Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คู่มือฝึกระเบียบแถว

6,105 views

Published on

คู่มือการฝึกระเบียบแถว

Published in: Education
 • Be the first to comment

คู่มือฝึกระเบียบแถว

 1. 1. สารบัญ การฝกระเบียบแถวของหมู แถวตอนเรียง 1 แถวหนากระดาน การจัดแถว การจัดแถวเปนการฝกลูกเสือเปนหมูและกอง หมูลูกเสือเปนหนวยเล็กที่สุด ซึ่งเปนสวน หนึ่งของกองและกลุมลูกเสือ ตามกําลังที่กลาวแลวขางตน ฉะนั้นหมูจึงเปนรากฐานของกองและ กลุมตามลําดับ การฝกหมู และกอง มุงหมายที่จะฝกใหลูกเสือรูจักปฏิบัติหนาที่ของตนและหนาที่ที่จะ ตองปฏิบัติรวมกันในเมื่อเขามาอยูรวมกันเปนหมูและกอง กับทั้งสามารถทําการแทนกันไดไมวา หนาที่ใด ๆ การฝกเปนบุคคลเปนการฝกขั้นตนของการฝกหมู และดําเนินไปในระหวางฝกหมูดวย เพราะหมูมีกําลังไมมากพอที่ผูฝกจะตรวจตราแกไขขอบกพรองในการปฏิบัติ และใหคําอธิบายแก ลูกเสือเปนบุคคลไดทั่วถึง เชนเดียวกันการฝกกองก็เปนการฝกใหลูกเสือ และผูบังคับบัญชาลูกเสือประจําหนวย ตาง ๆ ใหปฏิบัติการรวมกันตามลักษณะของการฝกเปนกองไดถูกตอง การฝกระเบียบแถวของหมู การฝกระเบียบแถวของหมูมีความมุงหมาย คือ (1) ใหลูกเสือรูจักทําการเคารพ และเคลื่อนไหวเปนหมูอยางเปนระเบียบเรียบรอย (2) อบรมวินัยของลูกเสือ และความพรอมเพรียงในการปฏิบัติทาตาง ๆ ที่ตองทําดวยกัน ใหถูกตองและแข็งแรง เหตุนี้การฝกแถวชิดจึงตองกระทําอยูเสมอ การฝกแถวชิด รูปขบวน
 2. 2. รูปขบวนของหมู มีแถวตอนและแถวหนากระดาน แถวตอนของหมู มีแถวตอนเรียง 1 แถวหนากระดานของหมูมีแถวหนากระดานแถวเดี่ยว แถวตอนเรียง 1 รองนายหมูลูกเสือเปนหลักอยูหนานายหมูลูกเสือ 6 กาว ลูกเสืออื่นเขา แถวซอนกันไปขางหลังในแนวลึก ยืนตรงคอคนหนาระยะตอ 1 กาว (ประมาณ 1 ชวงแขน) รูปที่ 50 แถวตอนเรียง 1 แถวหนากระดาน รองนายหมูลูกเสือเปนหลัก อยูหนานายหมูลูกเสือ 6 กาว ลูกเสืออื่น ๆ เขาประจําที่ทางซายของหลัก เรียงตามลําดับตําแหนงจากขวามาซายระยะเคียง 1 กาว (ชวงแขน) หรือนัยหนึ่งรูปแถวกระดานแถวเดียวของหมู จัดรูปขบวนอยางแถวตอนเรียง 1 เมื่อทําซายหัน และมีระยะเคียง 1 กาว รูปที่ 51 แถวหนากระดาน ในการตรวจพลสวนสนามแถวหนากระดานของหมูปดระยะเคียงระหวางบุคคล อาศัยระยะงอศอกซายของลูกเสือทางขวามือเทาสะโพก ปลายนิ้วชี้ลงพื้นเรียกวาแถวหนากระดาน ปดระยะ
 3. 3. ที่อยูของนายหมูลูกเสือและการกําหนดคนหลัก เมื่อนายหมูลูกเสือเปนผูเรียกแถวของหมู รองนายหมูลูกเสือเปนคนหลักในการเขาแถว เวนแตนายหมูลูกเสือจะไมอยูหรือปฏิบัติหนาที่ไมได รองนายหมูลูกเสือจึงเรียกแถวแทนคน หลักก็จะไดแกลูกเสือที่กําหนดให เมื่อนายหมูลูกเสือเรียกแถว คนหลักตองอยูตรงหนาผูเรียก 6 กาว การเขาแถวและการจัดแถว หมูเขาแถวตามคําบอกของนายหมูลูกเสือ ในเวลาอยูกับที่ใชคําบอก “แถวหนากระดาน, มาหาขาพเจา” ในเวลาเคลื่อนที่ใชคําบอกวา “แถวหนากระดาน, ตามขาพเจา” ในเวลาอยูกับที่ ลูกเสือถือไมพลองหรือไมสามงามมาเขาแถวทาเรียบอาวุธถาเดินใหถือไม พลองหรือไมสามงามในทาคอนอาวุธ เมื่อจะใหเขาแถวตอนเรียง 1 นายหมูลูกเสือใชคําบอกวา “ตอนเรียง 1 มาหาขาพเจา” หรือ “ตามขาพเจา” ลูกเสือวิ่งไปหาผูเรียกโดยเร็ว รองนายหมูเปนหลักอยูหนาผูเรียก 6 กาว ลูกเสืออื่น ๆ เขาแถวตอคนหลักไปขางหลังเปนแถวเดียวและตรงคงกันระยะตอ 1 กาวหยุดอยูกับที่หรือเดิน ตามผูเรียก ถาเปนการเขาแถวอยูกับที่ เมื่อนายหมูลูกเสือตรวจการจัดแถวลูกเสือทุกคนไมเคลื่อนไหว คอยฟงคําสั่งตอไป เมื่อจะใหเขาแถวหนากระดานฬึ่งมีเฉพาะหนากระดานแถวเดียวอยูกับที่ ใชคําบอกวา “ แถวหนากระดาน,มาหาขาพเจา” ลูกเสือเขาแถวหนาผูเรียกโดยเร็ว รองนายหมูลูกเสือเปนหลักอยูหนาผูเรียก 6 กาว ลูกเสือ อื่น ๆ เขาแถวตามตําแหนงถัดจากคนหลักไปทางซายระยะเคียง 1 กาว (สุดแขนซายของลูกเสือ ที่อยูทางขวา) และจัดแถวทางขวาโดยสะบัดหนาแลขวาทุกคน เวนแตคนอยูขวาสุดของแถวตรง เปนหลัก ถาจะใหหมูจัดแถวหนากระดานปดระยะใชคําระยะ ใชคําบอกวา “แถวหนากระดานปด ระยะ, มาหาขาพเจา” ลูกเสือเขาแถวหนากระดานดังกลาวมาแลว แตปดระยะเคียงแคศอกซายงอฝามือเทา ตะโพกของลูกเสือที่อยูทางขวา เมื่อนายหมูลูกเสือตรวจการจัดเสร็จแลวสั่ง “นิ่ง” ลูกเสืออยูในทาตรง (สะบัดหนาแลตรง) ไมเคลื่อนไหวตอไป
 4. 4. เมื่อจะใหเลิกแถวใชคําบอกวา “เลิกแถว” ลูกเสือทําวันทยหัตถหรือวันทยาวุธแลวขวาหัน เลิกแถวไป การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนรูปแถว และการเปลี่ยนทิศหนาแถว หมูยอมเคลื่อนที่เปนแถวตอนเรียง 1 การเคลื่อนที่ดวยแถวหนากระดานนั้นใชเปนบาง โอกาสและเปนการชั่วคราว สําหรับแถวหนากระดานปดระยะใชในคราวที่มีการเดินสวนสนาม การเปลี่ยนรูปแถวของหมูนั้นโดยปกติใชวิธีเรียกแถวใหม ซึ่งเปนวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว เชน หมูอยูในแถวหนากระดาน ประสงคจะใหเปนแถวตอนเรียง 1 อยูกับที่นายหมูลูกเสือเรียก “ตอนเรียง 1, มาหาขาพเจา” ลูกเสือก็เขาแถวใหมดังกลาวมาแลว เมื่อจะใหเคลื่อนที่สั่ง “ตอนเรียง 1 ตามขาพเจา” นายหมูลูกเสือเคลื่อนที่นําแถวลูกเสือ ซึ่งจัดแถวใหมออกเคลื่อนที่ตามไปทันที การเปลี่ยนทิศหนาแถวของหมูจากทิศทางหนึ่ง ไปสูทิศทางใหมทั้งแถวตอนและแถวหนา กระดาน ดวยคําบอกตอไปนี้ (1) บอกเลี้ยวขวา (ซาย) หรือเลี้ยวขวา (ซาย), กลับหลัง (2) ชี้ทิศทางใหแลวใชคําบอก “หนา (กึ่งขวา กึ่งซาย) ที่หมาย…….” 