Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Omects 5547 2011.inspectia_scolara

1,511 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Omects 5547 2011.inspectia_scolara

 1. 1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 746/24.X.2011 3 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALEMINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI ORDIN privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului, în temeiul art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin. Art. 1. — Se aprobă Regulamentul de inspecție a unităților de generală management, resurse umane și rețea școlară,învățământ preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte inspectoratele școlare județene și al municipiului București,integrantă din prezentul ordin. precum și conducerile unităților de învățământ preuniversitar Art. 2. — Direcția generală educație și învățare pe tot duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial alminorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția României, Partea I. Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, Daniel Petru Funeriu București, 6 octombrie 2011. Nr. 5.547. ANEXĂ REGULAMENT de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar CAPITOLUL I Art. 5. — După conținutul/obiectul principal al inspecției se Concept, tipuri și niveluri ale inspecției unităților disting 3 tipuri fundamentale de inspecție a unităților de de învățământ preuniversitar învățământ preuniversitar: inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar, inspecția tematică și inspecția de SECȚIUNEA 1 specialitate.Conceptul de instituții de educație. Conceptul de sistem național Art. 6. — (1) Inspecția școlară generală a unităților de de învățământ preuniversitar învățământ preuniversitar reprezintă o activitate de evaluare generală a performanțelor diferitelor categorii de unități de Art. 1. — Prezentul regulament reglementează modul de învățământ, prin raportare explicită la politicile educaționale,organizare și desfășurare a inspecției școlare în sistemul de scopurile și obiectivele dezirabile propuse sau la standardeleînvățământ preuniversitar. asumate în funcționarea acestora. Art. 2. — Instituțiile de educație sunt unitățile care asigură (2) Pentru sistemul național de învățământ preuniversitar,servicii de instruire, precum și servicii asociate educației. inspecția școlară generală a unităților de învățământInstituțiile de educație se clasifică în instituții de instruire (unități preuniversitar reprezintă forma specifică a inspecției de evaluarede învățământ preuniversitar și instituții de învățământ instituțională a unităților de învățământ preuniversitar. Obiectulsuperior/universități) și instituții de educație care sprijină principal al inspecției școlare generale a unităților de învățământinstruirea prin servicii specializate. preuniversitar îl reprezintă întreaga activitate a unității de Art. 3. — În conformitate cu prevederile legale în vigoare, învățământ preuniversitar, în calitate de furnizor direct de serviciisistemul național de învățământ preuniversitar este constituit din educaționale.ansamblul unităților de învățământ de stat, particulare și (3) O formă specială de evaluare instituțională a unităților deconfesionale autorizate/acreditate, fiind organizat pe niveluri, învățământ preuniversitar, diferită de inspecția școlară generalăforme de învățământ și, după caz, filiere și profiluri. a unităților de învățământ preuniversitar, o reprezintă evaluarea SECȚIUNEA a 2-a instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, realizată de Inspecția unităților de învățământ preuniversitar. Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Taxonomia inspecției unităților de învățământ preuniversitar. Preuniversitar (ARACIP). Definiții. Niveluri (4) În cadrul sistemului educațional, alte forme de evaluare Art. 4. — Inspecția unităților de învățământ preuniversitar instituțională pot viza diferite categorii de instituții de educație,reprezintă evaluarea oficială de către instituțiile abilitate prin lege altele decât unitățile de învățământ preuniversitar, spre exemplu,(Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului — inspecția de evaluare a activității inspectoratelor școlare sauMECTS sau inspectoratele școlare, după caz) a realizării inspecția de evaluare a unităților conexe din subordineascopurilor și obiectivelor proprii diferitelor categorii de unități de inspectoratelor școlare/MECTS.învățământ, așa cum sunt acestea definite prin legislația în Art. 7. — (1) Inspecția tematică reprezintă o activitate devigoare. evaluare sau control a/al unui domeniu/mai multor domenii
 2. 2. 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 746/24.X.2011particular(e) al/ale activității unităților de învățământ și cu nevoile individuale, comunitare, regionale și naționale înpreuniversitar sau a/al personalului care deservește aceste domeniul educației;instituții, în principal, a/al activității cadrelor didactice. În cadrul c) consilierea și sprijinirea unităților de învățământacestui tip de inspecție se realizează inclusiv activități de preuniversitar și a personalului didactic, didactic auxiliar șiconsiliere, în raport cu obiectivele concrete vizate. nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități. (2) Obiectul principal al inspecției tematice îl reprezintă o Art. 12. — Inspecția școlară generală se realizează de cătresecvență particulară/un aspect a/al activității unităților de MECTS și inspectoratele școlare județene (ISJ)/Inspectoratulînvățământ preuniversitar sau a/al activității personalului Școlar al Municipiului București (ISMB), în toate unitățile deacestora, în special a/al activității cadrelor didactice care învățământ preuniversitar care formează sistemul național dedeservesc aceste instituții. învățământ, vizând aspectele și ariile tematice nominalizate în (3) Inspecția tematică poate include: activitatea de control al prezentul regulament.respectării legislației școlare, inspecția evaluării activităților de Art. 13. — Unitățile de învățământ preuniversitar careformare și perfecționare, inspecția activităților urmează să fie inspectate vor fi stabilite de ISJ/ISMB, în urmaeducative/extracurriculare, inspecția de evaluare a calității diagnozei locale, sau de MECTS, în cazul unor priorități/obiectivemanagementului unităților de învățământ, inspecția activității naționale specifice.profesorului-diriginte, a activității de orientare școlară și Art. 14. — Perioada dintre două inspecții școlare generaleprofesională, activitatea de analiză și rezolvare a scrisorilor, ale unităților de învățământ preuniversitar va fi stabilită în urmasesizărilor și reclamațiilor, inspecția în vederea evaluării unor constatări și analize fundamentate, luate la nivelulpregătirii începutului anului școlar, completarea documentelor ISJ/ISMB sau la nivelul MECTS.școlare, realizarea planului de școlarizare etc. Art. 15. — Inspectorii vor face aprecieri asupra următoarelor Art. 8. — (1) Inspecția de specialitate reprezintă o activitate 7 arii tematice/domenii:de evaluare a competențelor profesionale/activității profesionale a) managementul școlar, managementul calității, dezvoltareaale/a cadrelor didactice la nivelul disciplinei/disciplinelor de instituțională, eficiența atragerii și folosirii resurselor (umane,studiu sau activităților educaționale pe care acestea le susțin. financiare, materiale și informaționale), respectarea legislației înInspecția de specialitate vizează, în mod direct, calitatea vigoare și a regulamentelor;activităților didactice în raport cu beneficiarii primari ai educației, b) modul de aplicare a curriculumului național, dezvoltarea șirespectiv antepreșcolarii, preșcolarii și elevii. aplicarea curriculumului la decizia școlii/în dezvoltare locală, (2) Obiectul principal al inspecției de specialitate îl reprezintă calitatea activităților extracurriculare realizate de personalulactivitatea didactică a educatorilor, institutorilor/învățătorilor, didactic și unele categorii de personal didactic auxiliar;profesorilor, profesorilor pentru învățământul primar, profesorilor c) activitatea personalului didactic (proiectare, predare-pentru învățământul preșcolar, maiștrilor instructori. învățare, evaluare, reglare/remediere, diferențiere a demersului (3) Inspecția de specialitate include: inspecția de specialitate educațional);curentă, inspecția de specialitate realizată în vederea obținerii d) nivelul performanțelor realizate de elevi în învățaredefinitivării în învățământ, inspecția de specialitate realizată în raportat la standardele educaționale naționale (curriculare și devederea obținerii gradelor didactice II și I (inspecție școlară evaluare);specială), orice altă formă de evaluare, control și consiliere a e) modul în care unitatea de învățământ sprijină șiactivității cadrului didactic în domeniul de specialitate în care încurajează dezvoltarea personală a elevilor și motivațiaeste încadrat. acestora în învățare (consiliere, orientare școlară, asistență Art. 9. — În funcție de instituția care realizează activitatea de individualizată), respectând principiile educației incluzive șievaluare, consiliere și control extern, inspecția unităților de asigurarea egalității de șanse;învățământ preuniversitar se poate realiza de către: f) relațiile unității de învățământ cu părinții și cu comunitatea a) MECTS; locală; b) inspectoratele școlare. g) atitudinea elevilor față de educația pe care le-o furnizează CAPITOLUL II unitatea de învățământ. Inspecția unităților de învățământ preuniversitar Art. 16. — Ariile tematice/Domeniile inspectate, sursele de informare consultate și criteriile folosite de inspectori atunci când SECȚIUNEA 1 realizează o inspecție școlară generală sunt prezentate în cadrul Metodologiei de aplicare a prevederilor privind inspecția școlară Inspecția școlară generală a unităților de învățământ generală a unităților de învățământ preuniversitar, prevăzută în preuniversitar. Aspecte generale anexa nr. 1. Art. 10. — Prezentul regulament asigură caracterul unitar al Art. 17. — (1) Lista unităților de învățământ preuniversitar îninspecției școlare generale la nivel național și stabilește care urmează să se desfășoare inspecția școlară generalăscopurile inspecției, personalul abilitat să facă inspecția și modul împreună cu perioadele din graficul de activități semestriale alede realizare concretă a inspecției. Prezentul regulament va fi ISJ/ISMB alocate acestui tip de inspecție sunt propuse de cătrefolosit în cadrul inspecțiilor școlare generale realizate în unitățile inspectorul școlar general adjunct coordonator alde învățământ de stat, particulare și confesionale Compartimentului curriculum și controlul asigurării calității șiautorizate/acreditate. avizate în consiliul de administrație al ISJ/ISMB la începutul Art. 11. — Scopul inspecției școlare generale îl constituie: fiecărui semestru. a) evaluarea și monitorizarea activității unităților de (2) La nivelul MECTS, lista unităților de învățământînvățământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei preuniversitar în care urmează să se desfășoare inspecțiaîn drept a rapoartelor de inspecție; școlară generală și graficul activităților de inspecție se b) îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea realizează la nivelul direcției generale/direcției de profil,conformității funcționării și dezvoltării unităților de învățământ respectiv Direcția generală educație și învățare pe tot parcursulpreuniversitar cu legislația privind învățământul în vigoare, cu vieții — Direcția inspecție școlară, fiind înaintate spre aprobarepoliticile, strategiile și proiectele naționale în domeniul educației secretarului de stat pentru învățământul preuniversitar.
