Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1. การฝกลูกเสือ
ความมุงหมายของการฝกอบรมลูกเสือ
1. เพื่อใหลูกเสือเกิดความกระตือรือรนตอเครื่องหมายวิชาพิเศษ
2 เพื่อให...
รูปที่ 3 ทาตรง
2. ทาพัก
ก.พักตามปรกติ
คําบอก “ พัก“
การปฏิบัติ หยอนเขาขวากอน ตอไปจึงหยอนและเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของ...
ข. พักตามระเบียบ
คําบอก “ ตามระเบียบ,พัก“
การปฏิบัติ แยกเทาซายออกไปทางซายประมาณ 30 ซม. (หรือประมาณเกือบครึ่งกาวปกติ)
อ...
หมายเหตุ สําหรับทาพัก
ทาพัก เปนทาที่เปลี่ยนอิริยาบถจากทาตรง เพื่อผอนคลายความเครงเครียดตาม
โอกาสตาง ๆ คือ
1. พักตาม...
รูปที่ 6 ทาวันทยหัตถ (สวมหมวกทรงกลมมีกระบังหนาหมวก)
รูปที่ 7 ทาวันทยหัตถ (สวมหมวกปกกวาง)
รูปที่ 8 ทาวันทยหัตถ (สว...
รูปที่ 9 ทาวันทยหัตถ (สวมหมวกทรงออน)
รูปที่ 10 ทาวันทยหัตถ (สวมหมวกทรงกลาสี)
ข. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เขาแถวแสดงการเ...
รูปที่ 11 ทาทางขวา , วันทยหัตถ (อยูกับที่)
รูปที่ 11 ทาทางขวา , วันทยหัตถ (เคลื่อนที่)
2. แลขวา แลซาย-ทํา
คําบอก “แล...
รูปที่ 13 ทาแลขวา (อยูในแถว)
รูปที่ 14 ทาแลขวา (อยูตามลําพังนอกแถว)
ขอแนะนํา สําหรับทาเคารพ
ก. การแสดงการเคารพ ในเวล...
เลิกแสดงการ เคารพแลวใหทําทาหันไปในทิศทางเดิม และกาวเทาหลังเคลื่อนที่
ตอไปโดยไมตองชิดเทา
จ. ในโอกาสที่ผูรับการเคา...
3. กลับหลังหัน
คําบอก “ กลับหลัง-หัน“
การปฏิบัติ ทําเปน 2 จังหวะคือ
จังหวะ 1 ทําเชนเดียวกับทาขวาหันจังหวะ 1 แตหันเลยไป...
รูปที่ 18 ทากลับหลังหันอยูกับที่ (จังหวะ 2)
4. กึ่งขวา (ซาย) หัน
คําบอก “ กึ่งขวา(ซาย)-หัน“
การปฏิบัติ ทําเปน 2 จังหว...
ความยาวของกาว 40-60 เซนติเมตร (นับจากสนเทาถึงสนเทา) รักษาความยาวของ
กาว ใหคงที่ อัตราความเร็วในการเดินนาทีละ 90-100...
รูปที่ 21 ทาเปลี่ยนเทา (จังหวะ 1) รูปที่ 22 ทาเปลี่ยนเทา (จังหวะ 2)
4. เดินครึ่งกาว
คําบอก “ครึ่งกาว-เดิน”
การปฏิบัต...
รูปที่ 23 ทาซอยเทา
6. เดินเฉียง
คําบอก “เฉียงขวา(ซาย),ทํา “
การปฏิบัติ เมื่อขาดคําบอกวา “ทํา“ ในขณะที่เทาขวา(ซาย)ตกถ...
7. ทากาวทางขาง
คําบอก “กาวทางขวา(ซาย),ทํา”
การปฏิบัติ ยกสนเทาทั้งสอง แลวกาวเทาขวา(ซาย)ไปทางขวา(ซาย) 30 ซม. (หร...
8. ทากาวถอยหลัง
คําบอก “ กาวถอยหลัง, ทํา “
การปฏิบัติ เอนตัวไปขางหลังเล็กนอย พรอมกับกาวเทาซายถอยหลัง กอนวางเทาล...
เสมอราวนม กํามือและหันฝามือเขาหาตัว ยืดอกและศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งแกวง
แขนที่งอตามจังหวะกาวได พอสมควร (รูปที่ 27) ความย...
10. ทาหันในเวลาเดิน
1.ขวาหัน
คําบอก “ขวา-หัน”
การปฏิบัติ ใหบอกคําวา “ขวา”และ”หัน” เมื่อเทาขวาจดถึงพื้น ในลําดับติดตอก...
รูปที่ 30 ทาขวาหันเวลาเดิน (ตอ)
2. ซายหัน
คําบอก “ซาย-หัน”
การปฏิบัติ ใชคําบอกวา “ซาย”และ “หัน” เมื่อเทาซายจดถึงพ...
หมายเหตุ ทาหันในเวลาเดินเปนทาที่มีจังหวะ ดังนั้นการหัดในขั้นแรกๆ จึงควรให
ลูกเสือนับจังหวะดวยเสียงดังกอนจนปฏิบัติได...
จังหวะที่ 3 กาวเทาซาย (ขวา) ไปอยูหนาปลายเทาขวา(ซาย)พรอมกับหมุนตัวไป
ทางขวา (ซาย) จนได 90 องศา จากทิศทางเดิม
จังห...
รูปที่ 34 ทากลับหลังหันในเวลาวิ่ง
12. การนับ
คําบอก “นับ”
การปฏิบัติ ลูกเสือคนที่อยูหัวแถว สะบัดหนาไปทางซายพรอมกับนับ...
การปฏิบัติ ก.แบมือซายและงอศอกจนแขนทอนลางไดฉากกับแขนทอนบนนิ้วหัวแมมือตั้ง
ขึ้นขางบนพรอมกันนั้นใชมือขวา จับที่กะบัง...
2. สวมหมวก
คําบอก “สวมหมวก”
การปฏิบัติ ก. ใชมือขวาจับหมวกที่อยูในมือซาย เชนเดียวกับการถอดหมวก
ข. ยกหมวกขึ้นสวมศีรษะ มื...
3. ถาลูกเสือถือไมพลองหรือไมงาม กอนทําทาถอดหมวกและสวมหมวก ใหนํา
อาวุธมาไวระหวางปลายเทาทั้งสอง แลวพิงทอนบนไวกับ...
15. การถอดหมวกเพื่อสวดมนต - สงบนิ่ง
ก. หมวกลูกเสือสํารอง หมวกทรงกลมมีกะบังหนาหมวก
ใชมือขวาจับที่กะบังหนาหมวก แลวถอดหม...
ข. หมวกลูกเสือสามัญ หมวกปก กวางพับขาง
ใชมือขวาจับที่ปกหมวกดานหนาแลวถอดหมวกพรอมกับยกมือซายขึ้นมาประกบ
กับมือขวาใน...