1. บอกเลี้ยวขวา (ซาย) ในเวลาอยูกับที่บอก “เลี้ยวขวา (ซาย) – หนาเดิน (วิ่ง)” ให ลูกเสือออกเดิน (วิ่ง) เลี้ยวไปปกที่เปนหลักในการเลี้ยว (เลี้ยวขวาไดแกปกขวา, เลี้ยวซายไดแกปก ซาย) ซอยเทา ปกตรงกันขาม เดิน (วิ่ง) เต็มกาวลูกเสืออื่น ๆ ระหวางเดิน (วิ่ง) กาวสั้นลงตามระยะ ใกลชิดกับคนหลัก ขณะเลี้ยวรักษาระยะเคียงใหถูกตองโดยถือแนวหนาแถวของคนหลักเปน สําคัญ เมื่อเลี้ยวไปทางขวา (ซาย) เปนมุม 90 องศาแลว ลูกเสือตับหนาเดิน (วิ่ง) ตรงออกไป ในเวลาเคลื่อนที่บอก “เลี้ยวขวา (ซาย) – ทํา” ปกขวา (ซาย) เปนหลักในการเลี้ยวเหมือน ในเวลาอยูกับที่และเมื่อตับหนาเลี้ยวไปทางขวา (ซาย) เปนมุม 90 องศาแลว ลูกเสือตับหนาเดิน (วิ่ง) ตรงออกไป เลี้ยวขวา (ซาย), กลับหลัง ถาแถวอยูกับที่ใหบอกแถวเคลื่อนที่เสียกอน โดยบอก “หนา – เดิน (วิ่ง)” แลวจึงสั่ง “เลี้ยวขวา (ซาย), กลับหลัง” ลูกเสือปฏิบัติการเลี้ยวตามที่ไดกลาวมาแลว เมื่อหนาแถวเลี้ยวไปสูทิศตรงกันขามแลวลูกเสือเดิน (วิ่ง) ตอไปเอง หมายเหตุ ถาจะใหแถวหยุดขณะเลี้ยว ใชคําบอกรวดวา “หยุด” ถาเลี้ยวและไดเดิน (วิ่ง) ตรงออกไปแลวก็สั่งใหแถวหยุด ตามลักษณะของการเคลื่อนที่ซึ่งสุดแตวาจะเปนเดินหรือวิ่ง
 5. 5. 2. ชี้ทิศทางใหแลวใชคําบอก “หนา (กึ่งขวากึ่งซาย) ที่หมาย….” นายหมูลูกเสือจะใหเปลี่ยนหนาแถวขณะเคลื่อนที่ไปในทางทิศใด แทนที่จะสั่ง เลี้ยวขวา (ซาย) อยางขอ (1) จะกําหนดที่หมายโดยใหชี้ทิศทางแลวบอกถึงตําแหนงที่หมายก็ได เชน เมื่อชี้แลวบอกวา “หนา-ที่หมายตนโพธิ์” คนหลักเลี้ยว ไปตามทิศทางที่นายหมูลูกเสือชี้แลว ลูกเสืออื่นก็เคลื่อนตามไปยังที่หมายขางหนา ถาตองการใหลูกเสือเปลี่ยนทิศทางโดยรวดเร็วก็เติมคําวา “วิ่ง” ตอทายคําบอก เชน “กึ่งขวาที่หมายเนินดิน-วิ่ง” ลูกเสือที่เคลื่อนที่ใหหนาแถวตรงที่หมายทางกึ่งขวาโดยเร็วแลวเดิน ตอไป นอกจากนั้น นายหมูลูกเสือจะสั่งใหหมูเปลี่ยนทิศหนาแถวไปตามเสนทางที่กําหนดใหก็ ได เชนสั่งวา“เคลื่อนที่ตามแนวถนนทางขวา” หมูลูกเสือก็จะเคลื่อนที่ไปตามแนวถนนทางขวา เปนตน การฝกระเบียบแถวของกอง การฝกระเบียบแถวของกองมีความมุงหมายที่จะใหลูกเสือและผูบังคับบัญชาลูกเสือ ใน กําลังของกองอยูในบังคับบัญชาของผูกํากับลูกเสือโดยแนนอนและเพื่อใหหมูตาง ๆ ในสังกัดกอง ไดปฏิบัติหนาที่ในกองกลมกลืนกันยิ่งขึ้น การฝกแถวชิด รูปขบวน กองจัดแถวเปนแถวตอนเรียง 3 และตอนเรียง 2 หรือแถวหนากระดาน 3 แถว และแถว หนากระดาน 2 แถว บางกรณีกองลูกเสืออาจมีเพียง 2 หมู เมื่อเปนเชนนี้กองจะจัดแถวเปนตอนเรียง 2 หรือแถว หนากระดาน 2 แถวก็ได สวนแถวตอนเรียง 1 หรือแถวหนากระดานแถวเดี่ยว ก็คงจัดไดเชนกัน แถวตอนเรียง 3 และแถวตอนเรียง 2 แถวตอนเรียง 3 ของกอง คือใหหมูจัดแถวตอนเรียง 1 เคียงกัน 3 หมู ระยะเคียงระหวางหมู แคศอกซายงอของลูกเสือทางขวา หมู 1 อยูขวาสุด ถัดไปหมู 2 และหมู 3 อยูซาย (ดังรูป) และ ซอนกันอีก 3 หมู หมู 4 ตอทายหมู 1 หมู 5 ตอทายหมู 2 และหมู 6 ตอทายหมู 3 ระยะตอระหวาง บุคคล 1 กาว และระยะตอระหวางหมู 2 กาว
 6. 6. เมื่อกองอยูตามลําพัง ผูกํากับลูกเสืออยูในระยะ 6 กาว ขางหนานายหมูลูกเสือหลักที่ตั้งขึ้น หรือแลวแตผูกํากับลูกเสือจะกําหนด นายหมูลูกเสืออยูขางหนาหมูของตน ลูกเสือนอกนั้นคงเขา แถวในรูปแถวตอนเรียง 1 ในหมูของตน รูปที่ 52 แถวตอนเรียง 3 กองที่มีลูกเสือเพียง 5 หมู ใหกองจัดแถวตอนเรียง 2 โดยแตละหมูจัดแถวตอนเรียง 1 หมู 1 อยูขวาและหมู 2 อยูซายระยะเคียงแคศอกซายงอของลูกเสือทางขวา นายหมู 1 เปนหลักอยูหนาผู เรียก 6 กาว และนายหมูลูกเสืออยูหนาหมูของตนและซอนกับอีก 2 หมู หมู 3 ตอทายหมู 1 และ หมู 4 ตอทาย หมู 2 ระยะตอ ระหวางหมู 2 กาว รูปที่ 53 แถวตอนเรียง 2 แถวตอนเรียง 1 ของกอง คือทั้งกองจัดเปนแถวตอนเรียง 1 หมู 1 อยูหนาหมู 2, หมู 3, หมู 4 ฯลฯ อยูตอขางหลังใหตรงคอกับหมูหนา ระยะตอระหวางหมู 2 กาว ถาไมไดสั่งเปนอยาง อื่น ใหนายหมู 1 เปนหลักอยูหนาผูเรียก 6 กาว
 7. 7. รูปที่ 54 แถวตอนเรียง กองที่มีลูกเสือเพียง 2 หมู ใหกองจัดแถวตอนเรียง 2 โดยใหหมู 1 อยูขวา และหมู 2 ซาย ระยะเคียงแคศอกซายงอของลูกเสือทางขวา รูปแถวหนากระดานของกองคือกองแถวตอนเรียง 2 หรือแถวตอนเรียง 1 เมื่อทั้งกองทําซายหัน หรือขวาหัน ในแถวหนากระดาน 3 แถวของกองทั้ง 6 หมู ตางจัดแถวหนากระดานเรียงซอนกัน หมู 1, หมู 2 อยูหนา ถัดมาหมู 3, หมู 4 และหมู 5, หมู 6 อยูหลังสุด ระยะตอและระยะเคียง 1 กาวเทากัน เวนแตถาเปนแถวหนากระดานปดระยะแลว ระยะเคียงตองชิดเขามาเหลือแคศอกซายงอของผูอยู ทางขวา นายหมู 1 เปนหลักอยูหนาผูเรียก 6 กาว รูปที่ 55 แถวหนากระดาน 3 แถว