 3. 3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 746/24.X.2011 5 Art. 18. — Dimensiunea echipei de inspectori și disciplinele documentele necesare pregătirii activității de inspecție, cu celinspectate vor fi stabilite în funcție de mărimea și complexitatea puțin 7 zile înainte de începerea inspecției. Directorul instituțieiunității de învățământ (număr de elevi, număr de structuri de educație pregătește documentele solicitate și le pune laarondate unei unități cu personalitate juridică, distribuția dispoziția echipei de inspecție.geografică). Inspecția școlară generală este realizată, de regulă, Art. 23. — Inspectorul coordonator și membrii echipeide o echipă formată din 2 până la 8 inspectori și va fi condusă stabilesc programul inspecției în așa fel încât să se colectezede un coordonator numit dintre aceștia. Echipa va cuprinde un eșantion suficient de date, să aibă ocazia să discute despreinspectori care au competențele necesare pentru a inspecta un situația constatată și să emită aprecieri ca echipă.eșantion format din cel puțin 6 discipline incluse în curriculum. Art. 24. — Înainte de inspecție, inspectorul coordonator alÎn școlile cu limba de predare a unei minorități naționale, echipa echipei colectează următoarele date și informații:de inspectori va fi însoțită de inspectorul de minorități/de a) o prezentare scrisă de director asupra activității unității despecialitate pentru limba maghiară, germană, romani etc., învățământ (maximum două pagini), care va cuprinde informațiirespectiv de metodiști vorbitori ai limbilor minorităților. asupra situației socioeconomice a zonei, elevilor/copiilor, Art. 19. — Durata inspecției școlare generale este de managementului instituției de educație, managementului1—2 săptămâni, în funcție de mărimea și complexitatea resurselor financiare, încadrării cu personal, materialuluiactivităților educaționale ale unității de învățământ preuniversitar didactic, clădirilor, curriculumului și planurilor de dezvoltare aleinspectate. instituției de educație; b) un formular cu date statistice privind unitatea de SECȚIUNEA a 2-a învățământ, completat de către director; Inspecția școlară generală a unităților de învățământ c) rezultatele obținute de elevi la examenele naționale și preuniversitar: activitatea de preinspecție testele naționale în ultimii 3 ani, comparativ cu media la nivel județean și național; Art. 20. — Inspectorul coordonator al echipei realizează d) raportul de evaluare internă al unității de învățământurmătoarele activități preparatoare pentru inspecție: preuniversitar; a) informează unitatea de învățământ preuniversitar care va e) documentele unității de învățământ privind încadrareafi inspectată și stabilește împreună cu directorul modul în care personalului angajat și managementul general;vor fi predate documentele instituției, precum și data-limită la f) documentele privind politica unității de învățământ;care va face cunoscut personalului rezultatul inspecției; g) cel mai recent raport de inspecție școlară generală; b) prezintă unității de învățământ lista cu documentele h) orarul unității de învățământ în perioada inspecției (pentrusolicitate, formularele care trebuie completate și stabilește clase și pentru cadrele didactice);împreună cu directorul unității de învățământ data-limită până la i) orice altă informație pe care personalul instituției decare toate documentele vor fi pregătite; educație dorește să o furnizeze inspectorilor. c) stabilește responsabilitățile ce revin fiecărui membru al Art. 25. — După colectarea acestor date de către inspectorulechipei, raportate la ariile tematice/domeniile inspectate. coordonator, documentele vor fi analizate și vor fi comunicateStabilirea responsabilităților se va realiza după consultarea celorlalți membri ai echipei de inspecție. Dosarul activității demembrilor echipei de inspecție. Inspectorul coordonator va preinspecție este confidențial și poate fi utilizat numai defurniza unității de învățământ preuniversitar lista cu numele și inspectori.responsabilitățile membrilor echipei, durata inspecției,disciplinele și aspectele ce vor fi inspectate, precum și SECȚIUNEA a 3-aeșantioanele reprezentative pentru aplicarea chestionarelor Inspecția școlară generală a unităților de învățământgrupurilor-țintă (elevi, cadre didactice, părinți etc.) și colectarea preuniversitar: desfășurarea inspecțieidatelor. Unitatea de învățământ va fi informată dacă aparschimbări în componența echipei de inspectori; Art. 26. — Inspecția școlară generală va fi deschisă de către d) vizitează unitatea de învățământ înainte de inspecție coordonatorul echipei de inspectori. Coordonatorul anunțăpentru a discuta cu directorul aspectele inspecției, pentru a consiliului profesoral domeniile și activitățile care vor fiexplica personalului modalitatea de efectuare a inspecției și inspectate de către membrii echipei de inspectori.pentru a răspunde la întrebările puse de acesta. Inspectorul Art. 27. — Inspectorul coordonator al echipei are următoarelecoordonator explică modul în care va fi analizată documentația atribuții:și cum va fi folosită de către echipă; a) reprezintă instituția din care provine, ISJ/ISMB sau e) în urma vizitei în unitatea de învățământ, poate solicita MECTS, și echipa de inspectori în relațiile cu unitatea decentrului județean de resurse și asistență educațională învățământ inspectată;(CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și b) supraveghează și monitorizează derularea inspecțieiAsistență Educațională (CMBRAE) elaborarea chestionarelor școlare generale;pentru grupurile-țintă, particularizat, în funcție de specificul și c) analizează și soluționează, împreună cu directorul unitățiiproblemele-cheie identificate în unitatea de învățământ care va de învățământ inspectate, orice neconcordanță sau problemăfi inspectată. ivită în legătură cu organizarea și desfășurarea inspecției; Art. 21. — Pentru inspecția realizată de ISJ/ISMB, în cazuri d) organizează și conduce întâlnirile cu reprezentanțiitemeinic justificate, unitatea de învățământ va putea solicita părinților, ai elevilor, cu personalul didactic, didactic auxiliar șischimbarea perioadei de inspecție sau datele/orele de nedidactic și cu reprezentanții comunității locale;desfășurare a unor activități specifice (din activitatea de e) coordonează colectarea documentelor întocmite depreinspecție, de inspecție și de postinspecție), adresându-se în membrii echipei sau de personalul unității de învățământscris consiliului de administrație al ISJ/ISMB. În cuprinsul inspectate;solicitării, unitatea de învățământ preuniversitar va propune f) coordonează elaborarea, aplicarea, colectarea șiperioade/date noi pentru desfășurarea activităților respective. prelucrarea chestionarelor pentru elevi, părinți și cadrelePlanul modificat de inspecție devine efectiv în momentul didactice privind activitatea școlară și extrașcolară a unității deaprobării lui de către consiliul de administrație al ISJ/ISMB. învățământ inspectate; Art. 22. — Inspectorul coordonator al echipei solicită g) organizează întâlniri de lucru cu membrii echipei deconducătorului unității de învățământ preuniversitar inspectori, în scopul emiterii de judecăți comune;
