüÉsaÉÑhÉ AÉqÉsÉMüÐ (2) xÉÇaÉëWûhÉqÉç07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 24 doctorksrprasad@aol.in
 25. 25. Susruta told Rasayana (Chikitsa – 27, 28, 29 & 30 chapters) UxÉÉrÉlÉ mÉÉS lÉÉqÉ: chap xÉÑxÉëÑiÉÉå£ü UxÉÉrÉlÉ mÉÉS ÌuÉwÉrÉÇ ter 1) xÉuÉÉåïmÉbÉÉiÉ zÉqÉlÉÏrÉÇ 27 zÉUÏUxrÉÉåmÉbÉÉiÉÉ SÉåwÉ, qÉÉlÉxÉÉåmÉbÉÉiÉ SÉåwÉ 2) qÉåkÉÉrÉÑwMüÉqÉÏrÉÇ 28 MÑüOûÏmÉëÉuÉåÍzÉMü (µÉåiÉAuÉsaÉÑeÉ, qÉhQÕûMümÉÍhÉï, oÉëɼÏ, WæûqÉuÉÌiÉ) qÉåkÉÉuÉkÉïMü (ÌoÉsuÉ, ÌoÉxÉ, uÉcÉ, uÉÉxÉÉ, rÉÉuÉMü, zÉiÉÉuÉËU, aÉÉåclSlÉÉÌS, mÉ©, lÉÏsÉÉåimÉsÉ, qÉkuÉÉqÉsÉMü) qÉåkÉÉMüUuÉaÉï, AÉrÉÑwrÉuÉaÉï, WûÉåqÉÌuÉkÉÉlÉ 3) xuÉpÉÉuÉurÉÉÍkÉ mÉëÌiÉwÉåkÉlÉÏrÉÇ 29 24 xÉÉåqÉ pÉåS, MÑüOûÏmÉëÉuÉåÍzÉMü ÌuÉkÉÉlÉqÉç, mÉÉlÉÌuÉÍkÉ 4) ÌlÉuÉרÉxÉÇiÉÉmÉÏrÉÇ 30 AlÉWïû UxÉÉrÉlÉÏ xÉmiÉmÉÑÂwÉ, xÉÉãqÉ ApÉÉuÉmÉëÌiÉÌlÉÍkÉ uÉaÉï07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 25 doctorksrprasad@aol.in
 26. 26. 1) xÉuÉÉåïmÉbÉÉiÉ zÉqÉlÉÏrÉÇ UxÉÉrÉlÉ mÉÉSÇ ÌuÉQû…¡ûiÉhQÒûsÉ UxÉÉrÉlÉ AzÉï, Ì¢üÍqÉ, zÉUÏUÉåmÉbÉÉiÉzÉqÉlÉ ÌuÉQû…¡ûiÉlQÒûsÉ UxÉÉrÉlÉ (MÑüOûÏ) aÉëWûhÉ kÉÉUhÉ uÉ×ή, aÉëÏwqÉ ÂiÉå EmÉrÉÉåaÉ:, qÉÉlÉxÉÉåmÉbÉÉiÉzÉqÉlÉ MüÉzqÉrÉï UxÉÉrÉlÉ zÉÉãÍhÉiÉÉmÉÌ¨É ÌlÉÍqɨÉqÉç oÉsÉ, AÌiÉoÉsÉÉ, lÉÉaÉoÉsÉÉ zÉÉãÍhÉiÉ cÉSïlÉqÉç ÌuÉËUcrÉqÉÉlÉÉlÉÉqÉç uÉÉUÉWûÏqÉÔsÉ AÉrÉÑuÉïkÉïMüqÉç, ÌlÉirÉÉåmÉrÉÉåaÉqÉç, x§ÉÏwÉÑ cÉɤÉiÉÉqÉç MüÉqrÉ UxÉÉrÉlÉqÉç cɤÉÑMüÉqÉ (oÉÏeÉMü), mÉëÉhÉMüÉqÉ (AÎalÉqÉljÉ), uÉrÉxjÉÉmÉMü (zÉhÉTüsÉ)07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 26 doctorksrprasad@aol.in
 27. 27. 2) qÉåkÉÉrÉÑwMüÉqÉÏrÉÇ UxÉÉrÉlÉ mÉÉSÇ qÉåkÉÉrÉÑMüÉqÉ UxÉÉrÉlÉÇ µÉåiÉÉuÉsaÉÑeÉ (MÑüOûÏ), M×üwhÉÉuÉsaÉÑeÉ (MÑü¹, mÉÉhQÒû), qÉhQÕûMümÉÍhÉï, oÉëɼÏ, ´ÉuÉhÉ, xqÉ×ÌiÉ, qÉåkÉ, SØMçü, ¥ÉÉmÉMü, zÉ×iÉkÉUiuÉqÉç, WæûqÉuÉÌiÉ (uÉcÉ) [MÑüOûÏ] aÉëlkÉqÉÏÎmxÉiÉiuÉqÉç, AuÉkÉÉUhÉqÉç – uÉ×ή ÌoÉsuÉ UxÉÉrÉlÉqÉç uÉxÉliÉ mÉÑwrÉqÉÏ lɤɧÉå aÉëWûhÉqÉç - ´ÉÏxÉÔ£ü ÌuÉkÉÉlÉålÉ WûÉåqÉqÉç ÌoÉxÉ UxÉÉrÉlÉqÉç ´ÉÏ aÉÉrɧÉÏqÉl§É ÌuÉkÉÉlÉålÉ WûÉåqÉqÉç uÉxÉÉbÉ×iÉqÉç, uÉÉxÉÉiÉæsÉqÉç, qÉåkÉÉ, AÉrÉÑwrÉ, mÉÑÎzOû, xÉÉæpÉÉarÉ, AÉUÉåarÉ uÉkÉïlÉqÉç qÉkuÉÉqÉsÉMü, rÉÉuÉMürÉuÉÉ zÉiÉÉuÉËU, aÉÉãclSlÉ, qÉåkrÉ mÉ©, lÉÏsÉÉåimÉsÉ07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 27 doctorksrprasad@aol.in
 28. 28. qÉåkÉÉMüUuÉaÉïqÉç – xÉiÉiÉÉkrÉrÉlÉÇ uÉÉS: mÉUiÉl§ÉÉuÉsÉÉåMülÉqÉç iÉ̲±ÉcÉÉrÉïxÉåuÉÉ cÉ oÉÑήqÉåkÉÉMüUÉå aÉÑ(aÉ)hÉ: xÉÑ ÍcÉ 28/24 AÉrÉÑwrÉuÉaÉïqÉç – AÉrÉÑwrÉÇ pÉÉãeÉlÉÇ eÉÏhÉåï uÉåaÉÉlÉÉÇ cÉÉÌuÉkÉÉUhÉqÉç oÉë¼cÉrÉïqÉÌWÇûxÉÉ cÉ xÉÉWûxÉÉlÉÉÇ cÉ uÉeÉïrÉåiÉç – xÉÑ ÍcÉ 28/2407-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 28 doctorksrprasad@aol.in
