Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การใชไมถือของผูบังคับบัญชาลูกเสือ
**************
ตัว ไมมีลักษณะกลม เสนผานศูนยกลางหัวไม 1.8 ซม. กลางไม 1.5 ซม. ปลา...
การใชไมถือของผูบังคับบัญชาลูกเสือ
การใชไมถือของผูบังคับบัญชาลูกเสือ จะใชในโอกาสที่ควบคุมแถวลูกเสือไปในพิธี
ใด ๆ ก็ต...
วิธีปฏิบัติ จากทาปกติ ใหปฏิบัติเปน 3 จังหวะดังตอไปนี้
จังหวะที่ 1 ใชมือขวาจับโคนไมถือโดยใหฝามือควํ่าลง นิ้วหัวแมม...
วาง ในขณะที่ไมถือลดลงแนบรองไหล มือซายก็ลดลงขางลําตัวเชนเดียวกันและอยูในทา
ตรง
จังหวะที่ 3 ลดมือขวาจากดามไมถือลงม...
5. ทาเรียบอาวุธจากทาวันทยาวุธ เปนทาที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือปฏิบัติเมื่อไดรับคํา
บอกวา “ เรียบ – อาวุธ “ จากทาวันทยา...
จังหวะที่ 2 ยกมือซายที่ขึ้นกําเสมอออก ตบเทาลงตรงหนาในทาวิ่งออกวิ่ง
ตรงไปหาผูรับรายงาน
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อวิ่งไปถึงจุดร...
พอสมควร (ประมาณครึ่งทาง) แลวจึงแยกตัวออกยกไมถือเสมอปากวิ่งกลลับไปที่เดิมหนา
แถวของตน เมื่อผูรัยการเคารพขึ้นแทนหรือเข...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือฝึกระเบียบแถว (การใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ)

3,631 views

Published on

คู่มือฝึกระเบียบแถว (การใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ)

Published in: Education
  • Be the first to comment

คู่มือฝึกระเบียบแถว (การใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ)