 4. 4. 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 746/24.X.2011 h) stabilește datele la care se desfășoară întâlnirile pentru inspectorul pentru observarea lecției, conform orarului anunțat.prezentarea rapoartelor verbale de inspecție pe discipline Când observă o lecție, inspectorii nu au dreptul să intervină(catedre/comisii) și pe aspecte (consiliul de administrație al pentru a întrerupe activitatea cadrelor didactice, evitând săunității de învățământ); distragă atenția elevilor. Inspectorii vor discuta cu profesorii și i) derulează activitățile care îi revin, în conformitate cu cu elevii despre activitatea lor în afara orelor de clasă. Aspecteleresponsabilitățile specifice stabilite pentru fiecare membru al urmărite prin activitatea de observare sunt următoarele:echipei și întocmește documentația necesară; a) relația profesor—elev și aplicarea sistematică a strategiilor j) pe baza documentelor și analizelor realizate de membrii didactice centrate pe elevi;echipei, pe care le centralizează, elaborează raportul final al b) utilizarea achizițiilor anterioare de învățare ale elevilor;inspecției școlare generale. c) concordanța dintre strategiile didactice utilizate și Art. 28. — Inspecția școlară generală se va desfășura după caracteristicile grupurilor de elevi;programul stabilit, de comun acord, cu conducerea unității de d) individualizarea sarcinilor și a situațiilor de învățare înînvățământ. În cadrul inspecției școlare generale pot fi realizate funcție de nevoile identificate;următoarele activități: e) caracterul interdisciplinar și transdisciplinar — legături cu a) observarea activităților desfășurate la clasă prin alte discipline de studiu, în cadrul aceleiași arii, și legături cuinspecție/asistență la lecții și a altor activități desfășurate în discipline din arii curriculare diferite;spațiile școlare. Aproximativ 60% din timpul general de f) modul de selecție și utilizare a auxiliarelor curriculare îndesfășurare a inspecției va fi alocat observării/asistării diferitelor funcție de specificul unității de învățământ preuniversitar și deactivități educaționale de la nivelul unității de învățământ achizițiile anterioare de învățare ale educabililor;inspectate; g) dezvoltarea capacității elevilor de a învăța din experiență b) discuții cu directorul/directorii unității de învățământ și din practică;preuniversitar, cu membrii consiliului de administrație, ai h) modul de răspuns al cadrului didactic la cererile elevilorconsiliului profesoral și ai diferitelor comisii constituite la nivelul sau ale părinților privind acordarea de sprijin individual înunităților de învățământ, între care cei ai comisiei de evaluare și învățare;asigurare a calității, ai comisiei pentru prevenirea și combaterea i) includerea, dacă este cazul, în cadrul activităților deviolenței în mediul școlar etc.; predare-învățare-evaluare a elementelor specifice ale c) discuții cu cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare și minorităților etnice, religioase sau de altă natură existente încu personalul nedidactic. Aproximativ 20% din timpul general de instituția de educație;desfășurare a inspecției va fi alocat discuțiilor și consilierii j) utilizarea formelor de evaluare formativă și sumativă amanagerilor și cadrelor didactice din unitatea de învățământ rezultatelor învățării;inspectată; k) respectarea recomandărilor de igienă școlară privind d) întâlniri, inclusiv informale, cu reprezentanții părinților și ai echilibrul dintre activitatea școlară a elevului și celelalte tipuri deelevilor; activități specifice vârstei (inclusiv în privința temelor pentru e) întâlniri cu reprezentanți ai autorității administrației publice acasă);locale și cu alți reprezentanți ai comunității locale; l) respectarea drepturilor și îndatoririlor cadrelor didactice și f) aplicarea de chestionare; ale elevilor în cadrul proceselor de predare-învățare-evaluare; g) analiza documentelor. m) utilizarea autoevaluării și interevaluării elevilor în Art. 29. — În timpul inspecției, inspectorii vor colecta activitățile de învățare;informații prin analizarea documentelor școlare, evaluând n) prezentarea produselor activității elevilor în sălile deutilitatea și eficiența utilizării lor. Din categoria acestor clasă/grupă și în celelalte spații ale unității de învățământdocumente fac parte: preuniversitar; a) planul de dezvoltare instituțională (PDI)/planul de acțiune o) caracterul obiectiv al evaluării formative și sumative.al instituției de educație (PAS); Art. 31. — (1) În timpul inspecției, inspectorul coordonator al b) raportul anual de evaluare internă (RAEI)/raportul de echipei organizează întâlniri cu beneficiarii direcți și indirecți aiautoevaluare (RA); educației furnizate de unitatea școlară. La aceste întâlniri vor fi c) rapoartele scrise ale evaluărilor externe și ale inspecțiilor prezenți 2—3 inspectori, în funcție de aria tematică dedin ultimii 3 ani; responsabilitate, pentru a informa beneficiarii/partenerii (părinți, d) cataloagele, registrele matricole; elevi, personal, reprezentanți ai comunității) în legătură cu e) condica profesorilor; procesul de inspecție și pentru a afla opiniile lor în privința unității f) planurile operaționale ale diferitelor comisii constituite la de învățământ.nivelul unității de învățământ; (2) Inspectorii iau cunoștință de opiniile participanților, g) documentele catedrelor/comisiilor metodice; comunicându-le faptul că opiniile lor despre instituția de educație h) portofoliile profesorilor; sunt numai o parte din datele ce vor fi colectate. Inspectorii i) caietele elevilor, documentele care vizează rezultatele la administrează chestionare pentru a afla părerile participanțilorexamene și teste, portofolii ale elevilor; (părinți, elevi, personal, reprezentanți ai comunității) despre j) alte documente relevante pentru politica instituției de activitatea unității de învățământ. Inspectorii vor valorificaeducație și procedurile specifice elaborate; ocaziile formale și informale pentru a discuta cu aceștia. k) orice fel de documente/informații scrise distribuite (3) Discuțiile le vor permite inspectorilor să apreciezepărinților; calitatea managementului, politicile și planurile unității de l) documentele ședințelor consiliului de administrație, planul învățământ, precum și modul în care acestea sunt puse înfinanciar al instituției de educație și orice alt document practică. Inspectorii vor evalua dacă personalul acționează ca oconsiderat necesar. echipă și contribuie la crearea unui etos pozitiv al unității de Art. 30. — Inspectorii vor inspecta/asista toate cadrele învățământ preuniversitar.didactice din unitatea de învățământ, astfel încât fiecare cadru Art. 32. — (1) Echipa de inspectori își planifică o ședințădidactic să fie observat la cel puțin o lecție și, în final, să rezulte înainte de începerea inspecției și analizează documentațiaun eșantion reprezentativ pentru specificul unității de învățământ colectată în perioada de preinspecție. De asemenea, aceștia serespective. Cadrele didactice au obligația să primească întâlnesc periodic în timpul inspecției, pentru a analiza ceea ce
 5. 5. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 746/24.X.2011 7au constatat, pentru a ajunge la aprecieri comune în privința tematică/domeniu, precum și pentru fiecare disciplinăunității de învățământ și a activităților pe care le vor inspecta în inspectată. Rapoartele scrise individuale ale membrilor echipeicontinuare. de inspectori, ale căror modele sunt prevăzute în anexa nr. 2, (2) În cadrul ședinței vor fi analizate următoarele documente: sunt predate inspectorului coordonator; a) RAEI; 5. raportul scris final al inspecției școlare generale. b) rezultatele evaluărilor externe și inspecțiilor din ultimii Art. 34. — (1) Raportul scris final va fi redactat de inspectorul3 ani; coordonator al echipei. El trebuie să fie în concordanță cu c) proiectul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al rapoartele verbale și rapoartele scrise individuale ale membrilorunității de învățământ, împreună cu planurile operaționale/de echipei. Raportul scris final, al cărui model este prevăzut înimplementare pe anul în curs; anexa nr. 3, trebuie să respecte criteriile de inspecție și forma d) documentele consiliului de administrație; stabilite și va acoperi toate domeniile indicate în regulament și e) planul managerial; în metodologia de aplicare a acestuia. Raportul este evaluativ, f) documentele care să ateste monitorizarea și controlul fiind structurat în două părți: raportul pe arii tematice și raportulactivității metodice din partea conducerii unității de învățământ pe discipline; echipa de inspecție acordă calificative fiecărei arii(planul de asistențe la ore, fișele de asistență la ore etc.); tematice/domeniu, respectiv fiecărei discipline inspectate. g) portofoliile catedrelor/comisiilor metodice; Managerii și personalul unității de învățământ trebuie să poată h) portofoliile cadrelor didactice — inclusiv rezultatele identifica în raport, pe baza recomandărilor realizate, prioritățileevaluărilor; pe care le vor avea în vedere în planul de îmbunătățire. i) portofoliile elevilor; (2) Raportul scris final va fi semnat de către inspectorul j) documente referitoare la participarea cadrelor didactice la coordonator al echipei și va fi prezentat de către acestaprograme și activități de dezvoltare profesională; consiliului de administrație al unității de învățământ în termen k) raportul de analiză al activității din anul școlar/semestrul de cel mult 3 săptămâni de la finalizarea activității de inspecție.precedent; O copie a raportului scris final va fi înaintată inspectorului