 29. 29. 3) xuÉpÉÉuÉurÉÉÍkÉ oÉë¼ÉSrÉÉåÅxÉ×eÉlmÉÔuÉïqÉqÉ×iÉÇ xÉÉåqÉxÉÇÍ¥ÉiÉqÉç mÉëÌiÉwÉåkÉlÉÏrÉÇ (xÉÉãqÉ)• eÉUÉqÉ×irÉÑ ÌuÉlÉÉzÉÉrÉ ÌuÉkÉÉlÉÇ . . . xÉÑ ÍcÉ 29/1 • xÉÉåqÉpÉåS – 24 AÇzÉÑqÉÉlÉç, qÉÑleÉuÉÉlÉçç, cÉlSìqÉÉ:, UÎeÉiÉmÉëpÉ, SÕuÉÉïxÉÉãqÉ, MülÉÏrÉÉlÉç, µÉåiÉɤÉ, MülÉMümÉëpÉ, mÉëiÉÉlÉuÉÉlÉç, iÉÉsÉuÉ×liÉ, MüUuÉÏU, AÇzÉuÉÉlÉç, xuÉrÉÇmÉëpÉ, qÉWûÉxÉÉãqÉ, aÉÂQûÉWØûiÉ, aÉÉrɧrÉ, §Éæ¹ÒpÉ, mÉlMü, eÉÉaÉiÉ, zÉlMüU, AÎalɹÉåqÉ, UæuÉiÉ, rÉkÉÉå£ü, EQÒûmÉÌiÉ – xÉÉåqÉ pÉåS • lÉiÉÉÇmÉzrÉÇirÉkÉÍqÉï¹É: M×üiÉblÉɶÉÉÌmÉ qÉÉlÉuÉÉ: pÉåwÉeɲåÌwÉhɶÉÉÌmÉ oÉëɼhɲåÌwÉhÉ xiÉjÉÉ – xÉÑ ÍcÉ 29/3707-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 29 doctorksrprasad@aol.in
 30. 30. 4) ÌlÉuÉרÉxÉÇiÉÉmÉÏrÉÇ xÉÉãqÉ ApÉÉuÉ mÉëÌiÉÌlÉÍkÉ SìurÉ (18) AeÉaÉËU AeÉ µÉåiÉMüÉmÉÉåÌiÉ cÉ¢üMü M×üwhÉMüÉmÉÉåÌiÉ AÉÌSirÉmÉÍhÉï aÉÉålÉÍxÉ oÉë¼ xÉÑuÉcÉïsÉ uÉÉUÉÌWû ´ÉÉuÉÍhÉ MülrÉ qÉWûÉ´ÉÉuÉÍhÉ cÉ§É aÉÉåsÉÉåÍqÉ AÌiÉcÉ§É AeÉsÉÉåÍqÉ MüUåhÉÑ qÉWûÉuÉåaÉuÉÌiÉ07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 30 doctorksrprasad@aol.in
 31. 31. Anarha Rasayani xÉmiÉ AlÉWïû UxÉÉrÉlÉ mÉÑÂwÉ (xÉÑ ÍcÉ 30) AjÉ ZÉsÉÑ xÉmiÉ mÉÑÂwÉÉ UxÉÉrÉlÉÇ lÉÉåmÉrÉÑgeÉÏUlÉç – iɱjÉÉ – AlÉÉiqÉuÉÉlÉsÉxÉÉã SËUSì: mÉëqÉÉSÏ urÉxÉlÉÏ mÉÉmÉM×üSè pÉåwÉeÉÉmÉqÉÉlÉÏ cÉåÌiÉ iÉ§É oÉÉsÉÇ AmÉËUmÉYuÉkÉÉiÉÑÇ AeÉÉiÉurÉÇeÉlÉÇ AYsÉåzÉxÉWÇû xÉÑMÑüqÉÉUÇ AxÉÇmÉÔhÉï oÉsÉ zsÉåwqÉkÉÉiÉÑmÉëÉrÉÉ AÉwÉÉåQèzÉuÉwÉïqÉç – cÉ ÌuÉ Uncontrollable mind Intoxicated Lethargic Bad habituated Poor Indulged in evil deeds Non believers of medicine rÉjÉÉ ÌlÉuÉרÉxÉliÉÉmÉÉ qÉÉãSliÉå ÌSÌuÉ SåuÉiÉÉ - iÉjÉæwÉkÉÏ UqÉÉ: mÉëÉmrÉ qÉÉãSliÉå pÉÑÌuÉ qÉÉlÉuÉÉ:07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 31 doctorksrprasad@aol.in
 32. 32. Vagbhata told Rasayana Brahma Rasayana Pancharavinda Ghrutam Amalaka Rasayana Chatushkavalaya Ghrutam Abhayamalaka Rasayana Narasimha Ghrutam Chyavanaprasa Rasayana Hareetaki Ghrutam Triphala Rasayana Mandukaparnyadi Rasayana Shankhapushpi Rasayana Vaataatapahareetaki Rasayanam Brahmi Rasayana Sunthyadyayasalepa Rasayanam Nagabala Rasayana Gokshuraka Rasayana Varahikanda Rasayana Vidaryadi Rasayana Chitramoola Rasayana Bhallataka, Tuvaraka, Pippali, Pippali Rasayana Somaraji, Lashuna, Shilajitu, Loha, Dhatri Rasayana Vidanga, Triphala, Punarnava, Moorva, Shatavari, Aswagandha, Hareetakyamala Rasayana Krishna tila, Swadanstra, Bhrungapravala Rasayana Bhrungaraja, Vacha, Madukaparni, Dhatri Rasayana Langali, Dhatri,07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 32 doctorksrprasad@aol.in
