Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส รวมขึ้นเว็บ

20,643 views

Published on

เอกสารประกอบการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส รวมขึ้นเว็บ

 1. 1. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้ างเว็บไซต์ อย่ างง่ าย ด้ วย ในการประชุ ม “รวมพลครุวจัย : ถอดบทเรียนแลกความรู้” ิ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนนนทรีวทยา กรุงเทพมหานคร ิ http://teacherkobwit2010.wordpress.com โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 2. 2. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั เอกสารฉบับนี้ ประกอบด้ วยหัวข้ อต่ างๆ ดังนี้ การสร้าง Website ด้วย Wordpress เริ่ มต้นกับ Wordpress การเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล การจัดการเรื่ อง การใช้เครื่ องมือของตัวเขียนบทความ (Editor) การใช้เครื่ องมือใส่สื่อต่างๆ การสร้างลิงค์เชื่อมโยง การใส่รูปภาพใน Editor การเลือกรู ปจากคลังสื่อ การใส่ไฟล์ MP3 การใส่วีดีจาก Youtube การแก้ไขเรื่ อง จัดการสื่อ จัดการลิงค์เชื่อมโยง การจัดการหน้า การจัดการความเห็น การจัดการหน้าตาเว็ป (Theme) การเพิ่มรู ปแบบบล็อก การเปิ ด/ปิ ดเมนูต่างๆ ของหน้าเว็ป การปรับแต่งเมนู การเปลี่ยนชื่อของบล็อก แนวทางการใช้ Wordpress ในการจัดการเรี ยนการสอน โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 3. 3. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั บทนา ปัจจุบนความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ั ควบคู่กนไป ทาให้เกิดการติดต่อสื่อสารถึงกันและกันได้อย่างรวดเร็ ว เสมือนหนึ่งว่าโลกนี้ไร้พรมแดน ั ส่งผลให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้หลายรู ปแบบ ซึ่งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิงการพัฒนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แ ละเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT Information and ่ Communication and Technology) ที่นามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ จากการใช้ฐานข้อมูลที่หลากหลายและกว้างขวาง ซึ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากมายที่ช่วย พัฒนากระบวนการสื่อสารข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพ เช่น โปรแกรม Internet Explorer โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Powerpoint โปรแกรม Macromedia Dreamweaver และโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมายที่ผเู้ รี ยนสามารถเลือกและนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยในปัจจุบนเทคโนโลยีสารสนเทศ ั ได้พฒนาไปอย่างรวดเร็ ว ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ซึ่งมีผใช้งานที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น ั ู้ ทุกวัน ทุกคนมีอิสระที่จะเข้าไปแบ่งปันความรู้ และเลือกเครื่ องมือที่ดีที่สุดเพื่อนาไปเผยแพร่ ความรู้ที่ตวเอง ั ต้องการสื่อสาร และเสนอความคิดใหม่ ๆ ได้โดยไม่ถกปิ ดกั้น นับเป็ นยุค 2.0 ที่นกการศึกษาต้องตระหนัก ู ั กับการเปลี่ยนถ่ายของ Content จาก Static Content เข้าสู่ยคของ Dynamic Content ุ ปัจจุบน Social Media ได้กลายเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการสร้างสื่อ ให้เกิดเป็ นเครื อข่ายเชื่อม ั โยงกัน ในโลกออนไลน์ ที่เปิ ดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็ นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่าง ง่ายและสะดวกรวดเร็ ว ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์อย่างมาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ดังนั้น การนาเทคโนโลยี Social Media มาใช้เป็ นเครื่ องมือใน กา รจัดการเรี ยนการสอนเป็ นการผลักดัน บุคลากรครู ให้กาวทันโลกยุคปัจจุบนและสามารถเข้าถึงเยาวชนยุคใหม่ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะทาให้เกิด ้ ั ระบบ Community แห่งการเรี ยนรู้บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีการปฏิสมพันธ์กนระหว่างผูสอนกับผูสอน ั ั ้ ้ ผูสอนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ที่มีการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่ึงกันและกัน รวมทั้ง ้ ส่งเสริ มให้มีการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ที่จดให้มีการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ สามารถทาให้ผเู้ รี ยน ั เรี ยนรู้ได้ดวยตนเองอย่างสูงสุด