l) organigrama unității de învățământ; general și, la cerere, MECTS. m) raportările statistice obligatorii (SC); (3) Raportul scris final va fi însoțit de un rezumat al acestuia. n) orarul instituției de educație/schemele orare ale claselor; Pe baza raportului scris final, rezumatul va include în formă o) programele activităților extracurriculare; sintetică constatări/aprecieri, recomandări și calificativele p) instrumente de monitorizare și evaluare internă specifice acordate, pentru fiecare arie/tematică și fiecare disciplinăunității de învățământ; inspectată. Rezumatul va fi prezentat de către directorul unității q) documente privind progresul în dotarea cu echipamente, de învățământ consiliului profesoral în cadrul unei ședințe înmateriale, manuale, auxiliarele curriculare, biblioteca/centrul de care vor fi invitați reprezentanții părinților, reprezentanții elevilor,documentare și informare (CDI); precum și ai personalului didactic auxiliar și ai personalului r) documentele școlare prevăzute de lege; nedidactic. Rezumatul raportului scris final al inspecției școlare s) alte documente (proiecte/programe europene, naționale, generale elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 4județene și locale). conține numai informații de interes public și poate fi consultat, la cerere, și de instituțiile autorităților publice locale cu atribuții în SECȚIUNEA a 4-a domeniul educațional. Inspecția școlară generală a unităților de învățământ (4) Dacă inspecția este realizată de către MECTS, copii ale preuniversitar: activitatea de postinspecție raportului scris final vor putea fi transmise, la cerere: ISJ/ISMB de unde provine unitatea școlară inspectată, secretarului de stat Art. 33. — În urma derulării activităților de inspecție, vor fi pentru învățământul preuniversitar, ministrului educației,prezentate următoarele rapoarte: cercetării, tineretului și sportului. 1. rapoartele verbale parțiale. Acestea sintetizează Art. 35. — (1) Raportul scris final al inspecției școlarerezultatele și concluziile preliminare ale inspecției, sunt generale reprezintă documentul oficial referitor la rezultateleprezentate de către fiecare inspector, la finalul fiecărei activități inspecției. Acest raport se înregistrează atât la ISJ/ISMB, dupădesfășurate. Acestea vor fi furnizate comisiilor/catedrelor ce a fost avizat de către inspectorul școlar general adjunctmetodice/membrilor consiliului de administrație, cadrelor coordonator al Compartimentului curriculum și controluldidactice inspectate, precum și reprezentanților elevilor și ai asigurării calității, cât și la unitatea de învățământ preuniversitarpărinților, în funcție de aria tematică și disciplina inspectată; inspectată. Cu această ocazie, în registrul de inspecții al unității 2. raportul verbal general. În perioada imediat următoare de învățământ inspectate se încheie un proces-verbal la careîncheierii inspecției, dar nu mai târziu de 4 zile de la finalizarea raportul general este anexat.sa, inspectorul coordonator va furniza un raport verbal general, (2) Raportul scris final al inspecției trebuie să precizeze:în cadrul unei întâlniri/ședințe la care vor fi prezenți a) denumirea unității de învățământ și perioada în care s-adirectorul/directorii, șefii de catedre, membrii consiliului de desfășurat inspecția;administrație și profesorii inspectați. Raportul este confidențial, b) componența echipei de inspecție, cu menționareaîn sensul că participanții la întâlnire/ședință nu vor discuta responsabilității fiecărui membru al echipei (aspect și disciplinedespre acesta în afara unității de învățământ inspectate; inspectate); 3. rapoartele verbale parțiale și raportul verbal general vor c) obiectivele inspecției;prezenta, în mod concis, punctele tari ale unității de învățământ d) descrierea pe scurt a contextului în care funcționeazăși aspectele care trebuie ameliorate. Aprecierile inspectorilor instituția de educație (demografic, geografic, economic, social,trebuie să fie respectate și nu vor fi modificate decât dacă cultural etc.);directorul sau personalul unității de învățământ va demonstra e) datele generale statistice privind unitatea școlară – inclusivcă aceste aprecieri nu sunt conforme cu realitatea. Rapoartele indicatorii relevanți din Sistemul Național de Indicatori pentruverbale oferă posibilitatea unor discuții în privința aspectelor Educație (SNIE);care este necesar să fie remediate; f) activitățile desfășurate pe parcursul inspecției; 4. rapoartele scrise individuale ale inspecției școlare g) constatările rezultate din aplicarea instrumentelor degenerale. Acestea reprezintă rapoartele individuale ale inspecție și din colectarea eșantionului de date, precum șimembrilor echipei de inspectori, realizate pentru fiecare arie aprecierile și recomandările inspectorilor pentru ariile
 6. 6. 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 746/24.X.2011tematice/domeniile evaluate, precum și calificativul acordat, b) consilierea cadrului didactic inspectat în legătură curespectiv unul dintre calificativele: bine (B), acceptabil (A), slab (S); realizarea activităților de planificare și proiectare didactică; h) constatările, aprecierile, recomandările specifice fiecărei c) evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de adiscipline, precum și calificativul acordat pe disciplină, respectiv proiecta și utiliza strategii didactice corespunzătoareunul dintre calificativele bine: (B), acceptabil (A), slab (S). învățământului modern bazat pe competențe; Art. 36. — (1) În termen de două săptămâni de la primirea d) consilierea cadrului didactic inspectat în legătură curaportului scris final al inspecției școlare generale, unitatea de proiectarea și utilizarea unor strategii didactice corespunzătoareînvățământ va elabora un plan de îmbunătățire a activității, învățământului modern bazat pe competențe;ținând cont de recomandările făcute în raport, și îl va trimite spre e) evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de aaprobare inspectorului coordonator. În raport cu integra Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) și lecțiileaspectele/domeniile vizate, planul de îmbunătățire a activității din cadrul Platformei de eLearning (AEL) în activitatea didactică;va include: obiective, activități/acțiuni/măsuri, termene/perioade f) consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cuconcrete de realizare, desemnarea responsabililor, indicatori de integrarea TIC și a lecțiilor AEL în activitatea didactică;măsurare a realizării obiectivelor propuse, fiind asumat de g) evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de aconsiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar utiliza metodele de învățare diferențiată;inspectate. În termen de cel mult o săptămână de la primirea h) consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cuplanului de îmbunătățire a activității inspectorul coordonator utilizarea unor metode de învățare diferențiată;poate face observații în legătură cu acesta, observații de care i) evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de aunitatea de învățământ are obligația să țină cont. După integra elementele de evaluare în cadrul activităților de predare-aprobare, unitatea de învățământ va începe aplicarea primelor învățare;activități/acțiuni/măsuri din cadrul planului, respectând j) consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu integrarea elementelor de evaluare în cadrul activităților determenele/perioadele de realizare a acestora. predare-învățare; (2) Planul de îmbunătățire a activității, aprobat de către k) consilierea cadrelor didactice în vederea diversificăriiinspectorul coordonator, va fi atașat dosarului de inspecție. ofertei curriculare de cursuri opționale;Instituția care a realizat inspecția școlară generală va urmări l) consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilitățile deaplicarea planului de îmbunătățire a activității prin inspecția de dezvoltare profesională și evoluție în carieră.revenire. Inspecția de revenire are un caracter obligatoriu și va Art. 41. — Tipurile de inspecție de specialitate sunt:fi realizată la o dată/perioadă stabilită de către instituția care a a) inspecția de specialitate curentă;efectuat inspecția școlară generală a respectivei unității de b) inspecția de specialitate realizată în vederea obțineriiînvățământ. Cu cel puțin o săptămână înainte de efectuarea definitivării în învățământ;inspecției