ง. หมวกทรงออน (เบเรห)
ใชมือขวาจับที่หมวกดานขวาแลวถอดหมวกพรอมกับยกมือซายขึ้นมาประกบกับ
มือขวาในทาพนมมือใหดานในขอ...
รูปที่ 48 ทาหมอบ
2. ลุก
คําบอก “ลุก”
การปฏิบัติ ก. ชักมือทั้งสองขางเขาหาตัว พรอมกับยันพื้นยกตัวขึ้น แลวชักเทาขวาคุกเ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การฝึกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

1,926 views

Published on

การฝึกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ท่ายืน การใช้มือ เป็นต้น

Published in: Education
 • Be the first to comment

การฝึกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 1. 1. 1. การฝกลูกเสือ ความมุงหมายของการฝกอบรมลูกเสือ 1. เพื่อใหลูกเสือเกิดความกระตือรือรนตอเครื่องหมายวิชาพิเศษ 2 เพื่อใหลูกเสือแสดงความสามารถตามวิชาพิเศษที่ลูกเสือมีความถนัด 3 เพื่อสงเสริมใหลูกเสือมีความชํานาญตอวิชาพิเศษ และสามารถนําไปใชในชีวิต ประจําวัน 4 เพื่อใหมีความสามารถพิเศษ จนไดรับเครื่องหมายสายยงยศ หรือลูกเสือหลวงอัน เปนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอยางสูงของลูกเสือ การเขารับการฝกและสามารถทํางานฝกลูกเสือดวยตนเอง ลูกเสือที่เลือกเรียนวิชาการฝกเปนผูนํา จะตองมีความรู ความสามารถและมีทักษะในวิชาที่ เปนพื้นฐานในการทํางานฝกลูกเสือดวยตนเอง ดังนี้ 1. การฝกบุคคลทามือเปลา 2. การจัดแถว 3. การเดินสวนสนาม การฝกบุคคลทามือเปลา 1. ทาตรง คําบอก “แถว-ตรง” การปฏิบัติ ยืนใหสนเทาชิดกันและอยูในแนวเดียวกันปลายเทาแบะออกขางละเทา ๆ กัน หางกันประมาณ 1 คืบ (ทํามุม 45 องศา) เขาเหยียดตึงและบีบเขาหากัน ลําตัว ยืดตรงอกผายไหลเสมอกันแขนทั้งสองหอยอยูขางตัวและเหยียดตรงพลิกศอก ไปขางหนาเล็กนอย จนไหลตึง นิ้วมือเหยียด และชิดกันนิ้วกลางติดขาตรง กึ่งกลางประมาณแนวตะเข็บกางเกงเปดฝามือออกเล็กนอย ลําคอยืดตรง ไป ยื่นคาง ตาแลตรงไป ขางหนาไดระดับนํ้าหนักตัวอยูบนเทาทั้งสองเทา ๆ กัน และนิ่ง (รูปที่ 3) หมายเหตุ 1. ทาตรงเปนทาเบื้องตนและเปนรากฐานของการปฏิบัติทาอื่น ๆ 2. ใชเปนทาสําหรับแสดงการเคารพไดทาหนึ่ง
 2. 2. รูปที่ 3 ทาตรง 2. ทาพัก ก.พักตามปรกติ คําบอก “ พัก“ การปฏิบัติ หยอนเขาขวากอน ตอไปจึงหยอนและเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายและ เปลี่ยนเขาพักไดตามสมควร แตเทาทั้งสองคงอยูกับที่ หามพูดเมื่อไดยินคําบอกวา “ แถว“ ใหยืดตัวตรง นอกจากเขาขวา ครั้นเมื่อไดยินคําบอกวา “ ตรง“ ใหกระตุก เขาขวาโดยเร็วและแข็งแรงกลับไปอยูในลักษณะของทาตรง (รูปที่ 4) รูปที่ 4 ทาพักตามปรกติ
 3. 3. ข. พักตามระเบียบ คําบอก “ ตามระเบียบ,พัก“ การปฏิบัติ แยกเทาซายออกไปทางซายประมาณ 30 ซม. (หรือประมาณเกือบครึ่งกาวปกติ) อยางแข็งแรงและองอาจ พรอมกับจับมือไขวหลังใหหลังมือเขาหาตัว มือขวาทับ มือซายนิ้วหัวแมมือขวาจับนิ้วหัวแมมือซาย หลังมือซายแบบติดลําตัวในแนว กึ่งกลางหลัง และอยูใตเข็มขัดเล็กนอย ขาทั้งสองตึง นํ้าหนักตัวอยูบนเทาทั้ง สองเทา ๆ กันและนิ่ง (รูปที่ 5) รูปที่ 5 ทาพักตามระเบียบ เมื่อไดยินคําบอกวา “ แถว-ตรง“ ใหชักเทาซายชิดเทาขวาอยางแข็งแรง พรอมกับมือทั้ง สองกลับไปอยูในลักษณะทาตรงตามเดิม ค. พักตามสบาย คําบอก “ ตามสบาย,พัก“ การปฏิบัติ หยอนเขาขวากอนเชนเดียวกับ “ พัก“ ตอไปจึงเคลื่อนไหวรางกายอยางสบายและ พูดจากันไดแตเทาขางหนึ่งตองอยูกับที่ ถามิไดรับอนุญาตใหนั่งจะนั่งไมได เมื่อไดยินคําบอกวา “ แถว-ตรง“ ใหปฏิบัติอยางเดียวกับทาพักตามปรกติ ง. พักนอกแถว คําบอก “ พักแถว“ การปฏิบัติ ตางคนตางแยกออกจากแถวทันที แตตองอยูในบริเวณใกลเคียงนั้น และไมทําเสียง อึกทึกเมื่อไดยินคําบอกวา “ แถว “ ใหรีบกลับมาเขาแถวตรงที่เดิมโดยเร็ว ในรูปแถวเดิม และเมื่อจัดแถวเรียบรอยแลวใหอยูในทาตรงจนกวาจะมีคําบอก คําสั่งตอไป
