Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science

192,954 views

Published on

 • ขอบคุณค่ะ Inspiring science ช่วยคุณครูได้มาก
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ขอบคุณครับที่เป้นเเบบอย่างดีๆๆให้
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • inspiring science ช่วยคุณครูได้มาก คุ้มค่าจริงๆครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • การรายงานผลการนำโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพือสร้ างแรงบันดาลใจ ่ ในการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 (inspiring science) ไปใช้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ต้องรายงานทาง สพป. ไม่ทราบว่ามีรูปแบบการรายงานหรือไม่คะ กรุณาแนะนำวิธีการรายงานด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science

 1. 1. ปรับการเรียน เปลียนการสอน… ่ด้ วยการสร้ างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ โดย กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 2. 2. การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ การจัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ บริบทเป็ นฐาน (Context-เป็ นฐาน (Inquiry-based based teaching andteaching and learning) learning) ทฤษฎีการสร้ างองค์ ความรู้ วัฎจักรการเรียนรู้ แบบ 5 E ด้วยตนเอง ของ สสวท. การสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ การสื บเสาะหาความรู้ ภาษาอังกฤษ ทางวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนที่เน้ นสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง ผู้เรียนเป็ นสาคัญการศึกษาขั้นพืนฐาน พ.ศ. 2551 ้ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
 3. 3. เริ่มต้ นกับสบายๆ
 4. 4. สอนไม่ ภาระ ผลสั มฤทธิ์ ขาดเจตคติ ตรงเอก งานมาก ต่า ทีดี ่สอนไม่ ขาด ไม่ สนใจ เชื่อมโยงทันเวลา แนวทาง เรียน ไม่ ได้ ครู นักเรียน ปัญหา
 5. 5. example
 6. 6. ขยายผลให้ กบโรงเรียนในเขตพืนทีทรับผิดชอบ อย่ างน้ อย เขตพืนทีละ 10 โรงเรียน ั ้ ่ ี่ ้ ่ ขยายผลและสร้ างเครือข่ ายในโรงเรียนต่ อไป
 7. 7. ครู ผู้สอนนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพือสร้ างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ่ ระดับ ม.1-3 (inspiring science) ไปใช้
 8. 8. นาไปใช้ โดยยึดแนวคิด 3 A + I Adopt = เลียนแบบ นาไปใช้ได้เลย Adapt = นาไปปรับใช้ Apply = ประยุกต์ใช้ Invent = สร้างนวัตกรรมใหม่
 9. 9. วิธีการนาไปใช้- ดาวน์ โหลดจากเว็บไซต์ www.inspiringscience.obec.go.th(สามารถใช้ งานได้ ในเดือน มิถุนายน)- ใช้ ข้อมูลจากไฟล์ ที่มีอยู่ในแผ่ นซีดี(ใน Packgage ที่ 1 มีตวอย่ าง 3 หน่ วยการเรียนรู้ ) ั
