Gioithieugiaodichlientuc

1,936 views

Published on

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gioithieugiaodichlientuc

 1. 1. Giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch liên tục
 2. 2. I. Thời gian giao dịch <ul><li>Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định. </li></ul><ul><li>Thời gian giao dịch trong ngày: </li></ul><ul><ul><li>Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>T1: Khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(Market in Preopen state) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T2: Khớp lệnh liên tục.( Market Open) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T3 Khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(End of AOM- Begin Call Market) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T4: Giao dịch thỏa thuận. ( Market Closed- runoff begins) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T5: Đóng cửa (Market runoff ending) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Trái phiếu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Từ T1 – T5 : giao dịch thỏa thuận </li></ul></ul></ul>
 3. 3. II. PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH <ul><li>Phương thức giao dịch khớp lệnh </li></ul><ul><li>Phương thức giao dịch thỏa thuận </li></ul>
 4. 4. Phương thức giao dịch khớp lệnh <ul><li>Khớp lệnh định kỳ </li></ul><ul><li>Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định. </li></ul><ul><li>Khớp lệnh liên tục </li></ul><ul><li>Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch. </li></ul>
 5. 5. Phương thức giao dịch thỏa thuận <ul><li>Là phương thức giao dịch trong đó các thành viên tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và được đại diện giao dịch của thành viên nhập thông tin vào hệ thống giao dịch để ghi nhận. </li></ul>x Trái phiếu x x Chứng chỉ quỹ x x Cổ phiếu Thỏa thuận Khớp lệnh Loại chứng khoán
 6. 6. Phương thức giao dịch thỏa thuận cổ phiếu, chứng chỉ quỹ <ul><li>Các giao dịch được thực hiện theo lô chẵn hoặc lô lớn. </li></ul><ul><li>Các giao dịch lô chẵn được thực hiện tại mức giá đóng cửa trong ngày giao dịch hoặc giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó. </li></ul><ul><li>Giao dịch lô lớn phải tuân theo qui định về biên độ giá trong ngày. </li></ul>
 7. 7. III. Nguyên tắc khớp lệnh <ul><li>Ưu tiên về giá </li></ul><ul><li>- Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước; </li></ul><ul><li>- Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước; </li></ul><ul><li>Ưu tiên về thời gian </li></ul><ul><li>- Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước; </li></ul>
 8. 8. IV. Các loại lệnh <ul><li>Lệnh giới hạn </li></ul><ul><li>Lệnh thị trường (MP) </li></ul><ul><li>Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh </li></ul><ul><li>xác định giá mở cửa (ATO) </li></ul><ul><li>Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh </li></ul><ul><li>xác định giá đóng cửa (ATC) </li></ul>
 9. 9. IV. Các loại lệnh   X     ATC     X   MP X X X Limit       X ATO T4 T3 T2 T1 Order
 10. 10. <ul><li>Lệnh giới hạn (LO) (áp trong khớp lệnh định kỳ và liên tục) </li></ul><ul><li>Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn </li></ul><ul><li>Hiệu lực của lệnh:kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ </li></ul>
 11. 11. Ví dụ về lệnh giới hạn <ul><li>Kết quả khớp lệnh: </li></ul><ul><li>-Giá khớp 100- KL khớp 2000 </li></ul><ul><li>-3000 (F) tự động bị hủy </li></ul>Cổ phiếu AAA Giá tham chiếu: 99 Sổ lệnh như sau: F 1000 100 1000 98 100 5000 KL Bán Giá bán Giá Mua KL Mua
 12. 12. 2. Lệnh thị trường (MP) (áp dụng trong thời gian giao dịch liên tục) <ul><li>Là lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường </li></ul><ul><li>Nếu sau khi so khớp lệnh theo nguyên tắc ở trên mà khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa thực hiện hết thì lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường </li></ul><ul><li>Nếu KL đặt lệnh của lệnh MP vẫn còn theo nguyên tắc ở trên và không thể tiếp tục khớp thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh LO mua (bán) tại mức giá cao (thấp) hơn một bước giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó </li></ul><ul><li>Không nhập được khi không có lệnh đối ứng (No market price available). </li></ul>
