SlideShare a Scribd company logo

ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

1 of 34
Download to read offline
1
                            ของ
     ชื่อ......................................... นามสกุล .................................................
                 ชั้น ม. ................... เลขที่ .......................
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้โรงเรียทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์
            ั       างสรรค์นนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
2


                                โครงสร้ าง
            ชุดกิจกรรมการเรี ยนรูพฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์
                       ้ ั
             วิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 6 กระบวนการเปลียนแปลงของโลก
            ่
มาตรฐาน ว6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก และภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ
          ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก                  มี
          กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้ และนําความรู้ไปใช้
          ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4 -ม.6
    สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพ์ การเปรี ยบเทียบลําดับชั้นหิน และอายุของ
หิน สําหรับศึกษาความเป็ นมาของโลก (ว.6.1/2)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  1. สืบค้น รวบรวมข้อมูล และอธิบาย เกี่ยวกับการหาอายุเปรี ยบเทียบ และอายุสมบูรณ์ และยกตัวอย่างอายุ
                                         ั
    ทางธรณี วทยาของซากดึกดําบรรพ์ หรื อชั้นหินที่พบในประเทศไทย
          ิ
  2. ศึกษาการเกิดรอยของซากดึกดําบรรพ์ และอธิบายเชื่อมโยงถึงการเกิดซากดึกดําบรรพ์ในชั้นหิน พร้อม
    ยกตัวอย่าง
  3. สืบค้น รวบรวมข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพ์ดชนี ที่ใช้เป็ นตัวเทียบหาอายุของชั้นหิน พร้อม
                              ั
    ยกตัวอย่าง

สาระสาคัญ
     ฟอสซิล หรื อ ซากดึกดําบรรพ์ คือ ซากหรื อร่ องรอยของสิ่งมีชีวิตดึกดําบรรพ์ที่ฝังอยูในหิน
                                              ่
หรือบางครั้งอาจฝังอยู่ในตะกอนที่ยงไม่แข็งตัวเป็ นหิน การเกิดซากดึกดําบรรพ์ส่วนมากจะมีปัจจัยสําคัญสอง
                   ั
ประการ คือโครงร่ างส่วนที่เป็ นของแข็งของสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการเก็บรักษาซากเหล่านั้น เมื่อสิ่งมีชีวิต
ล้มตายลง โครงร่ างส่วนที่เป็ นของแข็ง เช่น กระดูก ฟัน กะโหลก กิ่งก้าน ใบไม้
                                     และเปลือกหอย เป็ นต้น จะเหลืออยู่
เป็ นซาก    ซากเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นซากดึกดําบรรพ์ดวยกระบวนการสองอย่าง คือ
                                ้
การตกตะกอนทับถมลงบนซากและการที่สารละลายของแร่ ธาตุเข้ าแทนที่ซากอย่างรวดเร็ว
     โดยทัวไปซากดึกดําบรรพ์ที่คนพบจะมีอยู่ 2 รู ปแบบใหญ่ ๆ คือ ซากดึกดา บรรพ์ที่เป็ นร่ องรอย (trace
       ่            ้
fossils) หมายถึง ซากที่เกิดจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่อาศัยอยู่ ณ บริ เวณนั้น กับซากดึกดาบรรพ์ที่เป็ น

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์
            ั                              โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
3


รูปร่ าง (body fossils) ซึ่ง แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ ซากดึกดําบรรพ์ขนาดเล็ก ซากดึกดําบรรพ์ของพืช
ซากดึกดําบรรพ์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และซากดึกดําบรรพ์สตว์มีกระดูกสันหลัง
                                ั
     ซากดึกดําบรรพ์ สามารถพบได้ตามชั้นหินตะกอนเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งนอกจากจะสามารถนํามาหาอายุ
สัมบูรณ์แล้ว ยังสามารถบอกถึงสภาพแวดล้อมในอดีตของบริ เวณที่พบ ซากดึกดําบรรพ์ที่สามารถนํามาเป็ นดัชนี
บอกอายุได้แน่นอนควรเป็ นซากดึกดําบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกต่างชัดเจนในแต่ละช่วงอายุ มีอายุส้ น
                                                  ั
และสูญพันธุเ์ ร็ ว

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ด้ านความรู้
     1.1 บอกความหมาย และประเภทของซากดึกดําบรรพ์ได้
     1.2 อธิบายกระบวนการเกิดซากดึกดําบรรพ์และปัจจัยในการเกิดซากดึกดําบรรพ์ได้
     1.3 สืบค้น อภิปรายและยกตัวอย่างซากดึกดําบรรพ์ที่พบในประเทศไทยได้
     1.4 สืบค้น และอภิปรายประโยชน์และคุณค่าของซากดึกดําบรรพ์ได้
2. ด้ านทักษะกระบวนการ
     2.1 ฝึ กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิด
     2.2 ฝึ กการสืบค้น แสวงหาข้อมูล ที่เป็ นประโยชน์
     2.3 เชื่อมโยงความรู้และนําทักษะกระบวนการคิดไปใช้การดําเนินชีวิตประจําวันได้
3. ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     3.1 มีวินยในตนเอง ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ อดทน
           ั
     3.2 มีวิสยทัศน์ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน รู้จกศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตลอดเวลา
          ั              ั
     3.3 มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กตัญญู มีสมมาคารวะ มีน้ าใจ
                           ั
     3.4 มีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ อยูในสังคม ได้อย่างมีความสุข
                          ่
     3.5 เป็ นผูรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างปัญหาให้สงคม
            ้                     ั

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
    1. กระบวนการทํางาน
    2. การแสดงความคิดเห็นจากการปฏิบติกิจกรรม
                   ั
    3. ผลงาน / ชิ้นงาน
    4. ผลการประเมินตนเอง และประเมินผูอื่น
                    ้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์
            ั                              โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
4


                    ข้ อแนะนาการใช้
       ชุดกิจกรรมการเรี ยนรูพฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
                  ้ ั
                   เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์
      รายวิชา ว43101 วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
     ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่จดทําขึ้นนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้นกเรี ยนได้เรี ยนรู้ และ
                     ั              ั
มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ
ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้จดลําดับขั้นตอนที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์
            ั
พร้อมทั้งส่งเสริ มให้นกเรี ยนได้มีการฝึ กคิด และการฝึ กปฏิบติจริ ง
             ั                  ั
     ภายในชุดกิจกรรมประกอบด้วย 3 หน่วย ดังนี้
         หน่ วยที่ 1 เรื่ อง การกําเนิดของซากดึกดําบรรพ์
         หน่ วยที่ 2 เรื่ อง รู ปแบบและชนิดของซากดึกดําบรรพ์
         หน่ วยที่ 3 เรื่ อง คุณค่าของซากดึกดําบรรพ์

      วิธีการเรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้ างขึน เพือพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียน
                             ้ ่
ควรปฏิบัตดังต่อไปนี้
       ิ
      1. นักเรี ยนควรอ่านและทําความเข้าใจคําชี้แจงจากแต่ละชุดกิจกรรมให้ชดเจน ในแต่ละหน้าให้นกเรี ยน
                                          ั           ั
อ่านข้อความอย่างละเอียด พร้อมทั้งติดตาม เพื่อทําความเข้าใจ แล้วจึงเปิ ดอ่านหน้าถัดไป ศึกษา          ไป
ตามลําดับไม่ขามหน้า
         ้
      2. ลักษณะของกิจกรรมในชุดการเรี ยนรู้จะเป็ นการศึกษาสถานการณ์ที่กาหนดให้ และตอบปัญหา
                                           ํ
ตามลําดับขั้นในชุดการเรี ยน
      3. บางตอนของชุดการเรี ยนรู้ เป็ นกิจกรรมที่ให้นกเรี ยนได้ฝึกปฏิบติ ขอให้ติดตาม เพื่อทําความเข้าใจและ
                              ั        ั
ปฏิบติกิจกรรมให้ครบทุกขั้นตอน ถ้ามีคาสังให้ทากิจกรรม นักเรี ยนต้องปฏิบติตามคําสังนั้น
   ั                   ํ ่   ํ              ั     ่     ขณะศึกษาชุด
การเรี ยน ถ้ามีปัญหาสามารถปรึ กษากับครู ผสอนได้  ู้
      4. นักเรี ยนควรตระหนักว่าความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์น้ นเป็ นสิ่งที่เราสามารถฝึ กฝนและสร้าง
                                      ั
ขึ้นมาด้วยตนเองได้
      5. นักเรี ยนควรมีความมันใจในตนเองว่าเป็ นผูมีความสามารถ มีศกยภาพอยูในตนเองและพร้ อมที่จะ
                  ่           ้          ั     ่
เรี ยนรู้ทุกสิ่ง
      6. นักเรี ยนควรมีความเป็ นอิสระทางการคิดและปฏิบติตามกิจกรรมที่เตรี ยมไว้ให้ในชุดการเรี ยนรู้
                                 ั
      7. นักเรี ยนควรอ่าน คิด เขียน ปฏิบติ ในทุกกิจกรรม ด้วยความสนุกสนาน และใช้เวลาให้คุมค่ากับการฝึ ก
                        ั                         ้
การเรี ยนรู้
                     ถ้าพร้อมแล้วเรามาสนุกกับการเรี ยน
                                           ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
                    และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเรา
                          กันดีกว่า !