de revenire, unitatea de învățământ vizată va fi c) inspecția de specialitate realizată în vederea obțineriiinformată în legătură cu data/perioada în care se va realiza gradelor didactice II și I sau inspecția școlară specială;această inspecție. d) orice altă formă de evaluare/control/consiliere a activității (3) Dacă în urma inspecției de revenire se constată cadrului didactic în domeniul de specialitate în care esteneîndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul planului de încadrat, realizată de inspectorii de specialitate la nivelulîmbunătățire, instituția care a realizat inspecția școlară generală MECTS sau ISJ/ISMB. Spre exemplu, inspecția de specialitateinițială și, respectiv, inspecția de revenire poate sesiza ARACIP, realizată în vederea verificării unor aspecte particulare aleîn vederea demarării de către această instituție a procedurilor activității didactice (modul de aplicare a curriculumului național,de evaluare instituțională specifice. modul de realizare a evaluării curente etc.), sau inspecția de specialitate realizată în vederea verificării unor aspecte ale SECȚIUNEA a 5-a activității cadrelor didactice, semnalate în cadrul unor memorii, Inspecția de specialitate. Scop, obiective, tipuri, etape petiții, reclamații. Art. 42. — Tematica inspecțiilor de specialitate se stabilește Art. 37. — Inspecția de specialitate reprezintă o activitate în baza priorităților MECTS/ISJ/ISMB sau la solicitarea unitățilorcomplexă de evaluare a competențelor profesionale/activității de învățământ.profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul disciplinei/ Art. 43. — Inspecția de specialitate poate fi realizată și cadisciplinelor de studiu sau activităților educaționale pe care urmare a existenței unor reclamații, sesizări, petiții privindacestea le susțin. Inspecția de specialitate vizează, în mod activitatea unor cadre didactice, fie la solicitarea unităților dedirect, calitatea activităților didactice în raport cu beneficiarii învățământ, fie ca urmare a autosesizării instituțiilor abilitate săprimari ai educației, respectiv antepreșcolarii, preșcolarii și realizeze inspecția de specialitate, respectiv MECTS șielevii. ISJ/ISMB. Cadrele didactice nu pot refuza realizarea inspecției Art. 38. — Obiectul principal al inspecției de specialitate îl de specialitate, cu excepția situațiilor în care, din cauzereprezintă activitatea profesională a diferitelor categorii de cadre obiective, probate cu acte doveditoare, acestea nu își potdidactice. desfășura activitățile profesionale curente. Art. 39. — Scopul inspecției de specialitate îl constituie Art. 44. — La nivelul ISJ/ISMB graficul unic al inspecției esteevaluarea și/sau monitorizarea activității didactice, în mod aprobat în consiliul de administrație al ISJ/ISMB și este făcutfundamental a activității de proiectare, predare-învățare- public.evaluare, prin raportare la sistemul de competențe al profesiei Art. 45. — Etapele inspecției de specialitate suntdidactice, consilierea cadrelor didactice în legătură cu activitatea următoarele:lor profesională și posibilitățile de dezvoltare profesională și a) planificarea inspecției;evoluție în carieră. b) organizarea inspecției; Art. 40. — Principalele obiective urmărite în cadrul inspecției c) realizarea unor convorbiri preliminare pentru orientarea înde specialitate sunt: context (cu persoanele abilitate pentru evaluarea competențelor a) evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de a profesionale ale cadrului didactic, respectiv cu cadrul didactic);elabora, pe baza unei lecturi personalizate a programei școlare, d) asistențele la ore și completarea fișei de observare aplanificările calendaristice și proiectele unităților de învățare; lecției, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5;
 7. 7. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 746/24.X.2011 9 e) autoevaluarea cadrului didactic inspectat; raport scris/proces-verbal/notă de control, conform modelului f) analiza activității și consilierea cadrului didactic inspectat; prevăzut în anexa nr. 6. g) redactarea raportului scris de inspecție și consemnarea Art. 52. — Concluziile inspecției tematice sunt formulate prinacestuia în registrul de inspecții al unității de învățământ raportare la obiectivele propuse. Acestea conțin:preuniversitar. a) constatări; b) aprecieri; SECȚIUNEA a 6-a c) recomandări adresate membrilor consiliului de Inspecția tematică. Scop, obiective, tipuri, etape administrație, directorului/directorilor instituției de educație, Art. 46. — Obiectul principal al inspecției tematice îl responsabililor compartimentelor funcționale, cadrelor didactice,reprezintă o secvență particulară/un aspect a/al activității responsabililor și membrilor diferitelor comisii etc.unităților de învățământ preuniversitar sau a/al activității Art. 53. — Concluziile inspecției tematice sunt valorificate în:personalului acestora, în special a/al activității cadrelor didactice a) materialele de analiză ale instituției care a inițiat controlulcare deservesc aceste instituții. tematic; Art. 47. — Inspecția tematică este o formă de evaluare, b) date statistice județene, regionale sau naționale referitoareconsiliere și control, precum și un mijloc eficient prin intermediul la aspecte ale sistemului de învățământ;căruia se obțin date și informații necesare soluționării unor c) studii;probleme ale sistemului de educație și întocmirii unor baze de d) informări;date, studii, analize diagnostice și prognoze pe termen scurt pe e) analize diagnostice;probleme manageriale, de rețea școlară, referitoare la domenii f) prognoze;sau aspecte particulare ale predării-învățării-evaluării uneia ori g) decizii luate la nivelul MECTS sau al ISJ/ISMB.mai multor discipline de studiu, la cunoașterea și respectarea SECȚIUNEA a 7-alegislației școlare în vigoare, realizarea componentei evaluative,realizarea execuției bugetare, pentru verificarea aplicării unor Sistemul de asigurare a calității inspecției la nivelul ISJ/ISMBschimbări la nivel de sistem (curriculare, metodologice, Art. 54. — Managementul calității inspecției școlare constă înevaluative etc.) sau la activitatea compartimentelor funcționale crearea unor sisteme și proceduri prin care se asigură calitateaale unității de învățământ preuniversitar. inspecției, acest aspect fiind monitorizat, evaluat și îmbunătățit Art. 48. — Scopul inspecției tematice îl constituie colectarea periodic, după caz. Aceste proceduri se referă la:și analizarea informațiilor în vederea valorificării aspectelor a) planificarea/proiectarea activității de inspecție școlară;pozitive și a soluționării unor probleme ale sistemului de b) desfășurarea activităților de inspecție planificate/educație. În cadrul acestui tip de inspecție se realizează inclusiv proiectate;activități de consiliere, în raport cu obiectivele concrete vizate. c) evaluarea activității instituțiilor de educație și/sau a Art. 49. — Obiectivele inspecției tematice se stabilesc, în persoanelor inspectate în funcție de tipurile de inspecție șimod concret, în concordanță cu temele vizate. obiectivele stabilite la nivelul ISJ/ISMB; Art. 50. — (1) Inspecția tematică include consilierea/ d) valorificarea activității de inspecție prin acțiuni demonitorizarea/evaluarea pe domenii și aspecte diferite, între îmbunătățire a calității (inclusiv corective și preventive) atât lacare: nivelul instituțiilor de educație/persoanelor inspectate, cât și al a) respectarea legislației școlare; b) completarea documentelor școlare și a actelor de studii; activității inspectoratului școlar (ca instituție) și al activității c) calitatea managementului instituțiilor de educație; fiecărui inspector. d) calitatea managementului inspectoratelor școlare sau a Art. 55. — Valorificarea rezultatelor inspecțiilor prin acțiunimanagementului unităților conexe; de îmbunătățire (corective și preventive) cuprinde: e) activitatea de pregătire metodico-științifică sau, prin a) planificarea, realizarea și evaluarea activității deextensie, evaluarea tuturor activităților de formare și perfecționare; monitorizare a implementării planurilor de îmbunătățire ale f) activitatea profesorului-diriginte, activitatea de orientare instituțiilor de educație inspectate;școlară și profesională; b) fundamentarea planului anual de inspecție al ISJ/ISMB g) activitățile de educație, complementare procesului de pentru toate tipurile de inspecție, pornind de la