แผนการพัฒนาตนเอง นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ปีการศึกษา 2553

26,116 views

Published on

4 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
26,116
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
687
Comments
4
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการพัฒนาตนเอง นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ปีการศึกษา 2553

 1. 1. แผนการพัฒนาตนเอง Individual Development Plan (ID Plan) ประจาปีการศึกษา 2553 ของ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนนทรีวิทยา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. แผนการพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) ส่ วนที่ 1 รายละเอียดการพัฒนาตนเอง อันดับ ระยะเวลาในการ การขอรับ ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา ความสาคัญ วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา พัฒนา งบประมาณ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ เริ่ มต้น สิ้นสุด สนับสนุนจาก หน่ วยงาน สมรรถนะหลัก - จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้น - ผูเ้ รี ยนให้สนใจ ตั้งใจ มีความ 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 16 พ.ค. 31มี.ค. โรงเรี ยน กระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู้ มี 1.1 ความสามารถในการวางแผนการ 4 - จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้น 2553 2554 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน ปฏิบติงาน ั ให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบติจริ ง ั มีทกษะในการปฏิบติกิจกรรม ั ั 1.2 ความสามารถในการปฏิบติงาน ั - จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 1.3 ผลการปฏิบติงาน ั สื่อ นวัตกรรมที่น่าสนใจทั้ง ทางเทคโนโลยีและแหล่ง เรี ยนรู้ 2 การบริการที่ดี 9 ได้ให้บริ การทางวิชาการแก่ครู ตลอดปี ตลอดปี เกิดผลดีต่อเพื่อนร่ วมงานใน และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง การศึกษา การศึกษา โรงเรี ยน โรงเรี ยนและต่างโรงเรี ยน เพื่อ ในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน นามาพัฒนาการเรี ยนการสอน เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ผลงาน วิชาการ
 3. 3. อันดับ ระยะเวลาในการ การขอรับ ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา ความสาคัญ วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา พัฒนา งบประมาณ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ เริ่ มต้น สิ้นสุด สนับสนุนจาก หน่ วยงาน 3 การพัฒนาตนเอง - เข้ารับการอบรม สัมมนาที่ ตลอดปี ตลอดปี ตนเองเป็ นผูมีคุณภาพ ได้รับ ้ 3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง 5 หน่วยงานต้นสังกัด การศึกษา การศึกษา โรงเรี ยน การพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ ึน 3.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อ หน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น ส่งผลและเกิดประโยชน์ต่อ การสื่อสาร - ศึกษาดูงานโรงเรี ยนต้นแบบ ผูเ้ รี ยน โรงเรี ยน 3.3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ บุคลากรต้นแบบเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อการแสวงหาความรู้ - แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบ ั 3.4 ความสามารถในการติดตามความ บุคลากรในโรงเรี ยน เคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ - ศึกษาเอกสาร ผลงานทาง 3.5 ความสามารถในการประมวลความรู้ วิชาการจากตารา วารสาร และการนาความรู้ไปใช้ -สืบค้นความรู้ทางอินเตอร์เนต 4 การทางานเป็ นทีม 7 - ร่ วมกิจกรรมที่เน้นการ ตลอดปี ตลอดปี เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 4.1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการ ทางานเป็ นทีม การศึกษา การศึกษา โรงเรี ยน ส่งผลให้การดาเนินงานต่างๆ ปฏิบติงานเป็ นทีม ั - ยอมรับฟังความคิดเห็นของ บรรลุผลสาเร็ จตลอดจนการมี 4.2 ความสามารถในการปฏิบติงาน ั เพื่อนร่ วมงาน โดยรู้จกการั ความสุขในการปฏิบติงาน ั ร่ วมกัน เป็ นผูให้และผูรับที่ดี ้ ้ - มีความสามัคคีในหมู่คณะ
