Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enllaç químic covalent

10,589 views

Published on

Published in: Education

Enllaç químic covalent

 1. 1. Introducció a l’enllaç. Propietats 1
 2. 2. 1.IntroduccióLa manera en que estan enllaçats els elements químics enles diferents substàncies pures determinarà l’estructurad’aquests composts així com les propietats físiques iquímiques d’aquestes substàncies. Per què són tan diferents la sal i la sucre? 2
 3. 3. Tots els elements químics estan enllaçats entre ells de moltes diverses maneres... TOTS??!!!No, ben mirat, un grup irreductible d’àtoms no s’enllacen ni tan sols amb ells mateixos !! Heli, Neo, Argó, Kriptó; Xenó i Radó. Grup 18 (VIII A) gasos nobles. darrera capa plena 3
 4. 4. Seleccionem una sèrie de substàncies,ordenem-les per ordre creixent de punt de fusió.Tinguem en compte també l’estat en que aquestes substàncies es troben a temperatura ambient. 4
 5. 5. Analitzem les substànciesgasoses i líquides.Hi ha substàncies formades per àtoms.Hi ha substàncies on s’enllacenàtoms d’un mateix element. També n’hi ha amb elements diferents enllaçats entre sí.Però TOTS els àtoms enllaçatssón NO METALLS 5
 6. 6. Analitzem les substàncies sòlides.També hi ha substàncies formades per àtomsAra, en les substàncies formades per elementsdiferents hi podem veure:Substàncies formades per 2 àtoms diferents.Si les altres les considerem formades perun àtom + un grup d’àtoms (Na + NO )Aquest últim tipus de substàncies estaranformades per un metall i un no metall (o grupde no metalls) 6
 7. 7. Què tenim fins ara?Substàncies formades per àtoms:- Les no metàl·liques són gasoses .- Les metàl·liques són sòlidesSubstàncies formades per més d’un tipus d’àtom:- Si són no metalls, la substàncies és gasosa (també pot ser líquida) .- Si hi ha metall i no metall (o no metalls), la substància és sòlida HI HA ALGUNES EXCEPCIONS !!!Depenent del tipus d’elements implicats podrem saber si unasubstància és sòlida líquida o gasosa També sabrem l’estructura real de la substància i podem predir moltes de les seves propietats físiques i químiques 7
 8. 8. Per què s’enllacen els àtoms entre sí(tots llevats dels gasos nobles)?La clau de la qüestió està en l’estructura electrònica delsàtoms.Més en concret en l’estructura electrònica més externa, en elselectrons anomenats de valència 8
 9. 9. Notació S:16e& 1s 2$ 2s2# 2p 6$ 3s 2$ 3p 4$ electrons interns electrons de valènciaEls gasos nobles presenten una configuració anomenada de capes tancades:ns2 np6 on n és el nombre quàntic principal més extern. Pot haver-hielectrons en orbitals interns, però la configuració electrònica externa , elselectrons de valència són vuit. 9
 10. 10. 2.Enllaç iònicLes substàncies iòniques estan compostes per metalls i no metalls(àtoms o grups d’àtoms (clorur de sodi (NaCl), sulfur de magnesi(MgS), Nitrat de plom (Pb(NO3)2)). Estan compostes per ions: àtomsque han guanyat o perdut electrons formant així espècies carregadeselèctricament.Ca#ó%sodi%Na+$ Anió%clor:%Cl#$ Els ions i els cations s’atrauen mutuament per formar una estructura tridimensional gegant (estesa a tot l’espai) 10
 11. 11. Com es s’enten aquest enllaç? Electron) dona,on) Li# F# Li+$ F"#Els metalls tenen tendència a formar ions positius (cations)perdent electrons i així aconseguint una configuració de gasnoble. Els no metalls, per fer el mateix, tenen tendència aformar ions negatius (anions). Així la situació és la idealper a què es formi una substància iònica. 11
 12. 12. En aquesta estrucutura tots els ions estan interaccionant entre sí (hi ha atraccions irepulsions entre tots ells). A causa d’això, aquests composts tenen punts de fusió iebullició alts El#NaCl#fon#a#uns#800°C# Enllaços(iònics( 12
 13. 13. 13
 14. 14. Els composts iònics poden conduir l’electricitat, però només en aquellessituacions en que els ions (portadors de la càrrega elèctrica) es podenmoure lliurement. !" +" !" FÓS" +" !" +" DISSOLT" !" +" !" +" !" +" +" #" +" #" +" +" #" +" #" +" #" +" #" #" +" +" #" +" #" +" #" +" #" +" #" 800°C% 20°C% H2O" 14
 15. 15. 15
 16. 16. Si el compost és soluble en aigua, les molècules d’aquesta podenseparar els ions i així aquests es poden moure. H20$ Ions%lliures% 16