rezultateleînvățământ (mentorat, școala după școală, învățare pe tot inspecțiilor din anul școlar anterior;parcursul vieții); c) monitorizarea adecvării implementării și eficienței h) activitatea diferitelor comisii instituite; activităților din planul de îmbunătățire elaborat de instituția de i) activitatea profesorului documentarist din CDI; educație și a concordanței acestora cu rezultatele din rapoartele j) realizarea planului de școlarizare; anuale de evaluare internă, cu rapoartele de inspecție și cu k) pregătirea începutului/sfârșitului de an școlar; rapoartele de evaluare externă realizate de către ARACIP; l) selecția resursei umane; d) utilizarea rezultatelor inspecțiilor (de toate tipurile) din anul m) activitatea de analiză și rezolvare a scrisorilor, sesizărilor școlar anterior pentru elaborarea programelor de dezvoltareși reclamațiilor; instituțională și de dezvoltare profesională de la nivelul n) gradul de utilizare a resurselor materiale; ISJ/ISMB. o) alte teme de interes educațional. Art. 56. — Managementul calității inspecției la nivelul (2) Tematica de inspecție se va stabili anual/semestrial, în ISJ/ISMB pune accent pe autoevaluare, ca element reglator alfuncție de prioritățile MECTS și ale ISJ/ISMB. propriei activități, și consideră evaluarea externă (realizată de Art. 51. — (1) Etapele inspecției tematice sunt următoarele: MECTS sau de alte instituții) ca un element de adecvare a a) planificarea inspecției; autoevaluării în raport cu situația reală. b) organizarea inspecției; Art. 57. — Managementul calității inspecției la nivelul c) colectarea, analizarea și interpretarea datelor; ISJ/ISMB se bazează pe dovezi materiale care aparțin d) formularea concluziilor și consilierea persoanelor următoarelor tipuri de date/documente/informații:responsabile pentru domeniul/activitatea inspectată. a) reglementări legale; (2) Consemnarea rezultatelor inspecției tematice se face în b) politici naționale în domeniul educației și al protecțieiregistrul de inspecții al instituției de educație sub forma unui copilului și de tineret;
 8. 8. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 746/24.X.2011 c) planuri și proceduri specifice, rapoarte de inspecție (toate Art. 63. — Inspectorii au dreptul de a intra în orice instituțietipurile); de educație în vederea îndeplinirii sarcinilor profesionale. d) date statistice referitoare la indicatorii și standardele de Indiferent de tipul de inspecție pe care îl realizează în cadrulcalitate; instituțiilor de educație, inspectorii vor respecta următoarele e) date statistice referitoare la indicatorii din cadrul SNIE și la prevederi:alți indicatori naționali și europeni; a) vor acționa în unitățile de învățământ, respectând normele f) rezultatele sondajelor de opinie, articole și reportaje dinmass-media; prezentului regulament; g) reclamații, sesizări, propuneri adresate ISJ/ISMB și b) vor respecta personalul didactic, personalul didacticrezoluțiile privind rezolvarea acestora (inclusiv acțiuni în instanță auxiliar și personalul nedidactic din unitatea școlară inspectată;în care una dintre părți este inspectoratul școlar și/sau o instituție c) vor respecta elevii în calitate de participanți la procesulde educație din subordine); educațional; h) proiecte, parteneriate și afilieri naționale și internaționale. d) vor comunica deschis, asigurând în același timp Art. 58. — Indicatorii de calitate de la nivelul planificării confidențialitatea datelor care se referă la unitatea școlară și laactivităților de inspecție sunt: personalul ei; a) adecvarea documentelor de planificare la funcțiile și e) vor evalua obiectiv personalul unității școlare;obiectivele inspecției stabilite prin regulamentul specific; f) se vor asigura că datele și probele sunt colectate în mod b) adecvarea documentelor de planificare la politicile și corespunzător și sunt analizate corect;strategiile naționale din domeniul educației; g) vor fi flexibili în evaluări și în aplicarea procedurilor de c) corelația dintre obiectivele din planurile individuale deinspecție și obiectivele planului de inspecție stabilit la nivelul inspecție, pentru a se putea adapta situațiilor concrete întâlnite.ISJ/ISMB; Art. 64. — Inspectorii vor acționa în școli după cum urmează: d) adecvarea resurselor alocate pentru realizarea inspecției a) vor avea în vedere faptul că, deși au dreptul de a intra în(financiare, umane, informaționale etc.). instituția de educație, nu trebuie să perturbe desfășurarea Art. 59. — Indicatorii de calitate de la nivelul realizării normală a procesului educațional;activităților de inspecție sunt: b) vor ține cont de faptul că rolul inspecției este unul de a) realizarea activităților planificate; evaluare și de sprijin/consiliere, și nu unul de control excesiv b) respectarea termenelor planificate; birocratic; c) utilizarea eficientă a resurselor alocate. c) nu își vor folosi funcția în scopul obținerii de profituri Art. 60. — Indicatorii de calitate de la nivelul evaluării personale;activităților de inspecție sunt: d) vor avea în vedere faptul că personalul instituției de a) obținerea rezultatelor stabilite (rapoarte de inspecție); b) atingerea indicatorilor de ieșire și de rezultat stabiliți; educație este alcătuit din profesioniști, pe care îi vor trata ca c) încadrarea în bugetul aprobat; atare. În acest sens, le vor comunica celor inspectați obiectivele d) folosirea eficientă a resurselor alocate; urmărite, procedurile de inspecție aplicate și criteriile de e) creșterea nivelului de satisfacție a beneficiarilor față de apreciere folosite;modul de evaluare a activității educaționale, în general, și față e) vor avea o discuție preliminară cu personalul didacticde modul de evaluare a activității prin inspecție, în special. referitoare la activitatea care va fi inspectată, în urma căreia își Art. 61. — Indicatorii de calitate de la nivelul valorificării vor expune cât mai echilibrat opiniile asupra celor observate;activităților de inspecție sunt: f) nu vor interveni în timpul lecției decât dacă observă că a) eficacitatea intervențiilor de reglare/remediere a profesorul pune în pericol viața, sănătatea elevilor, a lui sauproblemelor/situațiilor apărute pe parcursul desfășurării a asistenței; nu vor solicita personalului didactic date, informațiiactivităților; sau lucruri nerelevante; b) revizuirea planificării activității, cu încadrarea în calendarulși bugetul aprobate; g) vor discuta cele observate la clasă mai întâi cu profesorii c) identificarea operativă a situațiilor în care este nevoie de respectivi și, ulterior, și cu alte persoane implicate în procesulintervenția din partea altor instituții sau autorități ale statului și educațional.notificarea acestora; Art. 65. — Inspectorii vor respecta personalul didactic, d) creșterea nivelului de satisfacție a beneficiarilor față de personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitateaîmbunătățirea calității activității educaționale, în general, și față școlară inspectată:de îmbunătățirea calității activității de inspecție, în special. a) se vor asigura că personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic au înțeles scopul inspecției; CAPITOLUL III b) vor realiza consilierea profesională a personalul didactic și Competențele și codul de conduită al inspectorilor vor evita declanșarea vreunui incident. Art. 62. — Competențele profesionale necesare unui bun Art. 66. — Inspectorii vor respecta elevii în calitate deinspector sunt: participanți la procesul educațional: a) să fie capabil să evalueze eficiența strategiilor didactice a) se vor asigura că elevii au înțeles scopul inspecției șialese de cadrul didactic la clasă, precum și alte activități care modul în care sunt implicați. Inspectorii trebuie să dialoghezese desfășoară în instituția de educație; formal și informal cu elevi de diferite vârste și grade de pregătire b) să fie capabil să acționeze ca expert în educație careacordă consultanță instituției de educație în procesul de și să îi asculte cu atenție pe cei care doresc să își expunădezvoltare instituțională și care dă exemple de bună practică; opiniile în legătură cu școala; c) să fie capabil să emită judecăți de valoare în ceea ce b) se vor comporta ca niște profesioniști cu elevii și vor evitaprivește propunerea recomandărilor și măsurilor care decurg din declanșarea vreunui incident. Inspectorii vor acționa întotdeaunarezultatele inspecției. spre binele și siguranța elevilor.