 4. 4. อันดับ ระยะเวลาในการ การขอรับ ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา ความสาคัญ วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา พัฒนา งบประมาณ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ เริ่ มต้น สิ้นสุด สนับสนุนจาก หน่ วยงาน สมรรถนะประจาสายงาน - เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษา ตลอดปี ตลอดปี ตนเองมีความสามารถในการจัด 4 การจัดการเรียนรู้ 1 ดูงาน ศึกษาเ อกสารเกี่ยวกับ การศึกษา การศึกษา โรงเรี ยน กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยมีความรู้ 4.1 ความสามารถในการสร้างและพัฒนา หลักสูตร การออก แบบการ เรื่ องการเขียนแผนการจัด หลักสูตร เรี ยนรู้ การเขียนแผนการจัด ประสบการณ์ การวัดผล 4.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน ประสบการณ์ การวัดผล ประเมินผล ตลอดจนการผลิต 4.3 ความสามารถในการจัดกระบวนการ ประเมินผลเพื่อพัฒนาตนเอง สื่อ การใช้สื่อ ประเภท ICT เรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ - เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมให้กบ ั 4.4 ความสามารถในการใช้และพัฒนา ผลิตสื่อ การใช้สื่อประเภทICT ผูเ้ รี ยนอย่างสูงสุด นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หน่วยงานจัดขึ้นทุกๆครั้ง เพื่อจัดการเรี ยนรู้ 4.5 ความสามารถในการวัดและ ประเมินผลการเรี ยนรู้
 5. 5. อันดับ ระยะเวลาในการ การขอรับ ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา ความสาคัญ วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา พัฒนา งบประมาณ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ เริ่ มต้น สิ้นสุด สนับสนุนจาก หน่ วยงาน 5 การพัฒนาผู้เรียน 2 - จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม ปลูกฝังคุณ ตลอดปี ตลอดปี - ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและ 5.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ ธรรม จริ ยธรรมที่ดีงามให้กบผูเ้ รี ยนการศึกษา การศึกษา ั โรงเรี ยน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี ผูเ้ รี ยน อยู่เสมอโดยการอบรมหน้าเสาธง ทักษะชีวิต เป็ นที่ยอมรับของ 5.2 การส่งเสริ มกิจกรรมความคิด กิจกรรมโฮมรู ม กิจกรรมสุ ดสัปดาห์ สังคม วิเคราะห์ผเู้ รี ยน การเล่านิทานส่ งเสริ มคุณธรรม 5.3 การส่งเสริ มทักษะและกระบวนการ - ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนตามความถนัด ความส่ ามารถแต่ละบุคคล 6 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 - จัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้ ตลอดปี ตลอดปี ห้องเรี ยนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ การศึกษา การศึกษา โรงเรี ยน การเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนมีความสุขใน - จัดมุมประสบการณ์ต่างๆ การเรี ยนรู้ ครู มีขอมูลต่างๆ ้ เพื่อให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นปัจจุบนที่สามารถเป็ น ั - จัดป้ ายนิเทศเพื่อเป็ นข้อมูล แบบอย่างได้ ข่าวสารสาหรับการเรี ยนรู ้ - จัดทาเอกสารงานธุ รการในชั้น เรี ยนให้เป็ นปั จจุบน ั -จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ ผูเ้ รี ยนและนาข้อมูลไปใช้ในการ พัฒนาผูเ้ รี ยน
 6. 6. อันดับ ระยะเวลาในการ การขอรับ ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา ความสาคัญ วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา พัฒนา งบประมาณ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ เริ่ มต้น สิ้นสุด สนับสนุนจาก หน่ วยงาน 7 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยใน ั - เข้ารับการอบรม พัฒนาการ ตลอดปี ตลอดปี - ครู มีความรู้ความสามารถใน ชั้นเรียน 6 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ จัดทา การศึกษา การศึกษา โรงเรี ยน การเขียนผลงานทางวิชาการ 7.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ สื่อการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนา และวิจยในชั้นเรี ยนแบบง่ายได้ ั 7.2 ความสามารถในการสังเคราะห์ คุณภาพของครู และผูเ้ รี ยน - ผูเ้ รี ยนได้รับการแก้ปัญหาที่ถก ู 7.3 ความสามารถในการเขียนเอกสารทาง - ศึกษาเอกสาร ตาราในการ วิธีโดยครู ทาการวิจยในชั้นเรี ยน ั วิชาการ จัดทาเอกสารทางวิชาการ - ครู มีการทาวิจยในชั้นเรี ยน ั 7.4 ความสามารถในการวิจย ั - ศึกษาผลงานตัวอย่างในการ อย่างต่อเนื่อง ทาผลงานทางวิชาการ - ดาเนินการวิจยในชั้นเรี ยน ั เพื่อแก้ปัญหาตลอดจนพัฒนา ผูเ้ รี ยน
 7. 7. อันดับ ระยะเวลาในการ การขอรับ ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา ความสาคัญ วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา พัฒนา งบประมาณ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ เริ่ มต้น สิ้นสุด สนับสนุนจาก หน่ วยงาน 8 การสร้ างความร่ วมมือกับชุมชน - ดาเนินการประชุมผูปกครอง ตลอดปี ตลอดปี ้ - ชุมชนให้ความร่ วมมือใน 8.1 ความสามารถในการนาชุมชนมามี 10 /กรรมการสถานศึกษาเพื่อ การศึกษา การศึกษา โรงเรี ยน กิจกรรมต่างๆที่สถานศึกษาจัด ส่วนร่ วมในกิจกรรมของสถานศึกษา ชี้แจงนโยบาย แนวทางการจัด ขึ้นอย่างเต็มใจ 8.2 ความสามารถในการเข้าร่ วมกิจกรรม กิจกรรมของสถานศึกษา - ชุมชนมีความพึงพอใจใน ของชุมชน - ขอความร่ วมมือจากชุมชน กิจกรรมที่ผเู้ รี ยน และ บางโอกาส สถานศึกษาจัดขึ้น - เข้าร่ วมกิจกรรมของชุมชน ทุกๆครั้งทั้งงานประเพณี และ กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