 8. 8. รูปที่ 56 แถวหนากระดาน 2 แถว แตละหมูจัดแถวหนากระดาน นายหมู 1 เปนหลักอยูหนาผูเรียก 6 กาว หมู 2-3 อยูแถว หนา หมู 4-5-6 อยูแถวหลัง ระยะตอระยะเคียง 1 กาวเทากัน เวนแตจะปดระยะใหชิดเขามาเปนแค ศอกซายงอของผูที่อยูทางขวา รูปแถวหนากระดานของกองที่มี 2 หรือ 4 หมู จัดเปนแถวหนากระดาน 2 แถว แตละหมู จัดแถวหนากระดานเรียงซอนกัน หมู 1 อยูหนา หมู 2 อยูหลัง กรณี 4 หมู หมู 1-2 อยูหนา หมู 3-4 อยูหลังระยะตอระยะเคียง 1 กาวเทากัน นอกจากจะเปนแถวปดระยะ ระยะเคียงแคศอกซายงอของ ผูที่อยูทางขวานายหมู 1 เปนหลักอยูหนาผูเรียก 6 กาว ขบวนเดินทาง ตามปกติกองใชแถวตอนเรียง 3 หรือตอนเรียง 2 เมื่อเดินตามสบายใหรองผูกํากับลูกเสือ อยูขวาตับหลังของกองและออกจากที่ประจําครั้งคราวเพื่อตรวจตราลูกเสือ เมื่อกองเดินเขาระเบียบ รองผูกํากับลูกเสือก็เขาประจําที่หนากองของตน การเขาแถวและจัดแถว กองเขาแถวเปนแถวตอน หรือแถวหนากระดานทั้งการจัดแถวและเลิกแถวอยางเดียวกัน เมื่อกงจัดแถวเปนหนากระดาน 3 แถว หมู 1-2 ตั้งแถวตามที่กลาวไวและนายหมูเขาประจําปกขวา หมู 3-4 เขาแถวขางหลังหมู 1 เปนแถวที่ 2 และหมู 5-6 เปนแถวที่ 3 เปนแถวที่ 3 ตามลําดับ นาย หมูลูกเสือตรวจตราแกไขการจัดแถวเมื่อจําเปนดวยเสียงคอย ๆ จัดแถวเสร็จแลว รองผูกํากับลูก เสือบอก “นิ่ง”
 9. 9. การปฏิบัติของกองแถวตอน กองแถวตอนทําทาหัน เคลื่อนที่และทาไมพลองหรือไมสามงาม เชนเดียวกับการฝกบุคคล เมื่อกองจะออกเดินกาวพรอมกัน ตามหลัก รองผูกํากับลูกเสือบอกใหลูกเสือแบก อาวุธเสียกอน แลวจึงบอก “หนา-เดิน” ถาไมไดบอกใหแบกอาวุธ เมื่อบอกหนาเดินแลวใหลูกเสือ เคลื่อนที่ในทาคอนอาวุธ ลูกเสือในกองออกเดินกาวเทาพรอมกับลูกเสือที่อยูในหมูนํา รักษาระยะตอของตน ลูกเสือ ในหมูอื่น ๆ รักษาแนวตามหมูนําและตรงคอกันภายในหมูดวย รองผูกํากับลูกเสือเปนผูรักษาทิศทางเดิน คนนํารักษาระยะตอจากรองผูกํากับลูกเสือ 6 กาว หรือตามระยะที่รองผูกํากับลูกเสือจะกําหนดให การเปลี่ยนทิศในการเดิน รองผูกํากับลูกเสือใชทาสัญญาณชี้ทิศทางใหม พรอมกับบอกที่ หมายที่จะเปลี่ยนทิศทางใหมนั้น เชน จอมปลวก หรือตามถนน ตับที่อยูตนขบวนเปลี่ยนทิศตามคําสั่ง คนนําเดินตามเสนทางเดินของรองผูกํากับลูกเสือ ตับที่อยูหลังเปลี่ยนทิศในที่เดียวกับที่อยูหนา รักษาจังหวะการเดินคงเดิมมิใหลูกเสือที่อยูทางปก นอกตองกาวยาวขึ้น การเปลี่ยนทิศจะกระทําในขณะที่เริ่มออกเดินก็ได โดยรองผูกํากับลูกเสือชี้และบอกทิศ ทางที่จะใหเดินไปเสียกอนแลวจึงบอกใหเดิน กองเปลี่ยนจากเดินกาวพรอมกันเปนวิ่งและเปลี่ยนจากวิ่งเปนเดินกาวพรอมกันโดยใชคํา บอก “วิ่ง-หนา-วิ่ง” หรือ “เดินทํา” ลูกเสือเปลี่ยนจากเดินเปนวิ่งหรือจากวิ่งเปนเดินตามที่กลาวไว กองเดินไมพรอมกันหรือตามสบาย ตามคําบอก ถาหยุดอยู “เดิน” ถาเดินอยู “เดินตามสบาย” ขณะที่เดินตามสบายอยู ถาจะใหเดินพรอมกันตามปกติ ใหหยุดเสียกอน แลวออกเดินหรือ ไมอยูจะบอก “ เดินเขาระเบียบ “ แลวใหจังหวะก็ได รวมและขยายอาวุธ
 10. 10. ในแถวหนากระดาน ลูกเสือรวมอาวุธเมื่ออยูในรูปแถวหนากระดานโดยแตละหมูรวม อาวุธไวขางหนาหมูของตน เมื่อมีคําสั่งวา “รวมอาวุธ” ใหลูกเสือคนที่ 2 กับคนที่ 3 กาวออกมาขางหนา 1 กาว แลว รอยหูไมพลองเจาดวยกันหนาหมูของตน ลูกเสือคนที่ 4 เอาไมพลองสอดลูกเสืออื่น ๆ ในหมูพิง ไมพลองฝาก นายหมูลูกเสือหรือรองนายหมูลูกเสือที่ปฏิบัติหนาที่แทน พิงไมพลองฝากเปนคนสุดทาย กับกระโจมของหมูตน ถาเปนไมงาม ใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับไมพลอง เพียงแตใชงามพิงกัน หมายเหตุ ในกรณีที่กองจัดแถวหนากระดานตั้งแต 2 แถวขึ้นไปเมื่อจะสั่งใหรวมอาวุธ ขอใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา ถาเห็นวาที่ตั้งกระโจมอาวุธแคบเกินไปอาจสั่งใหขยาย แถวที่ 2, ฯลฯ ไปทางหลังเสียกอนก็ได เมื่อขยายอาวุธแลวก็เขาประจําที่เดิม เมื่อมีคําบอก “ขยายอาวุธ” ลูกเสือแตละหมูตางนําไมพลองหรือไมงามออกจากกระโจม มาประจําที่ อยูในทาเรียบอาวุธตอไป การปฏิบัติของแถวหนากระดาน กองแถวหนากระดานทําทาหันและทําทาอาวุธเปนแถวชิด เชนเดียวกับการฝกเปนบุคคล การเดินเปนแถวหนากระดานตามหลักใชเฉพาะแตการเคลื่อนยายเปนระยะใกล ๆ ลูกเสือ ทุกคน ถืออาวุธในทาเรืออาวุธ แตยกอาวุธใหพนพื้นเล็กนอย เมื่อมีคําบอก “หนา – เดิน “ กองออกเดินกาวเทาพรอมกันถาไมไดกําหนดคนหลักและเสนทางที่ คนหลักจะตองเดินตามไว ใหลูกเสือถือปนขวาเปนหลักรักษาระยะเคียงใหคงที่ ลูกเสือในแถวที่ 2 และแถวที่ 3 เดินตามลูกเสือที่อยูตับหนา เมื่อมีคําบอก “กอง – หยุด “ ลูกเสือหยุด ถาแบกอาวุธอยูใหสั่งเรียบอาวุธ
 11. 11. การเปลี่ยนรูปแถวและการเปลี่ยนทิศแถวหนา กองแถวตอนจัดเปนแถวหนากระดาน โดยเปลี่ยนทิศแถวหนา (ขอ 1 และขอ 2 ) และไม เปลี่ยน (ขอ 3 ) ไดดังนี้ (1) กองตอนเรียง 3 อยูกับที่จัดเปนแถวหนากระดานดวยการบอก”ซาย (ขวา) - หัน” (2) กองกําลังเดินเปนแถวตอนเรียง 3 จัดเปนแถวหนากระดานโดยบอกให “ซาย (ขวา) – หัน “ ในเวลาเดินถาจะใหหยุดก็บอกเสียกอนบอกหันหรือจะบอกหันเสียกอนแลวบอกหยุดก็ได (3) กองเดินเปนแถวตอนเรียง 3 หยุดเแถวหนากระดานหันหนาไปทางทิศทางเดิมโดย รองผูกํากับลูกเสือบอกเปลี่ยนทิศทางใหเลี้ยงไปทางขวากอนแลวจึงบอกหยุดและหัน กองแถวหนากระดานเปลี่ยนเปนแถวตอนโดยเปลี่ยนทิศแถวหนา(ขอ 1) และไมเปลี่ยน (ขอ 2) (1) กองแถวหนากระดาน 3 แถว จัดเปนแถวตอนเรียง 3 ทางขวา (ทางซาย) โดยสั่ง “ขวา (ซาย) – หัน “ (2) จัดแถวตอนเรียง 3 ไปขางหนา โดยบอกใหหันไปทางขวาแลวใหออกเดินแลวเปลี่ยน ทิศเลี้ยวไปทางซาย การเปลี่ยนรูปแถวจากแถวตอนเรียง 2 เปนแถวหนากระดาน 2 แถว หรือกลับกัน ปฏิบัติอยาง เดียงกับที่ไดกลาวมาแลว
