Successfully reported this slideshow.

Guks200910

1,250 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guks200910

 1. 1. Nüks Over Kanserinde Kemoterapi Seçenekleri Dr. Zafer Akçalı Özel UHG İtalyan Giovanni Alberto Agnelli Hastanesi, İSTANBUL
 2. 2. Ovarian Cancer Awareness TEAL RIBBON
 3. 3. Slaytlarla İlgili Açıklamalar <ul><li>TY: Tam yanıt </li></ul><ul><li>KY: Kısmi yanıt </li></ul><ul><li>Rekürren over kanseri: Nüks (tekrarlayan) over kanseri </li></ul><ul><li>Platinium based combination chemotherapy: Platinle birlikte verilen kemoterapiler </li></ul><ul><li>Secondary cytoreductive surgery: Tümör yükünü azaltan ikinci cerrahi </li></ul><ul><li>DFS: Disease Free Survival: Hastalıksız sağkalım </li></ul>
 4. 4. Slaytlarla İlgili Açıklamalar <ul><li>Randomizasyon: Rastgele dağıt </li></ul><ul><li>PLD: Pegile lipozomal doksorubisin </li></ul><ul><li>OS: Toplam sağkalım süresi </li></ul><ul><li>DFS: Hastalıksız sağkalım süresi </li></ul><ul><li>Slaytlar aşağıdaki adresten izlenebilir </li></ul><ul><li>www.slideshare.net/taxol/guks200910 </li></ul>
 5. 5. Over Kanserinde Kemoterapi Direnci <ul><li>Çoğunlukla birinci basamakta paklitaksel ve platin birlikte kullanılır </li></ul><ul><li>İlk kemoterapiye yanıtsız, veya yanıt verdikten sonra 6 içinde nüks / progresyon gösteren hastalıkta kemoterapiye (sisplatine) direnç var ve sağkalım beklentisi azdır </li></ul><ul><li>Arka arkaya iki kemoterapi şemasına direnç var ise prognoz kötüdür. </li></ul>
 6. 6. Platin Duyarlılığı Birincil tedavi Birincil tedavinin bitmesi 0 . ay 6. ay 12. ay Yanıtsız Dirençli Duyarlı Herzog TJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options
 7. 7. Tedavi Kararı Platinum Sensitive Platinum Refractory/Resistant Kemoterapi duyarlı Kemoterapiye yanıtsız / dirençli Birinci basamak kemoterapi sonrası tedavi > 6 ay Platin içeren ikili < 6 ay Platin olmayan tek ilaç Alışılmış uygulama Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options
 8. 8. Hastalıksız sürenin KT yanıtına etkisi Blackledge G, et al. Br J Cancer . 1989;59:650-653. Zaman aralığı (ay) Platin cevabı , % Diğer ilaçlara yanıt , % 0-6 10 15 7-12 29 20 13-18 63 30 19-24 94 30
 9. 9. Tekrarlayan Hastalıkta NCCN Önerisi <ul><li>Destek tedavisi </li></ul><ul><li>Kararlaştırılmış nüks tedavileri </li></ul><ul><li>Nüks tedavileri (tek ilaç, platinsiz) </li></ul><ul><li>Tedavisiz izlem </li></ul><ul><li>Tümör yükünü azaltan ikinci cerrahiyle birlikte olan / olmayan nüks tedavileri </li></ul><ul><li>Platinle birlikte verilen kemoterapiler </li></ul><ul><li>Platinle birlikte verilen kemoterapiler </li></ul><ul><ul><li>K arboplatin/pa k lita ks el </li></ul></ul><ul><ul><li>K arboplatin/gem s itabin </li></ul></ul><ul><li>Kararlaştırılmış nüks tedavileri </li></ul>İlk tedavide stabil yanıt veya ilerleme TY elde edilen hastada kemoterapi bittikten 6-12 ay sonra nüks 6 aydan uzun DFS sonrası az tümör yüküyle nüks Kemoterapi kesildikten ve TY elde edildikten en az 12 ay sonra nüks Kemoterapi bittikten ve TY elde edildikten sonra 6 ay içinde nüks veya evre II-IV hastalıkta KY (cerrahiye kanıtlanmış tümör kalıntısı dahil). Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options