 33. 33. • uÉÉiÉÉiÉÌmÉMåü uÉeÉïlÉÏrÉqÉç • uÉÉiÉÉiÉmÉÌuÉkÉÉlÉåÅÌmÉ ÌuÉzÉåwÉåhÉ ÌuÉuÉeÉïrÉåiÉç MÑüsÉÑûijÉSÍkÉxÉ£ÑüÌlÉ iÉæsÉÉprÉÇaÉÉÎalÉ xÉåuÉlÉqÉç – A WØû E 39/83 • ÌlÉirÉUxÉÉrÉlÉqÉç • xÉirÉuÉÉÌSlÉqÉ¢üÉåkÉqÉkrÉÉiqÉ mÉëuÉhÉåÎlSìrÉqÉç zÉÉliÉÇ xɲبÉÌlÉUiÉÇ ÌuɱÉͳÉirÉ UxÉÉrÉlÉqÉç – A WØû E 39/179 • TüsÉqÉç • zÉÉx§ÉÉlÉÑxÉÉËUÍhÉ cÉrÉÉï ÍcɨÉgÉÉ: mÉɵÉïuÉÌiÉïlÉ: oÉÑήUxZÉÍsÉiÉÉkÉåïwÉÑ mÉËUmÉÔhÉïÇ UxÉÉrÉlÉqÉç – A WØû E 39/18207-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 33 doctorksrprasad@aol.in
 34. 34. Result of Rasayana SÏbÉïqÉÉrÉÑ xqÉ×ÌiÉÇ qÉåïkÉÉqÉÉUÉåarÉÇ iÉÂhÉÇ uÉrÉ: mÉëpÉÉuÉhÉï xuÉUÉæSÉrÉïÇ SåWåûÎlSìrÉoÉsÉÇ mÉUqÉç uÉÉÎYxÉ먂 mÉëhÉÌiÉÇ MüÉÎliÉÇ sÉpÉiÉå lÉÉ UxÉÉrÉlÉÉiÉç sÉÉpÉÉåmÉÉrÉÉå ÌWû zÉxiÉÉlÉÉÇ UxÉÉSÏlÉÉÇ UxÉÉrÉlÉqÉç – cÉ ÍcÉ 1-1-8Long life, better recollection, increased intellect, healthy body and mind, youthfulness, good colour &complexion, good voice, abundance of body and sense organ strength, acceptance to speech and increased luster are achived through Rasayana.07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 34 doctorksrprasad@aol.in
 35. 35. Special Rasayana Procedures07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 35 doctorksrprasad@aol.in
 36. 36. • Drug / Food – Sheeta Veerya (Cold rejuvenation) Reclassification – Ushna Veerya (Hot rejuvenation) of Rasayana• Disease – Doshanuroopa vyadhi (Swasa, etc) – Kaalaanuroopa (Jara, etc)• Patient – Adhya (Wealthy) – Kuchela (Poor)• Result – Vayasthaapana = Ajara (Youthfulness) – Amarana (Longevity / Eternity)• Procedure – Kuti (Concealed) – Vatatapika (Reveled) – Achara (Behavioral) – Kamya (Desirable) – Naimittika (Purposeful)• Tissue – Preservatives (Necrobiosis, Cytokinesis, Bio availability)07-03-2008 – Transfusions (Blood), Transplantations (Bone marrow, etc)36 doctorksrprasad@gmail.com / doctorksrprasad@aol.in
 37. 37. Natural food materials for Vayasthapana (Stagnated ageing) zÉÏiÉÉåSMÇü mÉrÉ: ¤ÉÉæSìÇ xÉÌmÉïËUirÉåMüzÉÉå̲zÉ: ̧ÉzÉxxÉqÉxiÉqÉjÉuÉÉ mÉëÉYmÉÏiÉÇ xjÉÉmÉrÉå²rÉ: xÉÑ.ÍcÉ. 27/4 ¤ÉÏUbÉ×iÉÉprÉÉxÉÉå UxÉÉrÉlÉqÉç – cÉ xÉÔ 25/40 Vayasthapana according to Dosha predominance Four major dietetic ingredients . . . 1) Milk 2) Ghee 3) Honey07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / Cold water 4) 37 doctorksrprasad@aol.in