 8. 8. อันดับ ระยะเวลาในการ การขอรับ ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา ความสาคัญ วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา พัฒนา งบประมาณ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ เริ่ มต้น สิ้นสุด สนับสนุนจาก หน่ วยงาน 9 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ - เข้ารับการอบรมพัฒนาด้าน ตลอดปี ตลอดปี ตนเองเป็ นผูที่มีคุณธรรม ้ จรรยาบรรณวิชาชีพ 8 คุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้อย การศึกษา การศึกษา โรงเรี ยน จริ ยธรรม มีวินย มีความ ั 9.1 การมีวินย ั ปี ละ 1 ครั้ง รับผิดชอบ มีความก้าวหน้าใน 9.2 การประพฤติปฏิบติตนเป็ นแบบอย่าง ั - ประพฤติปฏิบติตนในการ ั วิชาชีพที่สูงยิงๆขึ้น ่ ที่ดี ดารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา 9.3 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง 9.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ - ประพฤติปฏิบติตนใน ั 9.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ วิชาชีพโดยรักและศรัทธาใน วิชาชีพของตนเอง โดยมีวินยั ในตนเอง
 9. 9. ส่ วนที่ 2 ตารางสรุปแผนพัฒนาตนเอง ระยะเวลาในการ การขอรับ ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา พัฒนา งบประมาณ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ เริ่ มต้น สิ้นสุด สนับสนุนจาก หน่ วยงาน 1 การจัดการเรี ยนรู้ - เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตลอดปี ตลอดปี ตนเองมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการ ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร การ การศึกษา การศึกษา โรงเรี ยน เรี ยนรู้ โดยมีความรู้เรื่ องการเขียนแผนการจัด ออกแบบการเรี ยนรู้ การเขียนแผนการจัด ประสบการณ์ การวัดผลประเมินผล ตลอดจน ประสบการณ์ การวัดผลประเมินผลเพื่อ การผลิตสื่อ การใช้สื่อ ประเภท ICT ส่งผลต่อ พัฒนาตนเอง การจัดกิจกรรมให้กบผูเ้ รี ยนอย่างสูงสุด ั - เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อ การ ใช้สื่อประเภท ICT ที่หน่วยงานจัดขึ้น ทุกๆครั้ง 2 การพัฒนาผูเ้ รี ยน - จัดกิจกรรมส่งเสริ ม ปลูกฝังคุณธรรม ตลอดปี ตลอดปี ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและคุณลักษณะที่ จริ ยธรรมที่ดีงามให้กบผูเ้ รี ยนอยูเ่ สมอโดย ั การศึกษา การศึกษา โรงเรี ยน พึงประสงค์ มีทกษะชีวิต เป็ นที่ยอมรับของ ั การอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรู ม สังคม กิจกรรมสุดสัปดาห์การเล่านิทานส่งเสริ ม คุณธรรม - ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนตามความถนัด ความสามารถ
 10. 10. ระยะเวลาในการ การขอรับ ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา พัฒนา งบประมาณ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ สนับสนุนจาก หน่ วยงาน 3 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน -จัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้เอื้อต่อการ ตลอดปี การศึกษา โรงเรี ยน ห้องเรี ยนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ เรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนมีความสุขในการเรี ยนรู้ ครู มีขอมูล ้ -จัดมุมประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็ น ต่างๆอย่างเป็ นปัจจุบนที่สามารถเป็ น ั แหล่งเรี ยนรู้ แบบอย่างได้ -จัดป้ ายนิเทศเพื่อเป็ นข้อมูล ข่าวสาร สาหรับการเรี ยนรู้ -จัดทาเอกสารงานธุรการในชั้นเรี ยนให้ เป็ นปัจจุบนั -จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนและนา ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
 11. 11. ระยะเวลาในการ การขอรับ ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา พัฒนา งบประมาณ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ เริ่ มต้น สิ้นสุด สนับสนุนจาก หน่ วยงาน 4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ -จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น - ผูเ้ รี ยนให้สนใจ ตั้งใจ มีความกระตือรื อร้น สาคัญ 16 พ.ค. 31มี.