 4. 4. หมายเหตุ สําหรับทาพัก ทาพัก เปนทาที่เปลี่ยนอิริยาบถจากทาตรง เพื่อผอนคลายความเครงเครียดตาม โอกาสตาง ๆ คือ 1. พักตามปรกติใชพักในโอกาสระหวางฝก-สอนเพื่ออธิบายหรือแสดงตัวอยางแก ลูกเสือ 2. พักตามระเบียบ ใชพักในโอกาสเกี่ยวกับพิธีการตาง ๆ เชน ตรวจพล สวนสนามหรืออยูในแถวกองเกียรติยศ ฯลฯ 3. พักตามสบาย ใชพักในโอกาสที่ตองรอรับคําสั่ง เพื่อปฏิบัติตอไปเปนระยะเวลา สั้น ๆ เชน เมื่อ ผูควบคุมแถวตองไปรับคําสั่งของผูบังคับบัญชา เปนตน 4. พักนอกแถว ใชพักในโอกาสที่ตองรอรับคําสั่ง เพื่อปฏิบัติตอไปนี้เปนระยะเวลา นาน ๆ 3. ทาเคารพ 1. วันทยหัตถ ก. การหัดขั้นตน คําบอก “วันทยหัตถ “ และ“มือลง “ การปฏิบัติ ยกมือขวาโดยเร็วและแข็งแรง จัดนิ้วอยางเดียวกับทารหัสของลูกเสือใหปลายนิ้วชี้ แตะขอบลางของหมวก คอนไปขางหนาเล็กนอยในแนวหางตาขวา มือเหยียดตาม แนวแขนขวาทอนลาง นิ้วเหยียดตรงและเรียงชิดกันขอมือไมหัก เปดฝามือขึ้น ประมาณ 30 องศา แขนขวาทอนบนยื่นไปทางขาง อยูประมาณแนวไหล เมื่ออยูที่ แคบ ๆ ใหลดขอศอกลงไดตามความเหมาะสม รางกายสวนอื่นตองไมเสียลักษณะ ทาตรง (รูปที่ 6-10) เมื่อไดยินคําบอก “ มือลง“ ใหลดมือลงอยูในทาตรงโดยเร็วและแข็งแรง หมายเหตุ ก. ทาวันทยหัตถ โดยปรกติตอจากทาตรงเปนคาเคารพ เมื่ออยูตามลําพังนอกแถว ของลูกเสือทุกประเภท สําหรับลูกเสือสํารองใหทําวันทยหัตถ 2 นิ้ว คือ ยกมือขวาขึ้นแยก นิ้วชี้ กับนิ้วกลางออกจากเหยียดตรง (รูปตัววี) และเมื่อจําเปนก็ให ทําจากทานั่งได
 5. 5. รูปที่ 6 ทาวันทยหัตถ (สวมหมวกทรงกลมมีกระบังหนาหมวก) รูปที่ 7 ทาวันทยหัตถ (สวมหมวกปกกวาง) รูปที่ 8 ทาวันทยหัตถ (สวมหมวกทรงหมอตาล)
 6. 6. รูปที่ 9 ทาวันทยหัตถ (สวมหมวกทรงออน) รูปที่ 10 ทาวันทยหัตถ (สวมหมวกทรงกลาสี) ข. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เขาแถวแสดงการเคารพดวยทาวันทยหัตถ(สวมหมวก) ค. ลูกเสือจะสวมหมวกหรือมิไดสวมหมวก ใหทําวันทยหัตถได ถาไมไดสวมหมวกให ปลายนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา ง. เมื่อมีผูรับการเคารพ คําบอก “ ทางขวา,(ทางซาย, ตรงหนา) วันทยหัตถ การปฏิบัติ สะบัดหนาไปยังผูรับการเคารพ พรอมกับยกมือทําวันทยหัตถ กอนถึงผูรับการ เคารพ 3 กาว ตามองจับผูรับการเคารพและหันหนาตามจนผูรับการเคารพผานพน ไปแลว 2 กาว ใหสะบัดหนากลับพรอมกับลดมือลงเอง ถาผูรับการเคารพอยูตรง หนาก็ปฏิบัติโดยไมตองสะบัดหนา (รูปที่ 11) ในการหัด เมื่อผูรับการเคารพไมเคลื่อนที่ผานก็ใหสะบัดหนากลับพรอมกับลดมือ ลงตาม คําบอกวา “ มือลง“
 7. 7. รูปที่ 11 ทาทางขวา , วันทยหัตถ (อยูกับที่) รูปที่ 11 ทาทางขวา , วันทยหัตถ (เคลื่อนที่) 2. แลขวา แลซาย-ทํา คําบอก “แลขวา(ซาย) - ทํา“ การปฏิบัติ สะบัดหนาไปทางขวา(ซาย) ประมาณกึ่งขวา(ซาย) กอนถึงผูรับการเคารพ 3 กาว ตามองจับตาผูรับความเคารพหันหนาตามจนผูรับการเคารพผานพนไปแลว 2 กาว แลวสะบัดหนากลับที่เดิม (รูปที่ 12) ในการหัด เมื่อผูรับการเคารพไมเคลื่อนที่ผาน ก็สะบัดหนากลับที่เดิมตามคําบอกวา “แล-ตรง“ หมายเหตุ ทาแลขวา (ซาย) เปนทาแสดงการเคารพ เมื่อลูกเสืออยูในแถว มือเปลาหรือถือ อาวุธ ที่ทําทาวันทยาวุธไมได และเปนทาแสดงการเคารพตามลําพัง นอกแถวของลูกเสือในเมื่อไม สามารถแสดงการเคารพตามลําพัง นอกแถวของลูกเสือ ในเมื่อไมสามารถแสดงการ เคารพดวย ทาวันทยหัตถได
 8. 8. รูปที่ 13 ทาแลขวา (อยูในแถว) รูปที่ 14 ทาแลขวา (อยูตามลําพังนอกแถว) ขอแนะนํา สําหรับทาเคารพ ก. การแสดงการเคารพ ในเวลาเคลื่อนที่แขนตองไมแกวงคงเหยียดตรงตลอดปลายนิ้ว และหอยอยูขางตัว (มือไมติดขาเหมือนอยางอยูกับที่) ข. รัศมีแสดงการเคารพ ถือระยะที่มองเห็นเครื่องหมายหรือจําไดเปนเกณฑ ค. ถาเขาแถวรวมกับลูกเสือ ถืออาวุธเมื่อไดยินคําบอกวา “ทางขวา (ทางซาย) ระวัง, วันทยา –วุธ ” ใหทําทาแลขวา(ซาย)พรอมกับผูที่ทําทาวันทยาวุธ และทําทา ”แลตรง” เมื่อขาดคําบอกวา ”เรียบ-อาวุธ” พรอมกับผูที่ทําทาเรียบอาวุธ ง. ในเวลาเคลื่อนที่ เมื่อจะตองทําการเคารพโดยวิธีหยุดกอนที่ผูรับการเคารพ จะมา ถึง ระยะการแสดงการเคารพใหทําทาหันในเวลาเดิน ไปทางทิศที่ผูรับการเคารพจะ ผานมา โดยหยุดชิดเทาอยูในทาตรงแลว แสดงการเคารพไปยังผูรับการเคารพ เมื่อ
