SlideShare a Scribd company logo
1 of 54
Download to read offline
Facebook www.facebook.com/teacherkobwit
Website http://teacherkobwit2010.wordpress.com
คานา
    ตามที่ข้าพเจ้า นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ข้าราชการครู ตาแหน่ง ครู คศ.1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนนทรีวิทยา ได้ลาศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาเอก
ภาคปกติ โดยเข้าเป็นนิสตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศกษา
            ิ                      ึ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน นั้น
                                      2555
    ในระหว่างที่ข้าพเจ้าเป็นนิสตและศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                 ิ                    ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆของภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้
ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จนได้รับรางวัล
ต่างๆมากมาย แฟ้มสะสมงานเล่มนี้ จึงจัดทาขึ้นเพื่อ รวบรวมเกียรติประวัติ ผลงานดีเด่น
ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาในโอกาสต่างๆ
และเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจต่อไป
    หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่น้ี                               กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
                                  ผู้จัดทา
สารบัญ
   แฟ้มสะสมผลงานดีเด่น ของนายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ เล่มนี้ ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ประวัติ
     - ประวัติส่วนตัว
     - ประวัติการศึกษา
     - ประวัติการทางานและเข้ารับราชการ
ส่วนที่ 2 อุดมการณ์ความเป็นครู
ส่วนที่ 3 ผลงานดีเด่นขณะเป็นนิสตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                ิ
ส่วนที่ 4 ผลงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกสื่อต่างๆ
ส่วนที่ 5 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสาขาวิชา ภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์และ
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนที่ 1
ประวัติ
ประวัติส่วนตัว
  ชื่อ นาย กอบวิทย์ นามสกุล พิริยะวัฒน์         ชื่อเล่น บวบ
  เกิดวันที่ 3 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2528
  เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
   Email address : teacherkobwit @ gmail.com
              magnegis@hotmail.com
  Website http://teacherkobwit2010.wordpress.com
   ส่วนสูง 176 เซนติเมตร น้าหนัก 78 กิโลกรัม หมู่โลหิต โอ
   คติประจาใจ
      “จะเป็นครูด้วยชีวิต จะมีจิตที่อาสา ยึดคุณธรรมนาปัญญา ร่วมพัฒนาสังคมไทย
   วิสัยทัศน์
      “มุ่งจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น เน้นคุณธรรม เลิศลา
  วิทยาศาสตร์ เก่งกาจเทคโนโลยี ด้วยวิธีท่สนุกสนาน บูรณาการในชีวิตประจาวัน”
                       ี

                      ครอบครัว

    บิดา                                         มารดา
นายวัลลภ พิริยะวัฒน์                                 นางกิตติยา พิริยะวัฒน์

   น้องชาย                                       ข้าพเจ้า
นายผดุงพล พิริยะวัฒน์                                นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
ประวัตการศึกษา
                     ิ
 ระยะเวลา                            หลักสูตร      เกรด
             ชื่อและที่ตั้งสถานศึกษา
จาก   ถึง                        หรือชั้นใด ถึง ชั้นใด  เฉลี่ย
2531  2533   ร.ร.ศรีอนุบาล    จ.ปทุมธานี   อนุบาลศึกษาปีท่ี 1 - 3     -
2534  2539   ร.ร.ศรีจิตรา     จ.ปทุมธานี   ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6     -
2540  2541   ร.ร.สารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี   มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 2    3.28
2542  2542   ร.ร.สายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี    มัธยมศึกษาปีท่ี     3   3.42
2543  2545   ร.ร.สายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี    มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6    3.37
                                ปริญญาตรี
2546  2549      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)   3.66
               กรุงเทพมหานคร        ( เกียรตินิยมอันดับ 1 )
                              เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2552  2554      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        ปริญญาโท      4.00
               กรุงเทพมหานคร         การศึกษามหาบัณฑิต
                              สาขาการมัธยมศึกษา
                             (การสอนวิทยาศาสตร์)
2555  ปัจจุบัน   ศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาเอก
          ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
           สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชา
            การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินยมอันดับ1) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            ิ
ระดับปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับปริญญาเอก
ศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
        ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทางานและเข้ารับราชการ

ลาดับ  ตาแหน่ง/      ชื่อหน่วยงาน     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     ระยะเวลา
 ที่   หน้าที่                               (เดือน/ปี)
 1   นิสิตฝึกสอน ร.ร.มัธยมสังคีตวิทยา   สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-2 พ.ย. 2549 –
           กรุงเทพฯ                         มี.ค. 2550
 2    ครูผู้สอน ร.ร. ไผทอุดมศึกษา     สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6  พ.ค. 2550
 3    ครูผู้สอน ร.ร. วนิษา        สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1-6  มิ.ย. 2550
 4    ครูผู้สอน ร.ร. สารสาสน์วิเทศรังสิต  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 ส.ค. – ต.ค. 2550
 5    ครูผู้ช่วย ร.ร. เทศบาล 6       สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3  พ.ย. 2550 –
           นครเชียงราย จ.เชียงราย                  เม.ย. 2551
 6   นักวิชาการ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา กลุ่มมาตรฐานและจรรยาบรรณ     พ.ค. 2551
                             วิชาชีพ
 7      ครู   ร.ร. นนทรีวิทยา กรุงเทพฯ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-6 มิ.ย. 2551 –
           สังกัด สพม. เขต 2                     ปัจจุบัน
ส่วนที่ 2
อุดมการณ์ความเป็นครู
ปรัชญาการเป็นครูจะมุ่งมั่น ตั้งใจ ในหน้าที่
    เป็นครูดี สร้างศิษย์ดี เป็นแก่นสาร
        จะเป็นครู ด้วยชีวิต จิตวิญญาณ
           สร้างสรรค์งาน การศึกษา พัฒนาไทย
ให้ผู้เรียน เก่งดี มีความสุข
    เรียนสนุก ได้ความรู้ นาไปใช้
        จะเป็นครู ด้วยอุดมการณ์ ด้วยจิตใจ
             พัฒนา เยาวชนไทย ทั่วธานี
และนี่คือ ปรัชญา การเป็นครู
    สถิตอยู่ ในใจ เป็นศักดิ์ศรี
        ด้วยความรู้ ความสามารถ ด้วยความดี
             จะเป็นครู ตราบชีวี มลายเอย.
วิสัยทัศน์เป็นคนดี สร้างคนดี มีความรู้
   เป็นคุณครู สร้างสรรค์ การศึกษา
       มุ่งมั่น ตั้งใจ ตามปรัชญา
          พัฒนา ผู้เรียน เพียรทาดี
เป็นแบบอย่าง ที่ดี แก่ผองศิษย์
   คุณธรรม นาชีวิต เป็นสักขี
     ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ด้วยชีวี
       สร้างศักดิ์ศรี วิชาชีพครู ให้เกียงไกร
ยึดแนวทาง พ.ร.บ. การศึกษาฯ
 น้อมนามา เป็นแนวทาง อันสดใส
   แก้ปัญหา พัฒนางาน ด้วยวิจัย
    ร่วมขับเคลื่อน การศึกษาไทย ก้าวไกลเอย
ความมุ่งมั่นตั้งใจ
          ในการปฏิบัติราชการ
จะมุ่งมั่น ปฏิบัติ ราชการ
   จะตั้งใจ ทางาน ตามมอบหมาย
       จะสั่งสอน ผองศิษย์ ทั้งหญิงชาย
        เป็นครูดี มิเสื่อมคลาย อุดมการณ์
พร่าสอนศิษย์ ด้วยศรัทธา ด้วยความรัก
   ด้วยตระหนัก ความสาคัญ อันกล้าหาญ
       มุ่งมั่น ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
          ให้ได้ตาม มาตรฐาน ตามตั้งใจ
จะทุ่มเท ความสามารถ และกาลัง
   เป็นพลัง ความหวัง อันยิ่งใหญ่
       เสียสละ แรงกาย และแรงใจ
          รับราชการ รับใช้ แผ่นดินเอย.
ส่วนที่ 3
ผลงานดีเด่น
ผลงานดีเด่นขณะเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   นับตั้งแต่เข้าเป็นนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555 ข้าพเจ้าได้ส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดและแข่งขัน โดยได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