 12. 12. สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล การใชสัญญาณมือเรียกแถวรูปตางๆ ในการฝกอบรมลูกเสือตามแบบสากลของลูกเสือทุก ประเภท ผูบังคับบัญชาที่จะเรียกแถวหนาจะตองเลือกสถานที่ใหเหมาะสมเสียกอน และยืนตรง แลวจึงเรียกและใหสัญญาณ (ลูกเสือสํารองใชคําวาแพค ลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ วิสามัญ ใชคําวากอง) 1. แถวหนากระดานแถวหนา ผูเรียกเหยียดแขนทั้งสองไปขางเสมอแนวไหล มือแบหันฝามือไปขางหนาใหลูกเสือเขา แถวหนากระดานแถวเดี่ยว ขางหนาผูเรียกใหแนวตรงกึ่ง กลางของแถวอยูหางผูเรียกประมาณ 6 กาว หันหนาเขาหาผูเรียก กรณีหมูเดียว ใหนายหมูยืนแลตรงเปนหลักทางขวา (ทางซายมือของผูเรียก) ลุกแถวเขา แถวตามลําดับทางซายของนายหมู ยืนเรียงเคียงกันเปนแถวหนากระดาน ไปจนถึงลุกแถวคนสุด ทาย และปดหมูดวยรองนายหมู ซึ่งอยูซายสุด ทุกคน (ยกเวนนายหมู ) จัดแถวทางขวา (แลขวา) การจัดระยะเคียง (ถาเปน “ปดระยะ “ ระยะเคียงของลูกเสือในแถวหนากระดาน คือ ชวงแขนซาย ของลูกเสือที่อยูทางขวายกมือซายขึ้นเทาตะโพกใหฝามือพักอยูบนตะโพกนิ้วเหยียดชิดกันอยู ประมาณแนวตะเข็บกางเกงศอกอยูเสมอแนวลําตัว การจัดแถวใชแขวขวาจดปลายศอกซายผูเรียก แถวจัดการตรวจแถวแลวสั่งนิ่งลูกเสือทุกคนลดมือลงพรอมกับสะบัดหนามาอยูในทาตรงและนิ่ง ถาเปน “เปดระยะ” ระยะเคียงของลูกเสือในแถวหนากระดาน คือสุดชวงแขนซายของลูก เสือที่อยูทางขวาใหปลายนิ้วกลางมือซายจดไหลขวานับจากนายหมูเปนตนมาจนถึงลุกแถวคนสุด ทายกอนถึงรองนายหมู กรณีมีหลายหมู ใหแตละหมูเจขาแถวหนากระดานแถวเดี่ยว เหมือนกับที่เปนหมูเดียว ให แนวตรงกึ่งกลางของแถวอยูหางจากผูเรียก 6 กาวโดยประมาณ และระยะเคียงระหวาง หมู (ระหวางนายหมูถัดไปทางซายกับรองนายหมูทางขวา ) เปนไปตามปกติ และระยะเคียง 1 ชวง แขนกรณี “เปดระยะ”เมื่อเขาแถวเรียบรอยแลว ผูเรียกแถวตรวจการจัดแถวแลวสั่งนิ่ง
 13. 13. 2. แถวตอนเรียงหนึ่ง ผูเรียกเหยียดแขนทั้งสองไปขางหนา เสมอแนวไหลมือแบ หันฝามือเขาหากันใหลูกเสือ เขาแถวตอนเรียงหนึ่งขางหนาผูเรียก นายหมูหลักซึ่งอยูหนาผูเรียกประมาณ 6 กาว กรณี หมูเดียว ใหนายหมูวิ่งมายืนในทาตรงเปนหลักขางหนาผูเรียกประมาณ 6 กาว ลุกแถวเจา แถวหลังนายหมูหลัก ยืนใหตรงคอนายหมูางหนาระยะตอสุดชวงแขนของลูกเสือเมื่อยื่นไปจด หลังทอนบนของผูอยูขางหนา ลุกแถวคนอื่น ๆ ก็เขาแถวซอนไปขางหลังของลุกแถวขางหนาตาม ลําดับระยะตอสุดชวงแขนดังเดิม และเขาแถวตอซอนกันไปจนถึงคนสุดทาย และปดทายดวยรอง นายหมูในระยะตอสุดชวงแขนเชนกัน เมื่อผูเรียกแถวตรวจการจัดแถวแลวสั่งนิ่ง ทุกคนลดแขนลงอยูในทาตรงเพื่อฟงคําสั่งตอไป กรณีมีหลายหมู ใหเรียกวา “ แถวตอนหมู” ใหหมูหลักเขาแถวตอนตรงหนาผูเรียกหางจากผูเรียก 6 กาวโดยประมาณโดยมีหมูอื่น ๆ เขาแถวตอนเปนแนวเดียวกานไปทางซายและทางขวาของหมู หลักระยะเคียงระหวางหมูประมาณ 1 ชวงศอก สวนระยะตอ 1 ชวงแขนโดยประมาณ(ไมตอง ยกแขน)
 14. 14. 3. แถวหนากระดานหมูปดระยะ ผูเรียกกํามือทั้ง 2 ขาง เหยียดตรงไปขางหนาขนานกับพื้น งอศอกขึ้นเปนมุมฉาก หันหนามือเขา หากัน ใหลูกเสือหมูที่ 1 มาเขาแถวหนาผูเรียก นายหมูอยูขวามือ ลุกหมูอยูซายมือเรียงกันเปนแถวหนา กระดาน โดยใหตรงกึ่งกลาง ของหมูอยูตรงหนาผูเรียกหางจากผูเรียกประมาณ 6 กาว หมูตอ ๆ ไป เขาแถวหนากระดาน โดยใหตรงกึ่งกลางของหมูอยูตรงหนาผูเรียกหางจากผูเรียกประมาณ 6 กาว หมูตอ ๆ ไป เขาแถวหนากระดานเชนเดียวงกันขางหลังหมูแรกตามลําดับระยะหมูตอหมูประ มาร 1 ชวงแขน การเขาแถว ใหลูกเสือทุกคน (เวนคนอยูทางซายสุด) ยกมือขึ้นเทาสะโพก (เหมือนดังที่ กลาวไวในหมูแถวหนากระดาน) ระยะตอระหวางหมูตอหมูประมาณ 1 ชวงแขน (ไมตองยกแขน) สะบัดหนาไปทางขวา เมื่อผูเรียกแถวเรียกการจัดแถวแลวสั่งนิ่ง ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพรอม สะบัดหนามาอยูในทาตรง 4. แถวหนากระดานหมูเปดระยะ ผูเรียกกํามือทั้ง 2 ขาง งอขอศอกเปนมุมฉาก แขนทอนบนแบะออกจนเปนแนวเดียวกับ ไหล หันหนามือไปขางหนา
 15. 15. ใหลูกเสือทุกคนเขาแถวเหมือนแถวหนากระดานหมูปดระยะ แตระยะตอระหวางหมูของ ทุกหมูขยายออกไปทางดานหลัง หางกันประมาณหมูละ 3 ชวงแขน การเขาแถว ใหลูกเสือทุกคน (เวนคนอยูซายสุด) ยกมือซายขึ้นเทาสะโพก) สะบัดหนาไป ทางขวา ระยะตอระหวางหมูประมาณ 3 ชวงแขน เมื่อผูเรียกแถวตรวจการจัดแถวแลวสั่งนิ่ง ลูก เสือทุกคนสะบัดหนาและอยูในทาตรง 5. แถวรูปครึ่งวงกลม ผูเรียกแถว มือแบทั้งสองขาง เหยียดตรงลงขางลางควํ่าฝามือเขาหาตัวโบกผานลําตัว ประสานงานกันดานหนาชา ๆ เปนรูปครึ่งวงกลม ใหลูกเสือหมูแรกยืนดานซายมือของผูเรียก โดยนายหมูหมูแรกยืนอยูเปนแนวเดียวกับผู เรียก หมูที่ 2 และหมูตอ ๆ ไป อยูทางดานซายมือของหมูแรกตามลําดับ จนคนสุดทายของหมูสุด ทายอยูเปนเสนตรงแนวเดียวกับผูเรียก และนายหมูหมูแรกโดยถือวาผูเรียกเปนจุดศูนยกลาง การเขาแถว ใหลูกเสือทุกคน (เวนคนอยูซายสุด) ยกมือซายขึ้นเทาสะโพก) สะบัดหนาไป ทางขวา (ยกเวนนายหมูหมูแรก) เมื่อผูเรียกแถวตรวจการจัดแถวแลว สั่งนิ่ง ลูกเสือทุกคนสะบัด หนาและอยูในทาตรง
