Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

POAP 1r BATX

814 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

POAP 1r BATX

 1. 1. IES CAP DE LLEVANT PROGRAMA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL 1r Batxillerat 1
 2. 2. 2
 3. 3. BATXILLERAT 3
 4. 4. BATXILLERAT•  Dos cursos acadèmics•  Finalitats: –  Proporcionar formació per incorporar-se a la vida activa –  Consolidar l’hàbit de lectura i l’expressió correcta en públic –  Capacitar per accedir a l’educació superior•  Tres modalitats: –  Arts (Art plàstica, disseny i imatge - Art escènica, música i dansa) –  Ciències i Tecnologia –  Humanitats i Ciències Socials•  Tres tipus de matèries dins cada modalitat: –  comunes –  de modalitat –  optatives•  Una vegada aprovat el batxillerat es fa la selectivitat per tal d’accedir a la universitat. 4
 5. 5. CRITERI PER PROMOCIONAR A 2n DE BATXILLERAT ENTRE L’AVALUACIÓ ORDINÀRIA DE JUNY I L’AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE S’HAN DE TENIR SUPERADES TOTES LES MATÈRIES O, COM A MÀXIM, TENIR-NE DUES DE SUSPESES. (Les matèries pendents s’hauran de recuperar al llarg del segon cursja que per obtenir el títol de Batxillerat s’han d’aprovar TOTES les matèries dels dos cursos) 5
 6. 6. POSSIBILITATS DE REPETICIÓ L’alumnat que, després de l’avaluació extraordinària de setembre,tingui 3 o 4 matèries suspeses pot optar per: A. Repetir el curs en la seva totalitat (renunciant a les qualificacions) B. Matricular-se només de les matèries suspeses C. Matricular-se de les matèries suspeses i ampliar matrículaamb matèries ja superades.En el cas d’ampliació de matrícula s’ha de tenir en compte que: –  Serà vàlida la qualificació obtinguda en el darrer curs! –  Es podrà renunciar a l’ampliació abans de dia 30 d’abril –  La direcció del centre pot rescindir la matrícula 6
 7. 7. HORARI SETMANAL DE 2n DE BATXILLERAT 7
 8. 8. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DEL BATXILLERATPRIMER CURS (33 o 35 h) SEGON CURS (32 h)MATÈRIES COMUNS: MATÈRIES COMUNS:3h Llengua catalana i literatura I 3h Llengua catalana i literatura II3h Llengua castellana i literatura I 3h Llengua castellana i literatura II3h Anglès I 3h Anglès II3h Filosofia i ciutadania 3h Història de la filosofia2h Educació física 1h Tutoria1h Tutoria2h Religió / -MATÈRIES DE MODALITAT: MATÈRIES DE MODALITAT:4h 1a Matèria de modalitat 4h 1a Matèria de modalitat4h 2a Matèria de modalitat 4h 2a Matèria de modalitat4h 3a Matèria de modalitat 4h 3a Matèria de modalitat4h Matèria optativa 4h Matèria optativa 8
 9. 9. MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIAPRIMER CURS (33 o 35 h) SEGON CURS (32 h)MATÈRIES PRÒPIES DE MODALITAT: MATÈRIES PRÒPIES DE MODALITAT:(Triar-ne tres) (Triar-ne tres)-Biologia i Geologia -Biologia-Dibuix tècnic -Ciències de la terra i mediambientals-Física i Química -Dibuix tècnic II-Matemàtiques I -Física- Tecnologia industrial I -Matemàtiques II -Química -Tecnologia industrial II 9
 10. 10. MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIAPRIMER CURS (33 o 35 h) SEGON CURS (32 h)MATÈRIES OPTATIVES: MATÈRIES OPTATIVES:Alemany Alemany IIEstada en l’empresa Ampliació de matemàtiquesTècniques experimentals (*) GeologiaTecnologies de la informació i la Mecànica comunicació Principis fonamentals d’electrònica (*) a 1r o 2n Projectes d’investigació Psicologia Tècniques experimentals 10