ลาดับที่         ผลงานและรางวัลที่ได้รับ            หน่วยงานที่จัด
 1   ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูสอนดี” ระดับประเทศ       สานักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
                                 การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
                                 (สสค.)
  2   เสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมการพิจารณาในการคัดสรร       สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
     ผลงานวิจัย เพื่อนาเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุ
     สภา ครังที่ 7 โดยได้รับรางวัลผลงานวิจัย “ดีเด่น” ระดับ
     ภูมิภาค และ รางวัลผลงานวิจัย “ดี” ระดับประเทศ เข้ารับโล่
     และเกียรติบัตร จาก ดร.ดิเรก พรสีมา และนาเสนอ
     ผลงานวิจัยด้วยวาจาในการประชุมวิชาการของคุรุสภา
     ประจาปี 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
     ในวันที่ 12 กันยายน 2555
 3   เข้ารับเฝ้าทูลละอองพระบาท และรับพระราชทานถ้วยรางวัล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ
     พระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากัด ร่วมกับ สานักงาน
                                   ไทย)
     รางวัลครูผู้ชนะเลิศการแข่งขันการนาเสนอผลงานวิชาการ Partners คณะกรรมการการศึกษา
     in Learning Thailand Forum 2012 ณ ศาลาดุสิดาลัย       ขันพื้นฐาน
                                    ้
     สวนจิตรลดา ในวันที่ กันยายน2555
              17
  4   ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการนาเสนอผลงาน       บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ
     ระดับโลก ในงาน Microsoft Partner in Learning Global Forum ไทย) จากัด ร่วมกับ สานักงาน
     2012 ณ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่        คณะกรรมการการศึกษา
     29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555                ขันพื้นฐาน
                                    ้
ลาดับที่          ผลงานและรางวัลที่ได้รับ                หน่วยงานที่จัด
 5   ได้รับการคัดเลือกจาก สถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและ      สถาบันวิทยาศาสตร์ สานัก
     มาตรฐานการศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษา            วิชาการและมาตรฐานการศึกษา
     ขันพื้นฐาน เป็นตัวแทนครูไทย เข้าร่วมโครงการสัมมนาการ
      ้                               สานักงานคณะกรรมการ
     พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ          การศึกษาขันพื้นฐาน ร่วมกับ
                                           ้
     (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียน    State University of NewYork
     การสอน Science, Technology, Engineering and           at Cortland
     Mathematics ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555
     ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ แคนาดา
 6   ได้รับการตอบรับ นาเสนอด้วยวาจาในงาน
             ให้             International    สถาบันส่งเสริมการสอน
     Science, Mathematics and Technology Education          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     Conference 2013 และการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
     คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 โดยได้เป็นผู้เสนอผลงาน
     วิชาการด้วยวาจา ในหัวข้อ"เรียนรู้ด้วย ICT เรื่อง
     เทคโนโลยีชีวภาพ" วันที่ 21 มกราคม 2556
 7   งานวิจัย เรื่องExploring Lower Secondary Science Teacher’s    ศูนย์วทยาศาสตร์ศึกษา
                                        ิ
     Technological Pedagogy Content Knowledge ได้รับการตอบรับให้   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     นาเสนอด้วยวาจาในงาน    International Conference for Science
     Educators and Teachers (ISET 2013) ณ Jomtien Palm
     Beach Hotel Pattaya ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2556
ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูสอนดี” ระดับประเทศ
จาก สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

            เกียรติบัตรที่ได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับภูมิภาค
           และรางวัลผลงานวิจัยดีระดับประเทศ
            จาก สานักงานเลขาธิการคุรุสภา


    เสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมการพิจารณาในการคัดสรรผลงานวิจัย เพื่อนาเสนอในการประชุมทาง
วิชาการของ คุรุสภา ครังที่ 7 โดยได้รับรางวัลผลงานวิจัย “ดีเด่น ” ระดับภูมิภาค และ รางวัล
ผลงานวิจัย “ดี” ระดับประเทศ เข้ารับโล่และเกียรติบัตร จาก ดร .ดิเรก พรสีมา และนาเสนอ
ผลงานวิจัยด้วยวาจาในการประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจาปี 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
กรุงเทพฯ ในวันที่ 12 กันยายน 2555
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับภูมิภาคและรางวัลผลงานวิจัยดีระดับประเทศ
          จาก สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
     รับเกียรติบัตรจาก ท่าน ดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา
        ถ่ายภาพกับเกียรติบัตรและโล่รางวัลที่ได้รับเป็นที่ระลึก
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับภูมิภาคและรางวัลผลงานวิจัยดีระดับประเทศ
          จาก สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
     นาเสนอผลการวิจัยภาคบรรยาย ให้กับคณะครูและนักวิชาการที่สนใจ
    คุณครูและนักวิชาการ สนใจเข้ารับฟังการนาเสนอผลงานวิจัยจานวนมาก
รางวัลครูผู้นานวัตกรรมการเรียนการสอน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ
  Thailand Innovative teachers Leadership Awards 2012
 โดยได้รับเกียรติบัตร เงินสนับสนุนการทาผลงาน 10,000 บาท
  รับรางวัลครูผู้นานวัตกรรมการเรียนการสอน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ
Thailand Innovative teachers Leadership Awards 2012 โดยได้รับเกียรติบัตร
   เงินสนับสนุนการทาผลงาน 10,000 บาท จาก ดร.ปัญญา แก้วกียูร
    ภาพบรรยากาศขณะนาเสนอผลงานวิชาการต่อคณะกรรมการฯ
เข้ารับเฝ้าทูลละอองพระบาท และรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานฯ
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    รางวัลครูผู้ชนะเลิศการแข่งขันการนาเสนอผลงานวิชาการ
       Partners in Learning Thailand Forum 2012
        ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
          วันที่ 17 กันยายน2555
ได้รับรางวัล Country Winner ในการนาเสนอผลงานระดับเอเชีย&แปซิฟิก
   ในงาน Microsoft Partner in Learning Asia&Pacific Forum 2012
         ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
    ได้รับรางวัล Country Winner เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการ
      นาเสนอผลงานวิชาการระดับโลก ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค
     ภาพบรรยากาศขณะนาเสนอผลงานวิชาการต่อคณะกรรมการฯ
เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการนาเสนอผลงานระดับโลก
 ในงาน Microsoft Partner in Learning Global Forum 2012
         ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
    ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน –2 ธันวาคม 2555
               ภาพบรรยากาศขณะนาเสนอผลงานวิชาการ
                ต่อคณะกรรมการฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
               ร่วมกับเพื่อนครู ตลอดจนนักการศึกษาที่สนใจ
                    จากประเทศต่างๆทั่วโลก
เกียรติบัตรที่ได้รับ
ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนครูไทย เข้าร่วมโครงการ
   สัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ
    (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
      Science, Technology, Engineering and Mathematics
        ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555
         ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ แคนาดา
เกียรติบัตรที่ได้รับ
ได้รับการตอบรับให้นาเสนอด้วยวาจาในงาน International Science, Mathematics
and Technology Education Conference 2013 และการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 โดยได้เป็นผู้เสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา
 ในหัวข้อ"เรียนรู้ด้วย ICT เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ" วันที่ 21 มกราคม 2556
เกียรติบัตรที่ได้รับ
งานวิจัย เรื่องExploring Lower Secondary Science Teacher’s Technological Pedagogy
     Content Knowledge ได้รับการตอบรับให้นาเสนอด้วยวาจาใน
                              งาน
 International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2013)
  ณ Jomtien Palm Beach Hotel Pattaya ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2556
ส่วนที่ 4
ผลงานออกสื่อ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 หน้า 11
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ฉบับที่ 17 พฤศจิกายน 2555
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
หนังสือพิมพ์มติชน
     ฉบับวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555
หน้า 23
วารสารปลูก ฉบับเดือน ตุลาคม 2555
      คอลัมน์ ปิดทองหลังพระ หน้า 13
หน้า 23
วารสารปลูก ฉบับเดือนธันวาคม 2555
คอลัมน์ ครูพันธุ์ใหม่ หน้า 13 หน้า 23
17 กันยายน 2555 ออกข่าวพระราชสานัก
เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน์
12 ธันวาคม 2555 ได้รับเชิญเข้าร่วมสนทนาในรายการ
 คม ชัด ลึก ตอน อ่อนวิทย์...คณิต...ผิดที่ใคร ? (2)
14 ธันวาคม 2555 ได้รับเชิญสัมภาษณ์ในรายการสด
Thailand Onlyที่นี่ที่เดียว ทางสถานีโทรทัศน์ Spring News
ในหัวข้อเกี่ยวกับ การใช้ Social Media ในการจัดการ
           เรียนรู้
12 ธันวาคม 2555 ได้รับเชิญถ่ายทาสกู๊ปข่าวการศึกษา
 เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11
 ออกอากาศในช่วงข่าวภาคค่า วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555
ในหัวข้อเกี่ยวกับ การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 สัมภาษณ์ออกอากาศในรายการ Asia Connect
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง 3 ในโครงการ Inspiring Science-Comprehensive
             ี
 support for contemporary development in Science education workshop
ส่วนที่ 5
การร่วมกิจกรรม
7 กรกฎาคม 2555 เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
  ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ สาหรับนิสตระดับบัณฑิตศึกษา
                     ิ
 สาขาวิทยาศาสตร์ศกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         ึ
1 กันยายน 2555 ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของครูในศตวรรษที่21 ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ให้กับครูวิทยาศาสตร์
สังกัด สพป.ตราด พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี และเพื่อนนิสต
                               ิ
ปริญญาเอก PhD Science Education มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนรายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิธสอนในวิทยาศาสตร์ศกษา
                       ี        ึ
10 พฤศจิกายน 2555 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ The role of models,mental
        models and analogies in science teaching
 โดย Richard K. Coll จาก University of Waikato, Hamilton New Zealand
  จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์ศกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
             ึ
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 กันยายน 2555 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาสัมมนา ของ ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี ให้กับนิสต
                                  ิ
 ปริญญาโทชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ศกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
                   ึ
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 กุมภาพันธ์ 2556 เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย คณาจารย์จาก
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา และ Prof. Dr. Sufen Chen จาก National Taiwan
University of Science and Technology (NTUST) ในหัวข้อ E-Learning in
  Taiwan Exploring Innovative Approches for Science Learning
7 มีนาคม 2556 เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง“Academic Publishing in Education
Research” โดย Mr. Harmen van Paradijs, Editorial Director Human Sciences,
Business & Economics, Mathematics และ Mr. Lawrence Lui, Associate Editor
    Education, South-East and East Asia จากสานักพิมพ์ Springer
       ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ คณะศึกษาศาสตร์
7 มีนาคม 2556 จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ตามโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
   ของ สาขาวิทยาศาสตร์ศกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
             ึ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับน้องๆชั้น ป.5 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
 เขตดอนเมือง กทม. โดย นิสตปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ศกษาชั้นปีท1 และ 2
             ิ           ึ     ี่
      ภายใต้การควบคุมของ ผศ.ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
จัดโดย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       สอนโดย ผศ.ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
เกียรติบัตรที่ได้รับ

