Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Canvis químics

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Canvis quimics
Canvis quimics
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 31 Ad

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Canvis químics

 1. 1. UD 6: CANVIS QUÍMICS Tònia Casalí 1
 2. 2. CONTINGUTS: • Reaccions i equacions químiques •Ajust de reaccions químiques • Introducció al concepte de mol •Estequiometria de la reacció química • Lleis fonamentals de la química • Cálculs estequiomètrics • Tipus de reaccions •Reaccions i Energia •Velocitat de reacció 2
 3. 3. OBJECTIUS: • Identificar i diferenciar canvis físics i químics en la vida quotidiana. • Descriure les característiques d'algunes reaccions químiques d'interès i citar-ne exemples: oxidació,combustió, respiració, descomposició i síntesi. Experimentar en canvis químics. • Representar les reaccions químiques mitjançant equacions químiques, interpretar la informació que aquestes aporten i realitzar càlculs estequiomètrics. • Conèixer la llei de conservació de la massa i aplicar-la. • Saber calcular massa molecular d'un compost a partir de les masses atòmiques. • Introduir el concepte de mol com a unitat de la quantitat de substància i emprar-lo en alguns càlculs estequiomètrics i en dissolucions. 3
 4. 4. 6.1 REACCIONS I EQUACIONS QUÍMIQUES Canvis físics: aquells en que no varia la naturalesa de la substància Alguns exemples: • 4 4
 5. 5. Canvis químics:Processos on es modifica la naturalesa de les substàncies. També s’anomenen reaccions químiques. Desapareixen unes substàncies (els reactius) i se’n formen unes de noves (els productes)amb propietats diferents. REACTIUS PRODUCTES Alguns exemples: 5 5
 6. 6. 6 6
 7. 7. 7 7
 8. 8. Activitats inicials: Les reaccions químiques no succeeixen només en els laboratoris, són fenòmens molt corrents en la vida diària. Del següent llistat de transformacions, identifica quines sí són reaccions químiques: fregir un ou respirar Inflar una roda tallar un paper Canvi químic:reacciona canvi físic: no l’oxigen amb la glucosa canvia la Canvi químic: es per produir diòexid de canvi físic: trenquen enllaços no canvia la naturalesa carboni, aigua i energia de les proteïnes en forma d’ATP naturalesa 8 8
 9. 9. Una reacció química està acompanyada per algun d’aquest fets 9 9
 10. 10. En una reacció química es trenquen enllaços i se’n formen de nous En tota reacció química: • Les molècules dels reactius xoquen entre si. • Es trenquen enllaços dels reactius • Es formen enllaços nous de molècules dels productes 10 10
 11. 11. 11 11
 12. 12. Les equacions químiques són la manera de representar les reaccions químiques. Per exemple l'hidrogen gas (H2) pot reaccionar amb oxigen gas (O2) per donar aigua (H20). L'equació química per aquesta reacció s'escriu: El "+" es llegeix com "reacciona amb" La fletxa significa "produeix". Les fórmules químiques a l'esquerra de la fletxa representen les substàncies de partida anomenades reactius. A la dreta de la fletxa hi ha les fórmules químiques de les substàncies produïdes anomenades productes. Els números al costat de les fórmules són els coeficients (el coeficient 1 s'omet). 12 12
 13. 13. 6.2 AJUST DE REACCIONS QUÍMIQUES Ajustar una equació química és posar els coeficients necessàris per tal que el nombre d’àtoms de cada tipus sigui el matix als reactius que als productes. Com ajustar equacions químiques? Ajustar: 1.L'hidrogen està ajustat en els dos membres de l'equació. 2.Per ajustar l'oxigen, hem d'afegir el coeficient dos al aigua. Això fa que tinguem a la dreta de l'equació quatre àtoms d'hidrogen 3.Per ajustar definitivament, afegim un coeficient dos al hidrogen. 2 molècules d'hidrogen + 1 molècula d'oxigen ⇒ 2 molècules d'aigua 13 13
 14. 14. Un altre exemple: 14 14
 15. 15. El propà C3H8 , és un combustible gasos que s'utilitza com a alternativa al gas natural. L'equació que representa la combustió és: Ajusta la reacció: 5 3 4 1r. Ajustem els carbonis 2n. Ajustem els hidrògens 3r. Ajustem els oxigens 15 15
 16. 16. Completa cada una de les reaccions químiques amb el coeficient estequiomètric que falta 2 2 2 2 4 3 2 2 16 16
 17. 17. 6.3 INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE DE MOL Un cop deinit el concepte de molècula (unitat anterior) com l’agrupació mínima d’àtoms que representa un compost, vàrem veure que en podíem calcular la seva massa molecular La unitat de massa atòmica és massa petita per poder-la utilitzar en la pràctica. No es pot mesurar en una balança la massa d’un àtom. Per això necessitem un factor que ens permeti passar de massa atòmica a una unitat pràctica que es pugui mesurar.necessitem una unitat de quantitat de matèria. Aquesta unitat es denomina MOL 17 17
 18. 18. Què és un mol? pàgina 139 del llibre de text Un mol és la quantitat de matèria que conté 6,022x1023 partícules 6,022x1023 és el número d’Avogadro exemple: un mol de diferents elements: 18 18
 19. 19. La massa molar és la massa molecular expressada en grams Exemple: La massa d’una molècula de CO és 28 uma La massa d’un mol de CO és 28 grams 19 19
 20. 20. Per què és tan important el mol? El mol és una de les unitats fonamentals en el sistema internacional (SI) i probablement la unitat més característica en química, ja que és molt util perque ens permet comptar el nombre d’àtoms o molècules que hi ha en una determianda massa de substància. Això és bàsic ja que les substàncies reaccionen amb unes proporcions definides. Per exemple, 2 molècules d’hidrogen reaccionen amb una molècula d’oxigen per produir dues molècules d’aigua 20 20
 21. 21. Així, sempre que volem obtenir aigua amb aquesta reacció, el nombre de molècules d’hidrogen ha de ser el doble que les d’oxigen. Però això com ho podem quantificar? Per això utilitzam el mol. Un mol d’hidrogen conté el mateix nombre de molècules que un mol d’oxigen i sabem que hi ha d’haver el doble de partícules d’hidrogen que d’oxigen. Així, podem dir que 2 mols d’hidrogen reaccionen amb un d’oxigen per produir-ne dos d’aigua 21 21
 22. 22. 6.4 LLEIS FONAMENTALS DE LA QUÍMICA A partir del concepte de mol, podem veure que es compleix la llei de Conservació de la massa. (Llei de Lavoisier): pàg. 137 del llibre de text En una reacció quimica, la suma de la massa dels reactius és igual a la suma de la massa dels productes 4g 32 g 36 g Exercici 8 pàg. 150 22 22
 23. 23. Llei de les proporcions definides ( o llei de Proust) Sempre que dos elements o més es combinen per formar un mateix compost, ho fan en una proporció de masses constant 23

×