 11. 11. MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS PRIMER CURS (33 o 35 h) SEGON CURS (32 h) MATÈRIES OPTATIVES:MATÈRIES PRÒPIES DE MODALITAT(triar-ne tres) Economia de l’empresaEconomia de l’empresa GeografiaGrec I Grec IIHistòria del món contemporani Història de l’artLlatí I Literatura universalMatemàtiques aplicades a les CCSS Llatí II Matemàtiques aplicades a les CCSS II 11
 12. 12. MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALSPRIMER CURS (33 o 35 h) SEGON CURS (32 h) MATÈRIES OPTATIVES:MATÈRIES OPTATIVES: Alemany IIAlemany Fonaments de l’administració i gestióEstada en l’empresa Història i cultura de les I. BalearsHistòria i cultura de les I. Balears * Literatura CastellanaLiteratura Castellana * Literatura CatalanaLiteratura Catalana* Projectes d’investigacióTIC (*) a 1r o a 2n Psicologia Sociologia 12
 13. 13. SELECTIVITAT 13
 14. 14. QUANTES CONVOCATÒRIES TENIM?Dues cada any: una ordinària i una extraordinàriaEns podem presentar en convocatòries successives per millorar nota.La nota de la fase general té caràcter indefinit però l’específica caduca als dos anys 14
 15. 15. ESTRUCTURA DE LA PROVA Fase general •  Llengua Castellana i Literatura •  Llengua Catalana i Literatura Obligatòria •  Llengua Estrangera •  Hist. Espanya o Hist. Filosofia S’APROVA AMB UNA •  Una matèria de modalitat NOTA MITJANA ≥ 4 Fase específica •  Qualsevol matèria de modalitat de Bat. -amb un màxim de 4-Voluntària (es recomana fer-la) (ponderaran més les vinculades a la BRANCA de coneixement a quèS’APROVA AMB UNA NOTA ≥ 5 es vulgui accedir) 15
 16. 16. COM CALCULEN LA MEVA NOTA DE SELECTIVITAT? NOTA D’ACCÉS: Màxim podrà tenir un 10 Màxim podrà sumar 4 punts Màxim podrem obtenir 14 puntsLa NOTA D’ACCÉS no caduca maiLa NOTA D’ADMISSIÓ la calcula cada universitat 16
 17. 17. QUÈ SÓN LES PONDERACIONS? 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. BRANQUES DE CONEIXEMENT UNIVERSITÀRIES SEGONS EL BATXILLERAT 20
 21. 21. RELACIÓ DELS GRAUS UNIVERSITARIS PER BRANQUES DE CONEIXEMENT 21
 22. 22. 22
 23. 23. VINCULACIÓ ENTRE LES MATÈRIES DE SEGON I LES BRANQUES DE CONEIXEMENT UNIVERSITÀRIESBranca: Arts i humanitats Branca: Ciències•  Dibuix Tècnic II •  Biologia•  Economia de l’Empresa •  Ciències de la Terra i Mediambientals•  Geografia •  Electrotècnia•  Grec II •  Física•  Història de l’Art •  Matemàtiques II•  Llatí II •  Química•  Literatura Universal •  Tecnologia Industrial II•  Matemàtiques aplicades a les C. Socials II Branca: Ciències de la SalutBranca: Ciències Socials i Jurídiques •  Biologia•  Biologia •  Ciències de la Terra i Mediambientals•  Ciències de la Terra i Mediambientals •  Física•  Dibuix Tècnic II •  Matemàtiques II•  Economia de l’Empresa •  Química•  Física•  Geografia Branca: Enginyeria i Arquitectura•  Grec II •  Biologia•  Història de l’Art •  Ciències de la Terra i Mediambientals•  Llatí II •  Dibuix Tècnic II•  Literatura Universal •  Economia de l’Empresa•  Matemàtiques II •  Electrotècnia•  Matemàtiques aplicades a les C. Socials II •  Física•  Química •  Matemàtiques II •  Química •  Tecnologia Industrial II 23
 24. 24. SI HE SUSPÈS? QUÈ PUC FER? RECLAMACIÓ DOBLE CORRECCIÓRevisen que s’han L’examen el corregeix avaluat totes les un altre preguntes, que els especialista. criteris de correcció La nova qualificació són correctes i que serà la mitjana de no hi ha cap errada les dues en el càlcul de la correccions. notaNO BAIXA LA NOTA POT PUJAR O BAIXAR LA NOTA 24

×