 16. 16. 6. แถวรูปวงกลม 6.1 แบบผูเรียกแถวยืนอยูที่จุดศูนยกลาง ผูเรียกแถวมือแบทั้งสองขาง เหยียดตรงขาลาง ควํ่าฝามือเขาหาตัวโบกผานลํ่าตัว ประสาน กันดานหนาจดดานหลังเปนรูปวงกลม ใหลูกเสือหมูแรกยืนดานซายมือของผูเรียก โดยหมูแรกยืนอยูแนวเดียวกับผูเรียกหมูที่ 2 และหมูตอ ๆ ไปอยูทาวดานซายของหมูแรกตามลําดับจนคนสุดทายของหมูสุดทายไปจดกับนาย หมูของหมูแรก ถือผูเรียกเปนจุดศูนยกลาง การเขาแถวใหลุก ทุกคน ยกมือซายขึ้นเทาตะโพกสะบัดหนาไปทางขวา (ยกเวนนายหมู หมูแรก) เมื่อผูเรียกแถวตรงการขัดแถวเรียบรอยแลวสั่งนิ่ง ลูกเสือทุกคนลดแขนงงและสะบัด หนามาอยูในทาตรง (การเขาแถวและการขจัดแถวอนุโลมตามแบบ ก) 6.2 แบบผูเรียกยืนอยูที่เสนรอบวง ผูเรียกแถวมือขวากําเหยียดแขนยกไปขางหนาขึ้นขาวบน และเลยไปหลังใหลูกเสือหมูแรกดาน ซายมือของผูเรียกโดยนายหมูแรกยืนชิดกับผูเรียกหมูที่ 2 และหมูตอ ๆ ไปอยูดานซายมือของผู เรียกตามลําดับ ขนคนสุดทายของหมูสุดทายไปจดกับผูเรัยกดานชงามือถือผูเรียกเปนเสนรอบวง ดวย
 17. 17. 7. สี่เหลี่ยมเปดดานหนึ่ง ผูเรียกแถวยืนอยูดานหนึ่ง (ซึ่งเห็นดานเปด) ศอกงอ ยกแขนทั่งสองขึ้นขางหนา ใหหนา แขนทั้งสองไขวกันตรงฝามือ ฝามือทั้งสองแบเหยียดหันไปขางหนาฝามือขวาไขวทับฝามือซาย ประมาณแนวลุกคาง เปนสัญญาณ ถามีลูกเสือ 3 หมู ใหเขาแถวในอีก 2 ดานที่เหลือ โดยมีนายหมู 1 เขาแถวหนากระดานแถวเดี่ยวทาวดานซายของผูเรียก หันหนาแถวเขาในรูปสี่เหลี่ยม หมู 2 เขา แถวหนากระดานแถวเดียวดานตรงขามกับผูเรียก หันหนาเขาหาผูเรียก และหมู 3 เขาแถวหนา กระดานแถวเดี่ยวตรงขามกับหมู 1 ทางดานขวาของผูเรียก การเขาแถงใหลูกเสือทุกคนปฏิบัติเหมือนกับการเขาแถวหนากระดานเวนระยะตรงมุม ของแตละดานใหเทากันพอควรไมซอนหรือตรงกัน ถามีลูกเสือ มากกวา 3 หมูใหอยูในดุลดินิจของผูเรันกแถวแตควรใฟดานซานมือกับดาน ขวามือมีจํานวนเทากัน เมื่อผูเรียกแถวตรวจแถวเรียบรอยแลวสั่งนิ่ง ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพรอมสะบัดหนาอยู ในทาตรง 8. แถวรัศมีหรือลอเกวียน (cart wheel ) ผูเรียกแถวยืนอยูในทาตรงมือขวาแบควํ่ากางนิ้วออกทุกนิ้วชูแขนไปขางหนาทํามุม ประมาณ 45 องศา ใหมองเห็นไดแลวเรียก “ แพค หรือ “กอง” ใหลูกเสือทุกหมูมาเขาแถวเปนรูปหมูแถวตอนหนาผูเรียก หางจากผูเรียกประมาณ 6 กาว เปนรูปรัศมีโดยใหหมูแรกอยูดานหนาทางซายมือผูเรัยกเปนจุดศูนยกลาง ระยะตอของแตละหมู ระหวางบุคลคลประมาณ 1 ชวงแขน ระยะเคียง ระหวางนายหมูตอนายหมูพอสมควรและนายหมู หมูสุดทายจะอยูดานหนาทาวขวามือของผูเรียกประมาณ 45 องศา การเขาแถว ใหลูกเสือทุกคน (เวนคนอยูหัวแถวของแตละหมู) เหยียดแขนซายไปขาหนา สูงเสมอแนวไหลควํ่าฝามือให
 18. 18. ปลาบนิ้วมือจดหลังของคนหนาพอดี ผูเรียกแถวจัดแถวแลวสั่ง “ นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลง พรอมกันและนิ่ง 9. การฝาใชสัญญาณมือเปนคําสั่งใหแถว “พัก” และ “ตรง” ในการเขาแถวของหมูลูกเสือ จะเปนหนากระดานก็ดี แถวตอนก็ดี หรือแถวหนากระดาน ตอนหมูรูปครึงวงกลม หรือวงกลม ตลอดจนแถวรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเปดดานหนึ่งก็ดี ผูเรียกแถว อาจใหแถว “ พัก “ จากทาตรงและเปนคําสั่งใหแถว “ ตรง “ จากทาพักก็ได โดยผูเรียกแถวทํา 2 จังหวะ ดังนี้ จังหวะ 1 กํามือขวา งอแขนตรงศอกใหมือที่กําอยูประมารตรงหัวเขมขีดหันฝามือที่กําเขา หากัวเข็มขัด จังหวะ 2 สลัดมือที่กําแขนไปทางขวาเปนมุม 180 องศาประมาณแนวเดียวกับแนวเข็มขัด เปนสัญญาณให “พัก “ตามระเบียบ ( ลูกเสือทุกคนปฏิบัติเชนเดียวกับทาพักตามระเบียบ) กรณีที่จะใหสัญญาณมือเปนคําสั่งให “ตรง” ผูเรียกแถว 2 จังหวะดังนี้ จังหวะ 1 กํามือในลักษณะเหมือนกับเมื่อตอนสลัดแขนสั่ง “พัก” จังหวะ 2 จังหวะ 2 กระตุนหนาแขนใหกํามือกลับมาอยูตรงหัวเข็มขัด (จังหวะ 1 ของสัญญาณสั่ง “พัก”) ลูกเสือทุกคนชิดซายลดแขนไขวหลังลงและอยูในทาตรง สัญญาณให “พักตามระเบียบ” สัญญาณให “ตรง”
