Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PA.3/1 แบบข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (สายงานการสอน)

5,397 views

Published on

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

Published in: Education
  • Be the first to comment

PA.3/1 แบบข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (สายงานการสอน)

  1. 1. ?^.3/1 เเบบข้อเสบอใบการพัฒบางาบตามหบ้าที่เเละความร้บผืดซอบ (ด้านการพัฒบาคุณภาพการปฏิบ๊ตึงาบและด้านการพ้ฒบาคุณภาพผู้ เรียน) เพี่อขอมีวิทยฐาบะหรึอเลึ่อบเป็บวิทยฐาบะขําบาญการพืเศษและวิทยฐาบะเขี่ยวขาญู (สายงานการสอบ) ขอมีวืทยฐาบะหรึอเลี่อบเปิ่บวิทยฐาบะ .......................................................... ยํ. สาขา/สาขาวิขา/กสุ่มสาระการเรึยบรู้ ............................................................. ขุ่ขุ่ ซี่อ ........................................................... ขุ่ขุ่บามลกุล ................................................................. ซี. ตําเเหบ่ง .................................... ..วืทยฐาบะ .................................. .. ตํา เเหบ่ง เลขหิ่ .................. ขุ่. สถาบคืกษา/หน่ว ยงาบ ............................... สํ.อําเภอ/เขต ........................................................... .' ลําบักงาบเขดพื้บทิ่การศึกษา ..................................... ด่'ส่วบราซการ .......................................... .. ปี้ ยั รับเงิบเต็อบอันตับ คค. ....................... ยํ'ขบ ................................. ..บาท คําซี้เเจง ใบการขอมึวิทยฐาบะหรึอเลีอบวิทยฐาบะ สายงาบการสอบ ผู้ขอร้บการประเมึบตัองจั้ดทํา ข้อเสบอใบการพัฒบางาบตามหบ้าทิ่เเละความร้บผิดซอบทึ่เเสดงให้เหี่บถึงการพัฒบาคุณภาพการปฏีบัตึงาบ ย่ ยั ตามมาตรฐาบวทยฐาบะทขอรบการประเมบ เเละการพฒบาคุณภาพผู้เรึยบ ดงบ 1. การพัฒบาคุณภาพการปฏิฑีงาบ 1.1 วิทยฐาบะครูชําบาญูการพืเคษ ด้องเเสดงให้เห็บถีงความสามารถใบการออกเเบบการจั้ดการเรี้ยบรู้ การบริทารจั้ดการ ซับเรียบ โดยมีความคืดริเริม ลร้างลรรค์ มีการปร้บประยุกต์ บําผลใปใบีบการพัฒบาการจั้ดการเรึยบรู้ มึทักษะใบการจั้ดการเรี้ยบรู้ การพัฒบาสี่อ/บวัตกรรมการจั้ดการเรึยบรู้ เเละการวัดเเละประเมึบผล 1ขุ่2 วิทยฐาบะครูเขี่ยวซาญ ยั ปี้ บ็ บึ คั ซี ปี้ ญิ ยั ตองเเสดงใหเหบถงความสามารถใบการออกเเบบการจดการเรยบรู การบรหารจดการ ะ หึ หึ ญิ ซ์ บ ซ์ ญิ บ ฉ ยั บ หึ ปี้ หึ ยั ยั ซนเรยบ โดยมการวเคราะห สงเคราะห คดคบ บาผลใณ์บีบการพฒบาการจดการเรยบรู มทกษะใบการจดการ เรึยบรู้ การพัฒบาบวัตกรรมการจั้ดการเรึยบรู้ เเละการวัดเเละประเบีบผล 2. การพัฒบาคุณภาพผู้เรี้ยบ ตัองสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรึยบทืร้บผิดซอบให้มีผลลัมฤทธิทางการเรึฒเฒิะคุณลักษฌะ ยั หึ ข์ ตี้ ๘ หึ ปี้ ม ยั หึ ญิ ญิ อบพงประสงคสูงขบ เปบไปตามมาตรฐาบการเรยบรูตามหลกลูตรการจดการคกษาของวขา/สาขาวซา/ กลุ่มสาระการเรึยบรู้ทิ่ร้บผืดขอบ เเละเปืบไปตามบโยบายกระทรวงคืกษาธิการ (มิใซ่พ้ฒบากิจกรรมหรึอ บ โครงการใดโครงการหบี่ง ซึ่งมืวตถุประสงค่เฉพาะเรึ่องเเละใม่สะท้อบถึงการพัฒบาคุณภาพผู้เรึยบที่รับผิดขอบ ใบภาพรวบ)
  2. 2. -2- ข้อเสนอในการพ้ฒบางาบตามหบ้าที่เเละความร้บผิดขอบ (ด้าบการพ้ฒบาคุณภาพการปฏิพ็งาบ บ ยั ปี้ซี ยัคั ธํ ข์ คั บึ้ เเละดาบการพฒบาคุณภาพผูเรยบ) ใทจดทาตามองคประกอบ ดงบ เรี่องทึ่จะพ้ฒบา .................................................... .. บ็ ยั ๘ ยั คั ลี้ 1. ประเดบการพฒบา ระบุประเดบการพฒบา ดงบ 1'1 การพัฒบาคุณภาพการปฏิปั๊งาบ 1ขุ่2 การพัฒบาคุณภาพผู้เรึยบ 2. เหดุผลและความจําเปี๋บ 2.1 ระบุความลําคัญ ปัญหา ความจําเปี่บ เเละควาบด้องการในการพัฒบา 2ขุ่2 ระบุทฤษฎี หลักการ เเบวคิด บโยบายเเละเอกลารที่เกืยวข้อง 3. วัตถุประสงคโบการพัฒบา ระบุว้ตถุประสงค์สอดคล้องกับประเต็บการพัฒบา ทึ่ลามารถเเลดงให้เหึบว่ามึการยกระตับคุณภาพ ผู้เรียบเเละคุณภาพการศึกษาตามบโยบายของกระทรวงคืกษาธิการ 4. เป้าหมายการพ้ฒบา 4ขุ่1 ระบุเป้าหมายเขืงปริมาณของสิ่งทิ่จะพัฒบา เซ่บ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม หรึองาบที่จะพัฒบา 4.2 ระบุเป้าหมายเขืงคุฌภาพ เเละระตับคุณภาพ 5. กระบวบการพ้ฒบา ระบุซับตอบเเละกึจกรรมการพัฒบา 6.วิธีการตรวจสอบเเละประฒิบผล 6.1 ระบุตัวชีวัดความลําเร็จ ผิหึ อื่ หึ ยั ญิ 6'2 ระบุวธการเเละเครองมอใบการวดเเละประเมบผล ข์ ญิ 6ขุ่3 ระบุเกณฑการตรวจสอบเเละประเมบผล ยี่ | ปี้ยั 7ด่ผลทคาดวาจะใดรบ 7.1 ระบุผลทิ่คาดว่าจะเกิดข็บภายหลังการพัฒบางาบ 7'2 ระบุประโยซน์ที่คาดว่าจะเกิดขีบต่อการพัฒบาคุณภาพการคืกษา ทั้งต่อผู้เรึยบ ครูเเละบุคลากร ทางการคืกษา ลถานศึกษา เเละซุมซบ ดื่ ยั ผิ (ลงขอ) ................................................... "ผู้ขอรบการประเมบ
  3. 3. คําร้บรองของผู้บังคับบ้ญูขาซับด้บ ขอรับรองว่าข้อเสบอใบการพัฒบางาบตามหน้าทิ่เเละความร้บผิดซอบตังกส่าว เปิ่บงาบใบหน้าหี่ ยั ญิ บ ยั ผิ ๐ ญิ มั๊ ยั ญิ เเละความรบผดซอบของผูขอรบการประเมบ เเละสามารถบาไปปฎบตไดจรง (ลงซอ) ................................................. ..ผู้บั้งค้บบัณขาซับตบ ( ................................................ ..› ตาเเหบ่ง ................................................. .ขุ่

×