 38. 38. Prakruti Vayasthapana Dravyam 1) Vata Dugdham 2) Pitta Ghrutam 3) Kapha Madhu 4) Rakta Sheetalodaka 5) Vata Pitta Dugdham + Ghrutam 6) Vata Kapha Dugdham + Madhu 7) Vata Rakta Dugdham + Sheetalodaka 8) Pitta Kapha Ghrutam + Madhu 9) Pitta Rakta Ghrutam + Sheetalodaka 10) Kapha Rakta Madhu + Sheetalodaka 11) Vata Pitta Kapha Dugdham + Ghrutam + Madhu 12) Pitta Kapha Rakta Ghrutam + Madhu + Sheetalodaka 13) Kapha Rakta Vata Madhu + Sheetalodaka + Dugdham 14) Vata Pitta Kapha Rakta All in unequal quantity AjÉ qÉÉÇxÉUxÉÇ xÉÌmÉï: ÍxÉ®Ç xÉ ¤ÉÏUÍqÉwrÉiÉå07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 38 doctorksrprasad@aol.in
 39. 39. • zÉÏiÉ UxÉÉrÉlÉ • FwhÉ UxÉÉrÉlÉ Seeta Rasayana with Sheetaveerya dravya is considered asmedical cell Hibernation. Here the cell becomes inactivate Ushna Rasayana with Ushnatemporarily with minimal input of veerya dravya is considered as cellnutrients. fluid regulation. In further the body organ complex Here the cell becomes inactivatesustains life and bio-energy resources temporarily with minimal cell fluidare regulated nutrients. The body temperature regulations In further the body organ complexfrom external environment is sustains life and bio-energy resourcesnecessary to regulate cell mitosis and are regulatedinactivation of cytokines. The cell temperature regulations The Amla – is the best of such. from external environment is made to regulate cell mitosis and inactivation of cytokines. The Pippali – is the best of such. 07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 39 doctorksrprasad@aol.in
 40. 40. Pharmaco- dynamic Theories of Rasayana07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 40 doctorksrprasad@aol.in
 41. 41. Forces acting on cell injury Cell Bubble Pressure (Vata)Intra capsule temperature (Pitta) Mass resistance (Kapha) Surface tension External forces – Cytosolic calcium (Vata) pressure (Gravity), Oxygen toxicity (Pitta) Temperature & Free Radicles (Kapha) Mass resistance Ischemia (Rakta)07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 41 doctorksrprasad@aol.in
 42. 42. RASAYANA - Reschedules Cell Injury Equilibrium of Clear & patency of Srotas Samagni (Microcirculation&Dosha, Dhatu & Mala (Digestion & Metabolism) Tissueperfusion) Improved nourishment Immunity Mental competence Longevity (Vyadhikshamatwa) (Medha vriddhi) (Jara nasha) 07-03-2008 Rejuvenation doctorksrprasad@gmail.com / doctorksrprasad@aol.in 42
 43. 43. The Modes of Rasayana Effect Rasayana Rasa Agni Srotas (Nutrient Value (Digestion and (Microcirculation of plasma) Metabolism) and Bio availability) Improved Nourishment Improved quality of Tissues Longevity Immunity Mental Competence (Jaranasa) (Vyadhi Nasa) (Medha Vriddhi)07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 43 Rejuvenation doctorksrprasad@aol.in