 9. 9. เลิกแสดงการ เคารพแลวใหทําทาหันไปในทิศทางเดิม และกาวเทาหลังเคลื่อนที่ ตอไปโดยไมตองชิดเทา จ. ในโอกาสที่ผูรับการเคารพอยูกับที่ ผูแสดงการเคารพไมตองหยุดแสดงการเคารพ ฉ. การแสดงการเคารพ ประกอบกับการรายงาน เชน ในหนาที่เวรยาม ใหวิ่งเขาไป รายงาน และหยุดแสดงการเคารพหางจากผูรับการเคารพ 3 กาว หลังจากรายงาน จบ หรือภายหลังจากซักถามเสร็จแลว (จากวันทยหัตถหรือวันทยาวุธ) ใหลดมือลด หรือเรียบอาวุธ แลวปฏิบัติหนาที่ตอไป 4. ทาหันอยูกับที่ 1. ขวาหัน คําบอก “ ขวา - หัน“ การปฏิบัติ ทําเปน 2 จังหวะคือ จังหวะ 1 เปดปลายเทาขวา และยกสนเทาซาย ทันใดนั้นใหหันตัวไปทางขวาจน ได 90 องศา หมุนเทาทั้งสองไปโดยใหสนเทาและปลายเทาซึ่งเปนหลักนั้น ติดอยูกับพื้น นํ้าหนักตัวอยูที่เทาขวาขาซายเหยียดตึง ปดสนเทาซายออกขางนอกพอตึง จังหวะ 2 ชักเทาซายมาชิดเทาขวาในลักษณะทาตรงโดยเร็วและแข็งแรง (รูปที่ 15) รูปที่ 15 ทาขวาหันอยูกับที่ (จังหวะ 1) 2. ซายหัน คําบอก “ซาย - หัน” การปฏิบัติ ทําเปน 2 จังหวะ อยางเดียวกับทาขวาหันโดยเปลี่ยนคําวา “ ขวา” เปน ”ซาย”
 10. 10. 3. กลับหลังหัน คําบอก “ กลับหลัง-หัน“ การปฏิบัติ ทําเปน 2 จังหวะคือ จังหวะ 1 ทําเชนเดียวกับทาขวาหันจังหวะ 1 แตหันเลยไปจนกลับหนาเปนหลัง ครบ 180 องศา และใหปลายเทาซายไปหยุดอยูขางหลังเฉียงซายประมาณครึ่งกาว และ ในแนวสนเทาขวา จังหวะ 2 ทําเชนเดียวกับทาขวาหันจังหวะ 2 (รูปที่ 16) รูปที่ 16 ทาขวาหันอยูกับที่ (จังหวะ 2) รูปที่ 17 ทากลับหลังหันอยูกับที่ (จังหวะ 1)
 11. 11. รูปที่ 18 ทากลับหลังหันอยูกับที่ (จังหวะ 2) 4. กึ่งขวา (ซาย) หัน คําบอก “ กึ่งขวา(ซาย)-หัน“ การปฏิบัติ ทําเปน 2 จังหวะใหเหมือนกับขวาหัน ,ซายหัน แตหันไปเพียง 45 องศา 5. ทาเดิน 1. เดินตามปกติ คําบอก เดินตามปกติ การปฏิบัติ โนมนํ้าหนักตัวไปขางหนา พรอมกับกาวเทาซายออกเดินกอน ขาเหยียดตึง ปลายเทางุม สนเทาสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ เมื่อจะวางเทาและกาวเทาตอไป ใหโนมนํ้าหนักตัวไปขางหนาตบเต็มฝาเทาอยางแข็งแรง ทรงตัวและศีรษะอยูใน ทาตรง แกวงแขนตามธรรมดาเฉียงไปขางหนาและขางหลังพองาม เมื่อแกวงแขน ไปขางหนาขอศอกงอเล็กนอย เมื่อแกวงแขนไปขางหลังใหแขนเหยียดตรงตาม ธรรมชาติหันหลังมือออกนอกตัวแบมือใหนิ้วมือเรียงชิดติดกัน (รูปที่ 19) รูปที่ 19 ทาเดินตามปกติ
 12. 12. ความยาวของกาว 40-60 เซนติเมตร (นับจากสนเทาถึงสนเทา) รักษาความยาวของ กาว ใหคงที่ อัตราความเร็วในการเดินนาทีละ 90-100 กาว 2. เดินตามสบาย คําบอก “ เดินตามสบาย“ การปฏิบัติ เปลี่ยนจากเดินตามปกติเปนเดินตามสบาย ระยะกาวเชนเดียวกับการเดินตามปกติ อัตราความเร็วในการเดินนาทีละ 120-150 กาว แตไมตองรักษาทาทางใหเครงครัด ถาเดินทางเปนหนวยก็ได ตองเดินพรอมพรา ลูกเสืออาจจะพูดกันไดเวนแตจะมี คําสั่งหาม ถาจะเปลี่ยนใหเดินพรอมกันและ ใหกลับมาอยูในทาเดินตามปกติใหใชคําบอกวา “เดินเขาระเบียบ” หรือจะบอกแถวหยุดเสียกอนแลวจึงบอกใหออกเดินทางใหมก็ได จากทาเดิน ตามสบายเมื่อจะบอกแถวหยุด จะตองบอกใหลูกเสือเดินเขาระเบียบเสียกอนเสมอ รูปที่ 20 ทาเดินตามสบาย 3. เปลี่ยนเทา คําบอก “ เปลี่ยนเทา“ การปฏิบัติ ใหกาวเทาไปขางหนาอีก 1 กาว ยั้งตัวพรอมกับกาวเทาหลังใหปลายเทาหลัง ชิดสนเทาหนา และกาวเทาหนาออกเดินตอไป (รูปที่ 21,22)
 13. 13. รูปที่ 21 ทาเปลี่ยนเทา (จังหวะ 1) รูปที่ 22 ทาเปลี่ยนเทา (จังหวะ 2) 4. เดินครึ่งกาว คําบอก “ครึ่งกาว-เดิน” การปฏิบัติ กาวเทาเดินเชนเดียวกับการเดินตามธรรมดา แตลดระยะกาวลงเหลือเพียง ครึ่งกาวการเดินตามปกติ จังหวะกาวตามจังหวะของทาเดินครั้งนั้น ถาจะใหเดินเต็มกาวตอไป ใหใชคําบอกวา “หนา-เดิน” สวนทาหยุดจาก ทาเดินครึ่งกาวคงปฏิบัติอนุโลม เชนเดียวกับทาหยุดจากทาเดินตามปกติ 5. ซอยเทา คําบอก “ ซอยเทา-ทํา” การปฏิบัติ เมื่อหยุดอยูกับที่ ถาไดยินคําบอกวา “ ซอยเทาทํา“ ใหยกเทาขึ้นลงสลับกันอยูกับที่ ตามจังหวะเดินในครั้งนั้น โดยยกเทาซายขึ้นกอนเทาที่ยกขึ้นนั้นใหพื้นรองเทา สูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ ลักษณะมือและการแกวงแขนคงเปนไปตามทาเดิน ครั้งนั้น ถากําลังเดิน เมื่อไดยินคําวา “ “ซอยเทา-ทํา” ไมวาเทาใดจะตกถึงพื้นก็ตาม ใหเดินตอไปอีก 1 กาว แลวกาวเทาหลังใหสนเทาหลังเสมอแนวเดียวกับสนเทา หนา และยกเทาเดิมนั้นขึ้นกอน ตอไปเปนการปฏิบัติเชนเดียวกับเมื่อหยุดอยูกับที่ (รูปที่ 23) ทั้งสองโอกาสดังกลาวแลว ถาจะใหเดินตอไปก็ใชคําบอกวา “หนา-เดิน” เมื่อเทาซายตกถึงพื้น ซอยเทาขวาอยูกับที่แลวกาวเทาซายออกเดินตอไป หรือจะ ใหหยุดก็ให ใชคําบอกวา “แถว-หยุด” เชนเดียวกับทาหยุดในเวลาเดิน หมายเหตุ ในการฝกถาลูกเสือคนใดซอยเทาผิด ใหซอยเทาซํ้าเทาเดิมอีกหนึ่งครั้ง
