BA401 The ITC eChoupal Initiative

1,142 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

BA401 The ITC eChoupal Initiative

 1. 1. E-Choupal<br />Case IV-3 The ITC eChoupal Initiative<br />
 2. 2. วิถีทางการเกษตรแบบดั้งเดิมของอินเดีย<br />เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตและ<br />บรรทุกเพื่อเตรียมนำไปขาย<br />มุ่งหน้าไปยัง Mandi<br />(ตลาดที่มีการประมูลรับซื้อผลผลิต)<br />ผู้ที่มาประมูลซื้อผลผลิตไปคือ พ่อค้าคนกลาง Commission Agents (CAs)<br />
 3. 3. ปัญหาของวิธีการแบบดั้งเดิม<br /><ul><li> เกษตรขาดอำนาจการต่อรองราคาเมื่อมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 4. 4. ขาดการเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับราคาสภาพอากาศ หรือข่าวสารอื่น ๆ</li></ul> ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากส่งต่อข้อมูลเป็นแบบปากต่อปาก<br /><ul><li> เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากระบบชั่งตวงวัด </li></ul> ไม่ได้มาตรฐาน <br /><ul><li> การจ่ายเงินล่าช้า บางครั้งเกษตรกรต้องรอ ทั้งที่จริงๆแล้ว กฏหมายกำหนด</li></ul> ว่าต้องได้รับการชำระเงินทันที<br /><ul><li> การเดินทางไปMandi ต้องใช้เวลานานนับวัน เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย</li></ul>?<br />?<br />?<br />
 5. 5. ITC Limited <br />เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของอินเดียดำเนินธุรกิจหลายด้าน หนึ่งในนั้นก็คือ การส่งออกสินค้าทางการเกษตร<br /> ITC Limited เล็งเห็นว่า วิธีการค้าสินค้าเกษตรของเกษตรกรในชนบทแบบดั้งเดิมนี้ ไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป จึงได้ออกmodel การค้าแบบใหม่ขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วย ภายใต้การนำของ S.Sivakumarในชื่อ E-Choupal<br />
 6. 6. E-Choupal<br />Choupal (ภาษา Hindi) คือสถานที่ที่คนในหมู่บ้านต่างมาประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ตามวิถีชีวิตชนบทของเกษตรกรในอินเดีย<br />E-Choupalใช้คอนเซ็ปต์เดียวกับ Choupalโดยการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ ในบ้านของเกษตรกรผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของคนในหมู่บ้าน(Sanchalak) เพื่อให้เกษตรกรเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ได้<br />
 7. 7. โครงสร้างของ E-Choupal<br />อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต(ICT Kiosk with Internet Access) <br />ติดตั้งที่บ้านของSanchalak- trained farmer <br />ระยะห่างของแต่ละศูนย์ Within walking distance of target farmers (Less than 5 km.)<br />Warehousing Hub / Store <br />บริหารจัดการโดยพ่อค้าคนกลางที่ทำงานกับบริษัท ITC- Samyojak<br />ระยะห่างของแต่ละ Hub / Store Within driving distance of target farmers (Less than 30 km.)<br />ระบบ Network ในการทำงานและบริการข้อมูล<br />โดยบริษัท ITC Limited<br />
 8. 8.
 9. 9. ส่วนประกอบของ E-Choupal Website<br />Weather Page<br />พยากรณ์อากาศสำหรับแต่ละพื้นที่เฉพาะ(localized forecast) เพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับเกษตร ข้อมูลโดยกรมอุตุนิยมวิทยา อินเดีย<br />Best Practice Page<br />เกษตรกรสามารถเปรียบวิธีการเกษตรที่ทำอยู่(actual) กับวิธีการที่ดีที่สุด(ideal) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลผลิต<br />Crop Information Page<br />หาข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ทางการเกษตรได้อย่างหลากหลาย<br />
 10. 10. ส่วนประกอบของ E-Choupal Website<br />Market Information<br />เกษตรกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบราคา, ปริมาณซื้อขายสินค้าในแต่วัน, ค่าเฉลี่ย, เทรนด์ราคาผลผลิตจากตลาดระดับโลก เช่น Chicago Board of Trade<br />FAQs<br />ตอบคำถาม ข้อสงสัยของเกษตรกรโดยผู้เชี่ยวชาญ<br />News Page<br />อัพเดทข่าวสารทางการเกษตร เช่น ประกาศของราชการ เพื่อให้เกษตรกรทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ <br />
 11. 11. The ITC Hubs And Store<br />แทนที่จะเดินทางไป Mandiเกษตรกรสามารถเลือกที่จะจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ที่ ITC Hubs ซึ่งดำเนินงานโดย Somyojak<br />
 12. 12. ข้อดีของ ITC Hubs<br /><ul><li> ใช้ระบบการชั่งตวงวัดที่เป็นมาตรฐาน ยุติธรรม และใช้ราคาตามที่ประกาศใน </li></ul> เว็บไซต์<br /><ul><li> มีห้องLabและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 13. 13. ได้รับการชำระราคาทันทีและได้รับค่าขนส่ง
 14. 14. มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เต้นท์นั่งคอย ห้องน้ำ </li></ul>เกษตรกรสามารถสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือสินค้าจาก ITC ได้ที่ Store ในราคาต่ำกว่าพ่อค้าคนกลาง<br />
 15. 15. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ Principles Of The E-Choupal<br />ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ (Depended strongly on trust)<br />เกษตรกรสามารถใช้อุปกรณ์และข้อมูล ได้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆว่าต้องขายสินค้าให้กับ ITC<br />กุญแกสำคัญคือ ให้เกษตรกรเป็นผู้ตัดสินใจเองว่า จะเลือกจำหน่ายผลผลิตกับทาง Mandiหรือ ITC<br />เมื่อได้รับเครื่องมือและข้อมูลที่ถูกต้อง เกษตรกรย่อมต้องเลือกจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางที่เขาคิดว่าดีที่สุด นั่นคือ ITC<br />
 16. 16. Hunting For Growth<br />Roll Out, Fix it, Scale Up<br />
 17. 17. วิสัยทัศน์สำหรับทศวรรษต่อไปคือ การขยายพื้นที่เป็น 15 รัฐ และทั่วถึง 100,000 หมู่บ้าน โดยมุ่งที่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรกร และประชากรโดยรวมทั้งหมดประมาณอีก 10 ล้านคน<br />โครงการ e-Choupal นี้ได้รับการกล่าวขาน และได้รับรางวัลในการพัฒนาเกษตรกร และชุมชนชนบททั้งในระดับประเทศ และในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง <br />
 18. 18. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม <br />นางสาววริษฐา ภิรมย์รัตน์ 4902680521<br />นางสาวณัฐกานต์ มีสัตย์ 4902682055 นางสาวอัจฉรา บัญชากร 5002686094 นายหฤษฎ์ พรรณพานิช 5002686185<br />Thank You^^<br />

×