 19. 19. 3.การสวนสนาม การสวนสนามมีความจําเปนอยางยิ่ง ในการจัดงานชุมนถมลูกเสือ เชนการชุมนุมลูกเสือ แหงชาติ การชุมนุมลูกเสือเขตและการชุมนุมใลูกเสือจังหวัดจะเปนพิธีเปดพิธีถวายบังคม พิธีปด หรือการสวนสนามในกรณีใดก็ตาม จะแสดงถึงสมรรถภาพของลูกเสือในทองถิ่นตาง ๆ วามี ความพรอมเพรียง มีระเบียบ วินัย ควรแกการยกยองสรรเสริญมานอยเพียงใด เปนการแสดงออก ในความสามารถขงแตละกอง จะมองภูมิหลังของการดําเนินงานภายในกองไดอยางดียิ่ง การสวนสนามของลูกเสือ กองลูกเสืออาจจัดแถวสวนสนามไดดังนี้ คือ เปนแถวตอนเรียง 4 หรือ เปนแถวหนากระดานตอนหมูทั้งแลวแตความเหมาะสม ถาลูกเสือทั้งจังหวัดรวมกันสวนสนามใหจัดแถวเดินเปนอําเภอ ๆ ไปเวนระยะตอจากแถวสุด ทายของอําเภอขางหนาถึงแถวของอําเภอขางหลัง 10 กาว ผูอํานวนการลูกเสืออําเภอหรือผูแทนเปนผูบอกแถวสวนสนามของอําเภอและผูอํานวยการลูก เสือจัวหวัดหรือผูแทนเปนผูบอกแถวสวนสนามของจังหวัดในการสวนสนามใหไวระยะตอดังนี้ ระหวางกองลูกเสือ 5 กาว ระหวางลูกเสืออําเภอ 10 กาว ระหวางลูกเสือจังหวัด 15 กาว ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสมของพื้นภูมิประเทศ เมื่อพรอมแลว แตรเดี่ยวเปาใหสัญญาณ ผูบังคับขบวนสวนสนามสั่ง “ เตรียมสวน สนาม” แตรเดี่ยวเปาใหสัญญาณ “ หนาเดิน “ ผูบังคับขบวนสวนสนามสั่ง “ ขวา – หัน “ แบก – อาวุธ “ และ “หนาเดิน “ แตรวงบรรเลงแลวเดินขบวนเคลื่อนที่ออกเดินตามลําดับดังรูปขาง ลาง คือ ลูกเสือถือปายยืนอยูตรงกึ่งกลางหนาขบวน หลังลูกเสือถือปาน 5 กาวเปนลูกเสือถือธง หลังลูกเสือถือธง 5 กาวเปนผูกํากับลูกเสือ หลังผูกํากับลูกเสือ 5 กาวเปนรองผูกํากับลูกเสือซึ่ง เปนผูบังคับแถว และหลังรองผูกํากับลูกเสือ 3 กาวเปนลูกเสือ กรณีที่มีการเชิญธง คณะลูกเสือแหงชาติหรือธงลูกเสือประจําจังหวัดเขาอยูในขบวนการสวนสนามดวย ใหจัดเจา หนาที่ประจําธง (ตามบทที่ 6 ) ไวหลังผูถือปาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตัวขบวนการใหจัดเปนรูปดัง นี้
 20. 20. แตรเดี่ยวและแตรวง หลังแตรวงประมาณ 20 กาวเปนผูบังคับขบวนสวนสนาม หลังผู บังคับขบวนสวนสนาม 5 กาว เปนผูบังคับบัญชากองบังคับการผสม (ถามี) หลังกองบังคับการ ผสม 10 กาว เปนลูกเสือ นอกนั้นจัดตามลําดับดังรูป หมายเหตุ รูปขบวนและระยะตออาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม การจัดสถานที่ใหใชธงปกเปนเครื่องหมาย 3 ธง ๆ แรกหางจากผูรับการเคารพ 20 กาว ธงที่สองหางจากผูรัยการเคาระ 10 กาวและธงที่สามอยูถัดผูรับการเคาระไปอีก 10 กาว เมื่อ แถวใกลจะถึงธงแรก ใหผูบอกแถวหัน ไปดูลูกเสือทางขวาแลวบอก “ ระวัง” ใหแถวลูกเสือเดิน เขาระเบียบอยางดีที่สุด และเมื่อใกลถึงธงที่ 2 ใหผูบอก “ แลขวา – ทํา “ ขณะเดียวกันผูบอกแถว ทํา วันทยหัตถพรอมกับคํา “ ทํา” หันไปทางขวาพรอมกับลูกเสือนัยนตาจับผูรับการเคารพ เมื่อ แถวผานพนผูรับการเคารพไปก็ยังทําวันทยหัตถทางขวาอยูเพียงนัยนตาไมจับผูรับการเคารพคง แลขวาเรื่อยไปจนกวาจะถึงธงที่ 3 เมื่อผูใดหรือตับใดผานธงที่ 3 ก็สะบัดหนาแลตรงและเลิกทํา ความเคารพเอง ในการเดินผาน ใหผูบังคับขบวนสวนวนามกระทําวันทยหัตถ เมื่อผานผูรับการเคารพไป แลว ใหผูบังคับขบวนสวนสนามแยกออกจากขบวนเลี้ยวขวาไปหยุดอยูทางขวาของผูรับการ เคารพและทําวันทยหัตถอยูจนกวาขบวนลูกเสือจะผานพนไปจึงกลับเขาตอทายขบวน บรรดาผูบังคับบัญชาลูกเสือที่บังคับหนวยตั้งแตผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดขึ้นไปเมื่อผาน การเคารพไปแลว ใหแยกออกไปจากขบวนเลี้ยวขวาไปหยุดอยูทาวขวาของผูรับการเคารพเชน เดียวกับผูบังคับขบวนสวนสนาม และยืนอยูจนกวาหนวยของตนจะผานพน แลวจึงเขาตอหนวย ของตน เมื่อธงคณะลูกเสือแหงชาติและธงลูกเสือประจําจังหวัดผานมากับขบวนการลูกเสือสวน สนามใหบรรดาผูบังบัญชาลูกเสือและลูกเสือซึ่งอยู ณ บริเวณที่สวนสนาม แสดงความเคารพโดย ทําวันทยหัตถ หมายเหตุ 1. ถาผูบังคับบัญชาลูกเสือมีไมถือใหแสดงความเคารพดวยทาไมถือ 2. ถาลูกเสือมีอาวุธ เวลาแลขวาใหแกวงแขนตามปกติ 3. เฉพาะลูกเสือที่อยูปกขวาสุด ไมตองบัดหนาแลขวา เพียงรักษาแนวและระดับ ใหเปนหลักอยูเสมอเทานั้น
 21. 21. ขอปฏิบัติสําหรับแตรเดี่ยว แตรวง และเจาหนาที่ประจําธง ในการตรวจพลเมื่อไดยินคําบอกหรือไดเห็นสัญญาณใหกระทําวันทยาวุธใหแตรวง บรรเลงเพลงคพนีบตามขอระเบียบกนเคารพ แตรเดี่ยวไมตองเปา เวนแตเมื่อไมมีแตรวง จึงให แตรเดี่ยวเปาเดี่ยวเพลงคํานับ เมื่อแตรวงเปาเพลงคํานับจบแลว ใหบรรเลงเดินของลูกเสือจยกวาผูตรวจดลสวนสนามจะ ผานพนแถวลูกเสือไป ในการตรวจพลซึ่งมีลูกเสือหลายจังหวัดรวมกันเมื่อแตรวงบรรเลงเพลงคํานับจบแลว ใหกองแตรวงของลูกเสือที่อยูตนทาวผูตรวนพลสวนสนามเขามานั้นบรรเลงเพลงเดินของลูกเสือ ทันที สวนแตรวงของกองลูกเสืออื่น ๆ (ถามีใหมี) ใหสงบนิ่งอยูกอนตอเมื่อไดรับสํญญาณจึงเริ่ม บรรเลงรับชวงเปนลําดับไป ในการสวนสนาม เมื่อมีคําบอกวา “หนา – เดิน “ ใหแตรเดี่ยวและแตรวงออกเดิน แตร วงเริ่มบรรเลงเพลงเดินของลูกเสือ เมื่อแตรวงเดินไปถึงที่ซึ่งหางจากลูกเสือธงที่ 1 ระยะ 20 กาวแลวใหเลี้ยวซายเดินไปจนทายขบวนพนปกซายของแถวสวนสนาม จึงกลับหันหลังเมื่อไปถึง ที่ตรงหนาผูตรวจถลสวนสนามใหซอยเทาแลวหยุด และบรรเลงเพลงเพลงเดินตอไป ถาหนวยลูกเสือที่จะเดินผานถัดไปไมมีแตรวง ใหแตรวงของหนวยลูกเสือแรกนี้คงอยู บรรเลงเพลงเดินตอไปดวย แตรวงของหนวยลูกเสือถัดไป (ถามี) ใหเริ่มบรรเลงเพลงเดินทันที ในเมื่อแตรวงหนสย ลูกเสือแรกหยุดลงนอกจากนี้ใหปฏิบัติตามที่กกลาวมาแลม ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามสัญญาณของผูกํากับ ฯ แตรวง ในการตรวจพลสวนสนาม ลูกเสือเปนอําเภอ เปนจังหวัดหรือหลายจังหวัดรวมกันใหรวม แตรเดี่ยวของลูกเสืออําเภอ หรือจังหวัดหนึ่ง ๆ เขาดวยกัน จัดเปนหนวยแตรเดี่ยวใหอยูในบังคับ บัญชาของลูกเสือแตรเดี่ยวที่มีอาวุโสสูงสุด ในการตรวจพลสวนสนาม ถาไมมีแตรวงใหหนวยแตรเดี่ยวปฏิบัติเชนเดียวกับ แตรวงที่ กลาวแลสวทถกประการเงนแตในการตรวจพลไมตองเปาเพลงเดินหลังจากที่ไดเปาเพลงคํานับ แลว ในการสวยสนามถามีแตรวง ใหหนวยแตรเดี่ยวเดินผานผูตรวจพลสวนสนามเชนแถวลูกเสือ อื่น ๆ และใหผูบังคับหนวยแตร เดี่ยวบอกแถวแสดงความเคารพเมื่อเดินไปถึงธงที่ 1 ผูบังคับ หนวยแจนเดี่ยวเองแสดงคึวามเคารพดวยวิธีแลขวาไมทําวันทยหัตถ