  1. 1. การใชไมถือของผูบังคับบัญชาลูกเสือ ************** ตัว ไมมีลักษณะกลม เสนผานศูนยกลางหัวไม 1.8 ซม. กลางไม 1.5 ซม. ปลาย ไม 1.2 ยาว 75 ซม. ที่หัวไมและปลายไมใหมีปลอกทองเหลืองหุมทางดานหัวไมยาว 6 ซม. ดานปลายไมยาว 4 ซม. จากหัวไมลงมา 12 ซม. ใหมีพู 2 พู ผูกติดอยูกับไม และ จากหัวไมลงมา 16 ซม. ใหมีปลอกทองเหลืองเปนตราคณะลูกเสือแหงชาติหุมอยู ไมถือให เปนสีนํ้าตาลแก ลักษณะพูของไมถือ เปนดายหรือไหมพรม สีตามประเภทของลูกเสือหรือตําแหนงของลูกเสือถักเปน เชือกผูกติดเกับไมถือ ปลายเชือกยาวขางละ 6 ซม. ตอจากเชือกแตละขางทําเปนพูยาวขาง ละ 7 ซม. ขนาดโตพอสมควร 1. ผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญ เชือกและพูเปนสีเขียว 2. ผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เชือกและพูเปนสีเลือดหมู 3. ผูบังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ เชือกและพูเปนสีแดง 4. ผูบังคับบัญชาลูกเสือชั้นผูตรวจการลูกเสือ 5. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ เชือกและพูเปนสีมวง 6. ผูบังคับบัญชาลูกเสือชั้นผูตรวจการลูกเสือสังกัดสํานักงานคณะกรรมการลูกเสือ จังหวัด เชือกสีมวงพูขางหนึ่งมีมวง อีกขางหนึ่งสีเหลือง 7. ผูบังคับบัญชาลูกเสือชั้นผูตรวจการลูกเสือสังกัดสํานักงานคณะกรรมการลูกเสือ อําเภอ เชือกสีมวงพูขางหนึ่งมีมวง อีกขางหนึ่งสีแดง หมายเหตุ (ลูกเสือสํารองไมมีอาวุธ ผูบังคับบัญชาลูกเสือสํารองไมมีไมถือ)
  2. 2. การใชไมถือของผูบังคับบัญชาลูกเสือ การใชไมถือของผูบังคับบัญชาลูกเสือ จะใชในโอกาสที่ควบคุมแถวลูกเสือไปในพิธี ใด ๆ ก็ตามที่ลูกเสือถือไมพลองหรือไมงาม เชน ในพิธีเมื่อประจําแถวลูกเสือ ในการตรวจ พลสวนสนาม เมื่อประจําแถวลูกเสือกองเกียรติยศ กองรักษาการณ เวลาเชิญธงคณะลูกเสือแหงชาติธงลูกเสือประจําจังหวัด ธงประจํากองลูกเสือ เมือมีคําสั่งของผูบังคับบัญชา วิธีการใชไมถือของผูบังคับบัญชาลูกเสือ 1. วิธีถือไมในทาปกติ ในทาปกติไมถือจะถูกหนีบอยูในซอกระหวางแขนซายกับ ขางลําตัว แขนทอนบนแนบขนานกับลําตัวหนีบไมไว แขนซายทอนลางเหยียดตรงไปขาง หนาในแนวระดับ มือกําโคนไมหางจากหัวไมประมาณ 1 ฝามือ ฝามือหวายขึ้นใหไมถือ นอนอยูในแนวขนานกับพื้น นิ้วหัวแมมือวางอยูดานนอกแนบไปกับตัวไม 2. ทาบาอาวุธ ทาบาอาวุธเปนทาที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือที่ถือตองปฏิบัติ ในกรณีที่ มีคําสั่งใหลูกเสือแบกอาวุธ หรือกอนที่จะทําการเคารพดวยทาวันทยาวุธโดยไดยินคําบอก คําสั่งวา “ ตรงหนา ( ทางซาย – ขวา ) ระวัง “ พอสิ้นคําสั่งก็ใหผูถือไมถือทําทาบาอาวุธ
  3. 3. วิธีปฏิบัติ จากทาปกติ ใหปฏิบัติเปน 3 จังหวะดังตอไปนี้ จังหวะที่ 1 ใชมือขวาจับโคนไมถือโดยใหฝามือควํ่าลง นิ้วหัวแมมือขวา วางทาบไมถืออยูดานลาง นิ้วทั้ง 4 เรียงชิดดิดกันวางทาบไมถืออยูดานบนแลวชักไมถือออก จากซอกแขนซายลําตัว โดยใหแขนขวาเหยียดตรงไปขางหนาและยกขึ้นเหนือศีรษะแนบ กับใบหูขางขวาใหปลายไมถือชี้ตรงขึ้นสูงบนในแนวดิ่ง จังหวะ 2 ลดไมถือลงมาโดยการงอขอศอกขวาใหมือขวาที่กําไมลงมาอยู เสมอแนวคาง หางจากคางประมาณ 1 ฝามือ นิ้วหัวแมมือขวาวางทาบกับไมถืออยูดานใน สวนนิ้วทั้งสี่กําไมถือเรียงชิดติดกันอยูดานนอก จังหวะ 3 ลดมือขวาที่กําไมถือลงขางลําตัวดานขวามือแขนเหยียดตรง