Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gis w praktyce ryzyko eksploatcji sc

271 views

Published on

II Konferencja Naukowo-Techniczna z serii SIECI I INSTALACJE PŁYNOWE
TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE - PALIWA ODNAWIALNE I KONWENCJONALNE, PWSZ Ciechanów 28.04.2016

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gis w praktyce ryzyko eksploatcji sc

 1. 1. GIS w praktyce - analiza ryzyka w eksploatacji systemów rurowych na przykładzie sieci ciepłowniczej Dr inż. Małgorzata Kwestarz Technologie energetyczne- paliwa odnawialne i konwencjonalne Ciechanów 28.04.2016r.
 2. 2. RYZYKO WWWW jjjjęęęęzykuzykuzykuzyku ppppotocznymotocznymotocznymotocznym oznaczaoznaczaoznaczaoznacza miarmiarmiarmiaręęęę/ocen/ocen/ocen/ocenęęęę zagrozagrozagrozagrożżżżeniaeniaeniaenia czyczyczyczy niebezpieczeniebezpieczeniebezpieczeniebezpieczeńńńństwastwastwastwa wynikajwynikajwynikajwynikająąąącegocegocegocego alboalboalboalbo zzzz prawdopodobnychprawdopodobnychprawdopodobnychprawdopodobnych zdarzezdarzezdarzezdarzeńńńń odododod nasnasnasnas niezaleniezaleniezaleniezależżżżnychnychnychnych,,,, alboalboalboalbo zzzz momomomożżżżliwychliwychliwychliwych konsekwencjikonsekwencjikonsekwencjikonsekwencji podjpodjpodjpodjęęęęciaciaciacia decyzjidecyzjidecyzjidecyzji.... NajogNajogNajogNajogóóóólniejlniejlniejlniej,,,, ryzykoryzykoryzykoryzyko jestjestjestjest wskawskawskawskaźźźźnikiemnikiemnikiemnikiem stanustanustanustanu lublublublub zdarzeniazdarzeniazdarzeniazdarzenia,,,, ktktktktóóóórererere momomomożżżżeeee prowadziprowadziprowadziprowadzićććć dodododo stratstratstratstrat. Jest. Jest. Jest. Jest onoonoonoono proporcjonalneproporcjonalneproporcjonalneproporcjonalne dodododo prawdopodobieprawdopodobieprawdopodobieprawdopodobieńńńństwastwastwastwa wystwystwystwystąąąąpieniapieniapieniapienia tegotegotegotego zdarzeniazdarzeniazdarzeniazdarzenia i doi doi doi do wielkowielkowielkowielkośśśścicicici stratstratstratstrat,,,, ktktktktóóóórererere momomomożżżżeeee spowodowaspowodowaspowodowaspowodowaćććć.... WWWW klasycznejklasycznejklasycznejklasycznej matematycznejmatematycznejmatematycznejmatematycznej teoriiteoriiteoriiteorii decyzjidecyzjidecyzjidecyzji ryzykoryzykoryzykoryzyko dotyczydotyczydotyczydotyczy sytuacjisytuacjisytuacjisytuacji, w, w, w, w ktktktktóóóórejrejrejrej wybraniewybraniewybraniewybranie danegodanegodanegodanego wariantuwariantuwariantuwariantu decyzyjnegodecyzyjnegodecyzyjnegodecyzyjnego pocipocipocipociąąąągagagaga zazazaza sobsobsobsobąąąą momomomożżżżliwoliwoliwoliwośśśścicicici wystwystwystwystąąąąpieniapieniapieniapienia rrrróóóóżżżżnychnychnychnych negatywnychnegatywnychnegatywnychnegatywnych iiii pozytywnychpozytywnychpozytywnychpozytywnych konsekwencjikonsekwencjikonsekwencjikonsekwencji przyprzyprzyprzy znanymznanymznanymznanym prawdopodobieprawdopodobieprawdopodobieprawdopodobieńńńństwiestwiestwiestwie wystwystwystwystąąąąpieniapieniapieniapienia kakakakażżżżdejdejdejdej momomomożżżżliwoliwoliwoliwośśśścicicici....
 3. 3. Ryzyko technologiczne – ocena poziomu ryzyka w eksploatacji sieci rurowych na przykładzie ciepłowniczych metoda W. Kent Muhlbauera Korozja Działania stron trzecich Błędy projektowe Niewłaściwa eksploatacja Wpływ wycieku Względny wynik ryzyka 100 pkt. 100 pkt. 100 pkt. 100 pkt.
 4. 4. Wskaźnik korozji MAX 100 pkt Korozja wewnętrzna MAX 40pkt Korozja atmosferyczna MAX 20pkt Korozja zewnętrzna MAX40pkt Wskaźnik: KOROZJA
 5. 5. Wskaźnik szkód spowodowanych przez stronę trzecią MAX 100 pkt Stopień aktywności – prac budowlanych wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie trasy sieci MAX 30 pkt Stan trasy sieci i system zabezpieczeń pomieszczeń komór i węzłów ciepłowniczych MAX 10 pkt Częstotliwość patrolowania MAX 20 pkt System powiadamiania o naruszeniach własności czyli ingerencji osób trzecich do pomieszczeń węzłów i komór ciepłowniczych MAX 20 pkt Osłona sieci ciepłowniczej MAX 20p. Wskaźnik: DZIAŁANIA STRON TRZECICH