 9. 9. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 746/24.X.2011 11 Art. 67. — Inspectorii vor comunica deschis, asigurând în a) vor colecta date și vor identifica aspectele care trebuieacelași timp confidențialitatea datelor care se referă la unitatea inspectate, așa cum reies acestea din documentele și dinșcolară și la personalul ei: activitatea unității de învățământ; a) vor dialoga cu părinții, cu personalul, cu membrii consiliului b) vor colecta date în urma analizei documentelor instituțieide administrație, sponsorii etc., pentru a-i face să înțeleagă de educație, a discuțiilor cu părinții, profesorii și elevii și dupăscopul inspecției și modul în care aceștia vor fi implicați în acest observarea diferitelor activități educaționale care au loc înproces; școală, inclusiv observarea lecțiilor și a comportamentului b) vor prezenta personalului didactic un raport verbal asuprarezultatelor inspecției, pentru a cunoaște opiniile și comentariile elevilor, a modului în care directorul și angajații își îndeplinescacestuia, înainte de a trece la redactarea raportului final de responsabilitățile. Inspectorii pot aplica chestionare adresateinspecție. Atât raportul verbal, cât și cel scris vor cuprinde, în elevilor, conform anexei nr. 7, părinților, conform anexei nr. 8, șiesență, aceleași aprecieri, vor evita limbajul extrem de personalului didactic, conform anexei nr. 9;specializat și nu vor lăsa loc ambiguităților; c) vor folosi și datele care provin de la nivel județean sau de c) vor asigura confidențialitatea informațiilor primite privind la MECTS.unitatea școlară, elevii și personalul. Art. 70. — Inspectorii vor fi flexibili în evaluări și în aplicarea Art. 68. — Inspectorii vor evalua obiectiv personalul unității procedurilor de inspecție, pentru a se putea adapta situațiilorșcolare: concrete întâlnite: a) își vor baza aprecierile pe criteriile stabilite la nivel a) inspectorii vor evalua calitatea educației furnizate șinațional, pe datele și probele colectate, bazându-se pe surse măsura în care elevii au atins sau nu standardele naționalesigure și neechivoce; b) vor evalua obiectiv personalul instituției de educație. (curriculare și de evaluare);Cadrele didactice au obligația de a accepta evaluarea și b) inspectorii vor face deosebire între chestiunile minore șiconsilierea inspectorului. Prezența la lecții a inspectorului nu se cele majore, între aspectele pozitive și cele negative și vorconsideră perturbare a activității didactice. elabora raportul fără teamă sau părtinire. Art. 69. — Inspectorii se vor asigura că datele și probele sunt Art. 71. — Anexele nr. 1—9 fac parte integrantă din prezentulcolectate în mod corespunzător și sunt analizate corect: regulament. ANEXA Nr. 1 la regulament METODOLOGIE de aplicare a prevederilor privind inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar Inspectorii vor ține cont în activitatea de inspecție că, deși Ariile tematice/Domeniile inspectate, sursele de informarevor fi evaluate separat, ariile tematice/domeniile inspectate consultate și criteriile folosite de inspectori atunci cândformează un sistem care reflectă ansamblul activității unităților realizează o inspecție școlară generală sunt următoarele:de învățământ. Inspectorii trebuie să emită aprecieri și nu simple 1. Managementul școlar, managementul asigurăriidescrieri a ceea ce se întâmplă în unitățile de învățământ. calității, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii și Pentru Fișa de observare a lecției (anexa nr. 5 la folosirii resurselor (umane, financiare, materiale șiregulament), inspectorii vor folosi o scală cu 4 nivele de informaționale), respectarea legislației în vigoare și aperformanță, acordând pentru fiecare lecție asistată/observată regulamentelorunul dintre cele 4 calificative: foarte bine (FB); bine (B); Scopurileacceptabil (A); slab (S). Descriptorii de performanță pentru ariile tematice/domeniile Evaluarea eficacității managementului conducerii unității deinspectate descriu nivelurile de calitate bine (B), acceptabil (A), învățământ și a responsabililor/coordonatorilor corespunzătorislab (S), fiind incluse pentru a fi un ghid pentru inspectori și școli, diferitelor niveluri din structura de management. Evaluareafacilitând interpretarea criteriilor și acordarea calificativelor capacității instituției de educație de a-și administra eficientgenerale pe arie tematică/domeniu. resursele umane și materiale. Evaluarea măsurii în care unitatea Echipa de inspectori acordă calificative generale pentru școlară are cunoștință de legislația în vigoare în ceea ce priveștefiecare arie tematică/domeniu inspectat — bine (B), acceptabil drepturile elevilor și eficacitatea cu care o aplică.(A), slab (S) —, precum și pentru fiecare disciplină de studiu Sursele de informare consultateinspectată — bine (B), acceptabil (A), slab (S). a) cel mai recent raport extern asupra unității de învățământ; În acordarea calificativelor generale pentru fiecare disciplină b) documentele manageriale, Raportul anual de evaluarede studiu se vor avea în vedere atât calificativele acordate în (RAE);urma activității de asistență/observare a lecției, cât și raportarea c) procesele-verbale de la ședințele consiliului profesoral șila criteriile și descriptorii de performanță precizate/precizați ale consiliului de administrație;pentru ariile tematice/domeniile incluse în cadrul prezenteimetodologii. În mod special, în acordarea calificativelor generale d) schemele orare ale unităților de învățământ și orarulpentru fiecare disciplină de studiu se vor avea în vedere criteriile cadrelor didactice;și descriptorii de performanță pentru ariile tematice/domeniile: e) politicile și procedurile; — activitatea personalului didactic (proiectare, predare- f) graficul activităților extracurriculare;învățare, evaluare, reglare/remediere, diferențiere a demersului g) fișele posturilor;educațional); h) informații statistice cerute de inspector; — nivelul performanțelor realizate de elevi în învățare i) bugetul instituției de educație și planul financiar;raportat la standardele educaționale naționale (curriculare și de j) discuții cu personalul de la diferite niveluri din cadrulevaluare). structurii manageriale;
 10. 10. 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 746/24.X.2011 k) discuții cu elevii și cu personalul; (II) Vor fi evaluate calitatea și eficacitatea măsurilor care se l) regulamentul de ordine interioară; iau în caz de urgență. m) reglementările care privesc situația copiilor; (III) Inspectorii vor verifica dacă elevii și personalul cunosc n) dosarele cu actele și documentele elevilor; normele de protecție a muncii. o) sancțiuni aplicate elevilor; Sunt condițiile de cazare corespunzătoare? p) codul de conduită sau normele care reglementează (I) Vor fi apreciate condițiile de cazare și de masă.relațiile dintre cadrele didactice și elevi și dintre personalul (II) Inspectorii vor aprecia dacă personalul are grijă de elevi.didactic auxiliar și administrativ și elevi; (III) Se va aprecia dacă elevii se simt protejați și sunt în q) măsurile pe care le-a luat instituția de educație pentru siguranță.sănătatea și siguranța elevilor, de exemplu, în laboratoare, pe Descriptoriterenul sau în sala de sport; Bine r) reglementări privind însoțirea elevilor în timpul vizitelor în Echipa managerială a unității de învățământ stabileșteafara instituției de educație; politicile de dezvoltare în acord cu strategiile educaționale s) orice alte reglementări și proceduri care se referă la generale, selectează cele mai potrivite metode de aplicare aprotecția copilului; acestora și definește clar modalitățile de aplicare. t) proceduri și reglementări care se referă la cazarea elevilor; Consiliul de administrație al unității de învățământ utilizează u) discuții cu părinții și cu reprezentanții organizațiilor care eficient resursele financiare pentru menținerea și dezvoltareasprijină unitatea de învățământ. resurselor materiale și umane. Criteriile Deciziile consiliului de administrație sunt în acord cu Direcția de dezvoltare a unității de învățământ preuniversitar obiectivele strategice ale unității de învățământ și cu legislațiaeste bine stabilită? generală și specifică în vigoare. (I) Inspectorii vor analiza scopurile, politicile, procedurile și Directorul se interesează permanent de trasarea șiplanurile de dezvoltare (PDI/PAS) ale instituției de educație menținerea unei direcții bune de dezvoltare, cooperează în modpentru a stabili dacă direcția de dezvoltare este bună. eficient cu consiliul de administrație și cu personalul didactic, (II) Se va aprecia dacă personalul și comunitatea școlară acceptând un dialog constructiv.înțeleg planurile de dezvoltare (PDI/PAS) ale instituției de Echipa managerială a instituției de educație monitorizeazăeducație și le pun în practică. accesul la formarea continuă a resurselor umane, este (III) Inspectorii vor evalua dacă directorul și ceilalți manageri interesată permanent de formarea continuă a profesorilor,asigură o conducere corespunzătoare. încurajează folosirea unor metode adecvate și inițiativele ce Sunt elaborate politicile și procedurile astfel încât instituția vizează ajustarea curriculumului.de educație să își atingă scopurile? Managerii unității de învățământ monitorizează soluționarea (I) Inspectorii vor aprecia dacă au fost stabilite politici și punctelor slabe identificate și menționate de către comisia deproceduri corespunzătoare. asigurare și evaluare a calității în raportul specific, raportându-se (II) Se va acorda atenție modului în care politicile și la standardele naționale de acreditare.procedurile au fost formulate, arătându-se cine a fost implicat și Echipa managerială supervizează starea clădirilor, inclusivcât timp. cantina, și sprijină biblioteca/CDI în achiziționarea fondului de (III) Inspectorii vor aprecia dacă politicile și procedurile sunt carte, asigurându-se că toate acestea permit elevilor o învățareînțelese de comunitatea școlară și dacă sunt puse în practică eficientă.așa cum trebuie. Echipa managerială a unității de învățământ consultă în Sunt folosite eficient resursele instituției de educație (bani, permanență comunitatea locală și părinții și anticipează soluțiipersonal, materiale, echipamente)? pentru a satisface în mare măsură așteptările acestora. (I) Inspectorii vor analiza bugetul unității de învățământ Resursele financiare, materiale și umane sunt subordonatepentru a constata dacă este cheltuit cum trebuie și dacă se procesului de învățare, asigurând accesul egal la educație deexercită un control eficace. calitate și încurajând performanțele elevilor. (II) Evaluarea are în vedere modul de folosire a resurselor, Responsabilii de catedre/comisii/compartimente lucreazăcăutând răspunsuri la următoarele întrebări: conform obiectivelor stabilite în PDI/PAS și raportează periodic Are unitatea de învățământ suficient personal didactic îndeplinirea acestora. Managerii de la toate nivelurile au un stilcalificat? de muncă eficient și își conduc bine echipele. Există suficient personal nedidactic? Nu sunt înregistrate reclamații și sesizări nesoluționate la Pregătirea personalului didactic asigură realizarea unei adresa echipei manageriale.activități eficiente? Școala respectă legislația și regulamentele privind Are unitatea de învățământ suficiente spații de cazare și curriculumul, evaluarea, finanțarea, drepturile elevilor șimasă la standarde corespunzătoare? protecția acestora. Are unitatea de învățământ suficiente resurse educaționale Școala are sisteme și proceduri de monitorizare și evaluarepentru a-și realiza curriculumul? a modului în care sunt respectate cerințele legale, în special cele Are unitatea școlară reglementări și proceduri adecvate ce privesc protecția muncii. Aceste aspecte sunt în atențiapentru protecția copilului? conducerii școlii, căreia îi revine responsabilitatea de a le analiza (I) Inspectorii vor evalua dacă unitatea școlară are proceduri și de a le revizui.bune și dacă sunt puse în practică în mod corespunzător. Școala are politici, proceduri și regulamente adecvate (II) Inspectorii se vor informa asupra unor cazuri de abuzuri referitoare la protecția muncii. Legile și regulamentele suntasupra copiilor și vor evalua modul în care au fost rezolvate. expuse în locuri vizibile. Școala se asigură că personalul și elevii (III) Vor fi evaluate relațiile pe care le are unitatea școlară cu cunosc aceste legi și regulamente.serviciile locale care răspund de copii. Acceptabil Are unitatea școlară proceduri și reglementări Școala își definește propriile scopuri și politici, dar metodelecorespunzătoare în ceea ce privește protecția muncii? de realizare a acestora nu sunt clar stabilite. Planurile de (I) Se va face o evaluare a normelor de siguranță din dezvoltare sunt stabilite, dar monitorizarea implementării culaboratoare și a echipamentului care asigură protecția elevilor. succes a acestora este intermitentă și superficială.