เปลี่ยนมือขวาที่กําไมถือมาเปนเปนจับไมถือในลักษณะที่ใหนิ้วหัวแมมืออยูดานในชิดลําตัว นิ้วทั้ง 4 เรียงชิดติดกันอยูดานนอก ไมถืออยูระหวางนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ ปลายไมถือชี้ขึ้น บนและแนบอยูในรองไหล มือซายก็ลดลงขางลําตัวเชนเดียวกันและอยูในทาตรง จังหวะ 1 จังหวะ 2 จังหวะ 3 3. ทาเก็บไมถือ จากทาบาอาวุธใหปฏิบัติเปน 3 จังหวะ จังหวะที่ 1 เมือไดยินคําบอกคําสั่งวา “ เก็บไมถือ” หรือ “ เรียบ…..” ใหชู มือขวาที่ถือไมถือขึ้นเหนือศีรษะจนสุดแขน ปลายไมถือชี้ขึ้นขางบนและตรงเปนแนวดิ่ง จังหวะที่ 2 ลดปลายไมถือลงไปดานซายของลําตัวพรอมกับยกแขนซายมา รับไมถือเหมือนในทาปกติ สอดไมถือลงในซอกแขนซายระหวางแขนซายกับลําตัวไมถือ
  4. 4. วาง ในขณะที่ไมถือลดลงแนบรองไหล มือซายก็ลดลงขางลําตัวเชนเดียวกันและอยูในทา ตรง จังหวะที่ 3 ลดมือขวาจากดามไมถือลงมาทางดานขางลําตัวทางขวาในทา ตรงเหมือนเดิม จังหวะ 1 จังหวะ 2 จังหวะ 3 4. ทาแสดงการเคารพอยูกับที่ เปนการปฏิบัติตอจากทาบาอาวุธ มีอยู 2 จังหวะ จังหวะที่ 1 เมื่อไดยินคําบอกคําสั่งวา “ ตรงหนา (ทางซาย – ขวา ) ระวัง” ก็ ยังถือไมอยูในทาบาอาวุธ ตอเมื่อไดยินคําสั่งวา “วันทยา – วุธ” มือขวายกไมถือขึ้นมาเสมอ คางหางจากคางคางประมาณ 1 คืบ การจับไมถือเหมือนกับทาบาอาวุธจังหวะ 2 จังหวะที่ 2 วาดปลายไมลงไปขางหนาเฉียงตรงอยูขางขวา ปลายไมถือที่ ฟาดลงใหเฉียงลงลางหางจากพื้นประมาณ 1 คืบ และชี้ตรงไปขางหนา จังหวะ 1 จังหวะ 2 จังหวะ 3
  5. 5. 5. ทาเรียบอาวุธจากทาวันทยาวุธ เปนทาที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือปฏิบัติเมื่อไดรับคํา บอกวา “ เรียบ – อาวุธ “ จากทาวันทยาวุธอยูกับที่ ที่กําลังปฏิบัติอยู วิธีปฏิบัติ การปฏิบัติ การปฏิบัติแบงออกเปน 2 ขั้นตอนแรกปฏิบัติเมื่อสิ้นรําบอก วา “ เรียบ-……….” และขั้นตอนที่ 2 เมื่อสิ้นคําวา “……..วุธ “ ขั้นตอนที่ 1 เมื่อผูบังคับบัญชาลูกเสือไดยินคําบอก “ เรียบ….”สุดคําวา “ เรียบ …..ใหปฏิบัติทาบาอาวุธ เมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวรอคําบอกใหปฏิบัติตอไป ขั้นตอนที่ 2 เมื่อไดยินคําบอกวา “ ….อาวุธ” สิ้นสุดลงใหปฏิบัติทาเก็บไม ถือตอไป (ดูคําแนะนําการปฏิบัติทาเก็บไมถือในขอ 3) จังหวะ 1 จังหวะ 2 จังหวะ 3 จังหวะ 4 จังหวะ 5 จังหวะ 6 6. การรายงาน เมื่อผูบังคับบัญชาลูกเสือทําทาวันทยาวุธ และตัวผูบังคับบัญชา ลูกเสือที่จะเขาไปรายงานผูรัยการเคารพจะวองเขาไปรายงานหาตัวผูรับผูรัยการเคารพ ประมาณ 3 กาวเมื่อรายวานรเรียบรอยแลวทําทากลับหลังหัน วิ่งกลับมายืนที่จุดเดิมแลว บอกใหลูกเสือเรียบอาวุธ วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนกานปฏิบัติในการรายงาน ผูรับการเคารพจากทาวันทยาวุธ ดวยไมถือมี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการรายงานเรื่อจากผูบัวคับบัญชาลูกเสือสั้งลูกเสือตั้งแถวทํา วันทยาวุธแลว และผูบังคับบัญชาไดทําทาวันทยาวุธอยูในจังหวะที่ 2. แลว การปฏิบัติใน การรายงานตอนที่ 1 มี 2 จังหวะ จังหวะที่ 1 ยกไมถือในมือขวาขึ้นเสมอปากตามองจับที่ผูรับรายงาน