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์
            ั                              โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
5


                              หน่ วยที่ 1 เรื่อง การกาเนิดของซากดึกดาบรรพ์


                                 ซากดึกดาบรรพ์ คืออะไร?      ฟอสซิล หรือ ซากดึกดาบรรพ์
          คือ ซากหรือร่ องรอยของสิ่งมีชีวตดึกดาบรรพ์ที่ฝังอยู่ในหิน
                         ิ
      หรือบางครั้งอาจฝังอยู่ในตะกอนที่ยงไม่แข็งตัวเป็ นหิน
                       ั
          ฟอสซิล = FOSSIL = FOSSILIS = FODERE
          มาจากภาษาลาติน แปลว่า TO DIG = ขุดขึ้นมา


                                  นักธรณี วิทยาใช้ซากดึกดําบรรพ์เป็ นหลักฐานบอกกล่าวถึง
                            ประวัติความเป็ นมาของพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งสามารถบอกถึงสภาพแวดล้อม
                            ในอดีตว่าเป็ นบนบกหรื อในทะเล เป็ นต้น นอกจากนั้นซากดึกดํา
                            บรรพ์ยงสามารถบอกช่วงอายุของหินชนิดอื่นที่อยูร่วมกับหินตะกอน
                                 ั                    ่
                            เหล่านั้นได้ดวย้

                           เมือพูดถึงซากดึกดาบรรพ์ นักเรียนจะนึกถึงอะไร ?
                             ่
                               ลองเขียนบรรยายตามความคิดของเราซิจ๊ะ


           ................................................................................................................
           ................................................................................................................
           ................................................................................................................
           ................................................................................................................
           ................................................................................................................
           ................................................................................................................
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์
            ั                                               โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
6
                    ทั้ง 4 ภาพนี้ เป็ นสถานที่เดียวกันแต่เวลาต่างกันหลายล้านปี
      จากภาพนี้ ให้นกเรี ยนลองบรรยายความเปลี่ยนแปลง
             ั
              ที่เห็นจากภาพนี้ ทีซิจ๊ะ !
    …………...……………………………………………………………………………………………..
    …………...……………………………………………………………………………………………..
    …………...……………………………………………………………………………………………..
    …………...……………………………………………………………………………………………..
    …………...……………………………………………………………………………………………..
    …………...……………………………………………………………………………………………..
    …………...……………………………………………………………………………………………..
    …………...……………………………………………………………………………………………..
    …………...……………………………………………………………………………………………..
    …………...……………………………………………………………………………………………..
    …………...……………………………………………………………………………………………..
    …………...……………………………………………………………………………………………..ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์
            ั                              โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Ad

Recommended

วัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำวัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำsavokclash
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)Napadon Yingyongsakul
 
การถ่ายโอนความร้อน ม.1
การถ่ายโอนความร้อน ม.1การถ่ายโอนความร้อน ม.1
การถ่ายโอนความร้อน ม.1Wuttipong Tubkrathok
 
กำหนดการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
กำหนดการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3กำหนดการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
กำหนดการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3Mam Chongruk
 
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์สมศรี หอมเนียม
 
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารdalarat
 
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์สมศรี หอมเนียม
 
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนAแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนkrupornpana55
 

More Related Content

What's hot

แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
แบบประเมินการนำเสนอผลงานแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
แบบประเมินการนำเสนอผลงานKhemjira_P
 
1.ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง1.ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงWareerut Hunter
 
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่website22556
 
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการsomdetpittayakom school
 
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนโครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนพัน พัน
 
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียงเฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียงโรงเรียนเทพลีลา
 
โครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมwangasom
 
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศSupaluk Juntap
 
ข้อสอบโครงงาน ม 2
ข้อสอบโครงงาน ม 2ข้อสอบโครงงาน ม 2
ข้อสอบโครงงาน ม 2Weerachat Martluplao
 
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะบทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะPinutchaya Nakchumroon
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์Aomiko Wipaporn
 
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดโครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดพัน พัน
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะKodchaporn Siriket
 
วิทยาศาสตร์ ม.3 วัฏจักรสาร
วิทยาศาสตร์ ม.3 วัฏจักรสารวิทยาศาสตร์ ม.3 วัฏจักรสาร
วิทยาศาสตร์ ม.3 วัฏจักรสารWuttipong Tubkrathok
 
หัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบworapanthewaha
 
06แบบฝึกเครื่องกล
06แบบฝึกเครื่องกล06แบบฝึกเครื่องกล
06แบบฝึกเครื่องกลPhanuwat Somvongs
 
แบบฝึกการหาอัตราเร็วความเร็ว
แบบฝึกการหาอัตราเร็วความเร็วแบบฝึกการหาอัตราเร็วความเร็ว
แบบฝึกการหาอัตราเร็วความเร็วJariya Jaiyot
 
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุงหน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุงkrupornpana55
 

What's hot (20)

แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
แบบประเมินการนำเสนอผลงานแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
 
1.ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง1.ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
 
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
 
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
 
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
 
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนโครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
 
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียงเฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
 
โครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถม
 
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
ลมฟ้าอากาศ บรรยากาศ
 
ข้อสอบโครงงาน ม 2
ข้อสอบโครงงาน ม 2ข้อสอบโครงงาน ม 2
ข้อสอบโครงงาน ม 2
 
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะบทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
 
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
 
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดโครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
 
วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะ
 
วิทยาศาสตร์ ม.3 วัฏจักรสาร
วิทยาศาสตร์ ม.3 วัฏจักรสารวิทยาศาสตร์ ม.3 วัฏจักรสาร
วิทยาศาสตร์ ม.3 วัฏจักรสาร
 
หัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบ
 
06แบบฝึกเครื่องกล
06แบบฝึกเครื่องกล06แบบฝึกเครื่องกล
06แบบฝึกเครื่องกล
 
แบบฝึกการหาอัตราเร็วความเร็ว
แบบฝึกการหาอัตราเร็วความเร็วแบบฝึกการหาอัตราเร็วความเร็ว
แบบฝึกการหาอัตราเร็วความเร็ว
 
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุงหน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
 

Viewers also liked

แผนการจัดการเรียนรุ้คุณธรรมนำความคิดเรื่องสารละลาย โดยใช้รูปแบบ 4 mat นายกอบว...
แผนการจัดการเรียนรุ้คุณธรรมนำความคิดเรื่องสารละลาย โดยใช้รูปแบบ 4 mat นายกอบว...แผนการจัดการเรียนรุ้คุณธรรมนำความคิดเรื่องสารละลาย โดยใช้รูปแบบ 4 mat นายกอบว...
แผนการจัดการเรียนรุ้คุณธรรมนำความคิดเรื่องสารละลาย โดยใช้รูปแบบ 4 mat นายกอบว...Kobwit Piriyawat
 
รายงานผลการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมคุณธรรมนำความคิด เรื่องสารละลาย ชั้น ม.1 ครู...
รายงานผลการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมคุณธรรมนำความคิด เรื่องสารละลาย ชั้น ม.1 ครู...รายงานผลการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมคุณธรรมนำความคิด เรื่องสารละลาย ชั้น ม.1 ครู...
รายงานผลการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมคุณธรรมนำความคิด เรื่องสารละลาย ชั้น ม.1 ครู...Kobwit Piriyawat
 
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อนเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อนKobwit Piriyawat
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ Tok วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์
เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ Tok วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ Tok วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์
เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ Tok วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์Kobwit Piriyawat
 
เค้าโครงสอน ม.1
เค้าโครงสอน ม.1เค้าโครงสอน ม.1
เค้าโครงสอน ม.1Kobwit Piriyawat
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1มาณวิกา นาคนอก
 
ส่วนหน้าชุดกิจกรรม
ส่วนหน้าชุดกิจกรรมส่วนหน้าชุดกิจกรรม
ส่วนหน้าชุดกิจกรรมkrupornpana55
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 mat
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 matเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 mat
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 matSiriphan Kristiansen
 
วิธีการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการเขียนวิจัยในชั้นเรียนวิธีการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการเขียนวิจัยในชั้นเรียนAj Ob Panlop
 
ตัวอย่างชุดกิจกรรม
ตัวอย่างชุดกิจกรรมตัวอย่างชุดกิจกรรม
ตัวอย่างชุดกิจกรรมbankfai1330
 
ส่วนเนื้อหาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ส่วนเนื้อหาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่วนเนื้อหาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ส่วนเนื้อหาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์krupornpana55
 
การประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนแบบจำลองน้ำตกจากวัสดุเหลือใช้
การประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนแบบจำลองน้ำตกจากวัสดุเหลือใช้การประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนแบบจำลองน้ำตกจากวัสดุเหลือใช้
การประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนแบบจำลองน้ำตกจากวัสดุเหลือใช้Kobwit Piriyawat
 
การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
รายงานการใช้สื่อCaiแบบง่าย
รายงานการใช้สื่อCaiแบบง่ายรายงานการใช้สื่อCaiแบบง่าย
รายงานการใช้สื่อCaiแบบง่ายJiraporn Chaimongkol
 
รายงานการประเมินตนเอง 2 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54รายงานการประเมินตนเอง 2 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54Jiraporn
 
งานวิจัยเผยแพร่
งานวิจัยเผยแพร่งานวิจัยเผยแพร่
งานวิจัยเผยแพร่Jiraporn
 
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awardsรายงาน Obec awards
รายงาน Obec awardsJiraporn
 
รายงานการใช้สื่อ5บท
รายงานการใช้สื่อ5บทรายงานการใช้สื่อ5บท
รายงานการใช้สื่อ5บทJiraporn Chaimongkol
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ชั้นบรรยากาศ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ชั้นบรรยากาศชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ชั้นบรรยากาศ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ชั้นบรรยากาศKhwankamon Changwiriya
 

Viewers also liked (20)

แผนการจัดการเรียนรุ้คุณธรรมนำความคิดเรื่องสารละลาย โดยใช้รูปแบบ 4 mat นายกอบว...
แผนการจัดการเรียนรุ้คุณธรรมนำความคิดเรื่องสารละลาย โดยใช้รูปแบบ 4 mat นายกอบว...แผนการจัดการเรียนรุ้คุณธรรมนำความคิดเรื่องสารละลาย โดยใช้รูปแบบ 4 mat นายกอบว...
แผนการจัดการเรียนรุ้คุณธรรมนำความคิดเรื่องสารละลาย โดยใช้รูปแบบ 4 mat นายกอบว...
 
รายงานผลการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมคุณธรรมนำความคิด เรื่องสารละลาย ชั้น ม.1 ครู...
รายงานผลการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมคุณธรรมนำความคิด เรื่องสารละลาย ชั้น ม.1 ครู...รายงานผลการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมคุณธรรมนำความคิด เรื่องสารละลาย ชั้น ม.1 ครู...
รายงานผลการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมคุณธรรมนำความคิด เรื่องสารละลาย ชั้น ม.1 ครู...
 
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อนเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ Tok วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์
เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ Tok วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ Tok วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์
เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ Tok วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์
 
เค้าโครงสอน ม.1
เค้าโครงสอน ม.1เค้าโครงสอน ม.1
เค้าโครงสอน ม.1
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
 
Expand
ExpandExpand
Expand
 
ส่วนหน้าชุดกิจกรรม
ส่วนหน้าชุดกิจกรรมส่วนหน้าชุดกิจกรรม
ส่วนหน้าชุดกิจกรรม
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 mat
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 matเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 mat
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 mat
 
วิธีการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการเขียนวิจัยในชั้นเรียนวิธีการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
 
ตัวอย่างชุดกิจกรรม
ตัวอย่างชุดกิจกรรมตัวอย่างชุดกิจกรรม
ตัวอย่างชุดกิจกรรม
 
ส่วนเนื้อหาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ส่วนเนื้อหาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่วนเนื้อหาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ส่วนเนื้อหาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
 
การประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนแบบจำลองน้ำตกจากวัสดุเหลือใช้
การประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนแบบจำลองน้ำตกจากวัสดุเหลือใช้การประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนแบบจำลองน้ำตกจากวัสดุเหลือใช้
การประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนแบบจำลองน้ำตกจากวัสดุเหลือใช้
 
การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
รายงานการใช้สื่อCaiแบบง่าย
รายงานการใช้สื่อCaiแบบง่ายรายงานการใช้สื่อCaiแบบง่าย
รายงานการใช้สื่อCaiแบบง่าย
 
รายงานการประเมินตนเอง 2 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54รายงานการประเมินตนเอง 2 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54
 
งานวิจัยเผยแพร่
งานวิจัยเผยแพร่งานวิจัยเผยแพร่
งานวิจัยเผยแพร่
 
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awardsรายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
 
รายงานการใช้สื่อ5บท
รายงานการใช้สื่อ5บทรายงานการใช้สื่อ5บท
รายงานการใช้สื่อ5บท
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ชั้นบรรยากาศ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ชั้นบรรยากาศชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ชั้นบรรยากาศ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ชั้นบรรยากาศ
 

Similar to ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

การอสอนประวัติศาสตร์
การอสอนประวัติศาสตร์การอสอนประวัติศาสตร์
การอสอนประวัติศาสตร์teacherhistory
 
การพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โครงงาน
การพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โครงงานการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โครงงาน
การพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โครงงานteacherhistory
 
แผนการจัดการเรียนรู้ระบบนิเวศ
แผนการจัดการเรียนรู้ระบบนิเวศแผนการจัดการเรียนรู้ระบบนิเวศ
แผนการจัดการเรียนรู้ระบบนิเวศJiraporn
 
ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1ruttanaphareenoon
 
ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1ruttanaphareenoon
 
ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1ruttanaphareenoon
 
ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1ruttanaphareenoon
 
กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4
กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4
กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4supphawan
 
สุขฯ ม.2 หน่วย 1
สุขฯ ม.2 หน่วย 1สุขฯ ม.2 หน่วย 1
สุขฯ ม.2 หน่วย 1supap6259
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องชีวิตที่รอดมาได้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องชีวิตที่รอดมาได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องชีวิตที่รอดมาได้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องชีวิตที่รอดมาได้Mam Chongruk
 

Similar to ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ (20)

03chap1
03chap103chap1
03chap1
 
Astroplan10
Astroplan10Astroplan10
Astroplan10
 
Intro sciproject
Intro sciprojectIntro sciproject
Intro sciproject
 
05chap3
05chap305chap3
05chap3
 
การอสอนประวัติศาสตร์
การอสอนประวัติศาสตร์การอสอนประวัติศาสตร์
การอสอนประวัติศาสตร์
 
การอสอนประวัติศาสตร์
การอสอนประวัติศาสตร์การอสอนประวัติศาสตร์
การอสอนประวัติศาสตร์
 
การพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โครงงาน
การพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โครงงานการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โครงงาน
การพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โครงงาน
 
แผนการจัดการเรียนรู้ระบบนิเวศ
แผนการจัดการเรียนรู้ระบบนิเวศแผนการจัดการเรียนรู้ระบบนิเวศ
แผนการจัดการเรียนรู้ระบบนิเวศ
 
ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1
 
ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1
 
ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1
 
ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1
 
ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1
 
ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1ทฤษฏีสนามรัตนา1
ทฤษฏีสนามรัตนา1
 
กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4
กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4
กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4
 
Astroplan11
Astroplan11Astroplan11
Astroplan11
 
06chap4
06chap406chap4
06chap4
 
สุขฯ ม.2 หน่วย 1
สุขฯ ม.2 หน่วย 1สุขฯ ม.2 หน่วย 1
สุขฯ ม.2 หน่วย 1
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องชีวิตที่รอดมาได้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องชีวิตที่รอดมาได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องชีวิตที่รอดมาได้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องชีวิตที่รอดมาได้
 
04chap2
04chap204chap2
04chap2
 

More from Kobwit Piriyawat

แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่Kobwit Piriyawat
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ictP pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ictKobwit Piriyawat
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์Kobwit Piriyawat
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21Kobwit Piriyawat
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้Kobwit Piriyawat
 
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...Kobwit Piriyawat
 
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...Kobwit Piriyawat
 
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceKobwit Piriyawat
 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceKobwit Piriyawat
 
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)Kobwit Piriyawat
 
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit Piriyawat
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit PiriyawatPartners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit Piriyawat
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit PiriyawatKobwit Piriyawat
 
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawat
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawatLearning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawat
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawatKobwit Piriyawat
 
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่Kobwit Piriyawat
 

More from Kobwit Piriyawat (20)

แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ictP pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้
 
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...
 
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...
 