 22. 22. เจาหนาที่ประจําเสาธงในเวลาสวนสนามใหผูรักษาธวผูอาวุโสสูวเปนผูออกแสดงความ เคารพ การเชิญธงและทาเชิญธง กี่เชิญธงมาและเชิญกลับกับโอกาสที่จะคลี่ธง เมื่อจะเชิญธงมาใหจัดลูกเสือ 1 กองพรอมดวยแตรเดี่ยว 1 คูซึ่งมีอยูในที่นนั้ไปรับกับใหจัดรองผู กํากับลูกเสือที่ออนอาวุโสที่สุด 2 นายเปนผูรักษาธงจัดนายหมูลูกเสือที่เยี่ยม 2 นาย ในเปนผู เชิญธง 1 นาย เปนผูชวยเชิญธง 1 นายรวมกันเรียกวาเจาหนาที่ประจําธง เมื่อผูกํากับลูกเสือนํา กองลูกเสือไปถึงสถานที่ไวธงแลว ใหจัดตั้งแถวหนากระดาน ถาไมติดขัดดวยพื้นที่แลวใหปกขวา ยื่หันหนาตรงชองหมูทางเขาสถานที่นั้น ในระหวางที่จัดแถวนี้ใหเจาหนาที่ประจําธง คือผูรักษาธงที่ออนอาวุโสที่สุดคนหนึ่ง กับผู เชิญธงและผูชวยผูเชิญธงเขาไปยังที่ไวธงและรองกองลูกเสืออยูกอน เมื่อกองลูกเสือจัดแถว เรียบรอยแลว จึงใหเจาหนาที่ประจําธงเชิญธงออกมาผูรักษาธงเดินนําหนา ผูชวยเชิญธงตามไป ขางหลังธง เมื่อเจาหนาที่ประจําธงเชิญธงลงมาใกลพอสมควรแลวใหผูบังคับกองลูกเสือบอก แสดงความเคารพแตรเดี่ยวเปาเพลงคํานับ 3 จบ เจาหนาที่ประจําธงเชิญธงเขาประจําที่ปกขวาผู รักษาธงที่ออนอาวุโสเขาประจําทางขวาธง นายหมูลูกเสือ ผูชวยเชิญะงเนออมปกขวาไปขางหลัง แถวกลับเขาประจําที่ในแถวกองลูกเสือตามเดิม ตอไปนี้ผูกํากับลูกเสือบอกเบิกแสดงความเคารพ และนําแถวออกเดินไปใหเดินตามลําดับดัง นี้ ผูกํากับลูกเสือแตรเดี่ยว ธงประจํากองลูกเสือ พรอมดวยผูรักษาธงในตับเดียวกัน ถัดไปจึงถึง แถวลูกเสือ กองลูกเสือเชิญธงแสดงความเคารพถวายแคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระองคเดียวเทา นั้น ( นอกจากนี้ใหผูกํากับลูกเสือแสดงความเคารพตามลําพัง )โอกาสนี้ใหผูเชิญธงถวายเคารพ ถาเปนการเชิญธงไปเขาประจําแถวลูกเสืออีกตอหนึ่งเมื่อกองลูกเสือเชิญธงมาถึงระยะอันจัก ตองแสดงความเคารพใหผูบังคับแถวลูกเสือซึ่งตั้งรออยูนั้นบอกแสดงความเคารพแตรเดี่ยวเปา เพลงคํานับ 3 จบ ถามีแตรวงใหแตรวงบรรเลงเพลงมหาชัยแตรเดี่ยวไมตองเปาคํานับ เมื่อผู กํากับลูกเสือเชิญธงนําแถวไปถึงที่แลวใหบอกหยุด ครั้นแลวใหบอก “ ธงประจําที่ “ ตามคําบอก นี้ใหผูเชิญธงพรอมดวยผูรักษาธงเดินไปเขาเขาประจําที่ ตอนนี้แถวลูกเสือไมตองแสดงความ เคารพ
 23. 23. ถาแถวลูกเสือตั้งอยูขางหนาใกลกับสถานที่ไวธง ไมตองจัดกองลูกเสือเชิญธง เมื่อถึงกําหนด เวลาใหเจาหนาที่เชิญธงออกจากสถานที่ไวธงไปเขาประจําที่ตามตามทางอันสะดวกเร็ว แถวลูก เสือแสดงความเคารพดังกลาวแลว ถาเปนการเชิญธงไปประดิษฐานในที่แหงอื่นชั่วคราวกองลูกเสือเชิญธงไปถึงที่แลวใหหยุด และจัดแถวหนากระดานธงประปกขวาครั้นแลวผูกํากับลูกเสือเชิยเชิญธงบอกแสวงความเคารพ เมื่อไดยินคําบอกวา “ ระวัง “ ใหผูชวยผูเชิญธงวิ่งไปอยูขาวหลัง ผูรักษาธงที่ออนอาวุโสไปอยู ขางหลังธง สวนผูรักษาธงที่มีอาวุโสสูงถัดขึ้นไปนั้น ใหกลับไปประจําที่ของตนในแถงกองลูก เสือ เมื่อสิ้นคําบอกวา “ วันทยา – วุธ ไ แลวใหผูรักษาธงที่ออนอาวุโสนั้นบอกวา “ ธงหนา – เดิน” แลวนําธงเขาประดิษฐานตามที่ ตอไปนี้กองลูกเสือเชิญธงจะตองประจํารักษาธงอยู ณ ที่ นั้นตอไปหรือจะกลับไดก็แลวแตจะไดรับคําสั่งมาอยางไร การเชิญธงกลับไปไวที่เดิม ถาเปนการเชิญจากสถานที่หนึ่งไปสูที่อีกแหงหนึ่งก็ปฏิบัติตามที่ กลาวมาแลงโดยไมตองรอคอยเขจาหนาที่ประจําธง ธงลูกเสือประจําจังหวัดและธงคณะลูกเสือแหงชาตินั้น ตามปกติยอมมวนเก็บรักษาไวในถุง คลุมธงเสมอ โอกาสที่จะเปดถุงและคลี่ธงออกนั้นมีดังนี้ เมื่อธงประจําอยูกับกองเกียรติยศ ในการตรวจพลสวนสนาม ในงานพิธีของลูกเสือ ในการฝกตามปกติไมตองนําธงลูกเสือประจําจังหวัดไปดวย เวนแตเมื่อมีคํา สั่งเฉพาะจึงใหนําไปดวย ทาเชิญธง ในการทําทาเชิญธง ใหกระทําติดตอกันไปโดยละมอมไมตองเรงรีบ เมื่อลูกเสือถือไมพลองในทาเรียบอาวุธ ใหผูเชิญธงจับคันธงตอนกลางดวยมือขวา แขน ขวาปลอยใหหอยลงมาแนบกับขาอยางในทาตรง นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางอยูทางหนา นิ้วกอยอยู ทาวขาง นิ้วหัวแมมืออยูทาวหลัง คันธงอยูทางขวาตนธงอยูประมาณโคนนิ้วกอยเทาขวา เมื่อ ลูกเสือทําทาแบกอาวุธ เพื่อจะออกเดินไปใหใหผูเชิญธงยกธงขึ้นดวยมือขวาเมื่อพาดแลวลดมือ ซายกลับมาอยูที่เดิม ดันธงพาดอยูบนบา ตนคันธงเฉียงลงไปเบื้องลาง ขอศอกขวาทํามุม 90 องศา กับลําตัว