 10. 10. Over kanserinde FDA onaylı ilaçlar 1978 S isplatin K arboplatin Altretamine Pa k lita ks el Topote k an Lipo z omal do ks orubi s in ( hızlandırılmış ) Lipo z omal do ks orubicin ( tam ) Gem s itabin ( karboplatinle birlikte ) 2006 1989 1990 1992 1996 1999 2005 2009 Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options
 11. 11. Platine duyarlı nüks <ul><li>Tedaviye ne zaman başlamalı? </li></ul><ul><li>Tek ilaç / ilaç birliktelikleri </li></ul><ul><li>Platinli ikili – platinsiz ikili ilaç </li></ul><ul><li>İlaçların seçimi </li></ul><ul><li>İlaçların sırasının seçilmesi </li></ul><ul><li>Hedefe yönelik tedaviler </li></ul><ul><li>Tedaviyi ne zaman kesmeli? </li></ul>Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options
 12. 12. Platine duyarlı nüks / NCCN önerisi <ul><li>K arboplatin + ( pa k lita ks el / docetaksel) </li></ul><ul><li>(K arboplatin / sisplatin) + gem s itabin </li></ul>
 13. 15. Platine Karşılık İkili İlaç P: Platin grubu ilaç, T: Paklitaksel, C: Karboplatin, PLD: Lipozomal doksorubisin, G:Gemsitabin PFS: İlerlemesiz sağkalım, OS: Toplam sağkalım * : p= 0.02 ICON 4 / AGO-OVAR 2.2 AGO-OVAR 2.5 SWOG Tedavi P+T krş P C+G krş C C+PLD krş C Hasta sayısı 802 356 61 Yanıt %66 krş %54 %47.2 krş %30.9 %67 krş %32 PFS 13 ay krş 10 ay 8.6 ay krş 5.8 ay 12 ay krş 8 ay OS 29 ay krş 24 ay* 18 ay krş 17.3 ay 26 ay krş 18 ay
 14. 16. Platine Duyarlı Nüks / Araştırılan Tedaviler <ul><li>K arboplatin + pegile lipo z omal do ks orubi s in </li></ul><ul><li>PLD + trabe k tedin ( yumuşak doku sarkomlarında etkili olduğu gösterilmiş, apopitozise götüren, ayrıca mdr-1 genini de inhibe eden alkilleyici bir ilaç) </li></ul><ul><li>B eva s izumab ile birlikte ikili kemoterapi </li></ul><ul><li>3 ilaç </li></ul>
 15. 18. GCIG CALYPSO Araştırması Platine duyarlı nüks over kanseri hastaları PLD 30 mg/m 2 + K arboplatin AUC 5 28 günde bir x 6 Paclita ks el 175 mg/m 2 + K arboplatin AUC 5 21 günde bir x 6 ClinicalTrials.gov. NCT00538603. R A S T G E L E D A Ğ I T Thigpen JT: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options
 16. 19. Trabektedin
 17. 20. GOG-213 ClinicalTrials.gov. NCT00565851. PI: Coleman Evet Hayır Cerrahi Cerrahi yok K arboplatin P a k lita ks el K arboplatin Pa k lita ks el Beva s izumab Beva s izumab Kemoterapi alıp almayacağı Rastgele dağıt Cerrahi adayı mı? Nüks ov e r, Primer peritoneal , ve Fallop tüp kanserleri Tümörsüz sağkalım süresi ≥ 6 ay Rastgele dağıt Herzog TJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options