 10. 10. ในแผ่ นซีดี ประกอบด้ วยประกอบด้ วย 4 โฟลเดอร์ แต่ ละหน่ วยการเรียนรู้ ประกอบด้ วยโฟลเดอร์ เนือหา 2 ภาษา ้ หน่ วยการเรียนรู้ ในแต่ ละโฟลเดอร์ จะประกอบด้ วย Episode ย่ อยในหน่ วยการเรียนรู้น้ัน
 11. 11. ในแต่ ละโฟลเดอร์ ของ Episode จะประกอบด้ วย ไฟล์ต่างๆ ดังนี้ Powerpoint ประกอบการสอน Student Sheet ใบกิจกรรม Teacher Guide คู่มือครู ราย Episode Unit Guide คู่มือครู รายหน่ วยการเรียนรู้
 12. 12. คาถามทีพบบ่ อย ่1. ทีโรงเรียนได้ จัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ไว้ แล้ว จะต้ องกลับไปปรับเปลียนใหม่ ่ให้ สอดคล้องกับหน่ วยการเรียนรู้ ททางโครงการทยอยพัฒนาออกมา ี่หรือไม่ ตอบ สามารถนาหลักสูตร inspiring Science ไปใช้ ได้ โดยไม่ ต้องปรับเปลียนหลักสูตรสถานศึกษาใหม่ โดยครูผ้ สอนอาจ ่ ูพิจารณานาหน่ วยการเรียนร้ ูของ inspiring Science ทีพฒนาเสร็จแล้ ว ่ ัและตรงกับเนื้อหาทีจะสอนในแต่ ละภาคเรียนไปใช้ ได้ ทนทีตามความ ่ ัเหมาะสม
 13. 13. คาถามทีพบบ่ อย ่2. ถ้ าใช้ หลักสู ตร inspiring Science สอนแล้ว จะมันใจได้ หรือไม่ ว่า ่สอนครบตามตัวชี้วด ั ตอบ หลักสูตร inspiring Science ออกแบบและพัฒนา โดยยึดตามมาตรฐานการเรียนร้ ูและตัวชี้วด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ัขั้ น พื้น ฐาน พ.ศ. 2551 ดั ง นั้ น จึ ง มั่ น ใจได้ ว่ า ครบตามตั ว ชี้ วั ดแต่ ในกรณี บ างหน่ วยการเรี ย นร้ ู ที่ ดู จ ากชื่ อ เรื่ อ งแล้ วเหมื อ นว่ ามีบางตัวชี้ วัดหายไป ตัวชี้วัดนั้นอาจไปปรากฏในหน่ วยการเรี ยนร้ ู อื่นที่อย่ ูระหว่ างการพัฒนา เพราะ หลักสูตร inspiring Science ไม่ ได้แบ่ งเป็ นบทเรียนเหมือนตามหนังสือเรียนทัวไป ่
 14. 14. คาถามทีพบบ่ อย ่3. จะเริ่มต้ นในการนา Inspiring Science ไปใช้ สอนอย่ างไร ยังต้ องใช้หนังสื อเรียนสอนอยู่หรือไม่ ตอบ ครูผ้ ูสอน สามารถนาหลักสูตร inspiring Science ไปใช้ในการจัดการเรี ยนร้ ู ได้ หลายรูปแบบ โดยอาจนาทั้งการดาเนิ นเรื่ องเนื้ อ หา สื่ อ ใบงานและกิจ กรรมทั้ ง หมดไปใช้ หรื อ อาจเลื อ กเพีย งบางส่ วนไปเพิมเติมในการจัดการเรี ยนร้ ู ให้ มีความน่ าสนใจเพิมขึ้น ซึ่ง ่ ่ครู ผ้ ู ส อนสามารถใช้ หนั ง สื อ เรี ย น ในการเรี ย นการสอนแบบปกติเพือเน้ นเนื้อหา องค์ ความร้ ู ควบค่ ูกบการสอนแบบ inspiring Science ่ ัเพื่ อ สร้ างความน่ าสนใจในการเรี ยน และช่ วยพั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กได้ ็
 15. 15. คาถามทีพบบ่ อย ่4. หน่ วยการเรียนรู้ ของโครงการที่พฒนาเสร็จแล้ ว จาเป็ นหรือไม่ ต้อง ัเริ่มใช้ กบนักเรียนตามลาดับ ตั้งแต่ ระดับ ม.1 จนจบถึง ม.3 ั ตอบ ครูผ้ สอนสามารถนาหลักสูตร inspiring Science ไปใช้ ูจัดการเรี ยนการสอนได้ อย่ างอิสระ โดยไม่ ต้องเรี ยงตามลาดับหน่ วยการเรี ยนร้ ู ที่ทางโครงการทยอยพัฒนาขึ้น ซึ่ งถ้ าหน่ วยการเรี ยนร้ ู ใดของหลักสูตร inspiring Science ตรงกับเนื้อหาที่ครูจะสอนในแต่ ละภาคเรียน แต่ ละระดับชั้น ก็สามารถนามาใช้ ได้ ทนที ั
