ปฏิบัติการที่ 6 การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล 1(Microsoft Excel 1)วิชา 001141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐานรหัส ชื่อ ...
พื้นที่ทำางานของไมโครซอฟต์เอ็กเซลเรียกว่า Worksheet โดยใน1 Sheet จะประกอบด้วยบรรทัดในแนวตั้งเรียกว่า คอลัมน์ (Column) มี25...
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากกดปุ่ม ตกลง คือขั้นตอนที่ 3 การเลือกช่วงของเซลล์แบบไม่ต่อเนื่องกัน- เลือกช่วงเซลล์ A1:C6- กดปุ่ม ...
ขั้นตอนที่ 4 การป้อนข้อมูลที่มีลำาดับแน่นอนโดยวิธีการลากเมาส์4.1 กรณีข้อมูลประเภท วัน หรือ เดือน- ป้อนข้อมูลเริ่มต้นเป็น "...
การทดลองที่ 4 การแก้ไขข้อมูลในเซลล์ขั้นตอนที่ 1 การแก้ไขข้อมูลแบบแทนข้อมูลเดิม- คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการแก้ไข- พิมพ์ข้อมูล...
ทำาอย่างไร?ขั้นตอนที่ 3 การแทรกแถวและคอลัมน์- เลือกแถว หรือคอลัมน์ที่ต้องการทำาการแทรก- คลิกเมาส์ขวา เลือกเมนู แทรกขั้นตอน...
ขั้นตอนที่ 5 รูปแบบข้อมูลกำำหนดเอง- พิมพ์ 5000 ในเซลล์- เลือกที่เซลล์ แล้วทำำตำมขั้นตอนที่ 4- เลือกประเภทข้อมูลเป็น กำำหนด...
ตัวอย่ำงปีกำรศึกษำ 2546 ภำคปลำยวันเวลำ 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-1...
1 ชื่อ นำมสกุล วันที่เกิด อำยุ(ปี)เกรดเฉลี่ย2 ภรำดร พงสวัสดิ์ 25 มกรำคม252320 2.523 ทินกร สุขใจ 13 ธันวำคม252518 3.124 ทิน...
……………………………………………………………………………………………………………6.6 จงเรียงข้อมูลตาม วันที่เกิด และ อายุ จากมากไปหาน้อย……………………………………………………………………...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ปฏิบัติการที่ 6 การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล 1

1,064 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,064
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปฏิบัติการที่ 6 การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล 1

 1. 1. ปฏิบัติการที่ 6 การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล 1(Microsoft Excel 1)วิชา 001141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐานรหัส ชื่อ สาขาคณะ หมู่เรียนที่ วันที่ เดือน พ.ศวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลได้ในระดับเบื้องต้น และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง1. หลักการปัจจุบันโปรแกรมประเภทสเปรดชีด (Spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางคำานวณ กำาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์หนึ่งที่อยู่ในชุดไมโครซอฟต์ออฟฟิศ มีความเหมาะต่อการนำามาใช้งานที่มีการคำานวณในด้านต่างๆ เช่น การคำานวณเลขทั่ว ๆ ไป, การคำานวณค่าทางสถิติ, ด้านการเงินการบัญชี, คำานวณเกี่ยวกับวันที่ และยังมีความสะดวกต่อการสร้างเอกสารประเภทตาราง ตลอดทั้งยังสามารถอำานวยความสะดวกสำาหรับการใช้งานเป็นอย่างมาก เช่น มีระบบป้อนข้อมูลอัตโนมัติ (Auto fill), สร้างสูตรในการคำานวณอย่างรวดเร็วด้วย Function Wizard, สร้างกราฟและแก้ไข-ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วด้วย Chart Wizard ทำาให้สามารถเนรมิตกราฟได้หลายรูปแบบ เช่น กราฟเส้น, กราฟแท่ง, กราฟวงกลม, กราฟพื้นที่ ทั้งในลักษณะภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการจัดการข้อมูลเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเรียงข้อมูล, การค้นหาข้อมูล, ทำารายงานสรุปผลแบบต่างๆการทดลองที่ 1 การเปิดโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล- เลือก Start >Programs > Microsoft Excel- จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมดังรูปที่ 1รูปที่ 1 โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล1พื้นที่ทำางาน
 2. 2. พื้นที่ทำางานของไมโครซอฟต์เอ็กเซลเรียกว่า Worksheet โดยใน1 Sheet จะประกอบด้วยบรรทัดในแนวตั้งเรียกว่า คอลัมน์ (Column) มี256 คอลัมน์ และบรรทัดในแนวนอนเรียกว่า แถว (Row) มี 65,536 แถวการทำางานในไมโครซอฟต์เอ็กเซลจะกระทำา ณ จุดตัดกันของแถวและคอลัมน์ โดยข้อมูล 1 จำานวน จะพิมพ์ ณ ตำาแหน่งที่เป็นจุดตัดกันนี้เสมอและเรียกจุดตัดกันของแถว และคอลัมน์ว่า "เซลล์ (Cell)" การอ้างอิงถึงเซลล์จะอาศัยชื่อเรียกที่เกิดจากการผสมกันของชื่อเรียกคอลัมน์ตามด้วยชื่อเรียกแถว โดยชื่อเรียกคอลัมน์จะเป็นด้วยตัวอักษร A - Z, AA - AZ, BA -BZ, CA - CZ, ..., IA - IV สำาหรับชื่อเรียกแถวจะเป็นตัวเลข ดังนั้นชื่อเรียกเซลล์ จะอยู่ในลักษณะ ชื่อเซลล์ = <ชื่อคอลัมน์><ตัวเลขแถว>ตัวอย่างการเรียกเซลล์ในตำาแหน่งแถวที่ 10 คอลัมน์ J ว่า J10 เป็นต้นการทดลองที่ 2 การกำาหนดช่วงของเซลล์การกำาหนดช่วงของเซลล์หมายถึง การเลือกเซลล์ข้อมูลหลาย ๆเซลล์ที่สนใจ เพื่อทำางานใดงานหนึ่งพร้อม ๆ กัน เช่น เลือกข้อมูลในเซลล์A2 ถึงเซลล์ C5 ดังรูปที่ 2รูปที่ 2 โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลขั้นตอนที่ 1 การเลือกช่วงของเซลล์ด้วยเมาส์- ชี้เมาส์ในเซลล์เริ่มต้น- กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ จะปรากฏแถบสีดำา ให้ลากเมาส์จนได้แถบสีดำาคลุมพื้นที่เซลล์ที่ต้องการ (ข้อสังเกตเซลล์ล์เริ่มต้นจะเป็นช่องที่มีสีแตกต่างจากเซลล์อื่น)- เมื่อได้ขนาดที่ต้องการ ให้ปล่อยเมาส์ขั้นตอนที่ 2 การเลือกช่วงของเซลล์ข้อมูลด้วยคำาสั่ง GO TO- กดปุ่ม F5 จะปรากฎไดอะลอก (ไปที่)Go To ดังรูปที่ 3- พิมพ์ช่วงข้อมูลที่ต้องการกำาหนดในช่อง Reference: ด้วยA1:C15รูปที่ 3 ไดอะลอก Go To2