More Related Content

What's hot

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการWichai Likitponrak
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าdnavaroj
 
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์สมศรี หอมเนียม
 
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตsripayom
 
01 เมล็ดพืชและการเจริญเติบโต
01 เมล็ดพืชและการเจริญเติบโต01 เมล็ดพืชและการเจริญเติบโต
01 เมล็ดพืชและการเจริญเติบโตนราพร ผิวขำ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจDuangnapa Inyayot
 
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์สำเร็จ นางสีคุณ
 
แบบทดสอบระบบประสาท
แบบทดสอบระบบประสาทแบบทดสอบระบบประสาท
แบบทดสอบระบบประสาทWichai Likitponrak
 
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)สำเร็จ นางสีคุณ
 
แผน Stad
แผน Stadแผน Stad
แผน Stadnangnut
 
แผ่นพับแนะนำตนเอง สำหรับประเมิน คศ.2 ประเมิน คศ.3 แผ่นพับสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
แผ่นพับแนะนำตนเอง สำหรับประเมิน คศ.2 ประเมิน คศ.3 แผ่นพับสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยแผ่นพับแนะนำตนเอง สำหรับประเมิน คศ.2 ประเมิน คศ.3 แผ่นพับสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
แผ่นพับแนะนำตนเอง สำหรับประเมิน คศ.2 ประเมิน คศ.3 แผ่นพับสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยKiiKz Krittiya
 
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551Weerachat Martluplao
 
ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2oraneehussem
 
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรม
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรมใบงานที่ 14สารพันธุกรรม
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรมAomiko Wipaporn
 
สมุดเล่มเล็ก
สมุดเล่มเล็กสมุดเล่มเล็ก
สมุดเล่มเล็กSaowalak Kaewket
 
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษา 55
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษา 55บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษา 55
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษา 55Decode Ac
 
หินอัคนี หินแปร หินตะกอน
หินอัคนี หินแปร หินตะกอนหินอัคนี หินแปร หินตะกอน
หินอัคนี หินแปร หินตะกอนwebsite22556
 

What's hot (20)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการ
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
 
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
 
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
 
01 เมล็ดพืชและการเจริญเติบโต
01 เมล็ดพืชและการเจริญเติบโต01 เมล็ดพืชและการเจริญเติบโต
01 เมล็ดพืชและการเจริญเติบโต
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
 
แบบทดสอบระบบประสาท
แบบทดสอบระบบประสาทแบบทดสอบระบบประสาท
แบบทดสอบระบบประสาท
 
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
 
แผน Stad
แผน Stadแผน Stad
แผน Stad
 
แผนBioม.4 2
แผนBioม.4 2แผนBioม.4 2
แผนBioม.4 2
 
แผ่นพับแนะนำตนเอง สำหรับประเมิน คศ.2 ประเมิน คศ.3 แผ่นพับสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
แผ่นพับแนะนำตนเอง สำหรับประเมิน คศ.2 ประเมิน คศ.3 แผ่นพับสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยแผ่นพับแนะนำตนเอง สำหรับประเมิน คศ.2 ประเมิน คศ.3 แผ่นพับสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
แผ่นพับแนะนำตนเอง สำหรับประเมิน คศ.2 ประเมิน คศ.3 แผ่นพับสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
 
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
 
ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2
 
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรม
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรมใบงานที่ 14สารพันธุกรรม
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรม
 
แผนBioม.4 1
แผนBioม.4 1แผนBioม.4 1
แผนBioม.4 1
 
สมุดเล่มเล็ก
สมุดเล่มเล็กสมุดเล่มเล็ก
สมุดเล่มเล็ก
 
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษา 55
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษา 55บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษา 55
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษา 55
 
หินอัคนี หินแปร หินตะกอน
หินอัคนี หินแปร หินตะกอนหินอัคนี หินแปร หินตะกอน
หินอัคนี หินแปร หินตะกอน
 
โครมาโทกราฟี
โครมาโทกราฟีโครมาโทกราฟี
โครมาโทกราฟี
 

Viewers also liked

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
Portfolio (แฟ้มผลงาน) ที่ดี
Portfolio (แฟ้มผลงาน) ที่ดีPortfolio (แฟ้มผลงาน) ที่ดี
Portfolio (แฟ้มผลงาน) ที่ดีTanchanok Pps
 
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์นิติศาสตร์
นิติศาสตร์KiiKz Krittiya
 
หลักเกณฑ์คู่มือการประเมินวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์คู่มือการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์คู่มือการประเมินวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์คู่มือการประเมินวิทยฐานะกระทรวงศึกษาธิการ
 
เอกสารประกอบ เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงาน
เอกสารประกอบ เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงานเอกสารประกอบ เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงาน
เอกสารประกอบ เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงานDrWilaiporn Rittikoop
 
แฟ้มสะสมงาน
แฟ้มสะสมงานแฟ้มสะสมงาน
แฟ้มสะสมงานพัน พัน
 
อัลบั้มประเมินครู คศ.2
อัลบั้มประเมินครู คศ.2อัลบั้มประเมินครู คศ.2
อัลบั้มประเมินครู คศ.2krupornpana55
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจSomchart Phaeumnart
 
Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560
Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560
Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560KiiKz Krittiya
 
แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนแบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนธนิสร ยางคำ
 
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
เค้าโครงสอน ม.5
เค้าโครงสอน ม.5เค้าโครงสอน ม.5
เค้าโครงสอน ม.5Kobwit Piriyawat
 
เรื่องที่ 2 แผ่นดินไหว
เรื่องที่ 2 แผ่นดินไหวเรื่องที่ 2 แผ่นดินไหว
เรื่องที่ 2 แผ่นดินไหวKobwit Piriyawat
 
เรื่องที่ 8 ธรณีประวัติ
เรื่องที่ 8 ธรณีประวัติเรื่องที่ 8 ธรณีประวัติ
เรื่องที่ 8 ธรณีประวัติKobwit Piriyawat
 
เรื่องที่ 5 ธรณีภาค
เรื่องที่ 5 ธรณีภาคเรื่องที่ 5 ธรณีภาค
เรื่องที่ 5 ธรณีภาคKobwit Piriyawat
 

Viewers also liked (20)

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
Portfolio
PortfolioPortfolio
Portfolio
 
Portfolio (แฟ้มผลงาน) ที่ดี
Portfolio (แฟ้มผลงาน) ที่ดีPortfolio (แฟ้มผลงาน) ที่ดี
Portfolio (แฟ้มผลงาน) ที่ดี
 
