Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PRINCE2 for Government

309 views

Published on

PRINCE2 Project management for Government. Czech version. How PRINCE2 help Project Manager with managing successful project.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PRINCE2 for Government

 1. 1. PRINCE2 Project Management for Government General Overview
 2. 2. Východiska Každý úkol, aktivita projektu, která jsou úřadem či institucí vykonávány, jsou založeny na manažerské vizi ! Zde jsou hlavní příčiny problémů, realizovaných v prostředí státní správy, samosprávy jsou: ‣ Předávání úkolů bez sdělení celkové vize (vytržení z kontextu; oslabení významové složky úkolu) ‣ Posun v interpretaci vize na cestě politik - manažer - referent (referent vykládá smysl zadaného úkolu jinak a dodává tedy jiné, než očekávané výstupy) ! Důsledky (symptomy) popsaného stavu: ‣ Neplnění termínů v důsledku nesprávné prioritizace aktivit ‣ neodpovídající výstupy, nesoulad očekávání a reality při naplnění formálních atributů výstupu ‣ (Zdánlivě) nesmyslné aktivity neusazené do kontextu vize
 3. 3. Cesta k dosažení vize Sofistikovaná a kompexní řešení nehsou pro veřejnou správu v první fázi řešení vhodná, protože ‣ implementace zabírá příliš dlouhou dobu ‣ komplikované postupy a detailizovaná řešení nenacházejí odezvu v běžné praxi úřadu Cesta vede přes jednoduché, ale účinné kroky ‣ (zdánlivě) nesmyslné aktivity neusazené do kontextu vize ‣ evidence a reporting projektu ‣ prioritizování klíčových aktivit ‣ řízení rizk a interakcí ! Hlavní principy ‣ zavedení jednoduchých postupů projektové metodiky ‣ dodržování nastavených pravidel
 4. 4. Evidence a reporting Základem je standardní evidence všech projektů (úkolů) ‣ projekt je jakákoliv činnost, která není standardní správní agendou, nebo procesem ‣ základní karta projektu PRINCE2 je ideálním nástrojem pro jednoduchou a konzistantní práci s informacemi projektu Reporting na jednotlivé úrovně je nutnou pravidelnou součástí řízení projektu ‣ zajišťuje zpětnou vazbu pro obě strany komunikace (reportující / příjemce reportu) ‣ na různé úrovně poskytuje různé míry agregace ‣ je základním nástrojem řízení projektu ‣ základní sada reportů musí řešit alespoň milníky, rizika a zdroje ! !
 5. 5. PRIORITIZACE Transparentní nastavení a publikování priorit a jejich změn v čase je nutnou podmínkou úspěšného řízení portfolia projektů ‣ Prioritizace navazuje na detailní zmapování projektů, jejich termínů, zdrojů a vazeb mezi nimi ‣ Priority poskytují vodítko při rozhodování o konfliktech zdrojů, řízení rizik a dalších situacích běžných v životním cyklu projektu ! Základní vodítka pro prioritizaci projektů jsou ‣ Priority jednotlivých projektů, priority dílčích cílů v projektu ‣ Termíny naplnění klíčových milníků projektu ‣ Optimalizace využování zdrojů nárokovaných více projekty
 6. 6. Řízení rizik projektu Riziko je přirozenou součástí projektu Rizika je nutné v rámci projektu poznat a řídit: ‣ Pochopit a poznat zdroje rizika v projektu ‣ Porozumět možným dopadům jednotlivých rizik na projekt i na organizaci ‣ Správně určit pravděpodobnost aktivace jednotlivých rizik ‣ Nastavit hladinu významnosti pro sledování a detailní řízení rizik v rámci projektu ‣ Nastavit proces pravidelného sledování a hodnocení rizik
 7. 7. Řízení interakcí V prostředí, kde je souběžně realizováno více projektů, je nutné současně s řízením každého jednotlivého projektu sledovat i jejich interakce Vazby a ovlivnění mezi projekty se dotýkají zejména: ‣ Sdílení projektových zdrojů ‣ Sdílení a/nebo ovlivňování projektových rizik ‣ Hierarchie projektů a projektových cílů – prioritizace projektů ‣ Definice kritické cesty v rámci multiprojektového prostředí ! Řízení interakcí je velmi citlivý proces, který předpokládá dobré zvládnutí základních procesů, postupů a metod řízení projektů celou organizací
 8. 8. Jak na to Základní kroky k přijmutí a uplatnění PRINCE2 Project Management for Government: ‣ Analýza současného stavu - identifikace projektů ‣ Zmapování projektů, vytvoření Základních karet projektů ‣ Zavedení základní verze metodik ‣ Spuštění rutinních procesů projektového reportingu ‣ Zmapování odborného a osobnostního potenciálu ‣ Školení a tréninky, zavádění procesů v souladu s metodikou ‣ Nastavení procesů průběžného zlepšování a inovace ! Volitelné kroky směřující k certifikaci: ‣ Pre-certifikační audit ‣ Korekce procesů, metod a postupů dle výstupů auditu ‣ Certifikace procesů organizace dle PRINCE2 Project Management for Government
 9. 9. www.icourse.cz stahujte šablony, vybírejte kurzy a objednávejte knihy o projektovém řízení s PRINCE2®

×