 18. 21. OCEANS Araştırması ( Faz III ) <ul><li>Platine duyarlı nüks </li></ul><ul><li>Epit elyal over kanseri </li></ul><ul><li>Prim e r periton kanseri </li></ul><ul><li>Fallop t üp kanseri hastaları </li></ul><ul><li>(N = 450) </li></ul>Gem s itabin 1000 mg/m² 1 . ve 8 . gün + K arboplatin AUC 4 1 . gün + Plasebo IV 1 . gün 21 günde bir x 6 G em s itabin 1000 mg/m² 1 . ve 8 . gün + Ka rboplatin AUC 4 1 . gün + Beva s izumab 15 mg/kg 1 . gün , 21 günde bir x 6* ClinicalTrials.gov. NCT00434642. Pla s ebo 51 haftaya kadar Bev 51 haftaya kadar En fazla 10 kür İlerleyene kadar Bev * En fazla 10 kür Herzog TJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options
 19. 22. ICON6 ( İkinci basamak platinli Avrupa araştırması ) <ul><li>Ölçülebilir hastalığı olan, önceden bir basamak platinli tedavi almış,6 aydan sonra nüks etmiş platin duyarlı hastalık </li></ul><ul><li>(N = 33)* </li></ul>*Plan lı : Faz II (N = 300), Faz III (N = 2000) Platin içeren kemoterapi (± Ta ks an ) 21 günde bir x 6 kür + + KT sırasında her gün ağızdan Cediranib , sonrasında 18 aya tamamlanacak Pla s ebo Platin içeren kemoterapi ( ± Ta ks an ) 21 günde bir x 6 kür + Plasebo Platin içeren kemoterapi (± Ta ks an ) 21 günde bir x 6 kür + + KT sırasında ve sonrasında 18 aya tamamlanacak her gün ağızdan Cediranib 2:3:3 oranında rastgele dağıtım ClinicalTrials.gov. NCT00544973. Herzog TJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options
 20. 23. Cediranib (AZD2171) <ul><li>VEGF’yi hedefleyen bir tirozin kinaz inhibitörü (ağızdan alınan küçük molekül) </li></ul><ul><li>Glioblastomada etkinliği gösterilmiş damarlanmayı engelleyici ilaç </li></ul>
 21. 24. <ul><ul><li>Kemo-duyarlı hastalık </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tekrar Platin içeren ikili ile tedavi edilmeli </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DFS > 12 ay => beklenen yanıt : > 60%; sağkalım : 30+ ay </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kemo-dirençli hastalık </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diğer seçenek ilaçlarla tedavi : PLD, topote k an, ağızdan etoposid, gem s itabin, doceta ks el hft pa k lita ks el, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beklenen yanıt : 12% - 32%; sağkalım : 8+ ay </li></ul></ul></ul>Nüks / ilerleyen hastalıkta tedavi Thigpen JT: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options
 22. 25. Hastalıksız sürenin KT yanıtına etkisi Blackledge G, et al. Br J Cancer . 1989;59:650-653. Zaman aralığı (ay) Platin cevabı , % Diğer ilaçlara yanıt , % 0-6 10 15 7-12 29 20 13-18 63 30 19-24 94 30
 23. 26. Platine Dirençli Hastalıkta FDA Onaylı Tek İlaç Tedaviler 1. O’Byrne KJ, et al. ASCO 2002. Abstract 808. 2. Gordon AN, et al. J Clin Oncol. 2001;19:3312-3322. 3. ten Bokkel Huinink, et al. Ann Oncol. 2004;15:100-103. Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options İlaç Uygulama Çalışma Yanıt , % Pegile Liposomal Doksorubisin 4 haftada bir, 1 gün O’Byrne [1] 17.8 Gordon [2] 19.7 Topotecan 3 haftada bir, 5 gün ten Bokkel Huinink [3] 20.5 Gordon 17.0
 24. 28. Dirençli / Erken Nükseden Hastalıkta Kullanılan İlaçlar <ul><li>Genellikle tek başlarına kullanılırlar, </li></ul><ul><li>Topotekan </li></ul><ul><li>Liposomal doksorubisin </li></ul><ul><li>Gemsitabin </li></ul><ul><li>Vinorelbin </li></ul><ul><li>Ağızdan a ltretamine </li></ul><ul><li>Ağızdan etoposid </li></ul><ul><li>Doketaksel veya haftalık paklitaksel </li></ul><ul><li>Pemetreksed </li></ul>