 13. 13. Ví dụ về lệnh MP <ul><li>Sổ lệnh cổ phiếu BBB như sau: </li></ul><ul><li>Kết quả khớp lệnh: </li></ul><ul><li>5000 - 1000(98) </li></ul><ul><li>- 2000(99) </li></ul><ul><li>2000 chuyển thành lệnh LO mua tại mức giá 99.5 </li></ul>5000 MP 2000 99 1000 98 KL Bán Giá bán Giá mua KL Mua
 14. 14. Ví dụ về lệnh MP <ul><li>Sổ lệnh cổ phiếu BBB như sau: </li></ul><ul><li>Kết quả khớp lệnh: </li></ul><ul><li>5000 - 1000(98) </li></ul><ul><li>- 2000(99) </li></ul><ul><li>2000 chuyển thành lệnh LO mua tại mức giá 99.5 </li></ul>99.5 2000 KL Bán Giá bán Giá mua KL Mua
 15. 15. 3. Lệnh Giao dịch tại mức giá khớp lệnh (áp dụng trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa - ATO) <ul><li>Là lệnh mua hoặc bán tại mức giá mở cửa. </li></ul><ul><li>Lệnh ATO ưu tiên trước lệnh giới hạn khi so khớp lệnh. </li></ul><ul><li>Tự động hủy bỏ khi khớp lệnh nếu lệnh không được thực hiện hoặc không thực hiện hết </li></ul><ul><li>Ví dụ: sổ lệnh CP CCC với giá tham chiếu 100 </li></ul>Kết quả khớp lệnh: giá 100-KL 1500 C-B (1000); C-A (500): lệnh ATO được ưu tiên khớp lệnh trước lệnh LO 99 2000 (A) ATO 1000 (B) 1500 100 (C) KL Bán Giá bán Giá mua KL Mua
 16. 16. 3. Lệnh Giao dịch tại mức giá khớp lệnh (áp dụng trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa - ATO) <ul><li>Là lệnh mua hoặc bán tại mức giá mở cửa. </li></ul><ul><li>Lệnh ATO ưu tiên trước lệnh giới hạn khi so khớp lệnh. </li></ul><ul><li>Tự động hủy bỏ khi khớp lệnh nếu lệnh không được thực hiện hoặc không thực hiện hết </li></ul><ul><li>Ví dụ: sổ lệnh CP CCC với giá tham chiếu 100 </li></ul>Kết quả khớp lệnh: giá 100-KL 1500 (C-B) KL 500 của lệnh ATO tự động bị hủy 2000 (A) 99 2000 (B) ATO 100 (C) 1500 KL Bán Giá bán Giá mua KL Mua
 17. 17. 3. Lệnh Giao dịch tại mức giá khớp lệnh (áp dụng trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa - ATO) <ul><li>Là lệnh mua hoặc bán tại mức giá mở cửa. </li></ul><ul><li>Lệnh ATO ưu tiên trước lệnh giới hạn khi so khớp lệnh. </li></ul><ul><li>Tự động hủy bỏ khi khớp lệnh nếu lệnh không được thực hiện hoặc không thực hiện hết </li></ul><ul><li>Ví dụ: sổ lệnh CP CCC với giá tham chiếu 100 </li></ul>Kết quả khớp lệnh: giá 100-KL 1500 (C-B) KL 500 của lệnh ATO tự động bị hủy 2000 (A) 99 KL Bán Giá bán Giá mua KL Mua
 18. 18. V. Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài <ul><li>Giao dịch khớp lệnh: </li></ul><ul><ul><li>Lệnh giới hạn: Lệnh mua nhập vào hệ thống nếu không được khớp hoặc chỉ được khớp một phần vào thời điểm khớp lệnh thì lệnh mua hoặc phần còn lại của lệnh mua đó sẽ tự động bị huỷ bỏ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Các lệnh mua thị trường nếu không được thực hiện hết sẽ tự động bị hủy. </li></ul></ul>
 19. 19. V. Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài <ul><li>Giao dịch khớp lệnh: </li></ul><ul><ul><li>Khối lượng mua được trừ vào khối lượng được phép mua ngay sau khi lệnh mua được thực hiện. </li></ul></ul><ul><ul><li>Khối lượng bán được cộng vào khối lượng được phép mua ngay sau khi kết thúc thanh toán giao dịch. Đối với nhà đầu tư nước ngoài </li></ul></ul><ul><ul><li>Lệnh mua hoặc 1 phần lệnh mua chưa được thực hiện sẽ tự bị hủy nếu khối lượng được phép mua đã hết; lệnh mua nhập tiếp vào hệ thống sẽ không được chấp thuận </li></ul></ul>
 20. 20. V. Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài <ul><li>Giao dịch thỏa thuận: </li></ul><ul><ul><li>Khối lượng được phép mua sẽ được giảm xuống ngay khi giao dịch thỏa thuận được thực hiện giữa nhà đầu tư nước ngoài mua và nhà đầu tư trong nước bán. </li></ul></ul><ul><ul><li>Khối lượng được phép mua sẽ được tăng lên ngay khi kết thúc việc thanh toán giao dịch được thực hiện giữa nhà đầu tư nước ngoài bán với một nhà đầu tư trong nước. </li></ul></ul><ul><ul><li>Khối lượng chứng khoán được mua sẽ không thay đổi nếu giao dịch thỏa thuận giữa hai nhà đầu tư nước ngoài với nhau. </li></ul></ul>
 21. 21. VI. Tóm tắt các loại lệnh ATO/ATC sẽ tự động bị hủy khi thị trường chuyển trạng thái Lệnh mua nước ngoài sẽ tự động bị hủy phần không được khớp
 22. 22. <ul><li>Cảm ơn sự theo dõi của quý vị </li></ul>

×