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
 
หลักเกณฑ์คู่มือการประเมินวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์คู่มือการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์คู่มือการประเมินวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์คู่มือการประเมินวิทยฐานะ
 
เอกสารประกอบ เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงาน
เอกสารประกอบ เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงานเอกสารประกอบ เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงาน
เอกสารประกอบ เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงาน
 
แฟ้มสะสมงาน
แฟ้มสะสมงานแฟ้มสะสมงาน
แฟ้มสะสมงาน
 
อัลบั้มประเมินครู คศ.2
อัลบั้มประเมินครู คศ.2อัลบั้มประเมินครู คศ.2
อัลบั้มประเมินครู คศ.2
 
GSP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-5-6
GSP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-5-6GSP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-5-6
GSP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-5-6
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
 
Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560
Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560
Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560
 
แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนแบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
 
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
เค้าโครงสอน ม.5
เค้าโครงสอน ม.5เค้าโครงสอน ม.5
เค้าโครงสอน ม.5
 
เรื่องที่ 2 แผ่นดินไหว
เรื่องที่ 2 แผ่นดินไหวเรื่องที่ 2 แผ่นดินไหว
เรื่องที่ 2 แผ่นดินไหว
 
เรื่องที่ 8 ธรณีประวัติ
เรื่องที่ 8 ธรณีประวัติเรื่องที่ 8 ธรณีประวัติ
เรื่องที่ 8 ธรณีประวัติ
 
เรื่องที่ 5 ธรณีภาค
เรื่องที่ 5 ธรณีภาคเรื่องที่ 5 ธรณีภาค
เรื่องที่ 5 ธรณีภาค
 

Similar to แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นในระดับปริญญาเอก ของ อ.กอบวิทย์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นในระดับปริญญาเอก ของ อ.กอบวิทย์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นในระดับปริญญาเอก ของ อ.กอบวิทย์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นในระดับปริญญาเอก ของ อ.กอบวิทย์Maewmeow Srichan
 
3โครงสร้าง ม ต้น
3โครงสร้าง ม ต้น 3โครงสร้าง ม ต้น
3โครงสร้าง ม ต้น sasiton sangangam
 
วิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติ
วิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติวิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติ
วิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติWichai Likitponrak
 
ผลงานนักเรียน 4
ผลงานนักเรียน 4ผลงานนักเรียน 4
ผลงานนักเรียน 4thkitiya
 
ประวัติมนตรี
ประวัติมนตรีประวัติมนตรี
ประวัติมนตรีMontree Jareeyanuwat
 
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์Krupol Phato
 
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปรับปรุง ม.ต้น
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปรับปรุง ม.ต้นหลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปรับปรุง ม.ต้น
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปรับปรุง ม.ต้นAon Narinchoti
 
ทักษะพนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวั...
ทักษะพนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวั...ทักษะพนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวั...
ทักษะพนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวั...Mayko Chan
 
ความต้องการของนิสิตชั้นปีที่ 1 วส.เลย
ความต้องการของนิสิตชั้นปีที่ 1 วส.เลยความต้องการของนิสิตชั้นปีที่ 1 วส.เลย
ความต้องการของนิสิตชั้นปีที่ 1 วส.เลยpentanino
 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...Kobwit Piriyawat
 
นำเสนอยางน้ำกลัดใต้
นำเสนอยางน้ำกลัดใต้นำเสนอยางน้ำกลัดใต้
นำเสนอยางน้ำกลัดใต้gdowdeaw R
 
การใช้หลักสูตรแกนกลาง
การใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การใช้หลักสูตรแกนกลางguest6e231b
 
แนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลาง
แนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลางแนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลาง
แนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลางkruthai40
 
โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ (นุ่น)
โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ (นุ่น)โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ (นุ่น)
โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ (นุ่น)walarat1983
 
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวลงานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวลWichai Likitponrak
 
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียน
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียนร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียน
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียนNattayaporn Dokbua
 
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553Nattapon
 

Similar to แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ (20)

แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นในระดับปริญญาเอก ของ อ.กอบวิทย์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นในระดับปริญญาเอก ของ อ.กอบวิทย์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นในระดับปริญญาเอก ของ อ.กอบวิทย์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นในระดับปริญญาเอก ของ อ.กอบวิทย์
 
3โครงสร้าง ม ต้น
3โครงสร้าง ม ต้น 3โครงสร้าง ม ต้น
3โครงสร้าง ม ต้น
 
วิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติ
วิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติวิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติ
วิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติ
 
ผลงานนักเรียน 4
ผลงานนักเรียน 4ผลงานนักเรียน 4
ผลงานนักเรียน 4
 
ประวัติมนตรี
ประวัติมนตรีประวัติมนตรี
ประวัติมนตรี
 
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปรับปรุง ม.ต้น
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปรับปรุง ม.ต้นหลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปรับปรุง ม.ต้น
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปรับปรุง ม.ต้น
 
ทักษะพนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวั...
ทักษะพนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวั...ทักษะพนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวั...
ทักษะพนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวั...
 
ความต้องการของนิสิตชั้นปีที่ 1 วส.เลย
ความต้องการของนิสิตชั้นปีที่ 1 วส.เลยความต้องการของนิสิตชั้นปีที่ 1 วส.เลย
ความต้องการของนิสิตชั้นปีที่ 1 วส.เลย
 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
 
นำเสนอยางน้ำกลัดใต้
นำเสนอยางน้ำกลัดใต้นำเสนอยางน้ำกลัดใต้
นำเสนอยางน้ำกลัดใต้
 
Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์
 
Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์
 
การใช้หลักสูตรแกนกลาง
การใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การใช้หลักสูตรแกนกลาง
 
แนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลาง
แนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลางแนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลาง
แนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลาง
 
โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ (นุ่น)
โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ (นุ่น)โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ (นุ่น)
โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ (นุ่น)
 
Radchaneeporn
RadchaneepornRadchaneeporn
Radchaneeporn
 
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวลงานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
 
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียน
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียนร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียน
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียน
 
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
 

More from Kobwit Piriyawat

P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่Kobwit Piriyawat
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ictP pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ictKobwit Piriyawat
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์Kobwit Piriyawat
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21Kobwit Piriyawat
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้Kobwit Piriyawat
 
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...Kobwit Piriyawat
 
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...Kobwit Piriyawat
 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceKobwit Piriyawat
 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceKobwit Piriyawat
 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)Kobwit Piriyawat
 