 16. 16. STEP 5 ส่ ู กจกรรมในห้ องเรี ยน ิครู ผู้สอนนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพือสร้ างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ่ระดับ ม.1-3 (inspiring science) ไปใช้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
 17. 17. มาทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Inspiring Science ในหน่ วยการเรียนรู้ เรื่อง คนล่ าฝน (Rain Maker) กันดีกว่ า ! Unit Guide Teacher Guide Click
 18. 18. เป็ นผู้กากับการแสดง เป็ นผู้ประเมิน เป็ นโค้ ช Director assessor Coach เป็ นนักแสดง เป็ นผู้อานวย เป็ นผู้ฝึก Actor Facillitator Trainer
 19. 19. ครู ผู้สอนนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพือสร้ างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ่ ระดับ ม.1-3 (inspiring science) ไปปรับเปลียนประยุกต์ ใช้ ่ให้ เหมาะสมกับความพร้ อมและบริบทของคุณครู และนักเรียน
 20. 20. บางครั้งครูทาสื่อประกอบการเรียนรู้เพิมเติม โดยสอดคล้องกับ ่ ในใบกิจกรรมที่ออกแบบไว้ เพือช่ วยให้ กจกรรมในห้ องเรียน ่ ิ รวดเร็วขึน เป็ นไปอย่ างสนุกสนาน และให้ นักเรียนมีส่วนร่ วม ้
 21. 21. คาถามทีพบบ่ อย ่กิจกรรมบางกิจกรรมยาก ไม่ สามารถหาวัสดุอปกรณ์ ได้ จะทาอย่างไร ุ ตอบ หลักสูตร inspiring Science เป็ นแนวทางหนึ่งสาหรับครูทีจะช่ วยให้ การจัดการเรียนการสอนมีความน่ าสนใจ สนกสนาน และ ่ ุเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนมีส่วนร่ วม ซึ่งครูผ้ สอนสามารถนาแนวทางนี้ไป ูปรับใช้ ให้ เข้ ากับบริบทของครู นักเรียน และโรงเรี ยน โดยปรับเปลียน ่หรือเพิมเติมกิจกรรม ได้ ตามความเหมาะสม ไม่ จาเป็ นต้ องยึดตามสิ่ง ่ทีกาหนดไว้ ทุกประการ ่
 22. 22. คาถามทีพบบ่ อย ่ถ้ าโรงเรียนทีไม่ มเี ครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ จะทาอย่ างไร ่ ตอบ ครูผ้ สอน สามารถปรั บเปลี่ยนรูปแบบของการนาเสนอ ูบนภาพนิ่งโดยใช้ เครื่ องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ มาเป็ นการที่ครูผ้ ูสอนแสดงบทบาทเป็ นตัวละครเอง หรื อนัดแนะให้ นักเรี ยน คนหนึ่งแสดงบทบาทเป็ นตั ว ละครก็ เ ป็ นได้ ส่ วนการน าเสนอความร้ ู โดยใช้คลิปวีดิโอ อาจปรั บเปลี่ยนเป็ นการที่ครูเป็ นผ้ ูอธิบาย หรื อให้ นักเรี ยนศึ กษาจากใบความร้ ู ซึ่ งก็จะช่ วยให้ การเรี ยนการสอนแบบ inspiringScience สามารถดาเนินต่ อไปได้
 23. 23. STEP 7 วิจยและรายงานผล ั ศึกษานิเทศก์ และครู ผู้สอน รายงานผลการนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพือสร้ างแรงบันดาลใจ ่ ในการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 (inspiring science) ไปใช้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
 24. 24. รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่ อ สถาบันวิทยาศาสตร์ สวก. สพฐ.Kruwit.institute@gmail.com

×