 14. 14. รูปที่ 23 ทาซอยเทา 6. เดินเฉียง คําบอก “เฉียงขวา(ซาย),ทํา “ การปฏิบัติ เมื่อขาดคําบอกวา “ทํา“ ในขณะที่เทาขวา(ซาย)ตกถึงพื้นใหกาวเทาซาย(ขวา) ออก เดินตอไปพรอมกับปดปลายเทา และหันตัวไปทางกึ่งขวา(ซาย) แลวกาวเทาหลัง เดินไปในทางทิศใหมที่เปนมุม 45 องศา กับทิศทางเดิมโดยตอเนื่อง ไมมีการหยุด ชะงัก จังหวะกาวเปนไปตามจังหวะของทาเดินครั้งนั้น ถาจะใหกลับมาเดินในทิศทางเดิม ก็ใชคําบอกวา “เดินตรง” ลูกเสือกาวเทา ทํากึ่งซาย (ขวา) แลวเดินตรงไปขางหนาตอไป คําบอกตองบอกใหขณะที่เทาซาย (ขวา) ตกถึงพื้น 6. ทาหยุด คําบอก “แถว-หยุด” การปฏิบัติ ในขณะที่กําลังเดินตามปกติ เมื่อไดยินคําบอกวา “แถว-หยุด” ไมวาเทาขางใด ขางหนึ่งจะตกถึงพื้นก็ตาม ใหปฏิบัติเปน 2 จังหวะคือ จังหวะ 1 กาวเทาตอไปอีก 1 กาว จังหวะ 2 ชักเทาหลังไปชิดเทาหนาในลักษณะทาตรงอยางแข็งแรง หมายเหตุ 1. ทาหยุดโดยธรรมดา ผูบอกแถวควรบอกใหตกเทาขวา 2. เมื่อใชคําบอกวา “แถว” ลงเทาใดใหบอกคําวา “หยุด” ลงเทานั้นในกาวตอไป เชน บอก “แถว” ลงเทาขวา เมื่อกาวเทาซายตอไปและลงเทาขวาอีกเปนครั้งที่ 2 จึงบอกคําวา “หยุด”
 15. 15. 7. ทากาวทางขาง คําบอก “กาวทางขวา(ซาย),ทํา” การปฏิบัติ ยกสนเทาทั้งสอง แลวกาวเทาขวา(ซาย)ไปทางขวา(ซาย) 30 ซม. (หรือประมาณ เกือบกาวปกติ) แลวชักเทาซาย (ขวา) ไปชิดอยางแข็งแรงระหวางใชเทาเคลื่อนที่ เขาทั้งสองตองตึง สนเทายกและกาวทางขางตอไปในจังหวะเดินตามปกติ ถาจะใหหยุดจากทากาวทางขาง ใหใชคําบอกวา “แถว-หยุด” ขณะเมื่อเทา ทั้งสองมาชิดกัน ปฏิบัติโดยกาวไปทางขวา (ซาย) อีก 1 กาว และหยุดดวยการ กาวเทาขางหนึ่งไป ชิด และใหอยูในลักษณะของทาตรงทันที หมายเหตุ 1. ทากาวทางขางใชสําหรับหัดใหลูกเสือรูจักวิธีปฏิบัติถูกตอง เพื่อนําไปใชตาม ลําพังในแถว 2. ทานี้ใชในโอกาสเมื่อมีการจัดหรือ รน แถวในระยะสั้น ๆ ซึ่งตองการความเปน ระเบียบเรียบรอย เชน การปฏิบัติการของแถวขบวนสั้นๆ หรือในพิธีตรวจพล สวนสนาม เปนตน 3. ถากําหนดจํานวนกาวใหแล ลูกเสือคงกาวเทาไปตามจํานวนกาวที่กําหนดแลว หยุดเองไมตองใชคําบอกวา “แถว – หยุด” รูปที่ 24 ทากาวทางซาย (เริ่ม) รูปที่ 25 ทากาวทางซาย (ตอ)
 16. 16. 8. ทากาวถอยหลัง คําบอก “ กาวถอยหลัง, ทํา “ การปฏิบัติ เอนตัวไปขางหลังเล็กนอย พรอมกับกาวเทาซายถอยหลัง กอนวางเทาลงบนพื้น ตามธรรมดาใหปลายเทาลงกอนแกวงแขน เชนเดียวกับทาเดินตามปกติ ความยาว ของกาว 30 ซม. หรือครึ่งกาวปกติ จังหวะกาวเชนเดียวกับทาเดินตามปกติ (รูปที่ 26) ถาจะใหหยุดจากทางกาวถอยหลัง ใหใชคําบอกวา “แถว-หยุด” ไมวาเทา ขางใดจะตกถึงพื้น ใหกาวถอยหลังไปอีก 1 กาว แลวชักเทาที่อยูขางหนาไปชิด สันเทาที่อยูขางหลังและอยูในลักษณะทาตรง หมายเหตุ 1. ทากาวถอยหลังใชสําหรับหัด ใหลูกเสือรูจักวิธีปฏิบัติที่ถูกตองเพื่อนําไปใชตาม ลําพังในแถวหรือในความควบคุมตามคําบอก เชน “กาวถอยหลังสาม (สี่) กาว, ทํา” 2. ทานี้ใชในการจัดแถวเมื่ออยูกับที่ และทําในระยะสั้น ๆ เทานั้น 3. ถากําหนดจํานวนกาวใหแลว ลูกเสือคงกาวเทาไปตามจํานวนกาวที่กําหนดแลว หยุดเองไมตองใชคําบอกวา “แถว-หยุด” รูปที่ 26 ทากาวถอยหลัง 9. ทาวิ่ง 1.การวิ่ง คําบอก “วิ่ง,หนา-วิ่ง” การปฏิบัติ ออกวิ่งดวยเทาซายกอน วางปลายเทาลงบนพื้นงอเขาเล็กนอย โนมตัวไปขางหนา ขาหลังไมตองเหยียดตึง ปลายเทายกสูงจากพื้นพอสมควรพรอมกันนั้นยกมือขึ้น
