Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gobox Taksimetre Sunum

1,065 views

Published on

18 ülkede 85 yıllık deneyim Taxitronic

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Gobox Taksimetre Sunum

  1. 1. GOBOX BTC TAKSĠMETRE .... TETAġ ELEKTRONĠK .... Gobox BTC TV-60 TC-60MODEL TAKSĠMETREMĠZ VE TANITIMI
  2. 2. GOBOX BTC TAKSĠMETRE .... TETAġ ELEKTRONĠK .... TAKSĠMETRE NEDĠR ?TAKSĠ TAġIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARDA ÇALIġIR DURUMDA BULUNMASIZORUNLU OLAN KAT EDĠLEN YOL ÜCRETĠNĠ GÖSTEREN CĠHAZIDIR.
  3. 3. GOBOX BTC TAKSĠMETRE .... TETAġ ELEKTRONĠK ....GOBOX BTC TAKSĠMETRE NE ĠġE YARAR ? TAKSĠ ÜCRETĠNĠ GÖSTERĠR ARAÇ HIZINI DENETLER ġÖFÖR ARAÇ KULLANIM SÜRELERĠNĠ DENETLER YETKĠLĠ ġÖFÖR KULLANIMINA ĠZĠN VERĠR DENETLEDĠĞĠ KAYITLARI MERKEZE AKTARIR NAVĠGASYON ĠLE ġÖFÖRÜ YÖNLENDĠRĠR KREDĠ KARTI KULLANIMINI DESTEKLER TAKSĠMETRE FĠġĠNĠ YAZILI OLARAK VERĠR GPS-GPRS-GSM KULLANIMINI DESTEKLER
  4. 4. GOBOX BTC TAKSĠMETRE .... TETAġ ELEKTRONĠK ....GOBOX BTC TAKSĠMETRE NE ĠġE YARAR ? TEHLĠKE ANINDA ETKĠN MERKEZE ALARM ĠLETME YOLCU SAYABĠLME ÜCRET KAYDI TUTMA ARAÇ ĠÇĠ KAMERADAN YÜZ TANIMA SĠSTEMĠ YOLCU TAKSĠ KULLANIMINI PUANLAMAARAÇ VE MERKEZ ARASI SESLĠ GÖRÜNTÜLÜ ĠLETĠġĠM ÇAĞRI MERKEZĠ ĠLE KORDĠNELĠ ÇALIġIR TRAFĠK AKIġ KONTROLÜ VE RAPORLAMA YAKIT KONTROLÜ VE RAPORLAMA TAMĠR, SERVĠS VE RAPORLAMA
  5. 5. GOBOX BTC TAKSĠMETRE .... TETAġ ELEKTRONĠK .... GOBOX BTC TAKSĠMETRE NE ĠġE YARAR ? EN YAKIN TAKSĠYĠ YOLCUYA DĠREK GÖNDERMEĠNTERNET, SMS, TEL KODU,ÇAĞRI MERKEZĠ ĠLE TAKSĠ BULMA ARKA LCD PANEL DOKUNMATĠK EKRAN LCD EKRAN REKLAM ĠZLEME LCD EKRAN REKLAM VE ANKET OYLAMASI LCD EKRAN KART ġĠFRESĠ YAZMA LCD EKRAN YOLCU NAVĠGASYON ĠLE ROTA ĠZLEME LCD EKRAN MULTĠMEDYA GÖSTERĠM
  6. 6. GOBOX BTC TAKSĠMETRE .... TETAġ ELEKTRONĠK .... GOBOX BTC FAYDALARI NELERDĠR? SÜRÜCÜ HATALARINI ENGELLER TRAFĠK SIKIġIKLARINI MERKEZE ĠLETĠR HIZ ĠHLALLERĠNDE CAYDIRICIDIR ARAÇ ĠÇERSĠNDE BĠR NEVĠ TRAFĠK POLĠSĠ GÖREVĠ GÖRÜR YAKIN MESAFE YOLCU ALMAMA ENGELLENĠR KREDĠ KART KULLANIMI SAĞLAR KALĠTE STANDART OTOMATĠK DENETLENĠR YOLCU ġĠKAYETLERĠ ANLIK DEĞERLENDĠRĠLĠRġÖFÖRÜN TAKSĠMETRE HARĠCĠ EK GELĠR KAYNAĞIDIR
  7. 7. GOBOX BTC TAKSĠMETRE .... TETAġ ELEKTRONĠK ....GOBOX TAKSĠMETRE ÇALIġMA SĠSTEMĠ NASILDIR? ÇAĞRI MERKEZĠ ÇAĞRI MERKEZİNDEN GELEN ÇAĞRI EN YAKIN TAKSİ YE İLETİLEREK YOLCUYA ULAŞTIRILIR. GOBOX BTC TV60-TC60 SONRASINDA SLİP KART VE GENİŞ ÖDEME İMKANI İLE YOLCUYA KULLANIM FİŞİNİ VEREREK ULAŞIM KALİTELİ YOLCULUKLA TAKSĠ SON BULUR.
  8. 8. GOBOX BTC TAKSĠMETRE .... TETAġ ELEKTRONĠK .... GOBOX TAKSĠMETRE TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠTürkiye’de Türkiye’de ĠLK ĠLK LCD DOKUNMATĠK EKRAN TAKSĠMETRE 85090018001900 GSM NAVĠGASYON12 KANAL GPS ve GPRS Bağlantısı 64 MB RAM BELLEK SD Hafıza Kart GiriĢi 2 ADETUSB BAĞLANTI GĠRĠġĠ ġARJLANABĠLĠR PĠL 8 KANAL BLUETOOTHADRESĠ NAVĠGASYONA ÇEVĠRME 64 MB FLASH BELLEK ALARM VERME RS232-RS485 BAĞLANTI GĠRĠġĠ
  9. 9. GOBOX BTC TAKSĠMETRE .... TETAġ ELEKTRONĠK .... Taksinet ĠĢletmecilikDĠSTĠRĠBĠTÖRÜMÜZ VE ÇALIġANLARININ ĠġLETMECĠLĠK ĠLE TAKSĠMETRE ÜRETĠMĠ KONUSUNDAKĠ 80 YILLIK DENEYĠMLERĠYLE KAZANMIġ OLDUĞUBU DENEYĠMLERĠ SATIġ VE SATIġ SONRASI MÜŞTERİ 85 YILLIK BEKLENTİLERİ DENEYİMHĠZMET TECRÜBESĠYLE GELĠġTĠREREK, MÜġTERĠLERĠN BEKLENTĠ VE ĠHTĠYAÇLARINI YAKINDAN TAKĠP EDEREK TÜRKĠYE’DESEKTÖRÜNDE ÖNDER BĠR KURULUġ OLMA SATIŞ VE SONRASI HEDEFĠ ĠÇERSĠNDEDĠR. DESTEK

×