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit Piriyawat
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit PiriyawatPartners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit Piriyawat
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit PiriyawatKobwit Piriyawat
 
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawat
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawatLearning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawat
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawatKobwit Piriyawat
 
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่Kobwit Piriyawat
 
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 3
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 3จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 3
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 3Kobwit Piriyawat
 
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 2
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 2จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 2
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 2Kobwit Piriyawat
 
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 1
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 1จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 1
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 1Kobwit Piriyawat
 
ตารางวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเทคโนโลยีชีวภาพ
ตารางวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเทคโนโลยีชีวภาพตารางวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเทคโนโลยีชีวภาพ
ตารางวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเทคโนโลยีชีวภาพKobwit Piriyawat
 
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้แรงบันดาลใจโทรทัศน์ครู ตอนพ่อมดกอบวิทย์
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้แรงบันดาลใจโทรทัศน์ครู ตอนพ่อมดกอบวิทย์แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้แรงบันดาลใจโทรทัศน์ครู ตอนพ่อมดกอบวิทย์
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้แรงบันดาลใจโทรทัศน์ครู ตอนพ่อมดกอบวิทย์Kobwit Piriyawat
 
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 

More from Kobwit Piriyawat (20)

P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ictP pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้
 
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...
 
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...
 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
 
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit Piriyawat
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit PiriyawatPartners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit Piriyawat
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit Piriyawat
 
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawat
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawatLearning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawat
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawat
 
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
 
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 3
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 3จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 3
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 3
 
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 2
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 2จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 2
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 2
 
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 1
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 1จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 1
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 1
 
ตารางวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเทคโนโลยีชีวภาพ
ตารางวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเทคโนโลยีชีวภาพตารางวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเทคโนโลยีชีวภาพ
ตารางวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเทคโนโลยีชีวภาพ
 
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้แรงบันดาลใจโทรทัศน์ครู ตอนพ่อมดกอบวิทย์
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้แรงบันดาลใจโทรทัศน์ครู ตอนพ่อมดกอบวิทย์แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้แรงบันดาลใจโทรทัศน์ครู ตอนพ่อมดกอบวิทย์
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้แรงบันดาลใจโทรทัศน์ครู ตอนพ่อมดกอบวิทย์
 