 17. 17. เสมอราวนม กํามือและหันฝามือเขาหาตัว ยืดอกและศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งแกวง แขนที่งอตามจังหวะกาวได พอสมควร (รูปที่ 27) ความยาวของกาว 50-60 ซม. รักษาความยาวของกาวใหคงที่ อัตราความเร็วในการวิ่งนาทีละ 150-160 กาว หมายเหตุ ก. ทาวิ่ง ใชในโอกาสตองการความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ซึ่งปกติเปนระยะใกล ๆ หรืออีกประการหนึ่งเพื่อการออกกําลังกายของลูกเสือ ข. ทานี้เริ่มไดทั้งเมื่อเวลาอยูกับที่และขณะกําลังเดิน สําหรับกําลังเดิน สิ้นคําบอก เมื่อตกเทาใดก็ตาม ใหกาวตอไปอีก 1 กาวแลวเริ่มวิ่งทันที (ปกติควรบอกตกเทาขวา) 2. การหยุด คําบอก “แถว-หยุด” การปฏิบัติ เมื่อสิ้นคําบอก โดยเทาใดตกถึงพื้นก็ตาม ใหคงวิ่งดวยอาการยั้งตัวตอไปขางหนา อีก 3 กาวและทําทาหยุด เชนเดียวกับการหยุดในเวลาเดิน 3. เปลี่ยนเปนเดิน คําบอก “เดิน-ทํา” การปฏิบัติ เมื่อสิ้นคําบอก โดยเทาใดตกถึงพื้นก็ตาม ใหคงวิ่งดวยอาการยั้งตัวตอไปขางหนา อีก 3 กาวแลวทําทาเดินตามปกติ 4. เปลี่ยนเทา คําบอก “เปลี่ยนเทา” การปฏิบัติ ตามปกติใหใชคําบอก ในขณะที่เทาซายและขวาตกถึงพื้น ในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติโดยกาวเทาไปขางหนาอีก 2 กาว (ซาย ขวา) ครั้นแลวกระโดดกาวซํ้าเทา ขวาไปขางหนาอีกประมาณ 1 กาว (60 ซม.) และกาวเทาซายวิ่งตอไปตามระยะ กาวปกติทานี้ทําเปนจังหวะเดียว หมายเหตุ ก. ทาเปลี่ยนเทาในเวลาวิ่งนี้ ปกติเปนทาที่ใชสําหรับหัดใหลูกเสือรูจักวิธีปฏิบัติที่ ถูกตองแลวนําไปใชตามลําพังในแถว ข. ทานี้โดยทั่วไปใชในโอกาสเปลี่ยนเทาใหพรอมกับสวนรวมของแถว
 18. 18. 10. ทาหันในเวลาเดิน 1.ขวาหัน คําบอก “ขวา-หัน” การปฏิบัติ ใหบอกคําวา “ขวา”และ”หัน” เมื่อเทาขวาจดถึงพื้น ในลําดับติดตอกันปฏิบัติเปน 2 จังหวะ ดังนี้ จังหวะ 1 กาวเทาซายไปทางหนาในแนวปลายเทาขวาประมาณครึ่งกาว พรอมกับ บิดปลายเทาใหไปทางกึ่งขวาดวย ขณะเดียวกันยกสนเทาขวาและหมุนตัวดวย สะโพก โดยใชปลายเทาทั้งสองเปนหลักไปทางขวาจนได 90 องศา จังหวะ 2 กาวเทาขวาออกเดินตอไปตามจังหวะการเดินเดิมในทิศทางใหมโดย ตอเนื่อง (รูปที่ 28,29,30) รูปที่ 28 ทาขวาหันเวลาเดิน (เริ่ม) รูปที่ 29 ทาขวาหันเวลาเดิน (ตอ)
 19. 19. รูปที่ 30 ทาขวาหันเวลาเดิน (ตอ) 2. ซายหัน คําบอก “ซาย-หัน” การปฏิบัติ ใชคําบอกวา “ซาย”และ “หัน” เมื่อเทาซายจดถึงพื้น ในระดับติดตอกันปฏิบัติเปน 2 จังหวะเชนเดียวกับขวาหัน โดยเปลี่ยนคําวาขวาเปนซายเทานั้น หมายเหตุ สําหรับทาขวาและซายหัน 1. ทาขวาและซายหัน เมื่อปฏิบัติเปดจังหวะตองไมหยุดชะงักและมือคงแกวงตาม จังหวะกาวติดตอเรื่อยไป 2. ทาทั้งสองนี้ใชในโอกาสที่ตองการเปลี่ยนทิศหรือหนาแถวระหวางการเดิน 3. กลับหลังหัน คําบอก “กลับหลัง-หัน” การปฏิบัติ ใชคําบอกวา “ กลับหลัง” และ “หัน” เมื่อเทาซายจดถึงพื้น ในลําดับติดตอกัน ปฏิบัติเปน 3 จังหวะดังนี้ จังหวะที่ 1 กาวเทาขวาไปขางหนา 1 กาว จังหวะที่ 2 ชักเทาซายไปขางหนาเฉียงขวา และตบลงกับพื้นดวยปลายเทาใน แนวทางขวา ของปลายเทาขวาเล็กนอยพอเขาซายตึง ทันใดนั้นยกสนเทาขวาและ หมุนตัวดวยสะโพกโดยใชปลายเทาทั้งสองเปนหลัก ไปขางหลังจนได 180 องศา ขณะหมุนตัวนิ้วมือทั้งสองติดอยูกับขางขา จังหวะที่ 3 กาวเทาซายออกเดินพรอมกับยกมือและแกวงแขนตามจังหวะของ ทาเดินครั้งนั้นตอไป (รูปที่ 31,32)
 20. 20. หมายเหตุ ทาหันในเวลาเดินเปนทาที่มีจังหวะ ดังนั้นการหัดในขั้นแรกๆ จึงควรให ลูกเสือนับจังหวะดวยเสียงดังกอนจนปฏิบัติไดชํานาญแลวจึงใหนับในใจ รูปที่ 31 ทากลับหลังหันเวลาเดิน (เริ่ม) รูปที่ 32 ทากลับหลังหันเวลาเดิน (ตอ) 11. ทาหันในเวลาวิ่ง 1. ขวา(ซาย-หัน) คําบอก “ขวา(ซาย)-หัน” การปฏิบัติ ใชคําบอกวา “ขวา(ซาย)” และ “หัน” เมื่อเทาขวา (ซาย) จดถึงพื้น การปฏิบัติเปน 4 จังหวะดังนี้ จังหวะที่ 1 กาวเทาซาย(ขวา) ไปขางหนา 1 กาวเพื่อยั้งตัว จังหวะที่ 2 กาวเทาขวา(ซาย)ไปขางหนาอีก 1 กาว พรอมกับหมุนตัวไปทางกึ่งขวา (ซาย)