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
 
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
 
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit Piriyawat
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit PiriyawatPartners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit Piriyawat
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit Piriyawat
 
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawat
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawatLearning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawat
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawat
 
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
 

ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

 • 1. 1 ของ ชื่อ......................................... นามสกุล ................................................. ชั้น ม. ................... เลขที่ ....................... ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้โรงเรียทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั างสรรค์นนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 2. 2 โครงสร้ าง ชุดกิจกรรมการเรี ยนรูพฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ้ ั วิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 6 กระบวนการเปลียนแปลงของโลก ่ มาตรฐาน ว6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก และภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้ และนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4 -ม.6 สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพ์ การเปรี ยบเทียบลําดับชั้นหิน และอายุของ หิน สําหรับศึกษาความเป็ นมาของโลก (ว.6.1/2) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. สืบค้น รวบรวมข้อมูล และอธิบาย เกี่ยวกับการหาอายุเปรี ยบเทียบ และอายุสมบูรณ์ และยกตัวอย่างอายุ ั ทางธรณี วทยาของซากดึกดําบรรพ์ หรื อชั้นหินที่พบในประเทศไทย ิ 2. ศึกษาการเกิดรอยของซากดึกดําบรรพ์ และอธิบายเชื่อมโยงถึงการเกิดซากดึกดําบรรพ์ในชั้นหิน พร้อม ยกตัวอย่าง 3. สืบค้น รวบรวมข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพ์ดชนี ที่ใช้เป็ นตัวเทียบหาอายุของชั้นหิน พร้อม ั ยกตัวอย่าง สาระสาคัญ ฟอสซิล หรื อ ซากดึกดําบรรพ์ คือ ซากหรื อร่ องรอยของสิ่งมีชีวิตดึกดําบรรพ์ที่ฝังอยูในหิน ่ หรือบางครั้งอาจฝังอยู่ในตะกอนที่ยงไม่แข็งตัวเป็ นหิน การเกิดซากดึกดําบรรพ์ส่วนมากจะมีปัจจัยสําคัญสอง ั ประการ คือโครงร่ างส่วนที่เป็ นของแข็งของสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการเก็บรักษาซากเหล่านั้น เมื่อสิ่งมีชีวิต ล้มตายลง โครงร่ างส่วนที่เป็ นของแข็ง เช่น กระดูก ฟัน กะโหลก กิ่งก้าน ใบไม้ และเปลือกหอย เป็ นต้น จะเหลืออยู่ เป็ นซาก ซากเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นซากดึกดําบรรพ์ดวยกระบวนการสองอย่าง คือ ้ การตกตะกอนทับถมลงบนซากและการที่สารละลายของแร่ ธาตุเข้ าแทนที่ซากอย่างรวดเร็ว โดยทัวไปซากดึกดําบรรพ์ที่คนพบจะมีอยู่ 2 รู ปแบบใหญ่ ๆ คือ ซากดึกดา บรรพ์ที่เป็ นร่ องรอย (trace ่ ้ fossils) หมายถึง ซากที่เกิดจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่อาศัยอยู่ ณ บริ เวณนั้น กับซากดึกดาบรรพ์ที่เป็ น ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 3. 3 รูปร่ าง (body fossils) ซึ่ง แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ ซากดึกดําบรรพ์ขนาดเล็ก ซากดึกดําบรรพ์ของพืช ซากดึกดําบรรพ์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และซากดึกดําบรรพ์สตว์มีกระดูกสันหลัง ั ซากดึกดําบรรพ์ สามารถพบได้ตามชั้นหินตะกอนเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งนอกจากจะสามารถนํามาหาอายุ สัมบูรณ์แล้ว ยังสามารถบอกถึงสภาพแวดล้อมในอดีตของบริ เวณที่พบ ซากดึกดําบรรพ์ที่สามารถนํามาเป็ นดัชนี บอกอายุได้แน่นอนควรเป็ นซากดึกดําบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกต่างชัดเจนในแต่ละช่วงอายุ มีอายุส้ น ั และสูญพันธุเ์ ร็ ว จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ด้ านความรู้ 1.1 บอกความหมาย และประเภทของซากดึกดําบรรพ์ได้ 1.2 อธิบายกระบวนการเกิดซากดึกดําบรรพ์และปัจจัยในการเกิดซากดึกดําบรรพ์ได้ 1.3 สืบค้น อภิปรายและยกตัวอย่างซากดึกดําบรรพ์ที่พบในประเทศไทยได้ 1.4 สืบค้น และอภิปรายประโยชน์และคุณค่าของซากดึกดําบรรพ์ได้ 2. ด้ านทักษะกระบวนการ 2.1 ฝึ กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิด 2.2 ฝึ กการสืบค้น แสวงหาข้อมูล ที่เป็ นประโยชน์ 2.3 เชื่อมโยงความรู้และนําทักษะกระบวนการคิดไปใช้การดําเนินชีวิตประจําวันได้ 3. ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.1 มีวินยในตนเอง ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ อดทน ั 3.2 มีวิสยทัศน์ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน รู้จกศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตลอดเวลา ั ั 3.3 มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กตัญญู มีสมมาคารวะ มีน้ าใจ ั 3.4 มีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ อยูในสังคม ได้อย่างมีความสุข ่ 3.5 เป็ นผูรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างปัญหาให้สงคม ้ ั การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1. กระบวนการทํางาน 2. การแสดงความคิดเห็นจากการปฏิบติกิจกรรม ั 3. ผลงาน / ชิ้นงาน 4. ผลการประเมินตนเอง และประเมินผูอื่น ้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 4. 4 ข้ อแนะนาการใช้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรูพฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ้ ั เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ รายวิชา ว43101 วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่จดทําขึ้นนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้นกเรี ยนได้เรี ยนรู้ และ ั ั มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้จดลําดับขั้นตอนที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ ั พร้อมทั้งส่งเสริ มให้นกเรี ยนได้มีการฝึ กคิด และการฝึ กปฏิบติจริ ง ั ั ภายในชุดกิจกรรมประกอบด้วย 3 หน่วย ดังนี้ หน่ วยที่ 1 เรื่ อง การกําเนิดของซากดึกดําบรรพ์ หน่ วยที่ 2 เรื่ อง รู ปแบบและชนิดของซากดึกดําบรรพ์ หน่ วยที่ 3 เรื่ อง คุณค่าของซากดึกดําบรรพ์ วิธีการเรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้ างขึน เพือพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียน ้ ่ ควรปฏิบัตดังต่อไปนี้ ิ 1. นักเรี ยนควรอ่านและทําความเข้าใจคําชี้แจงจากแต่ละชุดกิจกรรมให้ชดเจน ในแต่ละหน้าให้นกเรี