 17. 17. Propietats dels compostos iònics:·Sòlids a temperatura ambient (forceselectrostàtiques)·Alts punts de fusió i ebullició·Condueixen electricitat en estat líquid o fos·Formen estructures cristal·lines·Són durs i fràgils·Solubles en aigua 17
 18. 18. Electronegativitat: Propietat periòdica que indica la tendència d’un element a guanyar o a perdre electrons.Una diferència major o igual a 1,7 indica que es formarà un compost predominantment iònic. 18
 19. 19. 2.Enllaç covalentEn totes aquestes MOLÈCULES hi ha enllaços per compartició d’electrons metà amoníac diòxid de sofre En MOLÈCULES molt més grans també pot haver-hi enllaç COVALENT nylon proteïna 19
 20. 20. Com es forma l’enllaç?·Per compartició d’electrons·Es comparteixen electrons per aconseguir configuració de gas noble.·L’enllaç és sempre entre no metalls. 20
 21. 21. Estructures de Lewis.Regla de l’octetRepresentem només els electrons de valència 21
 22. 22. substàncies moleculars ·substàncies formades per molècules que presenten forces intermoleculars (entre elles) molt feblesSubstàncies covalents Exemples:H2O, I2, CH4, NH3 cristalls covalents: ·formats per àtoms que no formen molècules sinó xarxes tridimensionals. ·Els enllaços que mantenen units els àtoms en el cristall són molt forts ·exemples: diamant, grafit, quars (SiO2) 22
 23. 23. Propietats de les substàncies covalents:Substàncies molecularsEn condicions normals són gasos, líquids o sòlids Dins de la molècula, els enllaços covalents són fortsamb punt de fusió i ebullició baix però entre molècules són feblesInsolubles en aigua però solubles en disolvents No tenen ions positius i negatius que interaccioninorgànics amb l’aiguaNo condueixen l’electricitat ni en estat fos ni en No tenen electrons lliures que es puguin desplaçardissolucióCristalls covalentsSòlids amb punt defusió alt Tots els enllaços són covalents i molt fortsInsolubles en aigua i en gairebé tots els disolvents No poseeixen ions positius i negatius que ne facilitin la solubilitat en aiguaNo condueixen corrent elèctric, ni calor. Aïllants No tene electrons o ions lliurestret del grafit 23
 24. 24. Forces intermoleculars en substàncies moleculars:Són les forces d’atracció entre molècules (només per enllaç covalent). Aquestesinteraccions són molt més febles que les unions entre àtoms (els enllaços). Aquestesinteraccions són de naturalesa electrostàtica, i poden ser de dos tipus, segons lanaturalesa de les molècules: les forces de Van der Waals i els enllaços d’hidrogen.Forces de van der Waals: són molt dèbils i la seva intensitat augmenta amb lagrandària de la molècula. Exemple; iode, oxigen,HClPont d’hidrogen: més intens que les forces de Vander Waals, les substàncies que les presenten tenenpunts de fusió i ebullició més alts.Es produeix entre H i àtoms petits i electronegatius:N,O,F 24
 25. 25. 3.Enllaç metàl·licEls metalls tenen una estructura gegant formada por àtoms iguals.Com estan units aquests àtoms ?No per enllaç iònic: No es poden formar ions de diferent signe.No per enllaç covalent. Els elements no tenen prou e- per compartir.Nou tipus d’unió; Enllaç metàl·lic. 25
 26. 26. Com s’explica aquest enllaç?Model del núvol electrònicEls àtoms cedeixen els e- de valència, formant cations.Els e- formen un núvol deslocalitzat al voltant dels cations.Els e- es desplacen lliurement.La interacció entre els e- deslocalitzats i els cationsestabilitza la xarxa o el cristall metàl·lic. 26
 27. 27. Els àtoms dels metalls no formen molècules, formen una estructura cristal·lina tan compacta com sigui possible 27
 28. 28. Propietats dels metalls: En general, punt de fusió alt Gran estabilitat de l’estructura metàl·lica Alta densitat Estructura molt compacta Solubles entre ells i ens estat fos formen aliatges Els àtoms es distribueixen formant una nova xarxa Bons conductors del calor i electricitat Àtoms propoers quees transmeten les vibracions tèrmiques i llibertat de desplaçament d’electronsDúctils i maleables, es defromen però el metall no es Les capes d’àtoms es desplacen les unes sobre les trenca altres 28
 29. 29. 29

×