 21. 21. จังหวะที่ 3 กาวเทาซาย (ขวา) ไปอยูหนาปลายเทาขวา(ซาย)พรอมกับหมุนตัวไป ทางขวา (ซาย) จนได 90 องศา จากทิศทางเดิม จังหวะที่ 4 กาวเทาขวา(ซาย) ออกวิ่งตอไปตามจังหวะเดิม (รูปที่ 33,34) หมายเหตุ 1. ทาขวา(ซาย) หันเวลาวิ่ง ใชในโอกาสตองการเปลี่ยนทิศทางในเวลาวิ่ง 2. ทานี้เมื่อปฏิบัติเปดจังหวะตองไมหยุดชะงักและแกวงแขนที่งอขึ้นนั้นตาม จังหวะกาวโดยตอเนื่องกัน รูปที่ 33 ทาขวาในหันเวลาวิ่ง 2. กลับหลังหัน คําบอก “กลับหลัง-หัน” การปฏิบัติ ใชคําบอกวา “กลับหลัง” และ “หัน” เมื่อเทาซายจดพื้นในลําดับติดตอกันปฏิบัติ เปน 4 จังหวะดังนี้ จังหวะ 1 กาวเทาขวาไปขางหนา 1 กาว เพื่อยั้งตัว จังหวะ 2 กาวเทาซายไปขางหนาอีก 1 กาวพรอมกับหมุนตัวไปทางขวาประมาณ 90 องศา จังหวะ 3 กาวเทาขวาไปอยูหนาปลายเทาซายพรอมกับหมุนตัวไปทางขวาอีก ประมาณ 90 องศาจากทิศทางเดิม จังหวะ 4 กาวเทาซายออกวิ่งตอไปตามจังหวะเดิม หมายเหตุ ทาหันในเวลาวิ่งเปนทาที่มีจังหวะเชนเดียวกับในเวลาเดิน ดังนั้นการหันใน ขั้นแรกๆ จึงควรใหนับจังหวะดวยเสียงดังกอน จนปฏิบัติไดชํานาญแลวจึงให นับแตเพียงในใจ
 22. 22. รูปที่ 34 ทากลับหลังหันในเวลาวิ่ง 12. การนับ คําบอก “นับ” การปฏิบัติ ลูกเสือคนที่อยูหัวแถว สะบัดหนาไปทางซายพรอมกับนับ “หนึ่ง” แลวสะบัดหนา กลับมาอยูในทาตรงโดยเร็ว ลูกเสือคนอื่น ๆ นับเรียงไปตามลําดับเชนเดียวกับ คนหัวแถวเวนคนอยูทายแถวใหสะบัดหนามาทางขวา “นับสอง(สาม ฯลฯ)” คําบอก “นับสอง (สาม ฯลฯ)” การปฏิบัติ ลูกเสือนับตามจํานวนที่บอกเริ่มจากหัวแถวเชนเดียวกับการนับตามธรรมดา เชน นับสองลูกเสือคงนับหนึ่ง สอง หนึ่ง สองเรียงตอไปตามลําดับจนสุดแถว หมายเหตุ 1. นับใหใชสําหรับหนากระดานแถวเดียว แตถาหนากระดานหลายแถวก็ใหนับ เฉพาะแถวหนาหรือ หากมีความประสงคจะใหแถวใดนับก็ใชคําบอกวา “แถวที่ สอง (สาม……) นับ” 2. การนับใชหัดใหลูกเสือออกเสียงใหถูกตองตามลักษณะของลูกเสือ 3. การนับเมื่อแถวมีการแยกคูขาดใหคนที่อยูทายแถวสุดของแถวหลังสุด ขาน จํานวนที่ขาดใหทราบโดยขานวา “ขาดหนึ่ง” (สอง สาม ฯลฯ) แลวแตการ เขาแถวครั้งนั้น 13. ทาถอดหมวก 1.ถอดหมวก คําบอก “ถอดหมวก”
 23. 23. การปฏิบัติ ก.แบมือซายและงอศอกจนแขนทอนลางไดฉากกับแขนทอนบนนิ้วหัวแมมือตั้ง ขึ้นขางบนพรอมกันนั้นใชมือขวา จับที่กะบังหนาหมวก (หมวกทรงกลมที่มีกะบัง หนาหมวก, หมวกทรงหมอตาล) จับที่ปกหมวกดานหนา (หมวกปกกวางพับขาง และไมพับขาง) จับที่หมวกดานขวา (หมวกทรงออน) จับที่ขอบหมวกบนดานหนา (หมวกกลาสี) ข. ถอดหมวกออกจากศีรษะ วงครอบหัวแมมือซาย ใหหนาหมวกหันไปทางขวา ขอบหมวกดานนอกอยูระหวางนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้ ค. ลดมือขวาลงมาอยูในทาตรงพรอมกับมือซายจับหนาหมวกดวยนิ้วหัวแมมือ กับ นิ้วอื่นทั้งสี่ (รูปที่ 35,36,37) รูปที่ 35 ทาถอดหมวก รูปที่ 36 ทาถอดหมวก (หมวกทรงออน) จังหวะ 1 (หมวกทรงออน) จังหวะ 2 รูปที่ 37 ทาถอดหมวก (หมวกทรงออน) จังหวะ 3
 24. 24. 2. สวมหมวก คําบอก “สวมหมวก” การปฏิบัติ ก. ใชมือขวาจับหมวกที่อยูในมือซาย เชนเดียวกับการถอดหมวก ข. ยกหมวกขึ้นสวมศีรษะ มือซายชวยจัดหมวกก็ได ค. ลดมือทั้งสองลงมาอยูในทาตรงอยางแข็งแรง (รูปที่ 38,39,40) รูปที่ 38 ทาสวมหมวก รูปที่ 39 ทาสวมหมวก (หมวกทรงออน) จังหวะ 1 (หมวกทรงออน) จังหวะ 2 รูปที่ 40 ทาสวมหมวก (หมวกทรงออน) จังหวะ 3 หมายเหตุ 1. ทาถอดหมวกใชในโอกาสเกี่ยวกับพิธีสงฆหรือทางศาสนา เชน พิธีสวนสนามที่ มีการประพรมนํ้าพระพุทธมนต เปนตน 2. การหัดในขั้นแรก ควรกระทําเปนตอน ๆ (หมายอักษรละตอน) เมื่อลูกเสือมี ความเขาใจดีแลว จึงหัดโดยเปดตอน
 25. 25. 3. ถาลูกเสือถือไมพลองหรือไมงาม กอนทําทาถอดหมวกและสวมหมวก ใหนํา อาวุธมาไวระหวางปลายเทาทั้งสอง แลวพิงทอนบนไวกับแขนซาย ครั้นแลวจึง ปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ตอไปและเมื่อถอดหรือสวมหมวกเรียบรอยแลว จึงนํา ไมพลองหรือไมสามงามไปอยูในทาเรียบอาวุธตามเดิม 14. การถวายราชสดุดี คําบอก “ถอดหมวก,นั่ง” การปฏิบัติ เมื่อสั่ง ”ถอดหมวก” เวนระยะไวพอสมควร เมื่อลูกเสือทุกคนถอดหมวกเรียบรอย แลวใหสั่ง “นั่ง” เมื่อลูกเสือไดยินคําสั่งวา “นั่ง” ใหกาวเทาซายไปขางหนาครึ่งกาว คุกเขาขวาลงตั้งเขาซาย นั่งลงบนสนเทาขวา มือขวาแบควํ่า วางลงบนเขาขวามือ ซายที่ถือหมวกวางพาดบนเขาซาย และตั้งฉากกับเขาซาย เมื่อรองเพชงราชสดุดี ใหกมหนาเล็กนอย และใหเงยหนาขึ้นตามเดิมเมื่อเพลงจบ เมื่อสั่งวา “ลุก” ใหลูกเสือลุกขึ้น โดยดึงเทาซายที่กาวออกไปกลับมาชิดเทาขวา และเมื่อสั่ง “สวมหมวก” ใหลูกเสือสวมหมวกโดยเร็ว แลวอยูในทาตรง หมายเหตุ ในกรณีที่ลูกเสือมีไมพลองหรือไมงาม ใหถอดหมวกในทาที่มีอาวุธเสียกอน แลว จึงนั่งโดยนําไมพลองหรือไมสามงามไปวางไวตามยาว ชิดขาขวาทางขวามือขวา คงแบควํ่าวางบนเขาตามปกติ รูปที่ 41 การถวายราชสดุดี