 25. 29. PLD + Gemsitabin birlikteliği platine dirençli hastalıkta etkili mi, değil mi? 28 gün 25 (1) 1000 (1+8) 17 %28.6 35 Karaoglu, ark. 2009 25 (1+15) 30(1) 25 (1) PLD mg/m2, (günler) 2000 (1+15) 650 (1+8) 650 (1+8) G mg/m2, (günler) 17 15.8 8.4 OS (ay) 28 gün 28 gün 28 gün Döngü süresi, %28 %33 %22 TY + KY 18 31 33 n Tas, ark. 2008 Petru, ark. 2006 Skarlos, ark. 2005
 26. 31. Dirençli / Erken Nükseden Hastalıkta Kullanılan İlaçlar <ul><li>Liposomal doksorubisin 40-50 mg/m2, 28 günde bir : %6-30 yanıt, progresyona kadar geçen ortanca süre 2.4-5.7 ay </li></ul><ul><li>Gemsitabin 800 mg/m2, 1, 8, 15. günler, 28 günde bir </li></ul><ul><li>Altretamine yanıt %10-15 </li></ul><ul><li>Ağız. etoposid (50-100 mg) (10-14 gün), 28 günde bir. %27 yanıt, OS: 10.8 ay </li></ul>
 27. 32. Dirençli / Erken Nükseden Hastalıkta Kullanılan İlaçlar <ul><li>Daha önce taksan almayan hastalarda, paklitaksele alınan cevap %25 </li></ul><ul><li>Topotekana alınan cevap %14 - 23 </li></ul><ul><li>Liposomal doksorubisinle alınan yanıt, Topotekan’a benzer </li></ul><ul><li>Topotekan’a ilk nüks/progresyonda başlanırsa daha sonra yaşanan kemik iliği baskılanması daha az </li></ul>
 28. 33. Dirençli / Erken Nükseden Hastalıkta Kullanılan İlaçlar <ul><li>Docetaksel (%22), haftalık paklitaksel (%21) ve pemetreksed (%21) ile alınan yanıtlar benzer </li></ul><ul><li>Kapesitabin, siklofosfamid, melfalan da kullanılabilecek ilaçlardan </li></ul><ul><li>Arka arkaya iki tedaviden yanıt alınamadıysa tedaviye devam etmenin faydası şüpheli </li></ul><ul><li>Bevasizumab’a yanıt sisplatine direnç olsa da olmasa da %22 </li></ul>
 29. 34. Dirençli / Erken Nükseden Hastalıkta Kullanılan İlaçlar <ul><li>Bevasizumab verilen hastalarda barsak delinmesi riski var (% 0 -11 hastada) </li></ul><ul><li>Hasta daha önce ne kadar çok basamak kemoterapi aldıysa delinme riski o kadar fazla </li></ul><ul><li>GOG 218 araştırmasında, paclitaksel ve karboplatinle birlikte 1. basamak tedavide araştırılmaktadır </li></ul>
 30. 35. Over Kanserinde Bevasizumab’lı Faz II Çalışmalar 1. Cannistra SA, et al. J Clin Oncol. 2007;25:5180-5186. 2. Burger RA, et al. J Clin Oncol. 2007;25:5165-5175. 3. Garcia AA, et al. J Clin Oncol. 2008;26:76-82. *GOG. Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options Cannistra ve a rk [1] Burger ve ark [2] * Garcia ve ark [3] Hasta sayısı , 44 62 70 Önceki KT sayısı , % 2: 52 3: 48 1: 34 2: 66 Ortanca : 2 Aralık : 1-3 Yanıt oranı , % 16 (PR) 18 (PR) 3 (CR) 24 (PR) GI delinme , % 11 0 6 Arteri ye l tromboemboli , % 7 0 4 Ölüm , % 7 0 4
 31. 36. Bevasizumab Toksisitesi
 32. 37. Dirençli / Erken Nükseden Hastalıkta Kullanılan İlaçlar <ul><li>Hormonal tedavi: Tamoksifen (%11 yanıt, %32 stabil hastalık), GnRH agonistleri (%9 yanıt, %26 stabil hastalık) </li></ul><ul><li>Anastrozol, letrozol, megesterol asetat </li></ul><ul><li>Kemoterapiyi tolere edemeyen hastalarda denenebilir </li></ul>
