Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dinh luat culong

343 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dinh luat culong

  1. 1. PHẦN MỘT:CHƯƠNG I:BÀI 1:
  2. 2. BÀI 1:1. HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH. SỰ NHIỄM ĐIỆNCỦA CÁC VẬT + -a. 1.HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH Hai loại điện tích + + Có hai loại điện tích: Điện tích dương, điện tích âm. Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, các điện tích trái dấu thì hút nhau -Đơn vị điện tích là culông KH là C -Điện tích êlectron là điện tích âm và có độ lớn e=1,6.10-19C – Không có giá trị điện tích nào nhỏ hơn e - Độ lớn điện tích của một hạt bằng số nguyên lần e
  3. 3. BÀI 1:1. HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH. SỰ NHIỄM ĐIỆN 3CỦA CÁC VẬTa. 1.HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH Hai loại điện tích 2b. Sự nhiễm điện của các vật 4 1 5 Điện nghiệm 1. Bình thủy tinh 2. Nút cách điện 3. Núm kim loại 4. Thanh kim loại 5. Hai lá kim loại
  4. 4. BÀI 1:1. HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH. SỰ NHIỄM ĐIỆN Quan sát thí nghiệmCỦA CÁC VẬTa. 1.HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH Hai loại điện tíchb. Sự nhiễm điện của các vậtNhiễm điện do cọ xát + - + - + - + - + - - + - + - + - + - + + - + - + - + - + - Nhiễm điện do cọ xát: Một vật có thể bị nhiễm điện do nó cọ xát với các vật khác
  5. 5. BÀI 1:1. HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH. SỰ NHIỄM ĐIỆNCỦA CÁC VẬT Quan sát thí nghiệma. 1.HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH Hai loại điện tíchb. Sự nhiễm điện của các vậtNhiễm điện do cọ xát - - -+ - - - -Nhiễm điện do tiếp xúc + - - + + - + + - - - + +- - - - - Nhiễm điện do tiếp xúc: Một vật có thể bị nhiễm điện nếu nó tiếp xúc với vật đã bị nhiễm điện
  6. 6. BÀI 1:1. HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH. SỰ NHIỄM ĐIỆNCỦA CÁC VẬTa. 1.HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH Hai loại điện tích Quan sát thí nghiệmb. Sự nhiễm điện của các vậtNhiễm điện do cọ xát A BNhiễm điện do tiếp xúc + - + - + + - - + - + - - _ +Nhiễm điện do hưởng ứng +
  7. 7. BÀI 1:1. HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH. SỰ NHIỄM ĐIỆNCỦA CÁC VẬTa. 1.HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH Hai loại điện tíchb. Sự nhiễm điện của các vậtNhiễm điện do cọ xát A B + + + - +- + +Nhiễm điện do tiếp xúc + + + -- - + + + - - -+ + + - -+ ++Nhiễm điện do hưởng ứng + + Nhiễm điện do hưởng ứng: Một phần của vật có thể sẽ bị nhiễm điện nếu vật được đặt gần một vật khác đã bị nhiễm điện. Thí nghiệm với điện nghiệm

×