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 

แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

 • 2. คานา ตามที่ข้าพเจ้า นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ข้าราชการครู ตาแหน่ง ครู คศ.1 กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนนทรีวิทยา ได้ลาศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาเอก ภาคปกติ โดยเข้าเป็นนิสตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศกษา ิ ึ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน นั้น 2555 ในระหว่างที่ข้าพเจ้าเป็นนิสตและศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ิ ได้เข้าร่วม กิจกรรมต่างๆของภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จนได้รับรางวัล ต่างๆมากมาย แฟ้มสะสมงานเล่มนี้ จึงจัดทาขึ้นเพื่อ รวบรวมเกียรติประวัติ ผลงานดีเด่น ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาในโอกาสต่างๆ และเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่น้ี กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ผู้จัดทา
 • 3. สารบัญ แฟ้มสะสมผลงานดีเด่น ของนายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ เล่มนี้ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ประวัติ - ประวัติส่วนตัว - ประวัติการศึกษา - ประวัติการทางานและเข้ารับราชการ ส่วนที่ 2 อุดมการณ์ความเป็นครู ส่วนที่ 3 ผลงานดีเด่นขณะเป็นนิสตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ิ ส่วนที่ 4 ผลงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกสื่อต่างๆ ส่วนที่ 5 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสาขาวิชา ภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 5. ประวัติส่วนตัว ชื่อ นาย กอบวิทย์ นามสกุล พิริยะวัฒน์ ชื่อเล่น บวบ เกิดวันที่ 3 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2528 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  Email address : teacherkobwit @ gmail.com magnegis@hotmail.com Website http://teacherkobwit2010.wordpress.com  ส่วนสูง 176 เซนติเมตร น้าหนัก 78 กิโลกรัม หมู่โลหิต โอ  คติประจาใจ “จะเป็นครูด้วยชีวิต จะมีจิตที่อาสา ยึดคุณธรรมนาปัญญา ร่วมพัฒนาสังคมไทย  วิสัยทัศน์ “มุ่งจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น เน้นคุณธรรม เลิศลา วิทยาศาสตร์ เก่งกาจเทคโนโลยี ด้วยวิธีท่สนุกสนาน บูรณาการในชีวิตประจาวัน” ี ครอบครัว บิดา มารดา นายวัลลภ พิริยะวัฒน์ นางกิตติยา พิริยะวัฒน์ น้องชาย ข้าพเจ้า นายผดุงพล พิริยะวัฒน์ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 • 6. ประวัตการศึกษา ิ ระยะเวลา หลักสูตร เกรด ชื่อและที่ตั้งสถานศึกษา จาก ถึง หรือชั้นใด ถึง ชั้นใด เฉลี่ย 2531 2533 ร.ร.ศรีอนุบาล จ.ปทุมธานี อนุบาลศึกษาปีท่ี 1 - 3 - 2534 2539 ร.ร.ศรีจิตรา จ.ปทุมธานี ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 - 2540 2541 ร.ร.สารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 2 3.28 2542 2542 ร.ร.สายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี มัธยมศึกษาปีท่ี 3 3.42 2543 2545 ร.ร.สายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 3.37 ปริญญาตรี 2546 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 3.66 กรุงเทพมหานคร ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2552 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท 4.00 กรุงเทพมหานคร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์) 2555 ปัจจุบัน ศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชา การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 7.
 • 10. ระดับปริญญาเอก ศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 11. ประวัติการทางานและเข้ารับราชการ ลาดับ ตาแหน่ง/ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลา ที่ หน้าที่ (เดือน/ปี) 1 นิสิตฝึกสอน ร.ร.มัธยมสังคีตวิทยา สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-2 พ.ย. 2549 – กรุงเทพฯ มี.ค. 2550 2 ครูผู้สอน ร.ร. ไผทอุดมศึกษา สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 พ.ค. 2550 3 ครูผู้สอน ร.ร. วนิษา สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1-6 มิ.ย. 2550 4 ครูผู้สอน ร.ร. สารสาสน์วิเทศรังสิต สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 ส.ค. – ต.ค. 2550 5 ครูผู้ช่วย ร.ร. เทศบาล 6 สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 พ.ย. 2550 – นครเชียงราย จ.เชียงราย เม.ย. 2551 6 นักวิชาการ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา กลุ่มมาตรฐานและจรรยาบรรณ พ.ค. 2551 วิชาชีพ 7 ครู ร.ร. นนทรีวิทยา กรุงเทพฯ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-6 มิ.ย. 2551 – สังกัด สพม. เขต 2 ปัจจุบัน
 • 13. ปรัชญาการเป็นครู จะมุ่งมั่น ตั้งใจ ในหน้าที่ เป็นครูดี สร้างศิษย์ดี เป็นแก่นสาร จะเป็นครู ด้วยชีวิต จิตวิญญาณ สร้างสรรค์งาน การศึกษา พัฒนาไทย ให้ผู้เรียน เก่งดี มีความสุข เรียนสนุก ได้ความรู้ นาไปใช้ จะเป็นครู ด้วยอุดมการณ์ ด้วยจิตใจ พัฒนา เยาวชนไทย ทั่วธานี และนี่คือ ปรัชญา การเป็นครู สถิตอยู่ ในใจ เป็นศักดิ์ศรี ด้วยความรู้ ความสามารถ ด้วยความดี จะเป็นครู ตราบชีวี มลายเอย.
 • 14. วิสัยทัศน์ เป็นคนดี สร้างคนดี มีความรู้ เป็นคุณครู สร้างสรรค์ การศึกษา มุ่งมั่น ตั้งใจ ตามปรัชญา พัฒนา ผู้เรียน เพียรทาดี เป็นแบบอย่าง ที่ดี แก่ผองศิษย์ คุณธรรม นาชีวิต เป็นสักขี ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ด้วยชีวี สร้างศักดิ์ศรี วิชาชีพครู ให้เกียงไกร ยึดแนวทาง พ.ร.บ. การศึกษาฯ น้อมนามา เป็นแนวทาง อันสดใส แก้ปัญหา พัฒนางาน ด้วยวิจัย ร่วมขับเคลื่อน การศึกษาไทย ก้าวไกลเอย
 • 15. ความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการปฏิบัติราชการ จะมุ่งมั่น ปฏิบัติ ราชการ จะตั้งใจ ทางาน ตามมอบหมาย จะสั่งสอน ผองศิษย์ ทั้งหญิงชาย เป็นครูดี มิเสื่อมคลาย อุดมการณ์ พร่าสอนศิษย์ ด้วยศรัทธา ด้วยความรัก ด้วยตระหนัก ความสาคัญ อันกล้าหาญ มุ่งมั่น ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ให้ได้ตาม มาตรฐาน ตามตั้งใจ จะทุ่มเท ความสามารถ และกาลัง เป็นพลัง ความหวัง อันยิ่งใหญ่ เสียสละ แรงกาย และแรงใจ รับราชการ รับใช้ แผ่นดินเอย.
 • 17. ผลงานดีเด่นขณะเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นับตั้งแต่เข้าเป็นนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555 ข้าพเจ้าได้ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดและแข่งขัน โดยได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้ ลาดับที่ ผลงานและรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 1 ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูสอนดี” ระดับประเทศ สานักงานส่งเสริมสังคมแห่ง การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 2 เสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมการพิจารณาในการคัดสรร สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ผลงานวิจัย เพื่อนาเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุ สภา ครังที่ 7 โดยได้รับรางวัลผลงานวิจัย “ดีเด่น” ระดับ ภูมิภาค และ รางวัลผลงานวิจัย “ดี” ระดับประเทศ เข้ารับโล่ และเกียรติบัตร จาก ดร.ดิเรก พรสีมา และนาเสนอ ผลงานวิจัยด้วยวาจาในการประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจาปี 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 12 กันยายน 2555 3 เข้ารับเฝ้าทูลละอองพระบาท และรับพระราชทานถ้วยรางวัล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ พระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากัด ร่วมกับ สานักงาน ไทย) รางวัลครูผู้ชนะเลิศการแข่งขันการนาเสนอผลงานวิชาการ Partners คณะกรรมการการศึกษา in Learning Thailand Forum 2012 ณ ศาลาดุสิดาลัย ขันพื้นฐาน ้ สวนจิตรลดา ในวันที่ กันยายน2555 17 4 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการนาเสนอผลงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ ระดับโลก ในงาน Microsoft Partner in Learning Global Forum ไทย) จากัด ร่วมกับ สานักงาน 2012 ณ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ คณะกรรมการการศึกษา 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555 ขันพื้นฐาน ้
 • 18. ลาดับที่ ผลงานและรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 5 ได้รับการคัดเลือกจาก สถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและ สถาบันวิทยาศาสตร์ สานัก มาตรฐานการศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษา วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขันพื้นฐาน เป็นตัวแทนครูไทย เข้าร่วมโครงการสัมมนาการ ้ สานักงานคณะกรรมการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ การศึกษาขันพื้นฐาน ร่วมกับ ้ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียน State University of NewYork การสอน Science, Technology, Engineering and at Cortland Mathematics ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ แคนาดา 6 ได้รับการตอบรับ นาเสนอด้วยวาจาในงาน ให้ International สถาบันส่งเสริมการสอน Science, Mathematics and Technology Education วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Conference 2013 และการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 โดยได้เป็นผู้เสนอผลงาน วิชาการด้วยวาจา ในหัวข้อ"เรียนรู้ด้วย ICT เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ" วันที่ 21 มกราคม 2556 7 งานวิจัย เรื่องExploring Lower Secondary Science Teacher’s ศูนย์วทยาศาสตร์ศึกษา ิ Technological Pedagogy Content Knowledge ได้รับการตอบรับให้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นาเสนอด้วยวาจาในงาน International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2013) ณ Jomtien Palm Beach Hotel Pattaya ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2556
