Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El primer condicional

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

El primer condicional

  1. 1. El primer condicional <ul><li>Fem servir aquesta estructura per parlar d’accions que tindran lloc si es compleix la condició assenyalada: </li></ul><ul><li>If you study hard, you will pass your English tests. </li></ul><ul><li>If she has a good behaviour, her parents will be happy. </li></ul>
  2. 2. Forma afirmativa <ul><li>La condició s’expressa amb if + verb en present simple , i el resultat acostuma a anar en futur amb will . </li></ul><ul><li>Si la condició va primer, es posa una coma entre la condició i el resultat: </li></ul><ul><li>If he runs very quickly, he will break the record. </li></ul><ul><li>He will break the record if he runs very quickly. </li></ul>
  3. 3. Forma negativa <ul><li>Té la mateixa estructura que la forma afirmativa, i es pot negar: </li></ul><ul><li>el verb en present simple de la condició: </li></ul><ul><li>If you don’t study hard, you will fail your English tests. </li></ul><ul><li>2) el verb en futur amb will del resultat: </li></ul><ul><li>If you study hard, you won’t fail your English tests. </li></ul><ul><li>3) ambdós: </li></ul><ul><li>If you don’t study hard, you won’t pass your English tests. </li></ul>
  4. 4. Preguntes <ul><li>Fem servir primer el resultat: </li></ul><ul><li>Will + subjecte + verb en forma bàsica… </li></ul><ul><li>I després la condició per tancar la pregunta: </li></ul><ul><li>… if + verb en present simple ? </li></ul><ul><li>Will I pass my English tests if I study very hard? </li></ul><ul><li>Yes, you will. </li></ul>

×