 3. 3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากกดปุ่ม ตกลง คือขั้นตอนที่ 3 การเลือกช่วงของเซลล์แบบไม่ต่อเนื่องกัน- เลือกช่วงเซลล์ A1:C6- กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้- ทำาการเลือกช่วงเซลล์ F1:H6การทดลองที่ 3 การป้อนข้อมูลหลักการป้อนข้อมูลคือ ข้อมูล 1 ชุด จะถูกป้อนใน 1 เซลล์ โดยที่ข้อมูลประเภทข้อความ (Text) จะถูกจัดชิดซ้ายของเซลล์ สำาหรับข้อมูลประเภท ตัวเลข (Number), วันที่-เวลา (Date & Time), ผลลัพธ์จากสูตรและฟังก์ชันการคำานวณ (Formula & Function) จะถูกจัดชิดขวาของเซลล์ขั้นตอนที่ 1 การป้อนข้อมูลประเภทต่างๆ- จงทดลองป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้ลำาดับ รหัสนิสิต ชื่อ อายุ[ปี]วันเกิด รายได้[บาท]1 51001 นายพิทักษ์ รักแดน18 15/01/199090002 51002 น.ส.ทาทา ยัง 17 2/04/199125003 51003 น.ส. มาริสามุ่งมั่น18 13/05/19905500ขั้นตอนที่ 2 การป้อนข้อมูลที่มีค่าซำ้ากันในช่วงที่กำาหนด- ระบายแถบสีคลุมเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล (กำาหนดช่วง)- พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการป้อน จากนั้นกดปุ่ม Ctrl + Enter- ทุกๆ เซลล์ในช่วง มีข้อมูลเหมือนกันขั้นตอนที่ 3 การป้อนข้อมูลที่มีค่าซำ้ากันโดยวิธีการลากเมาส์- พิมพ์ข้อมูลในเซลล์- วางตำาแหน่งของตัวชี้เมาส์ที่ขอบล่างขวาของเซลล์- กดเมาส์แล้วลากตามแนวนอน หรือแนวตั้งลากเมาส์ ปล่อยเมาส์3
 4. 4. ขั้นตอนที่ 4 การป้อนข้อมูลที่มีลำาดับแน่นอนโดยวิธีการลากเมาส์4.1 กรณีข้อมูลประเภท วัน หรือ เดือน- ป้อนข้อมูลเริ่มต้นเป็น "มกราคม" ในเซลล์- วางตำาแหน่งของตัวชี้เมาส์ที่ขอบล่างขวาของเซลล์- กดเมาส์แล้วลากตามแนวนอน หรือแนวตั้งลากเมาส์ ปล่อยเมาส์4.2 กรณีข้อมูลประเภทตัวเลข- ป้อนข้อมูลเริ่มต้นเป็น 13 ในเซลล์แรก- ป้อนข้อมูลลำาดับต่อมาเป็น 14 ในเซลล์ที่ติดกัน- เลือกช่วงของเซลล์ทั้งสอง- วางตำาแหน่งของตัวชี้เมาส์ที่ขอบล่างขวาของเซลล์ที่สอง- กดเมาส์แล้วลากไปตามแนวที่กำาหนดลากเมาส์ ปล่อยเมาส์จงทดลองป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วยวิธีการเติมอัตโนมัติถ้านิสิตมีข้อมูลประเภทอื่นซึ่งมีลำาดับที่แน่นอน และนอกเหนือจากข้อมูลประเภท วัน/เดือน จะต้องทำาอย่างไรจึงจะเติมข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยวิธีการเติมอัตโนมัติ4
