เค้าโครงการสอนแจกนักเรียน ม.1 ว21101

13,100 views

Published on

เค้าโครงการสอนแจกนักเรียน ม.1 ว21101

  1. 1. 2573020-398145<br />เค้าโครงการสอน (Crouse Syllabus)<br />รหัสวิชา ว21101 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <br />จำนวน 1.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 60 ชั่วโมงตลอดภาคเรียน 3 คาบต่อสัปดาห์ 20 สัปดาห์ต่อภาคเรียน<br />ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553<br />ผู้สอน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ห้อง 331<br />ติดต่อโทรศัพท์มือถือ 086-8972892<br />E-mail : magnegis@hotmail.com<br />Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com<br />Facebook : www.facebook.com/teacherkobwit<br />Twitter : www.twitter.com/teacherkobwit <br />คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1<br />ศึกษาวิเคราะห์การจำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ และสมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม สมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสารสมบัติความเป็นกรด-เบสของสาระละลาย ค่า pH ของสาระละลายและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ วิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และการนำความรู้เกี่ยวกับสารละลายไปใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานของสาร เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะและการละลายของสาร อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืน การคายความร้อน โดยการแผ่รังสี สมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสารและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลกความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏทางลมฟ้าอากาศ<br />โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม<br /> <br />โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 คะแนนเต็ม100คะแนน<br /><ul><li>สัปดาห์ที่หน่วยการเรียนรู้เวลา (ชั่วโมง)น้ำหนักคะแนนกิจกรรมการเรียนรู้ภาระงาน1-2ทฤษฎีความรู้กับวิทยาศาสตร์610-ทดลอง-อธิบาย-อภิปราย-สืบค้นข้อมูล-วิเคราะห์-ทำโครงงาน1. รายงานการศึกษาเรื่องที่สนใจ2. บทความทางวิชาการ3. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานและนำเสนอ3-6สารรอบตัว1210-ทดลอง-อธิบาย-อภิปราย-สืบค้นข้อมูล-วิเคราะห์ ใบกิจกรรม เรื่องความหมายและสมบัติของสาร2.ใบกิจกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเคมี3.ใบกิจกรรม เรื่อง ประเภทของสารและเกณฑ์การจำแนก4. ใบกิจกรรม เรื่อง การจำแนกประเภทสารโดยใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์5.ใบกิจกรรม เรื่อง องค์ประกอบของสารเนื้อเดียว6.ใบกิจกรรม เรื่อง การตรวจ สอบความบริสุทธิ์ของสาร7.ใบงาน กิจกรรม เรื่อง ขนาดอนุภาคของสาร8.ใบงาน กิจกรรม เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของสาร9.แผนผังมโนทัศน์ สรุปเกี่ยวกับการจำแนกสารโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ 10.วาดภาพพร้อมอธิบาย แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสารในสถานะต่างๆ7-10สารละลาย1215-ทดลอง-อธิบาย-อภิปราย-สืบค้นข้อมูล-วิเคราะห์-ทำโครงงาน1. ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารละลาย2. โครงการสารละลายในชีวิตประจำวัน สร้างสรรค์ความสุข3. แผ่นพับให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สารละลาย4. การจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของนักเรียนสัปดาห์ที่หน่วยการเรียนรู้เวลา (ชั่วโมง)น้ำหนักคะแนนกิจกรรมการเรียนรู้ภาระงาน11สรุปทบทวนภาพรวม(สอบกลางภาค)215--12-14สารละลาย กรด-เบส810-ทดลอง-อธิบาย-อภิปราย-สืบค้นข้อมูล-วิเคราะห์1.ใบกิจกรรม เรื่อง การทดสอบสมบัติกรด-เบสของสารละลายด้วยกระดาษลิตมัส2.ใบกิจกรรม เรื่องกรดมีสมบัติอย่างไร3.