ยน ั ั อ่านข้อความอย่างละเอียด พร้อมทั้งติดตาม เพื่อทําความเข้าใจ แล้วจึงเปิ ดอ่านหน้าถัดไป ศึกษา ไป ตามลําดับไม่ขามหน้า ้ 2. ลักษณะของกิจกรรมในชุดการเรี ยนรู้จะเป็ นการศึกษาสถานการณ์ที่กาหนดให้ และตอบปัญหา ํ ตามลําดับขั้นในชุดการเรี ยน 3. บางตอนของชุดการเรี ยนรู้ เป็ นกิจกรรมที่ให้นกเรี ยนได้ฝึกปฏิบติ ขอให้ติดตาม เพื่อทําความเข้าใจและ ั ั ปฏิบติกิจกรรมให้ครบทุกขั้นตอน ถ้ามีคาสังให้ทากิจกรรม นักเรี ยนต้องปฏิบติตามคําสังนั้น ั ํ ่ ํ ั ่ ขณะศึกษาชุด การเรี ยน ถ้ามีปัญหาสามารถปรึ กษากับครู ผสอนได้ ู้ 4. นักเรี ยนควรตระหนักว่าความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์น้ นเป็ นสิ่งที่เราสามารถฝึ กฝนและสร้าง ั ขึ้นมาด้วยตนเองได้ 5. นักเรี ยนควรมีความมันใจในตนเองว่าเป็ นผูมีความสามารถ มีศกยภาพอยูในตนเองและพร้ อมที่จะ ่ ้ ั ่ เรี ยนรู้ทุกสิ่ง 6. นักเรี ยนควรมีความเป็ นอิสระทางการคิดและปฏิบติตามกิจกรรมที่เตรี ยมไว้ให้ในชุดการเรี ยนรู้ ั 7. นักเรี ยนควรอ่าน คิด เขียน ปฏิบติ ในทุกกิจกรรม ด้วยความสนุกสนาน และใช้เวลาให้คุมค่ากับการฝึ ก ั ้ การเรี ยนรู้ ถ้าพร้อมแล้วเรามาสนุกกับการเรี ยน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเรา กันดีกว่า ! ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 5. 5 หน่ วยที่ 1 เรื่อง การกาเนิดของซากดึกดาบรรพ์ ซากดึกดาบรรพ์ คืออะไร? ฟอสซิล หรือ ซากดึกดาบรรพ์ คือ ซากหรือร่ องรอยของสิ่งมีชีวตดึกดาบรรพ์ที่ฝังอยู่ในหิน ิ หรือบางครั้งอาจฝังอยู่ในตะกอนที่ยงไม่แข็งตัวเป็ นหิน ั ฟอสซิล = FOSSIL = FOSSILIS = FODERE มาจากภาษาลาติน แปลว่า TO DIG = ขุดขึ้นมา นักธรณี วิทยาใช้ซากดึกดําบรรพ์เป็ นหลักฐานบอกกล่าวถึง ประวัติความเป็ นมาของพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งสามารถบอกถึงสภาพแวดล้อม ในอดีตว่าเป็ นบนบกหรื อในทะเล เป็ นต้น นอกจากนั้นซากดึกดํา บรรพ์ยงสามารถบอกช่วงอายุของหินชนิดอื่นที่อยูร่วมกับหินตะกอน ั ่ เหล่านั้นได้ดวย้ เมือพูดถึงซากดึกดาบรรพ์ นักเรียนจะนึกถึงอะไร ? ่ ลองเขียนบรรยายตามความคิดของเราซิจ๊ะ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 6. 6 ทั้ง 4 ภาพนี้ เป็ นสถานที่เดียวกันแต่เวลาต่างกันหลายล้านปี จากภาพนี้ ให้นกเรี ยนลองบรรยายความเปลี่ยนแปลง ั ที่เห็นจากภาพนี้ ทีซิจ๊ะ ! …………...…………………………………………………………………………………………….. …………...…………………………………………………………………………………………….. …………...…………………………………………………………………………………………….. …………...…………………………………………………………………………………………….. …………...…………………………………………………………………………………………….. …………...…………………………………………………………………………………………….. …………...…………………………………………………………………………………………….. …………...…………………………………………………………………………………………….. …………...…………………………………………………………………………………………….. …………...…………………………………………………………………………………………….. …………...…………………………………………………………………………………………….. …………...…………………………………………………………………………………………….. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 7. 7 ซากดึกดาบรรพ์ เกิดขึนมาได้ อย่างไร ? ้ การกาเนิดของซากดึกดาบรรพ์ ซากดึกดาบรรพ์ คือ ส่วนที่เหลือเป็ นซาก (รอยพิมพ์) ของพืชหรื อสัตว์ที่มีชีวิต อยูในอดีตกาล และสามารถขุดพบได้จากหิน ซากสิ่งมีชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ ่ เป็ นสิ่งที่สาคัญมาก เนื่องจากเป็ นสิ่งที่ใช้บ่งชี้เวลาและช่วยนักธรณี วิทยา ในการสร้าง ํ ความสัมพันธ์ของหินที่มีอายุเดียวกันที่อยูในที่ต่างกัน เพียงส่วนเล็กๆ ของอวัยวะต่างชนิด ่ ของสิ่งมีชีวตที่เกิดในอดีต เท่านั้นที่กลายมาเป็ นซากดึกดําบรรพ์ ิ ขั้นตอนการเกิดซากดึกดาบรรพ์น้ันประกอบด้ วย 2 เงื่อนไขที่สาคัญ เงื่อนไขแรก ต้องมีการฝังซากทันทีทนใดที่ตาย เมื่ออวัยวะต่างๆตายลง ส่วนที่นิ่มกว่าจะถูกพวกสัตว์กิน ั ซากกินไปหรื ออาจย่อยสลายไปด้วยแบคทีเรี ย ซากที่ถกฝังทันทีหลังตายเท่านั้นที่สามารถรอดพ้นจากการถูก ู ทําลายซากด้วยสิ่งที่กล่าวมา เงื่อนไขที่สอง การเกิดเป็ นซากดึกดําบรรพ์จะเกิดได้ดีกบอวัยวะส่วนที่แข็ง เราพบว่ามีซากดึกดําบรรพ์ ั ของสัตว์ที่มีร่างกายนิ่มด้วยเช่นกัน เช่นไส้เดือน แมงกะพรุ น แต่ก็พบจํานวนไม่มากนัก นันเป็ นเพราะ ส่วนที่ ่ เป็ นเลือดเนื้อนั้นย่อยสลายง่าย สัตว์ที่ประกอบด้วยส่วนที่แข็ง เช่นเปลือกหอย ฟัน กระดูก จะมีจานวนมากกว่า ํ ในบันทึกของสิ่งมีชีวิตในอดีต ด้วยเหตุที่ซากดึกดําบรรพ์เกิดได้ดวยสองเงื่อนไขที่กล่าวมานี้ ทําให้การบันทึก ้ สิ่งมีชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม่สมบูรณ์ดวยธรรมชาติของมันเอง ้ ลองจินตนาการดูซิว่า ถ้ านักเรียนต้องการสร้ างซากดึกดาบรรพ์ จากสิ่งมีชีวตในยุคนี้ นักเรียนจะเลือกสิ่งมีชีวตใด เพราะเหตุ?ใด ิ ิ สิ่งมีชีวิตที่เลือก คือ.................................................................... เพราะเหตุใด .............................................................................. .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 8. 8 มารู้จกกระบวนการเกิดซากดึกดาบรรพ์กนเถอะ ! ? ั ั กระบวนการเกิดซากดึกดาบรรพ์ การเกิดซากดึกดําบรรพ์ส่วนมากจะมีปัจจัยสําคัญสองประการ อ คื โครงร่ างส่วนที่เป็ นของแข็งของสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการเก็บรักษาซาก เหล่านั้น เมื่อสิ่งมีชีวิตล้มตายลงโครงร่ างส่วนที่เป็ นของแข็ง เช่น กระดูก ฟัน กะโหลก กิ่งก้าน ใบไม้และเปลือกหอย เป็ นต้น จะเหลืออยูเ่ ป็ นซาก ซากเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นซากดึกดําบรรพ์ดยกระบวนการสองอย่าง คือ ว ้ การตกตะกอนทับถมลงบนซากและการที่สารละลายของแร่ ธาตุเข้ าแทนที่ซาก อย่างรวดเร็ว ทําให้แบคทีเรี ยไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ เมื่อแข็งตัวจึงกลายเป็ นซากดึกดําบรรพ์ให้ศึกษาได้ ส่วนมากซากของสิ่งมีชีวิตจะถูกเก็บรักษาไว้ได้ดีบริ เวณริ มฝั่งแม่น้ า ทะเลสาบและท้องทะเล ทั้งนี้เพราะบริ เวณ ํ เหล่านั้นมีตะกอน เม็ดเล็กสะสมตัวมาก สภาพแวดล้อมค่อนข้างสงบ ซากไม่ถกทําลายให้แตกหักมาก ู ยังไงๆ ฉันก็ไม่เข้าใจอยูดีแหละจ๊ะ! ่ ว่าสิ่งมีชีวตกลายเป็ นฟอสซิลได้ยงไง...แล้วถ้าฉัน ิ ั ตายไปจะกลายเป็ นฟอสซิลหรื อเปล่า ? เดี๋ยวจะอธิบายหลักง่ายให้ฟังนะ! ยกตัวอย่างเช่น เมื่อปลาชนิดหนึ่งตายไป... ส่วนที่อ่อนนุ่ม เช่น เนื้อปลา จะเปื่ อยยุยและสลายไปเหลือส่วนที่เป็ นของแข็ง ่ ได้แก่ กระดูกอยูในท้องทะเล ่ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 9. 