 33. 39. Nüks Over Kanseri Faz II Çalışmalara GOG Yaklaşımı <ul><li>38 ilaç araştırıldı </li></ul><ul><ul><li>31 ilaçta (79%) yanıtlar 0% - 15% </li></ul></ul><ul><ul><li>3 ilaçta yanıt > 25% </li></ul></ul><ul><ul><li>Yeni bir ilaçta gerçek yanıt (TY + KY) %20 veya azsa bunun klinik önemi çok az </li></ul></ul><ul><ul><li>Aksine, gerçek yanıt oranı en az %35 ise, kesinlikle ileri araştırmalara değer </li></ul></ul>Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options
 34. 40. Dirençli / Erken Nükseden Hastalıkta Kullanılan Yeni İlaçlar <ul><li>Bevasizumab </li></ul><ul><li>PTK (Ağızdan alınan bir VEGF baskılayıcı) </li></ul><ul><li>VEGF-TRAP </li></ul><ul><li>Sorafenib </li></ul><ul><li>Sunitinib </li></ul>
 35. 41. Yürütülen / planlanan FAZ III Çalışmalar <ul><li>Beva s izumab </li></ul><ul><li>P oliglu tamat p a k lita kse l ( CTI-2103 ) </li></ul><ul><li>Patupilone </li></ul><ul><li>Pheno ks odiol </li></ul><ul><li>Abagovomab </li></ul><ul><li>Cediranib/AZD 2171 </li></ul><ul><li>Karenitecin </li></ul>
 36. 43. Phenoxodiol Kemoterapi Direncini Yener <ul><li>Over kanseri hücrelerini hücre ölümüne götürür </li></ul><ul><li>Kanser hücrelerini aracılı apopto z is e duyarlı yapar [1] </li></ul><ul><li>Docetaksele dirençli epitelyal over kanseri hücrelerini tekrar duyarlı hale getirir [2] </li></ul>1. Kamsteeg M, et al. Oncogene. 2003;22:2611-2620. 2. Sapi E, et al. Oncol Res. 2004;14:567-578. Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options
 37. 44. Abogovomab <ul><li>CA-125’e benzerlik gösteren bir monoklonal antikor. </li></ul><ul><li>Bağışıklık sistemini, CA-125 ifadesi olan hücrelere karşı harekete geçirir </li></ul><ul><li>MIMOSA çalışması: Monocolonal antibody Immunotherapy for Malignancied of the Ovary by Subcutaneous Abagovomab, bir idame çalışması olarak devam etmektedir </li></ul>
 38. 45. Karenitecin/BNP1350 ( Çok Lipofilik K amptote s in) <ul><li>Suda çözünen topoisomera z I inhibit ö r lerine oranla , karenite sinler tümörden kaynaklanan MDR/MRP/BCRP gibi direnç mekanizmalarına daha az duyarlıdır </li></ul>Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options
 39. 46. <ul><li>Birincil hedef : PFS (N = 500) </li></ul><ul><li>İkincil hedef : OS, yan etkiler </li></ul><ul><li>İlk hasta 7 Şubat 2008 ’de katıldı </li></ul>İkinci ve 3. Basamakta Karenitecin krş. Topotecan ClinicalTrials.gov. NCT00477282. <ul><li>Dahil edilme koşulları </li></ul><ul><li>İleri evre EO K </li></ul><ul><li>Platin/ta ksa n dirençli </li></ul><ul><li>Önceden 1 veya 2 basamak KT </li></ul><ul><li>Ölçülebilir hastalık </li></ul>R A N D O M I Z E Karenitecin 1.0 mg/m 2 / gün IV 60 dk x 5 gün, 21 günde bir Topote k an 1.5 mg/m 2 / gün IV 30 dk x 5 gün, 21 günde bir Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options
 40. 47. Kök Hücre Desteğinde Yüksek Doz Kemoterapi <ul><li>Sonuçlar yüz güldürücü değil. </li></ul>
 41. 49. Teşekkür ederim…

×