Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนที่ 8 local food (kaeng kae kai)

7,116 views

Published on

แผนที่ 8 local food (kaeng kae kai)

Published in: Education

แผนที่ 8 local food (kaeng kae kai)

  1. 1. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: Reading Variety เรื่อง: Local Food (Kaeng Kae Kai) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่…1… ปีการศึกษา 2556สอนวันที่...........เดือน........................พ.ศ. 2556 จานวน 1 ชั่วโมง1. ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)1. อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (Skit) ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง2. เขียน สรุปใจความสาคัญ / แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์ เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ในท้องถิ่นและสถานการณ์ต่างๆตามความสนใจ3. ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบค้น และ สรุปข้อมูลที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)1. นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บบล็อก เรื่อง Local Food (Kaeng Kae Kai) ได้2. นักเรียนสามารถตอบคาถาม จากบทเรียนออนไลน์เรื่อง Local Food (Kaeng Kae Kai) ได้3. สาระสาคัญ (Learning Concept)อาหาร (Food) เป็นปัจจัยสาคัญต่อมนุษย์เราทุกคนที่จะต้องกินต้องทานกันตลอดทั้งชีวิต อาหารเป็นวัฒนธรรม (Culture) อีกอย่างหนึ่งของแต่ละชนชาติ ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านรสชาติ รูปลักษณ์ส่วนประกอบ และวิธีปรุง การศึกษา (Education) และการสืบค้น (Research) ประวัติของอาหารประเภทต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือ Social Media ก็เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน นับเป็นวิธีการศึกษาที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 (The 21stcentury education) อีกวิธีหนึ่งที่ยังคงมีความสาคัญอยู่4. สาระการเรียนรู้ (Learning Contents)1. ทักษะ (Skill): Reading and Writing2. หน้าที่ทางภาษา (Function): Talking about Local Food (Kaeng Kae Kai)3. คาศัพท์ (Vocabulary):Ingredients (n.) ส่วนผสม Teaspoon (n.) ช้อนชาChili (n.) พริก Tablespoons (n.) ช้อนโต๊ะGarlic cloves (n.) กลีบกระเทียม Mixture (n.) สารผสมTurmeric (n.) ขมิ้น Mortar (n.) ปูนSalt (n.) เกลือ Pound (v.) ตา, โขลกSliced lemon grass (n.) ตะไคร้หั่นบาง ๆ Ground (n.) พื้นดินMakwan (n.) มะแขว่น Mixed (v.) ผสมKaffir lime rind (n.) เปลือกมะกรูด Amount (n.) จานวนDried chilies (n.) พริกแห้ง Estimated (adv.) โดยประมาณCoriander root (n.) รากผักชี Properly (adv.) อย่างถูกต้องShallots (n.) หอมแดง Preparation (n.) การจัดเตรียมShrimp paste (n.) กะปิ Proper pieces (n.) ชิ้นที่เหมาะสมCoconut milk (n.) กะทิ Cut into (v.) ตัดใส่เข้าไปในEgg plants (n.) มะเขือ Separate (v.) แยกKhae flowers (n.) ดอกแค Heat (v.) ทาให้ร้อน
  2. 2. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วCha-ohm (n.) ชะอม Stove (n.) เตาChili leaves (n.) ใบพริก A pot (n.) หม้อPed leaves (n.) ใบผักเผ็ด Boils (v.) เดือดString beans (n.) ถั่วฝักยาว Stir (v.) คน (อาหาร)Omelet (n.) ไข่เจียว Thoroughly (adv.) อย่างถี่ถ้วนSticky rice (n.) ข้าวเหนียว Well done (adv.) ทาได้ดีมากHard vegetable (n.) ผักเนื้อแข็ง The rest (adj.) ส่วนที่เหลือThe meal (n.) อาหาร Remove (v.) ถอด, ยกออกInstead of (prep.) แทน Taste (v.) ลิ้มรส, ชิมRecipe (n.) สูตร Flavor (n.) รสชาติ5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน1. ความสามารถในการสื่อสาร2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์1. ใฝ่เรียนรู้2. มุ่งมั่นในการทางาน3. รักความเป็นไทย7. กิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) 5 นาที1. นาเข้าสู่บทเรียนด้วยการกล่าวทักทายนักเรียนด้วยประโยคทักทายว่าTeacher: Good morning everyone how are you today?Students:……………………………………….Teacher: Do you like eating local food? Which one do you like?Students:……………………………………….Teacher: Have you ever eaten Kaeng Kae Kai?Students:……………………………………….2. ถามนักเรียนว่า เข้าใจประโยคที่ครูได้พูดทักทายไปเมื่อสักครู่ หรือไม่ หรือให้นักเรียนบอกชื่ออาหารพื้นเมืองที่นักเรียนชื่นชอบมาสัก 3-4 ชนิดว่ามีอาหารชนิดใดบ้าง3. บอกจุดประสงค์การเรียนว่า ในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองที่นักเรียนอาจจะคุ้นเคย คือแกงแคไก่ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Kaeng Kae Kai นั่นเอง4. แจ้งนักเรียนว่าเราจะค้นคว้าหาข้อมูลวิธีทาแกงแคไก่ (Kaeng Kae Kai) และศึกษาชนิดและเครื่องปรุงแกงแคไก่ ผ่าน Social Media เช่น Blog ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ( The 21stcentury education)ขั้นนาเสนอ (Presentation) 10 นาที5. ทบทวนความทรงจาของนักเรียนว่า ได้เข้าไปศึกษาเนื้อเรื่องอาหารพื้นเมือง คือ ลาบปลา หรือ LocalFood ( Lab Pla) จากบล็อกที่ครูมอบหมายให้ในชั่วโมงที่แล้วหรือยัง