ค. โรงเรี ยน ที่จะเรี ยนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน - จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้นให้ผเู้ รี ยนได้ 2553 2554 มีทกษะในการปฏิบติกิจกรรมตามศักยภาพ ั ั ปฏิบติจริ ง ั ของแต่ละบุคคล - จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรมที่น่าสนใจทั้งทางเทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู้ 5 การพัฒนาตนเอง - เข้ารับการอบรม สัมมนาที่หน่วยงานต้น ตลอดปี ตลอดปี ตนเองเป็ นผูมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาไปใน ้ สังกัด หน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น การศึกษา การศึกษา โรงเรี ยน ทิศทางที่ดีข้ ึนส่งผลและเกิดประโยชน์ต่อ - ศึกษาดูงานโรงเรี ยนต้นแบบ บุคลากร ผูเ้ รี ยน โรงเรี ยน ต้นแบบเพื่อนามาพัฒนาตนเอง -แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบบุคลากรในโรงเรี ยน ั -ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจาก ตารา วารสาร - สืบค้นความรู้ทางอินเตอร์เนต
 12. 12. ระยะเวลาในการ การขอรับ ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา พัฒนา งบประมาณ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ เริ่ มต้น สิ้นสุด สนับสนุนจาก หน่ วยงาน 6 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการ - เข้ารับการอบรม พัฒนาการจัดกิจกรรม ตลอดปี ตลอดปี - ครู มีความรู้ความสามารถในการเขียนผลงาน วิจยในชั้นเรี ยน ั การเรี ยนรู้ จัดทาสื่อการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนา การศึกษา การศึกษา โรงเรี ยน ทางวิชาการและวิจยในชั้นเรี ยนแบบง่ายได้ ั คุณภาพของครู และผูเ้ รี ยน - ผูเ้ รี ยนได้รับการแก้ปัญหาที่ถกวิธีโดยครู ทา ู - ศึกษาเอกสาร ตาราในการจัดทาเอกสาร การวิจยในชั้นเรี ยน ั ทางวิชาการ - ครู มีการทาวิจยในชั้นเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ั - ศึกษาผลงานตัวอย่างในการทาผลงาน ทางวิชาการ - ดาเนินการวิจยในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหา ั ตลอดจนพัฒนาผูเ้ รี ยน 7 การทางานเป็ นทีม - ร่ วมกิจกรรมที่เน้นการทางานเป็ นทีม ตลอดปี ตลอดปี เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้การ - ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน การศึกษา การศึกษา โรงเรี ยน ดาเนินงานต่างๆบรรลุผลสาเร็ จตลอดจนการมี ร่ วมงาน โดยรู้จกการเป็ นผูให้และผูรับที่ดี ั ้ ้ ความสุขในการปฏิบติงาน ั - มีความสามัคคีในหมู่คณะ
 13. 13. ระยะเวลาในการ การขอรับ ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา พัฒนา งบประมาณ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ เริ่ มต้น สิ้นสุด สนับสนุนจาก หน่ วยงาน 8 วินย คุณธรรม จริ ยธรรมและ ั - เข้ารับการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรม ตลอดปี ตลอดปี ตนเองเป็ นผูที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินย ้ ั จรรยาบรรณวิชาชีพ จริ ยธรรมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง การศึกษา การศึกษา โรงเรี ยน มีความรับผิดชอบ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ - ประพฤติปฏิบติตนในการดารงชีวิตโดย ั ที่สูงยิงๆขึ้น ่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ประพฤติปฏิบติตนในวิชาชีพโดยรักและ ั ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง โดยมีวินยในตนเอง ั 9 การบริ การที่ดี ได้ให้บริ การทางวิชาการแก่ครู และบุคลากร ตลอดปี ตลอดปี เกิดผลดีต่อเพื่อนร่ วมงานในโรงเรี ยนและต่าง ทางการศึกษาทั้งในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน กษา การศึ การศึกษา โรงเรี ยน โรงเรี ยน เพื่อนามาพัฒนาการเรี ยนการสอน เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ 10 การสร้างความร่ วมมือกับชุมชน - ดาเนินการประชุมผูปกครอง /กรรมการ ตลอดปี ้ ตลอดปี - ชุมชนให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆที่ สถานศึกษาเพื่อชี้แจงนโยบาย แนว การศึกษา การศึกษา โรงเรี ยน สถานศึกษาจัดขึ้นอย่างเต็มใจ ทางการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา - ชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ผเู้ รี ยน - ขอความร่ วมมือจากชุมชนบางโอกาส และสถานศึกษาจัดขึ้น - เข้าร่ วมกิจกรรมของชุมชนทุกๆครั้งทั้ง งานประเพณี และกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ลงชื่อ................................................. ผูจดทาแผนพัฒนาตนเอง ้ั ( นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ )
 14. 14. ความคิดเห็นของรองผูอานวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ ้ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. ( นายสาคร กฤษดารัตน์ ) รองผูอานวยการโรงเรี ยน ้ ความคิดเห็นของผูอานวยการโรงเรี ยน ้ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. ( นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ) ผูอานวยการโรงเรี ยน ้

×