 • 19. ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูสอนดี” ระดับประเทศ จาก สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เกียรติบัตรที่ได้รับ
 • 20. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับภูมิภาค และรางวัลผลงานวิจัยดีระดับประเทศ จาก สานักงานเลขาธิการคุรุสภา เสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมการพิจารณาในการคัดสรรผลงานวิจัย เพื่อนาเสนอในการประชุมทาง วิชาการของ คุรุสภา ครังที่ 7 โดยได้รับรางวัลผลงานวิจัย “ดีเด่น ” ระดับภูมิภาค และ รางวัล ผลงานวิจัย “ดี” ระดับประเทศ เข้ารับโล่และเกียรติบัตร จาก ดร .ดิเรก พรสีมา และนาเสนอ ผลงานวิจัยด้วยวาจาในการประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจาปี 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 12 กันยายน 2555
 • 21. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับภูมิภาคและรางวัลผลงานวิจัยดีระดับประเทศ จาก สานักงานเลขาธิการคุรุสภา รับเกียรติบัตรจาก ท่าน ดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา ถ่ายภาพกับเกียรติบัตรและโล่รางวัลที่ได้รับเป็นที่ระลึก
 • 22. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับภูมิภาคและรางวัลผลงานวิจัยดีระดับประเทศ จาก สานักงานเลขาธิการคุรุสภา นาเสนอผลการวิจัยภาคบรรยาย ให้กับคณะครูและนักวิชาการที่สนใจ คุณครูและนักวิชาการ สนใจเข้ารับฟังการนาเสนอผลงานวิจัยจานวนมาก
 • 23. รางวัลครูผู้นานวัตกรรมการเรียนการสอน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ Thailand Innovative teachers Leadership Awards 2012 โดยได้รับเกียรติบัตร เงินสนับสนุนการทาผลงาน 10,000 บาท รับรางวัลครูผู้นานวัตกรรมการเรียนการสอน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ Thailand Innovative teachers Leadership Awards 2012 โดยได้รับเกียรติบัตร เงินสนับสนุนการทาผลงาน 10,000 บาท จาก ดร.ปัญญา แก้วกียูร ภาพบรรยากาศขณะนาเสนอผลงานวิชาการต่อคณะกรรมการฯ
 • 24. เข้ารับเฝ้าทูลละอองพระบาท และรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลครูผู้ชนะเลิศการแข่งขันการนาเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2012 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันที่ 17 กันยายน2555
 • 25. ได้รับรางวัล Country Winner ในการนาเสนอผลงานระดับเอเชีย&แปซิฟิก ในงาน Microsoft Partner in Learning Asia&Pacific Forum 2012 ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับรางวัล Country Winner เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการ นาเสนอผลงานวิชาการระดับโลก ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ภาพบรรยากาศขณะนาเสนอผลงานวิชาการต่อคณะกรรมการฯ
 • 26. เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการนาเสนอผลงานระดับโลก ในงาน Microsoft Partner in Learning Global Forum 2012 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน –2 ธันวาคม 2555 ภาพบรรยากาศขณะนาเสนอผลงานวิชาการ ต่อคณะกรรมการฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับเพื่อนครู ตลอดจนนักการศึกษาที่สนใจ จากประเทศต่างๆทั่วโลก
 • 28. ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนครูไทย เข้าร่วมโครงการ สัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ แคนาดา
 • 30. ได้รับการตอบรับให้นาเสนอด้วยวาจาในงาน International Science, Mathematics and Technology Education Conference 2013 และการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 โดยได้เป็นผู้เสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ในหัวข้อ"เรียนรู้ด้วย ICT เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ" วันที่ 21 มกราคม 2556
 • 32. งานวิจัย เรื่องExploring Lower Secondary Science Teacher’s Technological Pedagogy Content Knowledge ได้รับการตอบรับให้นาเสนอด้วยวาจาใน งาน International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2013) ณ Jomtien Palm Beach Hotel Pattaya ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2556
 • 37. หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555 หน้า 23
 • 38. วารสารปลูก ฉบับเดือน ตุลาคม 2555 คอลัมน์ ปิดทองหลังพระ หน้า 13 หน้า 23
 • 39. วารสารปลูก ฉบับเดือนธันวาคม 2555 คอลัมน์ ครูพันธุ์ใหม่ หน้า 13 หน้า 23
 • 40. 17 กันยายน 2555 ออกข่าวพระราชสานัก เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน์
 • 41. 12 ธันวาคม 2555 ได้รับเชิญเข้าร่วมสนทนาในรายการ คม ชัด ลึก ตอน อ่อนวิทย์...คณิต...ผิดที่ใคร ? (2)
 • 42. 14 ธันวาคม 2555 ได้รับเชิญสัมภาษณ์ในรายการสด Thailand Onlyที่นี่ที่เดียว ทางสถานีโทรทัศน์ Spring News ในหัวข้อเกี่ยวกับ การใช้ Social Media ในการจัดการ เรียนรู้
 • 43. 12 ธันวาคม 2555 ได้รับเชิญถ่ายทาสกู๊ปข่าวการศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11 ออกอากาศในช่วงข่าวภาคค่า วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 ในหัวข้อเกี่ยวกับ การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้
 • 44. วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 สัมภาษณ์ออกอากาศในรายการ Asia Connect ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง 3 ในโครงการ Inspiring Science-Comprehensive ี support for contemporary development in Science education workshop
 • 46. 7 กรกฎาคม 2555 เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ สาหรับนิสตระดับบัณฑิตศึกษา ิ สาขาวิทยาศาสตร์ศกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ึ
 • 47. 1 กันยายน 2555 ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของครูในศตวรรษที่21 ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ให้กับครูวิทยาศาสตร์ สังกัด สพป.ตราด พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี และเพื่อนนิสต ิ ปริญญาเอก PhD Science Education มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของการเรียนรายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิธสอนในวิทยาศาสตร์ศกษา ี ึ
 • 48. 10 พฤศจิกายน 2555 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ The role of models,mental models and analogies in science teaching โดย Richard K. Coll จาก University of Waikato, Hamilton New Zealand จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์ศกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ึ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 49. 15 กันยายน 2555 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ สอนวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาสัมมนา ของ ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี ให้กับนิสต ิ ปริญญาโทชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ศกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ึ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 50. 5 กุมภาพันธ์ 2556 เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย คณาจารย์จาก ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา และ Prof. Dr. Sufen Chen จาก National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) ในหัวข้อ E-Learning in Taiwan Exploring Innovative Approches for Science Learning
 • 51. 7 มีนาคม 2556 เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง“Academic Publishing in Education Research” โดย Mr. Harmen van Paradijs, Editorial Director Human Sciences, Business & Economics, Mathematics และ Mr. Lawrence Lui, Associate Editor Education, South-East and East Asia จากสานักพิมพ์ Springer ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ คณะศึกษาศาสตร์
 • 52. 7 มีนาคม 2556 จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ตามโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ของ สาขาวิทยาศาสตร์ศกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ึ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับน้องๆชั้น ป.5 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กทม. โดย นิสตปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ศกษาชั้นปีท1 และ 2 ิ ึ ี่ ภายใต้การควบคุมของ ผศ.ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง
 • 53. เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จัดโดย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอนโดย ผศ.ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