 11. 11. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 746/24.X.2011 13 Echipa managerială cooperează cu consiliul de administrație Criteriileși cu personalul didactic și creează relații de muncă Este curriculumul unității de învățământ în concordanță cusatisfăcătoare. cel național? Directorul utilizează resursele financiare în conformitate cu (I) Inspectorii vor analiza criteriile folosite de instituția decerințele legale. El sprijină formarea continuă a profesorilor, dar educație la stabilirea curriculumului.nu există un plan general și lasă pe seama fiecăruia (II) Se va verifica dacă sunt respectate planurile-cadru înperfecționarea profesională. vigoare, avându-se în vedere inclusiv prevederile referitoare la Echipa managerială are o viziune satisfăcătoare asupra a relația dintre disciplinele de trunchi comun (disciplineleceea ce se întâmplă în școală și sprijină personalul didactic și obligatorii) și disciplinele din cadrul curriculumului la deciziapersonalul didactic auxiliar, fără a-l conduce însă ca echipă spre școlii/în dezvoltare locală (disciplinele opționale).atingerea scopurilor. Școala este curată și este într-o stare (III) Se va analiza curriculumul la decizia școlii/în dezvoltaresatisfăcătoare. locală pentru a se vedea dacă au fost consultați părinții, membrii Directorul cooperează în mod formal cu părinții și cu comunității locale și profesorii. Se va aprecia dacă curriculumulreprezentanții comunității locale. contribuie la dezvoltarea personală a elevilor. Școala respectă legislația și regulamentele la un nivel Este planificarea curriculumului bine structurată și eficace?satisfăcător. Ea are sisteme corespunzătoare de monitorizare și (I) Se vor avea în vedere procesul de planificare (cine esteevaluare a procedurilor. Acestea sunt discutate din când în când implicat, când și în ce măsură), precum și calitatea planificării.în consiliul școlii și sunt revizuite ocazional. (II) Inspectorii vor evalua în ce măsură curriculumul la decizia Regulamentele sunt expuse în locuri nu prea vizibile și seface prea puțin pentru aducerea lor la cunoștința elevilor și a școlii/în dezvoltare locală furnizat elevilor care au diferite vârste,personalului. aptitudini, deprinderi, capacități intelectuale și interese este Protecția elevilor este asigurată satisfăcător. potrivit și dacă este permanent revăzut pentru a asigura Slab atingerea standardelor de către elevi. Școala nu își stabilește propriile politici și scopuri, directorul (III) De asemenea, va fi apreciat modul în care curriculumulmanifestă un interes scăzut în ceea ce privește dezvoltarea la decizia școlii/în dezvoltare locală furnizat ține cont deunității de învățământ și nu implică consiliul de administrație în experiența anterioară a elevilor.luarea deciziilor. Sunt testele și evaluările în concordantă cu curriculumul Directorul nu respectă legile și regulamentele și nu utilizează instituției de educație și sunt ele folosite pentru a înlesniîn mod corespunzător resursele financiare. planificarea curriculumului? Directorul nu sprijină formarea continuă a profesorilor și în (I) Este necesar să se analizeze modul în care se realizeazăanumite cazuri chiar o obstrucționează. evaluarea. Starea clădirilor este neglijată, fapt care duce la deteriorarea (II) Inspectorii vor sta de vorbă cu profesorii și elevii și vorcondițiilor de lucru. Echipa managerială nu este interesată de analiza strategiile de evaluare. Pe baza analizei unui set desporirea fondului de carte al bibliotecii/CDI. Directorul nu evaluări, inspectorii vor aprecia dacă modul în care secooperează bine cu părinții și cu reprezentanții comunității locale realizează evaluarea este corespunzător unui învățământși uneori este chiar în conflict cu ei. centrat pe competențe. Școala nu respectă legile și regulamentele. Ea folosește (III) Inspectorii vor analiza portofoliile educaționale alesisteme și proceduri neverificate pentru a constata dacă au fost elevilor.îndeplinite condițiile legale. Elevii sunt expuși la riscuri în privința Are unitatea de învățământ o ofertă de activități, proiecte sausănătății. Cazarea și masa sunt necorespunzătoare. programe extracurriculare adecvată nevoilor propriilor elevi? Conducerea nu acordă atenție suficientă stării în care se află (I) Inspectorii vor aprecia calitatea ofertei de activități,școala și pericolelor la care sunt expuși elevii și personalul. proiecte sau programe extracurriculare. Personalul care se ocupă cu curățenia nu își face datoria. (II) Inspectorii vor determina măsura în care această ofertă 2. Modul de aplicare a curriculumului național, corespunde nevoilor elevilor, este complementară șidezvoltarea și aplicarea curriculumului la decizia școlii/în îmbunătățește oferta curriculară realizată prin curriculumdezvoltare locală și calitatea activităților extracurriculare național.realizate de personalul didactic și unele categorii de Descriptoripersonal didactic auxiliar Bine Scopurile Școala furnizează elevilor un curriculum echilibrat, Se va verifica respectarea prevederilor legale referitoare la armonizând oferta pentru disciplinele obligatorii și disciplineleaplicarea la nivelul unității de învățământ a curriculumului din cadrul curriculumului la decizia școlii (CDȘ)/în dezvoltarenațional. Se va evalua calitatea curriculumului aplicat în unitatea locală (CDL) — disciplinele opționale —, la nivelul tuturor ariilorde învățământ, dacă acesta respectă curriculumul național,calitatea și diversitatea curriculumului la decizia școlii/în curriculare.dezvoltare locală, precum și calitatea, diversitatea și eficiența Școala stabilește CDȘ/CDL prin consultarea reprezentanțiloractivităților extracurriculare. De asemenea, se va evalua dacă comunității, părinților și elevilor.numărul și calitatea celorlalte activități care sprijină curriculumul CDȘ/CDL este bine elaborat în concordanță cu vârstasunt corespunzătoare. elevilor și cu atingerea standardelor educaționale de către Sursele de informare consultate: aceștia, precum și cu asigurarea de șanse egale în educație. a) curriculumul unității de învățământ raportat la curriculumul Școala folosește schemele orare astfel încât curriculumulnațional; este implementat eficient, curriculumul este evaluat și dezvoltat b) documentele curriculare ale cadrelor didactice; permanent pentru a se asigura că sunt luate în considerare c) planul managerial al unității de învățământ; nevoile tuturor grupurilor de interese și că se răspunde punctual d) planificările și proiectele didactice pentru fiecare disciplină; și eficient tuturor nevoilor de învățare identificate în instituția de e) dosarele catedrelor și comisiilor metodice; educație. f) strategiile de evaluare; Cadrele didactice își elaborează documentele de proiectare, g) documente referitoare la activitățile extracurriculare; evaluare, reglare/remediere/dezvoltare corect și eficient și h) portofoliile educaționale ale elevilor. lucrează în concordanță cu cerințele curriculumului.

×