 6. 6. Wskaźnik: BŁĘDY PROJEKTOWE Błędy projektowania MAX 100 pkt Współczynnik bezpieczeństwa rury MAX 25 pkt Współczynnik bezpieczeństwa rejonu sieci MAX 20 pkt Uderzenie hydrauliczne MAX 15 pkt Grupa projektowa MAX 15 pkt Próba ciśnieniowa MAX 25 pkt
 7. 7. Wskaźnik: NIEWŁAŚCIWA EKSPLOATACJA Wskaźnik niewłaściwej eksploatacji MAX 100 pkt Budowa MAX 20 pkt Eksploatacja MAX 55 pkt Konserwacja MAX 25 pkt
 8. 8. Korozja Działania stron trzecich Wady projektowania Niewłaściwa eksploatacja Wpływ wycieku Względny wynik ryzyka Rozproszenie Zagrożenie produktem Względny wynik ryzyka = A/B x suma wskaźników A B
 9. 9. A Zagrożenie produktem (zagrożenie doraźne + trwałe + wpływ na środowisko) 1. Zagrożenie doraźne (natychmiastowe) duże 0 pkt, znikome 1 pkt 2. Zagrożenie trwałe 4 pkt 3. Wpływ na lokalne środowisko: duży 0 pkt, znikomy 1 pkt B Współczynnik rozproszenia (wielkość wycieku / gęstość zaludnienia) Wyciek cieczy lub emisja pary wodnej ..................... 1 – 4 pkt tj 4 pkt dla <0,5m3/h 3 pkt pomiędzy 0,5 a 100 m3/h, 2 pkt gdy wyciek jest pomiędzy 100 a 500 m3/h i 1 pkt za wyciek powyżej 500 m3/h. Przepuszczalność gleby Piasek i żwir 1 pkt, Muł, less, - średnie 2 pkt Glina, grunt zwarty i zblity 3 pkt Nieprzepuszczalna 4 pkt. wielkość wycieku = (wielkość wycieku + przepuszczalność gruntu)/2 Gęstość zaludnienia .................................................. 1 – 3 pkt tj obszar przemysłowy 3 pkt, obszar gęstej zabudowy wielorodzinne 2 pkt oraz obszar gdzie trasa sieci przebiega poprzez pasy zieleni w ciągach pieszo- jezdnych i obszary zieleni miejskiej 1 pkt.
 10. 10. Systemy Informacji Geograficznej GIS Systemy GIS (Geoghraphical Information Systems) zwane również SIS (Spatial Information Systems), czyli Systemy Zobrazowania Informacji Przestrzennej to kategoria złożonych programów komputerowych służących do przechowywania dużych, kompleksowych zestawów informacji o charakterze geo-graficznym lub/oraz informacji o obiektach posiadających atrybut lokalizacji w terenie.
 11. 11. Rolą systemu GIS jest wspomaganie procesów biznesowych systemów ciepłowniczych, a w szczególności tych spośród nich, które dotyczą zarządzania majątkiem sieciowym miasta. Oczekuje się od systemu GIS, że swoją funkcjonalnością zintegruje istniejące dotychczas źródła informacji oraz uzupełni je w taki sposób, aby składowe procesu zarządzania majątkiem uległy uproszczeniu i optymalizacji, dostęp do informacji był prostszy, a udostępnione przez system metody analiz pozwoliły minimalizować koszty funkcjonowania systemów ciepłowniczych.
 12. 12. Interfejs Graficzny GIS FRAMME CableCad MapInfo Arc/INFO Zintegrowana B aza Danych ORACLE Dbase Infor mix ..... Interfejs Obliczeniowy (N umeryczny) ·APLIKA CJA DANE (topologia+opis sieci) - skaner - digitizer Zobrazowanie Pakiet Obliczeniowy S terowanie i kontrola poprawności Dane/Wyniki Zbiory pośrednie (tymczasowe) Dane/Wyniki TELEMETRIA Dane/Wyniki Pakiet obliczeniowy współpracujący z systemem GIS i zewnętrzną bazą danych
 13. 13. Graf sieci ciepłowniczej składający się z 6300 łuków, które podlegają ocenie poziomu ryzyka. Sieć ciepłownicza miasta S o łącznej długości 145 km, zasilająca 815 węzłów ciepłowniczych z jednego źródła ciepła o moc 135 MW, wykorzystuje dwie pompownie sieciowe.
 14. 14. 881,141,757345548520 908,571,757550548619 908,571,757550548618 905,141,757550548517 905,141,757550548516 884,571,757345548615 908,571,757550548614 884,571,757345548613 908,571,757550548612 884,571,757345548611 884,571,757345548610 908,571,75755054869 908,571,75755054868 908,571,75755054867 908,571,75755054866 881,141,75734554855 881,141,75734554854 Ryzyko względne Wpływ nieszczelności Ryzyko eksploatacji Ryzyko błędów projektowania Ryzyko działania stron trzecich Ryzyko korozji ID Analiza i prezentacja wyników: Tabelaryczna arkuszu Excell`a
 15. 15. Tabelaryczna w programie
 16. 16. Dziękuję za uwagę Dr inż. Małgorzata Kwestarz malgorzata.kwestarz@is.pw.edu.pl

×