 44. 44. Bio Psychological Rasayana Sphere Model For Psychosomatic apotheosis Biological Sphere Personality Psychological factors Endocrinal Sphere factors Immune system Genetic Neurotransmitters Emotions Motivation Social support Stressful life events social norms Social Sphere factors07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 44 doctorksrprasad@aol.in
 45. 45. Structural Theory of Mind Freud (1923) in Rasayana Reality Id Ego Super Ego Strong Super Ego Achara Rasayana1. The super ego is predominantly concerned with the moral standards.2. Super ego is derived from the parental influences.3. Parental influence includes parents, family, religion, surroundingenvironment & people4. Achara Rasayana helps to build strong super ego, that controls the egoand prevents in involving bad activities, behavior, etc.5. So, Achara Rasayana we can overcome and prevent the psychosomaticdiseases.07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 45 doctorksrprasad@aol.in
 46. 46. 07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 46 doctorksrprasad@aol.in
 47. 47. Kutipraveshika• Many Rasayana viz. Mandukaparni, Brahmi, Haimavati, Vidanga Tandula, Avalguja, Soma etc are mentioned for only Kuti Praveshika Rasayana• Kuti is an Bio-architectural counseled chamber to receive celestial energy converted to a total bio-suitability under said medicaments involvement• Requires Daivavyapashraya management inclusion such as – Muhurta, Mantra and Homa07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 47 doctorksrprasad@aol.in
 48. 48. Tissue and Organ Specific Rasayana Twak = Twacya Rasayana for Skin Kesha = Kesya Rasayana for Hair Akshi = Caksusya Rasayana for Eyes Twak = Varnya Rasayana for Complexion Hrudaya = Hridya Rasayana for Heart Mastishka = Medhya Rasayana for Brain Sukra = Vrisya Rasayana for Fertility Stanya = Stanya Rasayana for Lactation07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 48 doctorksrprasad@aol.in
 49. 49. Which is considered as Rasayana ???SåWûxrÉ ÂÍkÉUÇ qÉÔsÉÇ ÂÍkÉUåhÉæuÉ kÉÉrÉïiÉå iÉxqÉɱ¦ÉålÉ xÉÇU¤ÉÇ U£Çü eÉÏuÉ CÌiÉ xqÉ×iÉÇ - xÉÑ xÉÔ 14/44Blood Donation! Blood Transfusion! 07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 49 doctorksrprasad@aol.in