9 เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้ามีการสะสมตะกอนทับถมลงบนซากเดิม และซากกระดูกเดิมของปลา ถูกแทนที่ดวยสารละลายของแร่ ธาตุต่างๆ ้ เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้ามีการสะสมตะกอนทับถมลงบนซากเดิม และซากกระดูกเดิมของปลาถูกแทนที่ดวยสารละลายของแร่ ธาตุต่างๆ ้ เปลือกโลกมีการยกตัวขึ้น ชั้นหินที่มีซากดึกดําบรรพ์ก็มีการเอียงเทและ ค่อยๆถูกยกตัวสูงขึ้น นํ้าทะเลหายไปกลายเป็ นแผ่นดินมีตนไม้ข้ ึน ้ ต่อมาชั้นหินที่มีซากดึกดําบรรพ์ถกกัดเซาะผุพง ซากนั้นอาจจะถูกกัดเซาะหลุดออกจากชั้นหินเดิมหรื อ ู ั ชั้นหินตอนบนถูกกัดเซาะหายไปทําให้เห็นหินชั้น ที่มีซากดึกดําบรรพ์ได้ ซากดึกดําบรรพ์ท่ีถกเก็บรักษาอยูในชั้นหินเมื่อถูกกัดเซาะผุพงโดยตัวการต่าง ๆ เช่น นํ้า ลม หรื อฝน ู ่ ั จะปรากฏให้เห็นตามธรรมชาติ นอกจากนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรื อการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก าง ๆ จะทําให้ ลักษณะต่ ชั้นหินเอียงเทและบางครั้งชั้นหินตอนบนชะล้างออกไป ถูก จนซากดึกดําบรรพ์น้ นปรากฏให้เห็นได้ชดเจน ั ั ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 10. 10 จากที่นักเรียนได้ เรียนรู้การกาเนิดของซากดึกดาบรรพ์ ให้ นกเรียนตั้งคาถามให้ ได้ มากที่สุด ในเวลา นาทีแล้ว ั 10 แลกเปลียนกันตอบกับเพือนของนักเรีย.น ่ ่ .. 1. คาถาม : …………………………………………………………………………………………………… คาตอบ : …………………………………………………………………………………………………... 2. คาถาม : …………………………………………………………………………………………………… คาตอบ : …………………………………………………………………………………………………... 3. คาถาม : …………………………………………………………………………………………………… คาตอบ : …………………………………………………………………………………………………... 4. คาถาม : …………………………………………………………………………………………………… คาตอบ : …………………………………………………………………………………………………... 5. คาถาม : …………………………………………………………………………………………………… คาตอบ : …………………………………………………………………………………………………... 6. คาถาม : …………………………………………………………………………………………………… คาตอบ : …………………………………………………………………………………………………... ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 11. 11 หน่ วยที่ 2 เรื่อง รูปแบบและชนิดของซากดึกดาบรรพ์ ให้ นักเรียนช่ วยเขียนซากดึกดาบรรพ์ หรือฟอสซิลที่เรารู้จกให้ ได้ มากที่สุด ั ภายในเวลา 5 นาที ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… จากซากดึกดาบรรพ์ที่เพือนๆ รู้จก และยกตัวอย่างมานี้ ่ ั จะสามารถจัดจาแนกประเภทได้ อย่างไร ? จากเกณฑ์ดงกล่าว สามารถจัดจําแนกประเภทฟอสซิ ลได้ดงนี้ ั ั ................................................................................... เกณฑ์ที่เพื่อนๆใช้ในการ ................................................................................... จัดจําแนกซากดึกดําบรรพ์ คือ ................................................................................... ................................................. ................................................................................... ................................................ ................................................................................... ............................. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั ................................................................................... ฒน์ โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวั .............................
 • 12. 12 โบราณชีววิทยาซึ่งเป็ นสาขาหนึ่งของธรณี วิทยาได้จดแบ่งซากดึกดําบรรพ์ ั ออกเป็ นหมวดหมู่คล้ายคลึงกับชีววิทยา แต่ในชุดกิจกรรมนี้ได้จดแบ่งชนิดของซาก ั ดึกดําบรรพ์ออกเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ ตามรู ปแบบของซากที่ได้สารวจพบในประเทศไทย ํ โดยจะไม่ลงรายละเอียดในการจําแนกชื่อตระกูล นะครับ ! โดยทัวไปซากดึกดําบรรพ์ที่คนพบจะมีอยู่ 2 รู ปแบบใหญ่ ๆ คือ ซากดึกดาบรรพ์ที่เป็ นร่ องรอย ่ ้ (trace fossils) กับซากดึกดาบรรพ์ที่เป็ นรูปร่ าง (body fossils) ทั้งสองรู ปแบบนี้มความแตกต่างกันทั้งทางด้านการกําเนิด และการคงสภาพลักษณะของซากไว้ ี และมักจะไม่เกิดร่ วมอยู่ ณ ที่เดียวกัน การจัดกลุ่มซากดึกดําบรรพ์นอกจากจะอ้างอิงจากรู ปร่ าง ความเหมือนกัน หรื อคล้ายคลึงกันของซากที่พบแล้ว ยังต้องมีความสัมพันธ์ของซาก หรื อวิวฒนาการของซากจากรู ปแบบ และ ั สภาพแวดล้อมในอดีตของพื้นที่ที่พบซากนั้น ๆ ด้วย 1. ซากดึกดาบรรพ์ที่เป็ นร่ องรอย จากภาพต่อไปนี้ นักเรี ยน สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น ในภาพได้ว่าอย่างไรครับ ? …………...…………………………………………………………………………………………….. …………...…………………………………………………………………………………………….. …………...…………………………………………………………………………………………….. …………...…………………………………………………………………………………………….. …………...…………………………………………………………………………………………….. …………...…………………………………………………………………………………………….. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 13. 13 ซากดึกดาบรรพ์ที่เป็ นร่ องรอย หมายถึง ซากที่เกิดจากกิจกรรมของ สิ่งมีชีวิตในอดีตที่อาศัยอยู่ ณ บริ เวณนั้น ส่วนมากจะเห็นเป็ นร่ องรอย ไม่ได้เป็ นกระดูก หรื อโครงร่ าง เช่น ทางเดิน หรื อรอยเท้า (tracks) ของสิ่งมีชีวิต หรื ออาจเป็ นร่ องรอย อย่างอื่นจากการดํารงชีวิตของสัตว์ในอดีต เช่น รอยกัดแทะ ช่องหรื อรู ที่อยูอาศัย รัง และไข่ของสัตว์ รู หากิน (feeding burrow) เป็ นต้น ่ นอกจากนั้นมูลของสัตว์ (coprolites) รวมทั้งหินที่สตว์กินเข้าไปเพื่อช่วย ั ย่อยอาหาร (gastroliths) ก็จดเป็ นซากดึกดําบรรพ์ที่เป็ นร่ องรอยเช่นกัน ั ในประเทศไทย พบร่ องรอยของซากดึกดําบรรพ์ดงกล่าวในหินชั้น ั หลายชนิด ร่ องรอยเหล่านี้ตองใช้การแปลความหมายว่าเป็ นของสัตว์ ้ ชนิดใด บางชนิดจึงไม่สามารถที่จะใช้กาหนดอายุ แต่สามารถที่จะบอก ํ สภาพแวดล้อมในอดีตได้ดี เช่น รู หนอนทะเล และรู หากินของหอย บางชนิด เป็ นต้น ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 14. 14 2. ซากดึกดาบรรพ์ที่เป็ นรูปร่ าง จากภาพต่อไปนี้ นักเรี ยนคิดว่คือ า ซากดึกดําบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตใดใน อดีต ? แล้วมันแตกต่างจากซาก ดึกดําบรรพ์ที่เป็ นร่ องรอยอย่างไร …………………………………………..…… ………………………………………………… . ซากดึกดําบรรพ์ท้งสองภาพนี้ แตกต่างจากซากดึกดําบรรพ์ที่เป็ นร่ องรอยอย่างไร ? ั …………...…………………………………………………………………………………………………... …………...………………………………………………………………………………………………....... …………...………………………………………………………………………………………………....... ซากดึกดาบรรพ์ที่เป็ นรูปร่ าง แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้ 2.1 ซากดึกดําบรรพ์ขนาดเล็ก 2.2 ซากดึกดําบรรพ์ของพืช 2.3 ซากดึกดําบรรพ์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2.4 ซากดึกดําบรรพ์สตว์มีกระดูกสันหลัง ั เรามาทําความรู้จกกับซากดึกดําบรรพ์ที่เป็ นรู ปร่ าง ั แต่ละประเภทกันดีกว่า ! ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 15. 