 5. 5. การทดลองที่ 4 การแก้ไขข้อมูลในเซลล์ขั้นตอนที่ 1 การแก้ไขข้อมูลแบบแทนข้อมูลเดิม- คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการแก้ไข- พิมพ์ข้อมูลใหม่ที่ต้องการแทนขั้นตอนที่ 2 การแก้ไขข้อมูลแบบเพิ่มเติมข้อมูลเดิม- ดับเบิลคลิกที่เซลล์ที่ต้องการแก้ไข- พิมพ์ข้อมูลใหม่แทรกตำาแหน่งที่ต้องการเพิ่มเติมขั้นตอนที่ 3 การลบข้อมูล- เลือกเซลล์ หรือช่วงของเซลล์ที่ต้องการลบ- กดปุ่ม Deleteถ้าต้องการ Copy ข้อมูลในเซลล์ หรือในช่วงของเซลล์ จะต้องทำาอย่างไรการทดลองที่ 5 การจัดการเกี่ยวกับแถวและคอลัมน์ขั้นตอนที่ 1 การเลือกแถวและคอลัมน์- คลิกที่ชื่อเรียกแถวเพื่อเลือกแถว- คลิกที่ชื่อเรียกคอลัมน์เพื่อเลือกคอลัมน์เลือกแถว เลือกคอลัมน์ขั้นตอนที่ 2 การกำาหนดความกว้าง-สูง ของคอลัมน์และแถว2.1 กำาหนดความกว้างของคอลัมน์ด้วยเมาส์- วางตัวชี้เมาส์ที่ขอบขวาของชื่อคอลัมน์- ลากเมาส์ไปด้านซ้ายจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์2.2 กำาหนดความสูงของแถวด้วยเมาส์- วางตัวชี้เมาส์ที่ขอบล่างของชื่อแถว- ลากเมาส์ไปด้านล่างจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์2.3 กำาหนดความกว้างที่แน่นอนของคอลัมน์- เลือกคอลัมน์ที่ต้องการกำาหนดความกว้าง- คลิกเมาส์ขวา เลือกเมนู ความกว้างสดมภ์- ใส่จำานวนความกว้างที่ต้องการ แล้วกด ตกลง2.4 กำาหนดความสูงที่แน่นอนของแถว- เลือกแถวที่ต้องการกำาหนดความสูง- คลิกเมาส์ขวา เลือกเมนู ความสูงของแถว- ใส่จำานวนความกว้างที่ต้องการ แล้วกด ตกลงถ้าต้องการกำาหนดความกว้างของคอลัมน์ หรือความสูงของแถว เป็นจำานวนหลายๆ คอลัมน์ หรือเป็นจำานวนหลายๆ แถวให้มีขนาดเท่ากันจะต้อง5
 6. 6. ทำาอย่างไร?ขั้นตอนที่ 3 การแทรกแถวและคอลัมน์- เลือกแถว หรือคอลัมน์ที่ต้องการทำาการแทรก- คลิกเมาส์ขวา เลือกเมนู แทรกขั้นตอนที่ 4 การลบแถวและคอลัมน์- เลือกแถว หรือคอลัมน์ที่ต้องการทำาการลบ- คลิกเมาส์ขวา เลือกเมนู ลบการทดลองที่ 6 การจัดแต่งข้อมูลขั้นตอนที่ 1 การจัดรูปแบบอักษร- เลือกเซลล์ที่ต้องการจัดรูปแบบ- คลิกเมาส์ขวา เลือกเมนู รูปแบบเซลล์- จะปรากฏไดอะลอกจัดรูปแบบเซลล์- เลือกแท็บ แบบอักษร แล้วทำาการกำาหนดรูปแบบอักษรขั้นตอนที่ 2 การกำาหนดเส้นขอบตาราง- เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการกำาหนดเส้นขอบ- ใช้ปุ่มเครื่องมือใน แถบเครื่องมือรูปแบบ- เลือกรูปแบบขอบที่ต้องการขั้นตอนที่ 3 การกำาหนดสีตัวอักษรและสีพื้นของเซลล์- ใช้ปุ่มเครื่องมือในแถบเครื่องมือรูปแบบ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2- ปุ่มกำาหนดสีตัวอักษร คือ- ปุ่มกำาหนดสีพื้นเซลล์ คือขั้นตอนที่ 4 การกำาหนดรูปแบบของข้อมูล- เลือกเซลล์ หรือช่วงของเซลล์- คลิกเมาส์ขวา เลือกเมนู รูปแบบเซลล์- จะปรากฏไดอะลอกจัดรูปแบบเซลล์- เลือกแท็บ ตัวเลข แล้วทำาการกำาหนดรูปแบบข้อมูลในเซลล์โดยเลือกประเภทของข้อมูลในรายการ (สังเกตรูปแบบข้อมูลในช่องแสดงตัวอย่าง)6