จากบทบาทของครู ที่เป็ นผูถ่ายทอดความรู้แต่เพียงผูเ้ ดียวมาเป็ นผูช้ ีนาแห่ง ้ ้ ้ ความรู้ให้มีรูปแบบการเรี ยนการสอนหลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพบุคคล ทุกวันนี้การสื่อสารทาง ข้อมูลการเรี ยนรู้ต่าง ๆ ขยายวงกว้างขวางมากขึ้น มีผลทาให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มพูนอย่างไม่หยุดยั้ง ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้และค้นพบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ มากมาย โดยสามารถสรุ ปและสร้างองค์ความรู้ดวยตนเองได้อเป็ นแนวทางการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนสามารถนาไปใช้ได้ตลอดชีพ ้ ซึ่งถื โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 4. 4. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั ดังนั้นในบทบาทของครู จึงสามารถ ใช้ Social Media ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยนาเครื่ องมือ ออนไลน์ต่างๆ เช่น Wordpress มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อ เป็ นการ เสริ มสร้างความสามารถในการสารวจค้นหาและสรุ ปความของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ให้มีโอกาสได้คนพบอย่าง ้ เต็มศักยภาพ ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบน โดยมุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ดวยตนเอง รู้จก ั ้ ั การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ อย่างมีอิสระทางความคิด มีการแลก เปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกันและ กัน ใช้ทกษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้เครื่ องมือออนไลน์ ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ใน ั การสืบค้นข้อมูลแล้วตอบคาถาม แสดงความคิดเห็นและอภิปรายความรู้ร่วมกัน เพื่อให้นกเรี ยนรู้จกการ ั ั สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู้ต่างๆ เป็ นคนเก่งรอบด้าน ซึ่งเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะนาไปสู่การเป็ นคนมี ใจใฝ่ รู้อยูเ่ สมอ สามารถสืบเสาะหาข้อมูล วิเคราะห์ขอมูลและสังเคราะห์ เพื่อนาความรู้ไปใช้ให้เกิด ้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ต่อไป เอกสารฉบับนี้ จัดทาขึ้น เพื่อใช้ประกอบในการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย ั ด้วย Wordpress” ซึ่งประกอบด้วยวิธีการ เทคนิคต่างๆในการใช้งาน Wordpress และแนวทางการนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน โดยหวังเป็ นอย่างยิงว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผสอน ตลอดจนผูที่สนใจต่อไป ่ ู้ ้ หากมีขอบกพร่ องหรื อผิดพลาดประการใด ต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่น้ ี ้ กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ผูจดทา ้ั โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 5. 5. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั การสร้ าง Website ด้วย Wordpress คุณเคยอยากสร้ างตัวตนของคุณ บนโลกอินเตอร์ เน็ต หรือไม่ ? จะดีแค่ไหน ถ้ าเรามีเว็บไซต์เป็ นของเราเอง ! ถ้ าหากเราไม่มความรู้พนฐานทาง ี ื้ คอมพิวเตอร์ ในการสร้ างเว็บไซต์เลย แล้วเราจะสร้ างเว็บไซต์ส่วนตัวได้ อย่างไร ? Wordpress ช่ วยคุณได้ เรามาเริ่มต้นกับการสร้ างเว็บไซต์อย่างง่ าย ด้ วย Wordpress กันเถอะ ! Wordpress คืออะไร ? WordPress คือ ซอฟต์แวร์ blog ที่ได้รับความนิยมกันไปทัวโลก ่ ซึ่ง WordPress พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP แล้วให้ใช้งานร่ วมกับระบบฐานข้อมูล เช่น MySQL ซึ่งซอฟต์แวร์ WordPress นี้ เป็ นซอฟต์แวร์ที่แจกให้ใช้กนได้ฟรี ั ทาให้มีผนิยมแพร่ หลาย ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ู้ WordPress พัฒนามาเพื่อใช้ในการ อัพเดท blog โดยเฉพาะ ดังนั้น ตัวโปรแกรมเอง พัฒนามาให้ใช้งานง่ายดาย โดยมีความง่ายตั้งแต่การติดตั้ง ถ้ าพร้ อมแล้ ว… จนกระทังการเขียน blog หรื อการเปลี่ยนรู ปแบบดีไซน์ หรื อธีมของ blog ่ เรามาเริ่มต้นกับ ก็สามารถทาได้สะดวกง่ายดาย หากใครเริ่ มสนใจจะทา blog ลองเริ่ มด้ วยการใช้ Wordpress กันเลยดีกว่า WordPress ก็คงจะดีและน่าสนใจไม่นอย !!! ้ ? โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 6. 6. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั เริ่มต้ นกับ Wordpress มาดูกันดีกว่า ว่าถ้ าอยากมี Blog กับ Wordpress.com ต้องทาอย่ างไรบ้ าง 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ wordpress.com คลิกที่ Sign Up Now! 2. กรอกข้อมูลต่างๆ Username Password Email Address และคลิกที่ Next คาแนะนา ชื่อผู้ใช้ : เป็ น ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ทั้งหมดหรื อตัวเลขก็ได้ 4 ตัวอักษรขึ้นไป(*จา) รหัสผ่าน: ขึ้นอยูกบ ่ ั กาหนดเอง (*จา) ยืนยันรหัสผ่าน: พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง Email Address: อีเมลล์ของเรา จะต้องมี อยูจริ งและสามารถเข้า ่ ไปใช้งานได้ โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 7. 7. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั 3. จากนั้นใส่ Blog Domain ที่ตองการ Domain จะเป็ น ชื่อที่เราตั้ง.wordpress.com Blog Title ชื่อของ Blog ้ เปลี่ยนได้ในภายหลัง จะขึ้นมาเป็ นชื่อ Login's Blog Language เปลี่ยนเป็ น th ไทยได้ wordpress จะเป็ น ภาษาไทย จากนั้นคลิกที่ Signup ระบบจะส่ง Email ไปตามที่เรากรอกไว้เพื่อยืนยันการสมัคร จะเป็ นชื่อเว็บของเรา ถ้าเลือกแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ชื่อหัวข้อ blog ของเราสามารถแก้ไขได้ภายหลัง 4. หลังจากนั้น จะมีขอความขึ้นว่า Complete Registration สมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ไปยืนยันการสมัคร ้ ในเมลล์ของเรา (Activate) (ระบบจะส่งลิงค์เข้าไปในอีเมลล์เรา ให้เรากดลิงค์เพื่อยืนยันกลับมา) จะมา ปรากฏหน้านี้ให้ Login กรอก Username และ Password เพื่อ Login โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 8. 8. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั จะเข้ามาที่หน้า Dashboards หากต้องการดู Site ที่สร้างขึ้นคลิกที่ Visit Site Theme เริ่ มต้นจะเป็ น Theme พื้นฐานของ Wordpress หากต้องการเปลี่ยน Theme คลิกที่ My Dashboards ด้านบน จากนั้นคลิกที่ Appearance โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 9. 9. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั จะมี Theme ให้เลือกมากมาย หากชอบธีมไหนคลิกที่ Preview เพื่อดูตวอย่าง หรื อคลิกที่ Activate ั เพื่อเลือกใช้ Theme นั้น จากนั้นธีมที่เลือกจะเป็ น Current Theme หรื อธีมที่ใช้ อยูในปัจจุบน คลิกที่ Visit Site หากต้องการดูธีมที่เลือก ่ ั จะได้หน้าตา Blog เป็ นธีมที่เลือก โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 10. 10. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั การตั้งค่าหรื อกลับไปจัดการข้างหลังบ้าน(My Dashboards) จะมีแถบแบบนี้อยูดานบนทางซ้ายมือ ่ ้ ในหน้า Dashboard สามารถดูสถิติของ Blog ได้ดวย ้ หากครั้งต่อไปเข้ามาที่หน้า wordpress.com login ที่หน้าแรก โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 11. 11. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั การเข้ าสู่ ระบบจัดการข้ อมูล คลิกที่ “เข้าสู่ระบบ” ของเมนูผดูแล ู้ ป้ อนชื่อผูใช้งาน และรหัสผ่านแล้วคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ้ รู ปหน้าหลักของระบบจัดการข้อมูล โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 12. 12. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั การจัดการเรื่อง คลิกที่เมนูหลัก -> เรื่ อง ระบบจะแสดงเมนูยอยออกมาดังรู ป ่ การเพิมเรื่อง ่ คลิกที่เมนูยอย->เขียนเรื่ องใหม่ ่ รู ปหน้าเขียนเรื่ องใหม่ ขั้นตอนการเพิ่ม  พิมพ์หวเรื่ อง ั  พิมพ์เนื้อหาที่ตองการนาเสนอ (การใช้เครื่ องมือจะอธิบายใหนหัวข้อต่อไป) ้  กาหนดสถานะการแสดงข้อมูล โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 13. 13. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั ในหน้าต่างเผยแพร่ จะสามารถตังค่าของบทความได้ว่า จะให้บทความแสดงทันทีหลังบันทึกหรื อตั้ง ่ เวลาการแสดงหรื อยังไม่แสดงโดยทันทีได้ คลิกที่ “แก้ไข” แล้วจะแสดงตัวเลือกของค่าต่างๆ ออกมาปรากฎ ดังรู ปต่อไป รู ปแสดงค่าต่างๆ ที่สามารถปรับได้  เลือกหมวดหมู่ บทความที่สร้างนั้นสามารถอยูได้หลายหมวดหมู่โดยการติ๊กเลือกทีช่องสี่เหลี่ยมเลือกหมวดหมู่ที่ ่ ่ ต้องการ การสร้างหมวดหมู่ใหม่ คลิกที่ +สร้ างหมวดหมู่ใหม่ โปรแกรมจะแสดงช่องป้ อนชื่อออกมาให้ กาหนดชื่อที่ตองการ ้ โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 14. 14. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั หากหมวดหมู่ที่สร้างต้องการให้เป็ นหมวดย่อยของหมวดที่มีอยูแล้วให้เลือกที่หมวดหมู่แม่ที่ ่ ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม”  กาหนดให้ผเู้ ข้าชมสามารถแสดงความเห็นกับบทความได้ หากต้องการให้ผเู้ ข้าชมสามารถแสดงความเห็นกับบทความได้ ให้ติ๊กช่องสี่เหลี่ยม หากไม่ ต้องการ ให้ติ๊กออก แต่โดยปกติแล้วระบบจะทาการเลือกให้สามารถแสดงความเห็นได้  คลิกที่ปุ่ม “เผยแพร่ ” เพื่อบันทึกข้อมูล ผูใช้งานสามารถตัวอย่างของเรื่ องก่อนได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ดูก่อน” ้ การใช้ เครื่องมือของตัวเขียนบทความ (Editor) รู ปเครื่ องต่างๆ ของ Editor * Tip หากพืนที่การทางานของ editor น้ อยเกินไปผู้ใช้ งานสามารถขยายพืนที่ได้ โดยการคลิกที่มุม ้ ้ ด้ านล่างขวา ดังรูป เมือเมาส์ เป็ นรูปลูกศรแล้วคลิกซ้ ายค้างไวแล้วลากเมาส์ ขึนหรือลง พืนที่จะขยาย ่ ้ ้ ตาม โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 15. 15. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั รู้จกเครื่องมือของ Editor ั ก่อนทาหรื อใช้เครื่ องมือไม่ควรลืมทาแถบสีคลุมก่อน แต่บางคาสังอาจไม่จาเป็ นต้องทาแถบสีคลุม ่ ทาตัวหน้า ทาตัวเอียง ใส่เส้นใต้ตวอักษร ั ใส่เส้นกลางตัวอักษร ทารายชื่อแบบไม่เรี ยงลาดับ ทารายชื่อแบบเรี ยงลาดับ ทาเน้นคาพูดหรื อย่อหน้าสั้นๆ จัดซ้าย ใช้ได้ท้งตัวอักษรและรู ป ั จัดกลาง ใช้ได้ท้งตัวอักษรและรู ป ั จัดขวา ใช้ได้ท้งตัวอักษรและรู ป ั จัดตัวอักษรให้เต็มหน้า ตัวแบ่งหน้า ใช้แบ่งหน้าหากเนื้อหายาวเกินไป ขยายหน้าจอ Editor ให้ใหญ่เต็มจอ เปิ ด และ ปิ ด เครื่ องมือจัดรู ปแบบ เปลี่ยนสีตวอักษร ั วาง(paste) ข้อความตัวอักษรที่คดลอกมา ั วาง(paste) ข้อความตัวอักษรที่คดลอกมาจากโปรแกรม Microsoft Word ั ลบรู ปแบบของข้อความ ใส่สื่อต่างๆ (อธิบายเพิ่มเติ่มในหัวข้อต่อไป) โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 16. 16. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั ใส่ตวอักษรพิเศษสาหรับหน้าเว็ปไซต์ ั ย่อหน้าออก (เลื่อนไปด้านซ้ายมือ) ย่อหน้าเข้า (เลื่อนไปด้านขวามือ) สร้างลิงค์เชื่อมโยง ยกเลิกลิงค์เชื่อมโยง ย้อนกลับการทางาน 1 ครั้ง เดินหน้าการทางาน 1 ครั้ง การใช้ เครื่องมือใส่ สื่อต่ างๆ คลิกที่รูป โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างตังค่าขึ้นมา ่ โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 17. 17. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั เลือกชนิดสื่อที่ตองการใส่ ้ กาหนดที่อยูไฟล์ (URL การดูที่อยูไฟลสามารถดูวิธีการได้ที่การใส่ ไฟล์เสียง Mp3) และขนาดของ ่ ่ พื้นที่การแสดงผล แล้วคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” ระบบจะสร้างตัวเล่นสื่อขึ้มาใน Editor ตัวอย่างเช่น รู ปการใส่สื่อชนิดวีดีโอ avi, wma, wmv หรื ออื่นๆที่ลองรับ การสร้ างลิงค์ เชื่อมโยง พิมพ์ขอความที่ตองการสร้างลิงค์หรื อใช้รูปภาพ แล้วทาแถบคลุม เช่น ้ ้ ต้องการลิงค์ คาว่า www.ddd.or.th ให้ลิงค์ไปยังเว็ปไซต์ของมูลนิธิเมาไม่ขบแล้วเครื่ องคลิกที่รูป ั โปรแกรมจะ แสดงหน้าต่างตังค่าขึ้นมา ่ ลิงค์ URL ต้องใส่ชื่อที่อยูของเว็ปไซต์ที่ตองการเชื่อมโยงเต็มเช่นตัวอย่างดังรู ป ส่วนเป้ าหมายมีให้ ่ ้ เลือก 2 แบบคือ เปิ ดลิงค์ในหน้าจอเดียวกัน และเปิ ดลิงค์ในหน้าจอใหม่ แล้วคลิกปุ่ ม “อัปเดต” การยกเลิกการลิงค์ นาเมาส์ไปคลิกที่รูปหรื อข้อความที่ทาลิงค์ แล้วคลิกที่ปุ่ม ลิงค์จะถูกยกเลิกไป โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 18. 18. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั การใส่ รูปภาพใน Editor คลิกที่เครื่ องมือ ที่อยูดานบนของ Editor แล้วจะปรากฎหน้าต่างอัพโหลดไฟล์ข้ ึนมา ่ ้ รู ปที่ตองการต้องทาการอับโหลดจากเครื่ องของผูใช้งานขึ้นไปไว้บนอินเตอร์เน็ตก่อน โดยคลิกที่ ้ ้ ปุ่ ม “เลือกไฟล์” หน้าเลือกไฟล์ เลือกที่อยูของไฟล์ที่ตองการแล้วคลิกปุ่ ม ”Open” ่ ้ รู ปแสดงรายละเอียดของรู ปที่อบโหลดได้แล้ว ั โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 19. 19. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั เมื่ออัพโหลดเรี ยบร้อยแล้วหากต้องการอัพโหลดรู ปต่อให้คลิกปุ่ ม “เลือกไฟล์” เช่นเดิม แต่หาก ต้องการนารู ปที่ได้อพโหลดแล้วใส่ Editor โดยทันทีให้คลิกที่ปุ่ม “ใส่เข้าเรื่ อง” ั การจัดตาแหน่ งรูปภาพ รู ปภาพมีค่าที่สามารถจัดตาแหน่งรู ปได้คือ จัดแถว ขนาดรู ป การลบรู ป คลิกที่ ลบ แล้วคลิกที่ ต่อไป ตามรู ปด้านล่าง การเลือกรู ปจากคลังสื่ อ เมื่อผูใช้งานได้อบโหลดรู ปหรื อไฟล์ต่างขึ้นไปแล้ว สามารถเรี ยกไฟล์กลับมาใช้ได้อีกโดยดูได้จาก ้ ั คลังภาพหรื อคลังสื่อโดยจะแสดงเป็ นรายการไว้ แสดงรายการไฟล์ที่อบโหลดแล้ว ั การเลือกไฟล์โดยคลิกที่ แสดง เพื่อแสดงรายละเอียดของไฟล์แล้วคลิกที่ปุ่ม “ใส่เข้าเรื่ อง” เช่นเดิม โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 20. 20. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั การใส่ ไฟล์ MP3 การเล่นไฟล MP3 นั้นจาเป็ นต้องเขียนคาสังเพื่อสังให้ wordpress สร้างตัวเล่นขึ้นมาให้โดยรู ปแบบ ่ ่ คาสังคือ ่ [audio:ที่อยู่ไฟล์(URL)] วิธีการดูที่อยูของไฟล์คือคลิกที่ ่ ที่อยูบน Editor หากยังไม่ได้อบโหลดไฟล์เสียงที่ตองการให้ทาการอับ ่ ั ้ โหลดไฟล์ก่อน วิธีการอับโหลดทาเช่นเดียวกับการอับโหลดรู ปภาพ เลือกไฟล์ที่จะอับโหลดจากเครื่ องของผูใช้งาน แต่หากมีไฟล์แล้วสามารถเลือกที่อยูบนอินเตอร์เน็ต ้ ่ ได้โดยคลิกที่ คลังสื่อ แล้วระบบจะแสดงรายการของสื่อขึ้นมา คลิกที่ แสดง เพื่อดูรายละเอียดของไฟล์ โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 21. 21. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั ที่อยูของไฟล์ดูได้จากช่อง “ลิงค์ URL” หากในช่องนั้นไม่มีขอมูลอยูให้คลิกที่ปุ่ม “URL ของไฟล์” ่ ้ ่ * TIP หากต้องการทาแถบสีคลุม URL ในช่ องโดยที่ไม่ต้องลากเมาส์ ให้ กดปุ่ ม “SHIFT” ค้างไว้แล้วคลิก เมาส์ ปุ่มซ้ ายที่ช่อง URL โปรแกรมจะทาแถบสีคลุมให้ ท้ังหมดอัตโนมัติ เมื่อคัดลอกที่อยูของไฟล์มาแล้วให้นาไปว่างในคาสังตัวอย่างเช่น ่ ่ [audio:http://ddd.or.th/mybolg/mymusic/spot.mp3] หากดูหน้าเวปแล้วไม่ข้ ึน หรื อขึ้นเป็ นภาษาที่พิมพ์ไว้ หมายความว่าพิมพ์ผดหรื อพิมพ์ไม่ครบ ิ การใส่ วีดีจาก Youtube คลิกที่เครื่ องมือ นา URL จากเว็ปไซต์ Youtube มาใส่ตามตัวอย่างที่โปรแกรมได้แสดงไว้ แล้วกดปุ่ ม “Okay” โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 22. 22. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั จากหน้าเวป Youtube เมื่อผูใช้งานเลือกชมวีดีโอแล้ว ด้านบนขวาจะมีที่แสดง URL ดังรู ปด้านบน ้ ให้คดลอกนามาใส่ตามตัวอย่างได้ทนที ั ั การแก้ ไขเรื่อง เมื่อนาเมาส์ไปชี้ที่รายการเรื่ องจะมีเมนูออกมากให้เลือก “แก้ไข | แก้ไขอย่างเร็ ว | ลบ | มุมมอง” แก้ไข เป็ นการแก้ไขเนื้อหาภายในได้ท้งหมด ั แก้ไขอย่างเร็ว เป็ นการแก้ไขเฉพาะค่าปรับแต่งของเรื่ องนั้นๆ ลบ ลบเรื่ องออกจากระบบ มุมมอง ใช้ดูหน้าเนื้อหาของเรื่ องที่ตองการ ผลลัพธ์เหมือนกับที่แสดงหน้าเว็ป ้ จัดการสื่ อ สื่อเป็ นข้อมูลที่ผใช้งานได้อบโหลดไว้ ไม่ว่าจะเป็ นรู ปภาพ ไฟล์เสียง หรื อวีดีโอ การอับโหลดนั้น ู้ ั อาจนาพาไวรัสคอมพิวเตอร์ เข้ าไปด้ วย ดังนั้นก่อนการอับโหลดทุกครั้งควรทาการแสกนไฟล์ เสียก่อนว่ามีติด ไวรัสหรือไม่ การจัดการไฟล์น้ นได้แสดงวิธีการใช้งานในหัวข้อการอับโหลดรู ปหรื อไฟล์เสียงแล้วมีวิธีการ ั เช่นเดียวกัน เมนูสื่อจึงเป็ นเมนูที่ใช้จดการไฟล์ได้เช่นกัน ั ไฟล์ที่การอับโหลดนั้นจาเป็ นต้องตั้งชื่อไฟล์เป็ นภาษาอังกฤษและไม่ใช่ตวอักษรพิเศษไม่ควรใช้ ั ภาษาไทย เพราะว่า SERVER จะไม่สามารถอ่านไฟล์ได้ โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 23. 23. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั แสดงรายการสื่อที่มีอยู่ การอับโหลดไฟล์มาก หรื อมีขนาดใหญ่เกินไปอาจทาให้การโหลดของหน้าเว็ปมีความเร็ วช้า และ ยังทาให้ SERVER ที่ให้บริ การ ทางานหนักมาก ดังนั้นไฟล์รูปภาพควรปรับแต่งหรื อลดขนาดให้มีขนาด พอเหมาะต่อการแสดงผล และลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้แล้วออก โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 24. 24. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั จัดการลิงค์ เชื่อมโยง ลิงค์เชื่อมโยงใช้เป็ นที่เชื่อมโยงไม่ยงเว็ปไซต์ต่างๆ ได้โดยสามารถจัดการได้ดงนี้ ั ั แสดงรายการลิงค์เชื่อมโยง การเพิ่มลิงค์เชื่อมโยง คลิกที่เมนู “เพิ่มลิงค์ใหม่” ป้ อนชื่อเว็ปที่จะปรากฎในหน้าเว็ป และที่อยูของเว็ปที่ตองการเชื่อมโยง การใส่ที่อยูตองใส่แบบเต็ม ่ ้ ่ ้ ตามตัวอย่างและกาหนดเป่ าหมาย แล้วคลิกปุ่ ม “เพิมลิงค์” ่ โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 25. 25. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั การจัดการหน้ า หน้า คือหน้าเว็ปอย่างหนึ่งคล้ายกับเรื่ องที่ได้สร้างแล้ว แต่แตกต่างกันตรงที่ หน้า จะสร้างครั้งเดียว แล้วไม่จาเป็ นต้องแก้ไขเนื้อหาบ่อยๆ อย่างเช่น หน้าแนะนาตัวเอง หรื อหน้าติดต่อเป็ นตน การสร้างหน้านั้นมีวีธีการคล้ายๆ กับการสร้างเรื่ องแต่จะมีการตังค่าต่างๆ ไม่มากนัก ส่วนจุดที่ ่ สาคัญของการสร้างหน้าคือ “Permalink” วิธีตงค่าดังต่อไปนี้ ั่ หลังจากที่ป้อนหัวข้อและเนื้อหาที่ตองการแล้ว ต้องทาการแก้ไข ้ “Permalink” โดยการคลิกที่ปุ่ม ไข” “แก้ ในช่องกรอกข้อมูลจะเป็ นชื่อเดียวกับหัวข้อที่ได้สร้างไว้ หากเป็ นภาษาไทยจะไม่สามารถคลิกดูได้ จากหน้าเว็ปที่เผยแพร่ ออกไป ดังนั้นจาเป็ นต้องเปลี่ยนเป็ นภาษาอังกฤษและไม่ใช้ตวอักษรพิเศษอื่นๆ จาก ั ตัวอย่างได้เปลี่ยนเป็ น “aboutus“ แล้วกดปุ่ ม “บันทึก” เมื่อตังค่าต่างๆ เรี ยบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม “เผยแพร่ ” ่ โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 26. 26. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั การจัดการความเห็น ความเห็นที่แสดงอยูเ่ กิดจากการที่ผเู้ ข้าเยียมชมได้มาแสดงความเห็นเอาไว้ ดั้งนั้นเจ้าของบล็อกสามารถ จัดการกับความคิดเห็น โดยจะมีเมนูจดการกับความเห็นแต่ละความเห็นได้ ั การจัดการหน้ าตาเว็ป (Theme) คลิกที่เมนูรูปแบบบล็อก แสดงรายการรู ปแบบบล็อก แต่ละรู ปแบบจะมีเมนู “ใช้งาน,ดูก่อน,ลบ” ให้ผใช้งานสามารถเลือกใช้งาน การเลือกรู ปแบบแต่ละอันนั้นจะ ู้ มีการจัดเรี ยงเมนูที่แตกต่างกัน ดังนั้นผูใช้งานต้องออกแบบให้เหมาะสมต่อข้อมูลที่ตองการนาเสนอ ้ ้ โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 27. 27. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั การเพิมรู ปแบบบล็อก ่ คลิกที่เมนูยอย->เพิ่ม Theme ใหม่ ่ ผูใช้งานต้องดาวน์โหลดไฟล์ Theme มาจากเว็ปไซต์ที่มีก่อน (อาจใช้ Google.com ค้นหาก็ได้ หรื อจากลิงค์ ้ ของ Wordpress) ไฟล์ที่ได้จะมีนามสกุลเป็ น .zip หรื อ .rar ก็ได้ หลังจากโหลดไฟล์มาแล้วให้อบโหลดไฟล์โดยการคลิกที่ปุ่ม “Browse” แล้วเลือกที่อยูของไฟล์ที่ ั ่ ได้โหลดมา แล้วคลิกที่ปุ่ม “ติดตั้งตอนนี้” ระบบจะติดตั้งให้จนเสร็ จ แล้วสามารถเลือกใช้งานได้ตาม ขั้นตอนที่ผานมา ่ โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 28. 28. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั การเปิ ด/ปิ ดเมนูต่างๆ ของหน้ าเว็ป คลิกที่เมนูยอย->Widgets ่ ผูใช้งานสามารถย้ายเมนูต่างๆ ที่แสดงอยูในหน้าเว็ปได้ตามใจชอบโดยการคลิกลากย้ายเมนูที่ตองการได้ ้ ่ ้ ทันที ด้านซ้ายคือเมนูที่มีให้ใช้งาน ส่วนด้านขวาคือส่วนที่แสดงในหน้าเว็ป ซึ่งแต่ละรู ปแบบจะมีได้มา กว่าแตกต่างกันออกไป วิธีการใช้งานคือผูใช้งานคลิกซ้ายค้างไวทีตวเลือกด้านซ้าย แล้วลากไปปล่อยที่แถบ ้ ่ั ด้านขวาในตาแหน่งที่มีเส้นประเกิดขึ้นมา แล้วดูผลลัพธ์ได้จากหน้าแรกของเว็ปในส่วนของเมนูต่างๆ การปรับแต่ งเมนู แต่ละเมนูมีค่าปรับแต่งที่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างที่แสดงให้ดูคือเมนูหมวดหมู การเปิ ดส่วนปรับแต่ง ค่าโดยคลิกที่รูป แล้วส่วนปรับแต่งค่าจะแสดงออกมา โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 29. 29. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั หากต้องการเอาเมนูที่ไม่ตองการออก สามารถเอาได้โดยคลิกที่ เอาออก และยังสามารถย้ายตาแหน่ง ้ เรี ยงลาดับก่อนหลังของเมนูได้ โดยการลากแล้วปล่อยขึ้นลงเช่นเดียวกับการนาเมนูมาใส่ในแถบแสดงเมนู การเปลี่ยนชื่อของบล็อก คลิกที่เมนู->ตั้งค่า->ทัวไป ่ การปรับแต่งหรื อการตังค่านั้นบางส่วนต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Wordpress พอสมควรมิ ่ เช่นนั้นแล้วอาจทาให้บล็อกเกิดการแสดงผลหรื อทางานผิดพลาดได้ โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 30. 30. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั แนวทางการใช้ Wordpress ในการจัดการเรียนการสอน ในการดาเนินงาน การใช้ Wordpress ในการจัดการเรี ยนรู้ นั้น สามารถทาได้โดย เช่น การสร้าง บล็อกบน wordpress แล้วให้นกเรี ยนเข้ามาแนะนาตนเอง ตอบคาถาม แสดงความคิดเห็นผ่านการ ั Comment ตลอดจนมีเอกสารประกอบการเรี ยน Powerpoint ประกอบการสอน คลิปวีดิโอ บทความ และลิงค์แหล่งเรี ยนรู้ที่น่าสนใจ ให้นกเรี ยนได้เข้ามาศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากจากนี้ยงได้ใช้ Facebook ั ั และ Twitter ในการติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารและให้คาปรึ กษานักเรี ยน อีกด้วย โดยขอเสนอแนะแนวทางการใช้ Wordpress ในการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้ 1. จัดทาเค้าโครงการสอน (Crouse Syllabus) โดยบูรณาการการใช้ Social Media ในการจัดการ เรียนรู้ 2. ออกแบบหน่ วยการเรียนรู้และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการใช้ Media ในการ Social จัดการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่มีการบูรณาการ Social Media นั้นจะเน้นการที่ครู กาหนดประเด็นที่ น่าสนใจ ซึ่งอาจเป็ นภาพข่าว ข้อความ หรื อคลิปวิดีโอ โดยใช้การตั้งคาถามกระตุนความคิด ที่มีการนาเสนอใน ้ บล็อกของครู และให้นกเรี ยนสืบค้นข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วมาต อบคาถามในเชิงการแสดงความ ั คิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้แนวคิดซึ่งกันและกัน ที่มีครู เป็ นผูคอยส่งเสริ ม สนับสนุนและตรวจสอบความรู้ ้ ของนักเรี ยนให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ในการเข้าสอนครั้งแรกได้ ให้นกเรี ยนทา แบบสารวจ ั ผูเ้ รี ยน ด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่ างเครื อข่ายการเรี ยนรูSocial Media เพื่อนาผลจากการ แบบสารวจผูเ้ รี ยน อสร้ ้ ด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ Social Media ของผูเ้ รี ยนมาวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อปรับปรุ งการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้และการมอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับศักยภาพผูเ้ รี ยน ต่อไป 3. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางแผนและออกแบบไว้ โดยบูรณาการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ 3 ลักษณะ คือ 1) ใช้ เป็ นสื่อการเรียนการสอน เช่น - การนาคลิปวิดีโอจาก Youtube มาสร้างความสนใจในการนาเข้าสู่บทเรี ยนและ ประกอบการอธิบาย ซึ่งอาจใช้ผานเว็บไซต์โดยตรงแบบ ออนไลน์ หรื อ ดาวน์โหลดเป็ นไฟล์ไว้ นอกจากนี้ ่ ยังสามารถนามารวบรวมไว้ใน Wordpress สาหรับให้นกเรี ยนเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง หรื อ ั มอบหมายงานให้นกเรี ยนอภิปรายความรู้จากคลิปวิดีโอ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงได้อพโหลดไฟล์วิดีโอขึ้นไว้ ั ั ั ใน Youtube แล้วนามาแสดงไว้ใน Wordpress อีกด้วย โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 31. 31. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั - การนาภาพต่างๆ เช่น ภาพภูเขาไฟ ภาพโลก ภาพหิน มาจาก Flickr และ Google - การอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน Presentation ใบงาน ขึ้นไว้ใน Slideshare และ Scribd ตลอดจนการนาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ใน Slideshare และ Scribd มาใช้ประกอบการสอน - การนาเสนอข้อมูล เนื้อหา แหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์ รายละเอียดที่น่าสนใจ ผ่านทาง Wordpress ให้นกเรี ยนเข้ามาศึกษาเรี ยนรู้ดวยตนเองตามอัธยาศัย และมีปฏิสมพันธ์ในการแสดงความ ั ้ ั คิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่ ึงกันและกัน 2) ใช้ ตดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ิ เช่น การใช้ Facebook Twitter Wordpress ในการแจ้งข่าวสาร แจ้งภาระงาน ตลอดจนการเชิญชวนและ ประชาสัมพันธ์เข้าไปศึกษาเยียมชมในบล็อกของครู ่ 3) ใช้ ในการมอบหมายงาน แสดงความคิดเห็น แบ่ งปันและแลกเปลียนเรียนรู้ ่ ระหว่าง ผูสอนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ตลอดจนผูที่สนใจ ผ่านการ Comment ในบทความ ้ ้ ทั้งนี้ในการมอบหมายงาน ครู จะดาเนินการสร้างบทความที่มีการนาเนื้อหาข่าว รู ปภาพ หรื อ คลิปวิดีโอ มานาเสนอ พร้อมกับการตั้งคาถามที่เน้นการกระตุนให้นกเรี ยนนาความรู้จากที่เรี ยนมาในห้องเรี ยน มา ้ ั คิดเพื่อตอบคาถาม ในเชิงวิเคราะห์และแสดงความคิ ดเห็น เพราะฉะนั้นนักเรี ยนจะมีคาตอบที่ไม่ซ้ ากันและ ไม่สามารถลอกกันได้ ซึ่งบางครั้งอาจกาหนดให้มีการทาโพลล์ เพื่อสารวจความคิดเห็นของนักเรี ยนด้วย พร้อมกันนี้ได้จดหาแหล่งเรี ยนรู้ แหล่งข้อมูล และแสวงหาสื่อการเรี ยนการสอนเพืช้ใในการส่งเสริ มการจัดการ ั ่อ เรี ยนการสอนอยูเ่ สมอ นอกจากการเรี ยนการสอนแล้ว ยังได้ใช้ Wordpress ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ผลงาน กิจกรรม ตลอดจนสาระน่ารู้ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยน ครู และผูที่สนใจได้อีกด้วย ้ 4. ขั้นประเมินผล หลังจากที่ได้จดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแล้ว จะต้องมีการวัดและประเมินผล ตรวจงานและ ั ประเมินผลจากการตอบคาถาม แสดงความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อสถานการณ์ที่ครู กาหนดเป็ นบทความผ่าน ทาง wordpress ซึ่งในการประเมินอาจกาหนดให้มีการประเมินต่างๆดังนี้ การประเมิน ผู้ประเมิน - ครู ผสอน ู้ - ผูเ้ รี ยน โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 32. 32. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั สิ่ งที่ต้องประเมิน วิธีการวัดผล ประเด็นที่ประเมิน เกณฑ์ การให้ คะแนน 1. ผลงานนักเรี ยน แบบประเมินผลงาน - การคิดวิเคราะห์ 3 คะแนน = มีการจับประเด็นสาคัญ ขยายความ ยกตัวอย่าง (ใบงาน ใบกิจกรรม) เปรี ยบเทียบและสรุ ปความคิดรวบยอดได้ดี 2 คะแนน = มีการจับประเด็นสาคัญได้ แต่ขยายความหรื อ ยกตัวอย่างไม่ได้ 1 คะแนน = มีการจับประเด็นสาคัญได้นอย ้ - การเขียนสื่ อความ 3 คะแนน = เขียนสื่ อความได้ถูกต้องตามอักขรวิธี ตรง ประเด็นและ เข้าใจง่าย 2 คะแนน = เขียนสื่ อความไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี 2-3 แห่ง ตรงประเด็น 1 คะแนน = เขียนสื่ อความได้นอย ไม่ตรงประเด็น ้ - มีความคิดสร้างสรรค์ 3 คะแนน = ผลงานมีรูปแบบน่าสนใจ มีความสัมพันธ์กบั หัวข้อที่กาหนด รู ปแบบสวยงาม 2 คะแนน = ผลงานมีความสัมพันธ์กบหัวข้อที่กาหนด แต่ไม่ ั ดึงดูดความสนใจ 1 คะแนน = ผลงานมีความสัมพันธ์กบหัวข้อที่กาหนดน้อยมาก ั - ประโยชน์ของการนา 3 คะแนน = สามารถนาไปประยุกต์กบสถานการณ์ใน ั ข้อมูลไปใช้ ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม 2 คะแนน = สามารถนาไปประยุกต์กบสถานการณ์ใน ั ชีวิตประจาวันได้บาง ้ 1 คะแนน = สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้นอยมาก ้ การประเมินผล คะแนน 12 -10 = ดี (3) คะแนน 9 - 7 = พอใช้ (2) คะแนน 6 - 4 = ควรปรับปรุ ง (1) 2. การตอบคาถามและ แบบประเมินผลงาน - การรายงาน 1 คะแนน = เขียนรายงาน ไม่เป็ นระบบ ไม่บอกปัญหาและ แสดงความคิดเห็นผ่าน จุดประสงค์ บล็อกของครู 2 คะแนน = ไม่บอกความสาคัญและที่มาของปัญหา บอก จุดประสงค์ไม่ชดเจน ั 3 คะแนน = บอกความสาคัญและที่มาของปัญหา แสดง จุดประสงค์ของผลงานที่นาเสนอ 4 คะแนน = บอกความสาคัญและที่มาของปัญหา แสดง จุดประสงค์ของผลงานที่นาเสนอ โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 33. 33. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติการ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Wordpress” ั - ความเชื่อมโยง 1 คะแนน = ขาดความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา 2 คะแนน = แสดงแนวคิดหลักถูกต้อง แต่มีรายละเอียดไม่ เพียงพอที่จะประเมิน 3 คะแนน = แสดงแนวคิดหลักได้ถูกต้องแต่ไม่ครอบคลุม ตามจุดประสงค์ 4 คะแนน = แสดงแนวคิดหลักได้ถูกต้องเหมาะสม และ สัมพันธ์กบจุดประสงค์ ั - เนื้อหา 1 คะแนน = เนื้อหาบางส่ วนไม่ถูกต้องหรื อสมบูรณ์ 2 คะแนน = เนื้อหาบางตอนไม่สัมพันธ์กน การเรี ยบเรี ยงยัง ั ไม่ต่อเนื่อง 3 คะแนน = เนื้อหาบางตอนไม่สัมพันธ์กน การเรี ยบเรี ยงยัง ั ไม่ต่อเนื่อง 4 คะแนน = ลาดับเนื้อหาและเชื่อมโยงความรู ้ได้ดี มี ประเด็นสาคัญครบถ้วน ชัดเจนเข้าใจง่าย - การใช้ภาษา 1 คะแนน = ใช้ภาษาไม่เหมาะสมและสะกดคาไม่ถูกต้อง 2 คะแนน = ใช้ภาษาถูกต้อง แต่ไม่มีการยกตัวอย่าง รู ปภาพ แผนภาพ หรื อมีแต่ยงไม่เหมาะสม ั 3 คะแนน = ใช้ภาษาถูกต้อง มีการยกตัวอย่าง รู ปภาพ แผนภาพประกอบแต่ยงไม่สมบูรณ์ ั 4 คะแนน = ใช้ภาษาถูกต้อง มีการยกตัวอย่าง รู ปภาพ แผนภาพประกอบอย่างสมบูรณ์ - การอ้างอิง 1 คะแนน = ไม่อางอิงแหล่งการเรี ยนรู ้ ้ 2 คะแนน = อ้างอิงแหล่งการเรี ยนรู ้เพียงบางแหล่ง 3 คะแนน = อ้างอิงแหล่งการเรี ยนรู ้ได้หลายแหล่ง แต่ยงไม่ั ครบถ้วน 4 คะแนน = อ้างอิงแหล่งเรี ยนรู ้ได้หลายแหล่งอย่างครบถ้วน การประเมินผล คะแนน 20 -17 = ดีมาก (4) คะแนน 16 - 13 = ดี (3) คะแนน 12 – 9 = พอใช้ (2) คะแนน 8 - 5 = ควรปรับปรุ ง (1) 3. การใช้เทคโนโลยี แบบประเมินการใช้ - การสื บค้นข้อมูล 1 คะแนน= เลือกSearch engineและใส่ คียเ์ วิร์ดได้ ยงไม่เหมาะสม แต่ ั สารสนเทศเป็ นเครื่ องมือ เทคโนโลยี 2 คะแนน = เลือก Search engineและใส่ คียเ์ วิร์ดได้เหมาะสม ทางปัญญา สารสนเทศเป็ น 3 คะแนน = เลือก Search engineและใส่ คียเ์ วิร์ดได้หลายคา เครื่ องมือทางปัญญา มีความเหมาะสม - การใช้ Social media 1 คะแนน = สามารถใช้ Social media ในการเรี ยนรู ้ได้บาง ้ ในการเรี ยนรู ้ 2 คะแนน = สามารถใช้ Social media ในการเรี ยนรู ้ได้ แต่ยง ั ไม่ครบถ้วน ขาดประสิ ทธิภาพ 3 คะแนน = สามารถใช้ Social media ในการเรี ยนรู ้ได้ ครบถ้วนและมีประสิ ทธิภาพ โดย นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนนนทรี วิทยา E-mail : magnegis@hotmail.com Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com

×