15 2.1 ซากดึกดาบรรพ์ขนาดเล็ก ประเทศไทยมีซากดึกดําบรรพ์ขนาดเล็กหลายชนิดบอกอายุ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการ สะสมตะกอนของหินได้ดซากเหล่านี้บางชนิดอาจพบเห็นด้วยตาเปล่า แต่บางชนิดก็มองไม่เห็นด้วยตาเปล่อย่างไร ี า ก็ตามการศึกษาซากดึกดําบรรพ์ขนาดเล็กต้องศึกษาผ่านกล้องจุลทรรศน์ ซากเหล่านี้มีท้งซากพืช และสัตว์ ถ้าเป็ นพืช ั มักจะเป็ นส่วนของเรณูเพราะมีเปลือกแข็ง ทนทานต่อการกัดเซาะผุพง ของพืชจะบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิอากาศ ั เรณู และภูมิศาสตร์บรรพกาลได้ดีกว่าการชี้บ่งอายุเนื่องจากสามารถปลิวไปกับลม ไปสะสมตัวในพื้นที่ไกลจากแหล่งต้น กําเนิด ซึ่งส่วนมากจะใช้ควบคู่กบการศึกษาซากพืชในช่วงยุคคาร์บอนนิเฟอรัส ตั้งแต่ ั 355 ล้านปี ขึ้นไป สําหรับซากขนาดเล็กที่เป็ นสัตว์ ส่วนมากจะเป็ น สิ่งมีชีวตเซลล์เดียว มีเปลือกแข็งห่ อหุ้ม ิ จึงสามารถคงสภาพของซากอยูในชั้นหินได้ เช่น พวกเรดิโอราเรี ย พวกไดอะตอมที่เป็ นสาหร่ ายเซลล์เดียว และ ่ มีเปลือกหุมที่เป็ นซิลิกา เปลือกเหล่านี้เมื่อทับถมกันมาก ๆ เป็ นเวลานานก็แข็งตัวอัดกันแน่นมากเป็ นหิน เรี ยก ้ ไดอะทอไมต์ (diatomite หรือ ดินเบา) ไดอะทอไมต์มีประโยชน์ในการใช้เป็ นตัวกรองในอุตสาหกรรมต้มกลัน ่ ทําปูนขาว และเซรามิก เป็ นต้น พบมากที่จงหวัดลําปาง ั ไดอะตอมขยาย 350 เท่า ผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด มีอายุต้งแต่ 25 ล้านปี ที่ผานมาจนถึงปัจจุบน ั ่ ั พบอยูในชั้นตะกอนบริ เวณ ที่ลุ่ม อําเภอศรี มโหสถ จังหวัด ่ ปราจีนบุรี ชั้นของไดอะทอไมต์ที่ทบถมยึดกันแน่นอยูใต้ช้นกรวดทราย ั ่ ั บริ เวณเหมืองบ้านฟ่ อน จังหวัดลําปาง นอกจากนั้นซากขนาดเล็ก ที่สาคัญอีกชนิดหนึ่งในประเทศไทย คือ ฟิ วซูลนิด หรื อที่เรี ยกกันว่า ํ ิ “คตข้ าวสาร ” เป็ นสัตว์เซลล์เดียวที่มีลกษณะเรี ยวคล้ายเม็ดข้าว ใช้เป็ นซากดึกดําบรรพ์ดชนี ั ั ของ ยุคคาร์บอนิเฟอรัสตอนปลาย ถึงยุคเพอร์เมียน (ประมาณ 355 – 250 ล้านปี ) จะพบมากในหินปูน บริ เวณจังหวัด ราชบุรี สระบุรี และยังพบในจังหวัดอื่น ๆ อีก เช่นกัน ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 16. 16 ซากดึกดําบรรพ์ของฟิ วซูลินิด ในหินปูน บริ เวณบ้านหนองหิน อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อายุประมาณ290 ล้านปี ภาพในกรอบเล็กขยายให้เห็นห้องหลายๆ ห้องที่ประกอบกันเป็ นฟิ วซูลินิด ซึ่งเป็ น สัตว์ทะเลที่สูญพันธุแล้ว จัดเป็ น ์ ซากดึกดาบรรพ์ดัชนี ความรู้เพิมเติม ! ่ ซากดึกดําบรรพ์ดชนี คืออะไร ? ั ซากดึกดาบรรพ์ดัชนี (Index fossil) เป็ นซากดึกดําบรรพ์ที่บอกอายุได้แน่นอน เนื่องจากเป็ น ซากดึกดําบรรพ์ที่มีวิวฒนาการทางโครงสร้างและรู ปร่ างอย่างรวดเร็ ว มีความแตกต่างกันแต่ละช่วงอายุอย่าง ั เด่นชัด และปรากฏให้เห็นเพียงช่วงอายุหนึ่งแล้วก็สูญพันธุไป ์ 2.2 ซากดึกดาบรรพ์ของพืช พืชเป็ นสิ่งมีชีวิตที่มีประวัติยาวนาน ตั้งแต่เริ่ มแรกของโลกในยุคพรี แคมเบรี ยน ที่พบซาก ดึกดําบรรพ์ของสาหร่ ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน จนกระทังถึงประมาณสี่ร้อยล้านปี ที่ผานมา พืชบนโลกส่วนมากก็ยงคง ่ ่ ั เป็ นสาหร่ ายที่อยูในนํ้า ซากดึกดําบรรพ์ของสาหร่ ายจะพบน้อยมาก ยกเว้นพวกที่อยูกนเป็ นกลุ่มก้อน และที่มี ่ ่ ั โครงร่ างเป็ นแคลเซียมคาร์บอเนต ต่อมาพืชวิวฒนาการขึ้นมาอยูบนบกและได้เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างลักษณะ ั ่ ทั้งภายนอกและภายในเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมบนบกโดยมีการพัฒนาของระบบท่อลําเลียงและเนื้อไม้ให้ แข็งแกร่ ง มีโครงร่ างที่แข็งแรง เหมาะสมต่อการยังชีพบนบกได้ จากการพัฒนาเหล่านี้ ทําให้พืชได้แพร่ กระจายขึ้นมาสู่สภาพแวดล้อมบนบกที่เกิดขึ้นบนโลก ตั้งแต่ยคไซลูเรี ยน (ประมาณ 435 ล้านปี ) เป็ นต้นมา เริ่ มแรกจะเป็ นพืชที่เป็ นหัว เป็ นหน่อ ยังไม่มีใบ ต่อมาจึงมีพืช ุ จําพวกเฟิ ร์นเกิดขึ้น ตามมาด้วยพืชที่คล้ายปาล์ม สน แล้วพันธุพืชชั้นสูงก็เกิดตามขึ้นมาเรื่ อย ๆ ์ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 17. 17 ซากดึกดําบรรพ์ของใบเฟิ ร์น (Gleichenoides frantiensis) ในหินทรายแป้ งสีเทาปนเขียวอายุประมาณ 135 ล้านปี ที่ผาน ่ มาริ มถนนสายตรัง-สิเกา (ก.ม.27.1) จังหวัดตรัง ซากดึกดําบรรพ์ของพืชที่พบในหิน มีเกือบทุกส่วนของพืช ตั้งแต่ลาต้น กิ่งก้าน ใบ และมักพบในหินที่ ํ สะสมตัวในสภาพแวดล้อมเป็ นกรด เช่น ในหินโคลน และหินดินดาน และมักจะมีกระบวนการเกิดที่สมพันธ์กบ ั ั การเกิดถ่านหิน ซึ่งในเหมืองถ่านหินของประเทศไทย ก็เป็ นแหล่งที่จะหาซากดึกดําบรรพ์ของพืชได้ดีเช่นกัน นอกจากนั้นก็อาจพบซากพืชในหินทราย และมักจะพบส่วนที่เป็ นลําต้นซึ่งเกิดจากการที่สารละลายของแร่ แทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยือของต้นไม้ ที่ลมตายลงอย่างช้า ๆ จนในที่สุดก็แทรกซึมไปทัวทั้งต้น เมื่อแข็งตัว ่ ้ ่ กลายเป็ นหิน ก็เรี ยกว่า ไม้กลายเป็ นหิน (petrified wood) ซึ่งอายุของไม้กลายเป็ นหินในประเทศไทยจะพบมาก ในช่วง 200 – 65 ล้านปี (ยุคมีโซโซอิก) ในบริ เวณที่ราบสูงโคราช และภาคใต้ของไทย ไม้กลายเป็ นหินพบในหินทรายแป้ งอายุประมาณ 200 ล้านปี บริ เวณแหลมจมูกควาย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 2.3 ซากดึกดาบรรพ์ของสัตว์ไม่มกระดูกสันหลัง ี สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็ นซากดึกดําบรรพ์ที่พบมากที่สุด ทั้งนี้เพราะสัตว์พวกนี้มีเปลือกแข็ง อยูกนเป็ นกลุ่มหนาแน่น และอยูในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดซากดึกดําบรรพ์ในขณะเสียชีวิต ่ ั ่ ซากดึกดําบรรพ์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนี้พฒนาสืบเนื่องมาตั้งแต่3,500 ล้านปี จนกระทังมา ั ่ เริ่ มมีลกษณะเด่นชัดในยุคแคมเบรี ยน(545 ล้านปี ที่ผานมา) เช่น ฟองนํ้า แมงกระพรุ น และปะการัง ในบรรดาสัตว์ ั ่ เหล่านี้ แมงกระพรุ นจะพบเห็นเป็ นซากดึกดําบรรพ์นอยมาก แต่ซากดึก ดําบรรพ์ส่วนใหญ่ที่พบเป็ นพวกปะการัง ้ นอกจากนั้นก็พบสิ่งมีชีวิตพวกโปรโตซัวที่อยูในทะเลและอาศัยอยูเ่ ป็ นกลุ่ม ซึ่งเริ่ มพบตั้งแต่สี่ร้อยล้านปี ที่ผานมา ่ ่ จนถึงปัจจุบน หอยตะเกียง หรื อแบรคิโอพอด เป็ นหอยทะเลที่มีฝาสองฝาไม่เท่ากัน พบเป็ นซากดึกดําบรรพ์หลาย ั ชนิด มีช่วงอายุต้งแต่ 545 ล้านปี ถึงปัจจุบน แต่บางชนิดเป็ นซากที่เด่นของยุคคาร์บอนิเฟอรัส เพอร์เมียน ั ั – ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 18. 18 ซากดึกดําบรรพ์ของปะการังในหินปูน ซากดึกดําบ รรพ์ของแบรคิโอพอด ชนิดนิ ชนิดเวนซีลอยเดส (Wentzelloides sp.) โอสไปริ เฟอร์ (Neospirifer sp.) อายุประมาณ 250 ล้านปี บริ เวณวัดวิสุทธิ ในหินดินดาน อายุประมาณ 360 ล้านปี มรรคาราม อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด บริ เวณอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (ปฏิทิน เพชรบูรณ์ ปตท.