 24. 24. ในการเคลื่อนที่ใหเชิญธงแบกขวา ในการเดินผานเฉพาะพระพักตรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการเชิญรับธง จนถึงขณะที่กองลูกเสือเชิญธงจะเดินออก ตลอดทั้งในการเชิญธงออกจากแถวลูกเสือเพื่อเชิญ กลับไปไวที่เก็บและในการเชิญธงออกไปหนาแถวในกงานพธีก็ดีใหเชิญธงในทา คือยกคันธงขึ้น ดวยมือขวา ใหตัวตรงแนบกับบาขวา มือซายจับคันธงเสมอแนวบา มือขวาเหยียดจับตนคันธง ในการผานเฉพาะพระพักตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหรักษาธงกระทําวันทย หัตถถวายความเคารพ สวนผูชวยผูเชิญธงใหทําทาแลขวา แขนไมแกวงถวายความเคารพ การลดธงจากทาเคารพไปอยูทางตรงทําดังนี้ คือ ปลอยมือขวาจากตนคันธงและยก ขึ้นไปจับคันธงชิดกับมือซายตรงที่เหมาะสมสําหรับถือในทาตรง แลวมือทั้งสองชวยกันหยอน คันธงลงสูพื้น ใหตนคันธงอยูประมาณโคนนิ้วกอย – เทาขวาและชิดเทาขวา ปลอยมือซายลงไป อยูขางตัวในทาตรง การแสดงความเคารพในเวลาอยูกับที่เมื่อมีคนบอกวา “ วันทยา – วุธ ใหผูเชิญธงยก ขึ้นในทาเคารพ ครั้นแลวใหผูเชิญธงทํากึ่งขวาหันปลดปลายคันธง ลงทางหนาลงอยางชา ๆ จน คันธง อยูในแนวเสนขนานคูกับพื้นมือทั้งสองอยูเสมอแนวบา เมื่อลดธงลงถึงที่เชนนี้ แลวใหเชิญ ธงกลับขึ้นในทาเคารพชา ๆ ไดจังหวะเชนเดียวกับขาลง และใหคนเชิญธงอยูในทานี้จนกวาจะมี คําบอกวา “ เรียบ – อาวุธ “ จึงใหลดธงลงแลวจึงทํากึ่งซายหันอยูในทาตรง ในโอกาสนี้ใหผูรักษาธงกระทําวัยหัตถ เมื่อมีคําบอกวา “ ถอดหมวก” ใหผูเชิญธงทําดังนี้ นํามือซายมาชวยมือขาว ยกคันธงมาทางหนา แลววางตนคันธงลงระหวางเทาทั้งสอง ใหตนคันธงยันกับเทาขวา เอนคันไปดิงกับแขนซายตรงขอศอกซึ่งงออยูนั้นครั้นมือขวาปลอยคัน ธงไปถอหมวก ( ตามวิธีที่กลาวมาแลวสําหรับทาถอดหมวก ) มาวางบนมือซายแลวลดมือขวาไป ไวในทาตรงเมือมีคําบอกวา “ สวมหมวก “ ใหผูเชิญธงสวมหมวกกอนแลวใชมือมือทั่งสองยก คันธงไปไวไนทาตรง
 25. 25. การฝกทดสอบการเปนผูนํา จากคุณสมบัติและคุณลักษณะบุคลิกภาพของการเปนผูนํา สามารถนํามาเปนแนว ทางในการทดสอบการเปนผูนํา การที่ลูกเสือสามารถฝกฝนตนเองใหมีคุณมาบัติของการเปนผูนํา นั้นเปนเรื่องที่ไมเกินขีดความาสามารถของลูกเสือทุกคนที่มีความตังใจมั่นดังคํากลาวของ ศาสตราจารย ยอหน ดิวอี้ “ สิ่งกระตุนเตือนอยางแรงที่สุดแหงธรรมชาติมนุษยก็คือ ความ ปรารถนาที่จะเปนคนสําคัญ ดังนั้นการฝกการตนเองอยูเสมอโดยอาศัยแนวทางในการฝกกับเรื่องการผจญภัย การ เดินทางไกล การเดินทางสํารวจ การนึกและคิดแกไขเหตุการณจําลองหรือการใหความชวยเหลือ เพี่อนมนุษยอยูเสมอ ยอมมีผลนําไปสูการเปนผูนําที่ดีปละมีคุณภาพ จากคุณสมบัติ ทั้ง 17 ลูกเสือ ทุกคนจะตองหมั่นฝกฝนตนเองเพื่อใหผานเกณฑ ที่ทางผูกํากับไดกําหนดไว แนวทางการทดสอบการเปนผูนํา การฝกทดสอบกําลังใจ การฝกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ การฝกการหลบหลีกเลี่ยง 1. การฝกทดสอบกําลังใจ เปนการนําคุณสมบัติของผูนําในดานความรูความสามารถ ความกลาหาญ ความ เด็จขาด ความแนบเนียน ความอดทน ความกระตือรือรน ความตื่นตัว ความชั่งใจหรือดุจพินิจ การบังคับตนเอง มาเปนแนวทดสอยโดยการทดทดสอยโดยอาศัยเนื้อหาพื้นฐานการเรียนลูกเสือ ในเรื่องการผจลภัย การเดินทางสํารวจ การเดินทางไกล ในการทดสอบผูออกคําสั่งหรือมอบ หมายงานใหไป ปฏิบัติ อาจใหฝกปฏิบัติเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม 2. การฝกทดสอบการแกปญหาสถานการณตาง ๆ เปนการฝกทดสอบโดยการสมมุติเหตุการณที่อาจเสี่ยงภัย อาจเปนเหตุการณที่อาศัยไหวพริบหรือ เชาวปยยาเชนการหลบหนีขาศึกโดยการขามลํานํ้า ลําหวยที่มีอันตราย การลอดอุโมงเพื่อหลบภัย การลอดลวดหนามเพื่อการสอดแนมหรือชวยเหลือผูเคราะหราย การปนปายหอยโหน ผูนําที่ดี ยอมชวยใหผูตามมีความปลอดภัย สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะตองอาศัยความรู ความชํานานประสบ การณ ความคิดริเริ่ม ความอดทน ความไมเห็นแกตัว ความเห็นอกเห็นใจ ในสมาชิกหมู เปนเครื่อง ชี้นําในการคลี่คลายสถานการณจนกวาคณะกรรมการทดสอบพึงพอใจ
 26. 26. 3. การฝกหลบหลีกและหลีกเลี่ยง เปนการฝกทดสอบการเปนผูนําอีกวิธีหหนึ่งที่ฝกใหนําเอาความสามารถเฉพาะตัวของแตละคน ออกมารรวมกันใชแกปญหาอยางมีระบบและหลักเกณจนประสบผลสําเร็จ อาจจะเปนการฝกใหรู จักหลบหลีกภัย อันตรายตาง ๆ ที่สามารถปองกันมิใหเกิดขคนและรูจักการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ขีดตอ ศีลธรรมซวคงแนวทางตาง ๆ ผูกํากับและาคณะกรรมการจะเปนผูกําหนดใหปฏิบัติเชนเดียวกัน ชื่อเสียงและคุณความดีตาง ๆ ที่ลูกเสือไดปฏิบัติก็เปนสิ่งที่ผูกํากับไดเล็งเห็นแลววาลูกเสือ สามารถจะนําไปใชในชีวิตประจําวันได
 27. 27. ตัวอยาง กิจกรรมทดสอบการเปนผูนํา แนวการทดสอบที่ ชื่อกิจกรรม กําลังใจ แกปญหา หลบหลีก/หลีก เลียง 1 2 3 4 5 6 7 การขามลําธารสะพานเดี่ยว การลอดอุโมงค, ถํ้า การปนปาย การพลางตัว การขามสะพานเชือก, แกวง การหอยโหน การหนการหนีนํ้าปา, ไฟปา 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 การหนีนํ้าปา,ไฟปา การกระโดดหอ การพํารงชีพบนตนไม การพํารงชีพในปา การชวยเหลือเพื่อนมนุษย การชวยเหลือคนติดอยูบนที่สูง การชวยเหลือคนตกนํ้า การพูด,การแสดงออก การสืบสวน การสอดแนม การหาวขาว การอภิปราย การจัดการคาย หมายเหตุ กิจกรรมอื่น ๆ นอกจากที่กลาวที่ขึ้นอยูกับการเลือกใชของผูกํากับลูกเสือ

×