 7. 7. ขั้นตอนที่ 5 รูปแบบข้อมูลกำำหนดเอง- พิมพ์ 5000 ในเซลล์- เลือกที่เซลล์ แล้วทำำตำมขั้นตอนที่ 4- เลือกประเภทข้อมูลเป็น กำำหนดเอง- พิมพ์ในช่องชนิดด้วย #,##0.00 "บำท" แล้วกด ตกลง- รูปแบบข้อมูลในเซลล์จะเปลี่ยนเป็นขั้นตอนที่ 6 กำรผสำนเซลล์เข้ำด้วยกัน- เลือกช่วงของเซลล์ที่ต้องกำรผสำน- คลิกที่ปุ่ม ในแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ- เซลล์ทั้งหมดจะถูกผสำนเป็นเซลล์เดียวและข้อมูลภำยในเซลล์จะถูกจัดกลำง ถ้ำต้องกำรยกเลิกกำรผสำนเซลล์จะต้องทำำอย่ำงไรแบบฝึกหัด1. จงสร้ำงตำรำงและป้อนข้อมูลตำมตำรำง (ทำำใน Sheet 1 ) แล้วบันทึกชื่อ A:date_ex.XLS2. จงสร้ำงตำรำงเรียนของนิสิตในภำคกำรศึกษำนี้ (ทำำใน Sheet 2 )แล้วบันทึกชื่อ A:Table_ex.XLS7วันจันทร์ 10.00฿ Monday มีนำคม . .มีค March Mar 001 1/1/021 2545มกรำคมวันจันทร์ 11.00฿ Tuesday เมษำยน . .เมย April Apr 002 2/1/022 2545มกรำคมวันจันทร์ 12.00฿ Wednesdayพฤษภำคม . .พค May May 003 3/1/023 2545มกรำคมวันจันทร์ 13.00฿ Thursday มิถุนำยน . .มิย June Jun 004 4/1/024 2545มกรำคมวันจันทร์ 14.00฿ Friday กรกฎำคม . .กค July Jul 005 5/1/025 2545มกรำคมวันจันทร์ 15.00฿ Saturday สิงหำคม . .สค August Aug 006 6/1/026 2545มกรำคมวันจันทร์ 16.00฿ Sunday กันยำยน . .กย September Sep 007 7/1/027 2545มกรำคม
 8. 8. ตัวอย่ำงปีกำรศึกษำ 2546 ภำคปลำยวันเวลำ 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.00จันทร์อังคำรพุธพฤหัสบดีศุกร์เสำร์อำทิตย์Intro.Comp(LAB)EnglishIIntro.Comp(LEC)MathematicI3. ถ้ำข้อมูลในเซลล์เป็น ######## มีสำเหตุมำจำกอะไร และจะแก้ปัญหำอย่ำงไร4. ให้เปลี่ยนชื่อแผ่นงำนที่ 2 (Sheet 2) เป็น My Sheet และย้ำยไปไว้เป็นกระดำษแผ่นแรก5. จงอธิบำยปุ่มต่อไปนี้………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6. จงใช้เครื่องมือ และ สำำหรับเรียงข้อมูลต่อไปนี้A B C D E8
 9. 9. 1 ชื่อ นำมสกุล วันที่เกิด อำยุ(ปี)เกรดเฉลี่ย2 ภรำดร พงสวัสดิ์ 25 มกรำคม252320 2.523 ทินกร สุขใจ 13 ธันวำคม252518 3.124 ทินกร ดีเจริญ 2 สิงหำคม2522617 2.915 กรกฏ สกุลงำม 6 กรกฎำคม252419 2.846 มำวิน ไพศำล 13 ธันวำคม252518 3.56.1 ใช้สำำหรับ………………………………………………………………………………6.2 ใช้สำำหรับ………………………………………………………………………………6.3 จงเรียงข้อมูลตำม เกรดเฉลี่ย จำกน้อยไปหำมำก……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6.4 “ ” “จงเรียงข้อมูลตำม ชื่อ และนำมสกุล จำก ก ไปหำ ฮ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6.5 จงเรียงข้อมูลตำม เกรดเฉลี่ย และ อำยุ จำกมำกไปหำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
 10. 10. ……………………………………………………………………………………………………………6.6 จงเรียงข้อมูลตาม วันที่เกิด และ อายุ จากมากไปหาน้อย……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

×