สผ. 2536) นอกจากนั้นซากดึกดําบรรพ์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่สาคัญซึ่งพบในไทย ํ เป็ นพวก “อาร์โทรพอด” ซึ่งได้แก่สตว์ที่มีกระดอง เช่น ปู กุง แมลง และไทรโลไบท์(ลักษณะคล้ายแมงดาทะเล ) บางชนิด ั ้ เป็ นซากดึกดําบรรพ์ดชนีของยุคแคมเบรี ยน เช่น ไทรโลไบต์ที่พบในหินทรายที่เกาะตรุ เตา ซากดึกดําบรรพ์ชนิดนี้ ั มีอายุจนถึงยุคเพอร์เมียนแล้วก็สูญพันธุ์ไป นอกจากนั้น “หอย” (mollusks) เป็ นสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่พบซากดึกดํา บรรพ์มาก ส่วนใหญ่จะอาศัยอยูในทะเล และเป็ นซากดึกดําบรรพ์ที่คงสภาพได้ดี ซึ่งแบ่งแยกได้หลายชนิด ที่พบ ่ มากในไทยเป็ นพวกแกสโทรพอด (Gastropods) พบมากทั้งในนํ้าจืดและนํ้าเค็ม ซากดึกดําบรรพ์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ซากหอยนํ้าจืดที่สุสานหอยแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่เป็ นหอยฝาเดียวที่ขดซ้อนกันเป็ นวงเรี ยวขึ้นไป ส่วนพวกที่ ขดม้วนเป็ นวงคล้ายเลขหนึ่งไทยจัดเป็ นพวกเซฟาโรพอด (cepharopod) เช่น หอยงวงช้าง ซึ่งพบอยูหลายยุค่ ในไทย นอกจากนั้นก็เป็ นพวกหอย 2 ฝา ที่มีฝาประกบเท่ากัน เรี ยกว่า พิริไซพอด เช่นที่พบอยูในหินดินดาน และ ่ เป็ นซากดึกดําบรรพ์ดชนีของหินยุคไทรแอสซิก ที่ลาปาง ั ํ ซากดึกดําบรรพ์ของไทรโลไบต์ (:ภาพซ้าย) ซึ่งเป็ นสัตว์ทะเลที่สูญพันธุ์ ไปแล้ว มีการพัฒนารู ปร่ างเป็ นอย่างมากเมื่อประมาณ 500 ล้านปี ที่ผานมา ่ จากภาพเป็ นตัวอย่างซากดึกดําบรรพ์ของไทรโลไบต์ในหินดินดาน อายุประมาณ 500 ล้านปี จากมลรัฐยูทาร์ สหรัฐอเมริ กา ในประเทศไทย พบซากฯชนิดนี้ท้งในหินดินดาน หินทรายและหินปูน แต่ซากฯ ส่วนมาก ั ไม่ค่อยสมบูรณ์ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 19. 19 ซากดึกดําบรรพ์ของหอยขมนํ้จืาด (ภาพขวา)ซึ่ งเป็ นหอยกาบเดียว อายุประมาณ 40 ล้านปี บริ เวณ สุสานหอยบ้านแหลมโพธิ์ อําเภอ เมือง จังหวัดกระบี่ ซากดึกดําบรรพ์ของหอยงวงช้าง (ammonoid) ซากดึกดําบรรพ์ของปูในบริ เวณที่ราบนํ้าขึ้นถึงเดิม ในหินปูนที่เขาชนโถ อําเภอหนองไผ่ จังหวัด (old tidal flat) อายุประมาณ 5,000 ปี เพชรบูรณ์ อายุประมาณ 290-270 ล้านปี ) ก่อนปัจจุบน A-B เป็ นด้านหน้าและหลังของ ั ตัวอย่างจากจังหวัดตราด C-D เป็ นด้านหน้าและหลัง ของตัวอย่างจากบ้านแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เอคิโนเดิร์ม(Echinoderms) เป็ นกลุ่มสัตว์ที่พบเห็นเป็ นซากดึกดําบรรพ์มากอีกกลุ่มหนึ่ง มี ซึ่ วิวฒนาการมายาวนาน บางชนิดสูญพันธุไปแล้วแต่ส่วนใหญ่จะดํารงพันธุอยูจนถึงปัจจุบน เช่น ปลาดาว ปลิงทะเล ั ์ ์ ่ ั พลับพลึงทะเล หอยเม่น เป็ นต้น นอกจากนั้นก็เป็ นพวกแกรปโทไลต์่ งเป็ นสัตว์ที่ลอยนํ้า มีลกษณะเป็ นกลุ่มก้อนที่ ซึ ั ประกอบด้วยอวัยวะหลายส่วนดเป็ นซากดึกดําบรรพ์ดชนีในยุคไซลูเรี ยนถึงคาร์บอนิเฟอรัในประเทศไทยซากชนิด จั ั ส นี้พบมากที่ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และที่อาเภอละงู หวัดสตูล ส่วนพลับพลึงทะเล(crinoids) ได้ชื่อเช่นนี้ เพราะ ํ จัง เป็ นสัตว์ที่มีลกษณะคล้าย ืช พบเป็ นซากดึกดําบรรพ์ต้งแต่ยคโอโดวิเชียนจนถึงปัจจุบนจึงเป็ นซากที่บ่งบอกอายุได้ ั พ ั ุ ั ไม่ดี แต่บ่งบอกสภาพแวดล้อมที่เคยเป็ นทะเลนํ้าลึกมาก่อน ว์ในกลุ่มเอคิโนเดิร์มนี้มีวิวฒนาการคล้ายสัตว์ช้นสูง มี สัต ั ั โครงร่ างที่ค่อนข้างแข็งแรง ประกอบด้วยแคลไซต์ และมีระบบท่อลํลีเยง ซากดึกดําบรรพ์ที่พบส่วนมากจะเป็ นสัตว์ า ทะเล บางชนิดเกาะติดกับพื้นทะเล และบางชนิดก็มุดรู อยู่ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 20. 20 ซากดึกดําบรรพ์ของปลาดาวเปราะในหิน ซากดึกดําบรรพ์แกรปโทไลต์ในหิน ทรายแป้ ง (Eospondylus sp.) อายุประมาณ ดินดานสีดา ํ เส้นทางเชียงใหม่- ฝาง 345 ล้านปี ที่ผานมา บริ เวณอําเภอพุนพิน ่ (กม.ที่ 105) แสดงถึงสภาพแวดล้อมที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปฏิทิน ปตท.สผ. เป็ นทะเลในช่วงอายุประมาณ 400-300 พ.ศ.2536) ล้านปี ที่ผานมา ่ (ภาพจากหนังสือ ธรณี วิทยาของประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี 2544) 2.4 ซากดึกดาบรรพ์สัตว์มกระดูกสันหลัง ี สัตว์กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งนา สัตว์เลือยคลาน นก และสัตว์ ้ ้ เลียงลูกด้ วยนม มีลกษณะที่คล้ายคลึงกันหลายอย่าง เช่น การมีสมองและไขสันหลัง กระดูกสันหลัง ้ ั โครงร่ าง ที่แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนเท่ากัน และมีกล้ามเนื้อในร่ างกายเป็ นรู ปตัววี ซากดึกดําบรรพ์ของปลาในหินดินดานปนทราย พบมากเมื่อ ประมาณ 50 ล้านปี ที่ผานมา (ยุคเทอร์เชียรี ) ส่วนมากเป็ นปลา ่ นํ้าจืดที่อาศัยอยูในหนองหรื อทะเลสาบ ่ ซากดึกดําบรรพ์ของสัตว์เลื้อยคลานทะเล พบในหินปูน ที่ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อายุประมาณ 250-230 ล้านปี เป็ นซากที่พบเป็ นครั้งแรกในประเทศไทยจึงให้ชื่อว่า Thaisaurus chonglakmanii (เยาวลักษณ์ ชัยมณี เอื้อเฟื้ อภาพ) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 21. 21 ซากดึกดําบรรพ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังเริ่ มแรกที่พบ มักจะเป็ นส่วนแข็งของร่ างกาย เช่น กระดูกหรื อฟันของปลา โดยเริ่ มพบตั้งแต่ยคไซลูเรี ยนถึงดีโวเนียน ต่อมาพบซากดึกดําบรรพ์ของสัตว์มี ุ กระดูกสันหลังของสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งนํ้า เช่น “ซาลามันเดอร์ ” สัตว์มีกระดูกสันหลัง จัดเป็ นสัตว์ช้นสูงเนื่องจากโครงร่ างกระดูกที่มีเนื้อและหนังหุม ั ้ มีกล้ามเนื้อและที่สาคัญคือการสามารถปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซากดึกดําบรรพ์ของ ํ สัตว์มีกระดูกสันหลังเป็ นซากดึกดําบรรพ์ที่พบน้อย เนื่องจากสัตว์มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่จะอาศัยอยูบน ่ บกและเมื่อล้มตายลงการเก็บรักษาซากเป็ นไปได้ยากกว่าในนํ้า ตัวอย่างแหล่งซากดึกดําบรรพ์ของสัตว์มี กระดูกสันหลังของไทยคือแหล่งซากไดโนเสาร์ที่ภูเวียงและภูกมข้าว ไดโนเสาร์เริ่ มปรากฏให้เห็นบนโลกใน ุ้ ยุดไทรแอสซิกจนถึงยุคครี เทเซียส (ประมาณ 250-65 ล้านปี ) ก็สูญพันธุไปจาก โลก โดยครอบครองโลกอยู่ ์ ประมาณ 190 ล้านปี ไดโนเสาร์มท้งพวกที่กินเนื้อและกินพืช พวกที่กินเนื้อจะสังเกตเห็นรอยเท้าที่มีเล็บยาว ี ั และแหลมคมเพื่อใช้ฆ่าสัตว์ ส่วนพวกที่กินพืชจะมีฟันและจงอยปากพิเศษสําหรับกัดเล็มใบไม้และบางชนิด จะกินก้อนกรวดเพื่อช่วยในการบดย่อยอาหาร ก้อนกรวดนี้เรี ยกว่า “แกสโตลิธ” จัดเป็ นซากดึกดําบรรพ์ชนิด หนึ่งเช่นกัน ซากดึกดําบรรพ์ของไดโนเสาร์กินพืช ประกอบด้วยลําตัวสะโพกและหางม้วนตวัด ขึ้นไป ส่วนหัวหายไป อายุประมาณ 135 ล้าน ปี ที่ผานมา บริ เวณภูกมข้าว อําเภอสหัสขันท์ ่ ุ้ จังหวัดกาฬสินธุ์ (วราวุธ สุธีธร เอื้อเฟื้ อภาพ) โอ้ โห ! เป็ นเรื่องมหัศจรรย์ ที่น่าสนใจมากๆเลยนะเนี่ย …. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 22. 22 ให้ นักเรียนเล่าเรื่องและตั้งชื่อเรื่องจากภาพ อย่างสร้ างสรรค์ ชื่อเรื่ อง ...................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... แต่งให้สนุกนะครับ ! ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ซากดึกดําบรรพ์ ั โดย ครู กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์