 26. 26. 15. การถอดหมวกเพื่อสวดมนต - สงบนิ่ง ก. หมวกลูกเสือสํารอง หมวกทรงกลมมีกะบังหนาหมวก ใชมือขวาจับที่กะบังหนาหมวก แลวถอดหมวกพรอมกับยกมือซายอยูขางบน กะบังหมวกอยูระหวางฝามือทั้งสอง และหนีบหมวกไว เวลาสงบนิ่ง ใหลดมือขวาที่ถือกะบังหนาหมวกไปอยูกึ่งกลางลําตัว แขนเหยียด ตรงพรอมกับวางฝามือซายทับลงบนหลังมือขวา กมหนาเล็กนอย สงบนิ่งอยูประมาณ 1 นาทีแลว เงยหนาขึ้นสวมหมวก รูปที่ 42 หมวกทรงกลมมีกะบังหนาหมวก (สวดมนต - สงบนิ่ง) รูปที่ 43
 27. 27. ข. หมวกลูกเสือสามัญ หมวกปก กวางพับขาง ใชมือขวาจับที่ปกหมวกดานหนาแลวถอดหมวกพรอมกับยกมือซายขึ้นมาประกบ กับมือขวาในทาพนมมือใหดานในของหมวกหันไปทางซาย ดอกจันหันไปดานหนา ใหปกหมวก อยูระหวางฝามือทั้งสอง และหนีบหมวกไว เวลาสงบนิ่ง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับหมวกลูกเสือสํารอง รูปที่ 44 หมวกผูบังคับบัญชาลูกเสือ หมวกปกกวางไมพับขาง (สวดมนต - สงบนิ่ง) รูปที่ 45 รูปที่ 46 รูปที่ 47 ค. หมวกผูบังคับบัญชาลูกเสือ หมวกปกกวาง ไมพับขาง ใชมือขวาจับที่ปกหมวกดานหนาแลวถอดหมวกพรอมกับยกมือซายขึ้นมาประกบ มือขวาในทาพนมมือ ใหดานในของหมวกหันไปทางซาย หนาหมวกอยูขางบน ใหปกหมวกอยู ระหวางฝามือทั้งสอง และหนีบหมวกไว เวลาสงบนิ่ง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับหมวกลูกเสือสามัญ
 28. 28. ง. หมวกทรงออน (เบเรห) ใชมือขวาจับที่หมวกดานขวาแลวถอดหมวกพรอมกับยกมือซายขึ้นมาประกบกับ มือขวาในทาพนมมือใหดานในของหมวกหันไปทางซายหนาหมวกหันเขาหาตัว ใหหมวกอยู ระหวางฝามือทั้งสอง และหนีบหมวกไว เวลาสงบนิ่ง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับหมวกลูกเสือสามัญ จ. หมวกกลาสี ใชมือขวาจับที่หมวกดานหนาแลวถอดหมวกพรอมกับยกมือซายขึ้นมาประกบกับ มือขวาในทาพนมมือ ใหดานในของหมวกหันไปทางซาย หนาหมวกอยูขางบน ใหหมวกอยู ระหวางฝามือทั้งสอง และหนีบหมวกไว เวลาสงบนิ่ง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับหมวกทรงออน ฉ. หมวกทรงหมอตาล ใชมือขวาจับที่กะบังหนาหมวกแลวถอดหมวกพรอมกับยกมือซายขึ้นมาประกบ กับมือขวาในทาพนมมือ ใหดานในของหมวกหันไปทางซาย หนาหมวกอยูขางบน ใหกะบังหนา หมวกอยูระหวางฝามือทั้งสอง และหนีบหมวกไว เวลาสงบนิ่ง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับหมวกกลาสี 16. ทาหมอบ 1. หมอบ คําบอก “หมอบ” การปฏิบัติ ก. กาวเทาซายไปขางหนาประมาณ 1 กาว นํ้าหนักตัวใหอยูบนเทาทั้งสอง แขนทั้ง สองในขณะนี้ยังคงอยูที่เดิม ข. ทรุดตัวคุกเขาขวา และเขาซายตามลําดับลงจดพื้น พรอมกับกมตัวลงไปขาง หนาและเหยียดแขนทั้งสอง ใชมือยันพื้น เพื่อรับนํ้าหนักตัว แลวเหยียดขาขวา ตึง เงยหนาตามองตรงไปขางหนา ค. เหยียดเทาซายใหสนเทาชิดกัน (ถึงแคโคนนิ้ว) ฝามือทั้งสองควํ่าลงกับพื้น แนว กึ่งกลางระหวางมือทั้งสองอยูประมาณหนาผาก (เวลากมหนา) กางศอกทั้งสอง ออกเต็มที่ทําศีรษะใหตํ่า และเงยหนา
 29. 29. รูปที่ 48 ทาหมอบ 2. ลุก คําบอก “ลุก” การปฏิบัติ ก. ชักมือทั้งสองขางเขาหาตัว พรอมกับยันพื้นยกตัวขึ้น แลวชักเทาขวาคุกเขา ข. คุกเขาซาย แลวยกตัวขึ้นยืนโดยเร็ว และนํามือทั้งสองมาไวขางขา ค. ชักเทาขวามาชิดเทาซายตอไปอยูในลักษณะทาตรง ถาเปนการเคลื่อนที่ใน ภูมิประเทศหรือจะตองเดินตอไปไมตองชักเทาขวาชิด คือเมื่อยืนขึ้นแลวก็ออก เดินไดเลยทีเดียว หมายเหตุ ก. ทาหมอบมือเปลา ใชในโอกาสเมื่อลูกเสือจะปฏิบัติ โดยมิไดถือไมพลองหรือ ไมงามกําหนดไว เพื่อใหเปนแนวปฏิบัติอันเดียวกัน ข. การหัดในขั้นแรก ควรกระทําเปนตอน ๆ (หมายอักษรละตอน) เมื่อลูกเสือมี ความเขาใจดีแลว จึงหัดโดยเปดตอน และใหปฏิบัติดวยความรวดเร็วตอ รูปที่ 49 ทาลุก

×