  6. 6. จังหวะที่ 2 ยกมือซายที่ขึ้นกําเสมอออก ตบเทาลงตรงหนาในทาวิ่งออกวิ่ง ตรงไปหาผูรับรายงาน ขั้นตอนที่ 2 เมื่อวิ่งไปถึงจุดรายงานตรงหนาผูรับรายงานหางประมาณ 3 กาว ให ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 มี 2 จังหวะ จังหวะที่ 1 หยุด ชิดเทาพรอมกับลดแขนซายลงแนบลําตัว จังหวะที่ 2 ลดไมถือลงอยูในทาวันทยาวุธจังหวะ 2 กลาวรายงาน ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกลาวรายงานเสร็จแลว ทําทากลับหลังหันวิ่งกลับไปเขาที่หนาแถว สั่งลูกเสือเรียบอาวุธ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 1. ยกไมขึ้นเสมอปาก ทําทากลับหันหลัง 2. ยกมือซายขึ้นกําเสมออกตบเทาซายลงตรงหนา ทําทาวิ่งกลับไปหนาแถว 3. ถึงจุดหนาแถวที่ยืนอยูเดิม หยุดวิ่ง ลดมือซายลงชิดเทา ปฏิบัติทั้ง 3 อยางพรอมกัน 4. ทําทากลับหลังหัน ลดไมถือลงอยูในทาวันทยาวุธจังหวะ 2 5. ออกคําสั่ง “ เรียบ – อาวุธ “ ปฏิบัติทาเรียบอาวุธ 7. การเดินตามผูรับการเคารพตรวจแถวกองเกียรติยศ เมื่อผูรับการเคารพรับ รายงานเรียบรอยแลวทําการตรวจแถวกองเกียรติยศ หรือตรวจพลสวนสนาม ใหผูรับรายงาน เคลื่อนตัวมาอยูทางขวามือของผูรับการเคารพ หางประมาณ 2 กาว เยื้องไปขางหลัง เล็กนอย ปรับเทาเดินเปนทางพอสมควรแลวจึงแยกตัวออก วิ่งกลับไปยืนอยูหนาแถวของ ตนเรียบรอยแลวจึงสั่งเรียบอาวุธ วิธปฏิบัติ การปฏิบัติในการเดินตามผูรับการเคารพ ตรวจพลหรือตรวจแถวกอง เกียรติยศ มี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เมื่อผูรับการเคารพการรายงานแลว จะทําการตรวจพล หรือ ตรวจแถวกองเกียรติยศ ผูบังคับบัญชาลูกเสือผูติดตามเคลื่อนไหวไปทางซายออมหลังรับ การเคารพในทาวันทยาวุธจังหวะ 2 เยื้องไปขางหลังเล็กนอย ขั้นตอนที่ 2 ปรับเทาเขากับผูรับการเคารพ ผูทําการตรวจพลหรือตรวจแถว กองเกียรติยศไปจนสุดแถวลูกเสือในทาวันทยาวุธ ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผูรับการเคารพตรวจพล หรือแถวกองเกียรติยศไปจนสุด แถว และจะกลับไปขึ้นแทน หรือประรําพิธี ผูบังคับบัญชาลูกเสือผูเดินตามไปสงระยะทาง
  7. 7. พอสมควร (ประมาณครึ่งทาง) แลวจึงแยกตัวออกยกไมถือเสมอปากวิ่งกลลับไปที่เดิมหนา แถวของตน เมื่อผูรัยการเคารพขึ้นแทนหรือเขาเนั่งในปพรําพิธีแลวจึงสั่งลูกเสือเรียบอาวุธ ในระหวางการเดินตามการตรวจใหผูบังคับบัญชาลูกเสือถือไมถือในทาวันทยาวุธ จังหวะ 2 ตลอดเวลา 8. ทาวันทยาวุธในขณะเคลื่อน/ สวนสนาม ในการที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือควบคุม แถวลูกเสือที่มีอาวุธเดินหรือสวนสนามกอนออกเดินตองออกคําสั่งใหลูกเสือแบกอาวุธ ผู บัวคับบัญชาผูควบคุมแถวทําทาบาอาวุธ เมื่อจะผานผูรัยการเคารพเมื่อสั่งดวยคําบอก “ระวัง – แลขวา (วาย),ทํา” ผูบังคับบัญชาลูกเสือทําทาวันทยาวุธในขณะเคลื่อนที่ (ในการสว สวนสนามจะมีระยะกําหนดมใหเพื่อการปฏิบัติเปนขั้นตอนโดยใชเครื่องหมายธงซึ่จะมี 3 ธงดวยกัน) วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนในการปฏิบัติการทําความเคารพ ทาวันทยาวุธดวยไมถือใน ขณะที่มี 3 ขั้นตอนโดยมีธง 3 ธง เปนเครื่องหมายระยะการปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 1 เมื่อถึงธงที่ 1 กอนจะถึงผูรับการเคารพใหทํา” ระวัง” คือยกไมจาก บาอาวุธขึ้นมาเสมอปาก แขนซายยังแกวงอยู ขั้นตอนที่ 2 เมื่อถึงธงที่ 2. “ แลขวา –ทํา” ใหฟาดไมถือในขณะวันทยาวุธ พรอมกับสลัดหนาแลขวา ทิ้งแขนลงลําตัวไมแกวาแขนทั้ง 2 ขาง ขั้นตอนที่ 3 เมื่อถึงธงที่ 3 ยกไมขึ้นเสมอปากแลวลดลงในทาบาอาวุธ สะบัด หนาแลตรงและเดินตอไปในทาปกติ แกวงแขนทั้ง 2 ขาง *********************

×