ใบกิจกรรม เรื่องการทดสอบกรดจากพืชและกรดจากแร่ธาตุ4.แผนผังมโนทัศน์ สรุปเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรด-เบส 5.แผนผังสรุปความรู้เกี่ยวกับสบู่ ผงซักฟอก และแชมพูทำความสะอาดได้อย่างไร6.รายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่อง พิษและอันตรายที่เกิดจากการใช้ สารบางชนิดในชีวิตประจำวัน7.แบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง กรด-เบส15-17พลังงานความร้อน1010-ทดลอง-อธิบาย-อภิปราย-วิเคราะห์1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานความร้อน2.แผนผังมโนทัศน์สรุปเกี่ยวกับ พลังงานความร้อนในชีวิตประจำวัน18-19บรรยากาศของเรา810-อธิบาย-อภิปราย-สาธิต-สืบค้นข้อมูล-วิเคราะห์1.ใบกิจกรรมเรื่ององค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก2.ใบกิจกรรมเรื่อง ความหนาแน่นของอากาศ3.ใบกิจกรรมเรื่อง ศึกษาค่าความหนาแน่นของอากาศ4.ใบกิจกรรมเรื่อง อากาศมีความดันหรือไม่5. ใบกิจกรรม เรื่อง ความดันอากาศที่ระดับความสูงเท่ากัน20สรุปทบทวนภาพรวม(สอบปลายภาค)220--รวม60100</li></ul>เกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์การประเมินผล<br />สอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค10คะแนน80 - 100 คะแนน ได้ผลการเรียน“4”<br />สอบกลางภาค15คะแนน75 – 79 คะแนน ได้ผลการเรียน “3.5”<br />สอบเก็บคะแนนหลังกลางภาค10คะแนน70 – 74 คะแนน ได้ผลการเรียน “3”<br />สอบปลายภาคเรียน20 คะแนน65 - 69 คะแนน ได้ผลการเรียน “2.5” <br />งานที่มอบหมาย15คะแนน60 - 64 คะแนน ได้ผลการเรียน“2” <br />สมุดจดงาน10คะแนน55 - 59 คะแนน ได้ผลการเรียน “1.5”<br />ใบงาน10คะแนน50 - 54 คะแนน ได้ผลการเรียน“1” <br />การส่งงานผ่าน Social Media10คะแนน0 - 49 คะแนน ได้ผลการเรียน“0”<br />รวม100คะแนนส่งงานไม่ครบ ได้ผลการเรียน“ร”<br />ขาดเรียนเกิน 80 % โดยไม่มีสาเหตุ<br /> (เกิน 12 คาบ) ได้ผลการเรียน “มส”<br />ข้อตกลงในการเรียน<br />1. เข้าห้องเรียนอย่างช้าไม่เกิน 10 นาที ถ้าเกิน 10 นาที ถือว่า “สาย” สาย 3 ครั้งคิดเป็นขาดเรียน 1 ครั้ง<br />2. ตั้งใจเรียน หมั่นทบทวนบทเรียน ทำงานที่ครูมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและส่งงานภายในเวลาที่กำหนด<br />3. ในการทำงานทุกครั้ง ทั้งในสมุดและใบกิจกรรม จะมีคะแนนจากการทำงาน ตามเกณฑ์ ดังนี้<br /> - ถูกต้อง 4 คะแนน - สะอาดเรียบร้อย 3 คะแนน - ตรงต่อเวลา 3 คะแนน รวม 10 คะแนน<br />4. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องเรียน และในขณะที่ครูสอน<br />5. ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือ ซาวน์เบาส์ เครื่องเล่น MP3 , MP4 หรืออื่นๆ มาใช้ในห้องเรียน ขณะที่<br /> ครูสอนโดยเด็ดขาด หากครูตรวจพบจะยึดส่งให้กับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโดยทันที<br />6. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ทั้งเสื้อผ้า ถุงเท้า ทรงผม ฯลฯ หากไม่ถูกต้องจะไม่อนุญาต<br /> ให้เข้าเรียน และถ้าผิดระเบียบร้ายแรงจะส่งตัวให้กับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโดยทันที<br />7. เตรียมอุปกรณ์การเรียน เช่น หนังสือเรียน สมุด ปากกา ไม้บรรทัด มาให้พร้อมทุกครั้งที่เข้าเรียน <br />8. นักเรียนทุกคนต้องมีแฟ้มสะสมงาน คนละ 1 แฟ้ม เพื่อรวบรวมใบงานและผลงานของนักเรียน ในวิชาวิทยาศาสตร์ <br />9. งดส่งเสียงดัง พูดคุยและลุกจากที่ขณะที่ครูสอน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน<br />10.ให้เกียรติ เคารพและเชื่อฟังครูผู้สอน ขออนุญาตครูก่อนลุกจากที่ หรือออกนอกห้องเรียนทุกครั้ง<br />12. หนังสือเรียนที่นักเรียนได้รับเป็นหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล นักเรียนควรใช้หนังสืออย่าง รู้คุณค่า และรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะต้องส่งคืนครู หากชำรุดหรือสูญหายนักเรียน จะต้องซื้อหนังสือเล่มใหม่มาทดแทน11. ช่วยกันรักษาความสะอาด และสาธารณสมบัติของห้องเรียน <br />

×