 50. 50. • Is Shodhana mandatory before administering Rasayana? LuÉqÉç ÌuÉvÉÑ®MüÉã¸xrÉ MüÉrÉÉÎalÉUÍpÉuÉkÉïiÉã | urÉÉkÉrɶÉÉåmÉzÉÉqrÉÎliÉ mÉëM×üÌiɶÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå CÎlSìrÉÉÍhÉ qÉlÉÉãoÉÑÌ®: uÉhÉï¶ÉÉxrÉ mÉëxÉÏSÌiÉ | pÉsÉÇ mÉÑ̹UmÉirÉÇ cÉ uÉ×wÉiÉÉ cÉÉxrÉ eÉÉrÉiÉã || eÉUÉÇ M×ücNíãûhÉ sÉpÉiÉã ÍcÉUÇ eÉÏuÉirÉlÉÉqÉrÉ:| iÉxqÉÉixÉÇzÉÉåkÉlÉÇ MüÉsÉå rÉÑÌ£ü rÉÑ£ÇüqÉç ÌmÉoÉå³ÉU:|| -Cha Su 16/17-19• Vishuddha Kosta is said before to any Rasayana.• Koshtashodhana mentioned in terms of Malashodhana by using Haritakyadi yoga.• If not done – the specified – Agni, Manah, Buddhi, Shareera Bala, Pusti, Varna, Longevity, delayed ageing, disease freeness is not achieved.• Visuddha Kostata seems to be a preparatory phase of Rasayana07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 50 doctorksrprasad@aol.in
 51. 51. Upastambha in Rasayana • Ahara – Brahmacharya – Nidra • The food according to Dosha predominance is prescribed as Rasayana • Celibacy retards the productivity not only of semen conservation but also cell division • Sleep is a proved bio-resting phase of minimal psycho-somatic activity by which enhances the longevity07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 51 doctorksrprasad@aol.in
 52. 52. Assessment of Rasayana Kashyapa • Rasayana lakshana – Deerghayu – Smruti – Medha – Arogya – Tarunaya Vaya – Vaksiddhi – Shareera Kanti • Dhatu karma – Preenana – Jeevana – Lepa – Snehana – Dharana – Poorana – Garbhotpatti
 53. 53. Ashwagandha Latin - Withania somnifera Kannada - Hiremaddina gida English - Winter cherry Parts used - Roots, LeavesPropertiesVatahara,Rasayana, vajikara, balya,UsesDepression, psychoneurological disorders, insomnia, general debility and anxiety related disorders 07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 53 doctorksrprasad@aol.in
 54. 54. Mandukaparani Latin - Centella asiatica Kannada - Vondelaga English - Indian Pennywort Parts used - whole plant (panchanga)PropertiesMedhya, rasayana, smrutipradha, (Cha. Chi.1)PittaharaNervine tonic, tranquilizer, improves concentration, intelligence &memoryUsesEpilepsy, Insomnia, lack of concentration, anxiety and related disorders 07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 54 doctorksrprasad@aol.in
 55. 55. A Tribute toDr. V.V.S. SastriAndhraRasayanaVajikaranaPitamaha07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 55 doctorksrprasad@aol.in
 56. 56. It’s from HAVE Knowledge doctorksrprasad@gmail.com doctorksrprasad@aol.in Please mail any patients data for assessment or Contact Dr. K.Shiva Rama Prasad +91-9448746450 DGM Ayurvedic Medical College Hospital, Gadag23/02/200807-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 56 doctorksrprasad@aol.in

×