  3. 3. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้ว6. กาชับนักเรียนว่า ถ้าหากนักเรียนยังไม่ได้เข้าไปศึกษาและตอบคาถาม ก็ขอให้รีบเข้าไปศึกษาด้วยเพราะจะมีเรื่องใหม่ให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่อยๆ และครูจะได้ตรวจและสรุปผลการเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงต่อไป7. ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ www.google.com แล้วให้ค้นหาข้อมูล “แกงแคไก่” โดยให้นักเรียนคลิกเลือกที่รูปภาพ หรือ วีดีโอ แล้วนาเสนอบนจอภาพขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice) 20 นาที8. ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาบทความเรื่องแกงแคไก่ Local Food (Kaeng Kae Kai) จากเว็บไซต์http://rwm4.wordpress.com/2013/06/19/localfood/9. ให้นักเรียนหาความหมายของคาศัพท์ต่อไปนี้จากหน้าเว็บไซต์ แล้วเขียนลงในสมุดส่งในชั่วโมงต่อไปIngredients (n.) Teaspoon (n.)Chili (n.) Tablespoons (n.)Garlic cloves (n.) Mixture (n.)Turmeric (n.) Mortar (n.)Salt (n.) Pound (v.)Sliced lemon grass (n.) Ground (n.)Makwan (n.) Mixed (v.)Kaffir lime rind (n.) Amount (n.)Dried chilies (n.) Estimated (adv.)Coriander root (n.) Properly (adv.)Shallots (n.) Preparation (n.)Shrimp paste (n.) Proper pieces (n.)Coconut milk (n.) Cut into (v.)Egg plants (n.) Separate (v.)Khae flowers (n.) Heat (v.)Cha-ohm (n.) Stove (n.)Chili leaves (n.) A pot (n.)Ped leaves (n.) Boils (v.)String beans (n.) Stir (v.)Omelet (n.) Thoroughly (adv.)Sticky rice (n.) Well done (adv.)Hard vegetable (n.) The rest (adj.)The meal (n.) Remove (v.)Instead of (prep.) Taste (v.)Recipe (n.) Flavor (n.)
  4. 4. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้ว10. ให้นักเรียนดูเนื้อเรื่องแกงแคไก่ จากหน้าบล็อก แล้ว ครูอ่านข้อมูลทั้งหมด ให้นักเรียนอ่านตาม พร้อมๆกัน
  5. 5. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้ว11. อธิบายความหมายของคา หรือ กลุ่มคา ที่นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจเพิ่มเติมขั้นนาไปใช้ (Production) 10 นาที12. ให้นักเรียนดูตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่อง Local Food (Kaeng Kae Kai) จากบล็อก นี้ แล้วให้ตอบคาถามลงในช่อง comment ในชั่วโมงต่อไปขั้นสรุป (Wrap up) 5 นาที13. สรุปความรู้จากเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้วว่า นักเรียนทุกคนได้ทราบส่วนประกอบและวิธีทาอาหารพื้นเมือง คือ แกงแคไก่ (Local Food (Kaeng Kae Kai) อย่างละเอียดแล้ว นักเรียนสามารถนาไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆ ที่เป็นคนต่างจังหวัด หรือต่างชาติ ได้รู้จัก และแนะนาให้พวกเขามาเที่ยวมาชิมแกงแคไก่ ได้ที่อาเภอเวียงสา ให้สมกับเป็น Wiang Sa My Homeland
  6. 6. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้ว8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้เว็บไซต์1. http://rwm4.wordpress.com/2013/06/19/localfood/2. www.google.comอุปกรณ์1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2. โปรเจคเตอร์สื่อการสอนอื่นๆ1. หลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน9. การวัดผลและประเมินผลเป้าหมาย หลักฐาน วิธีวัด/วิธีประเมินเครื่องมือวัด/เครื่องมือประเมินนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บบล็อกเรื่อง Local Food (Kaeng KaeKai) ได้http://rwm4.wordpress.com/2013/06/19/localfood/การอ่านจับใจความ และอ่านออกเสียงบทความเรื่องLocal Food (KaengKae Kai)นักเรียนสามารถตอบคาถาม จากบทเรียนออนไลน์เรื่อง Local Food(Kaeng Kae Kai) ได้http://rwm4.wordpress.com/2013/06/19/localfood/การทาแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเรื่องLocal Food (KaengKae Kai)10. ข้อเสนอแนะ และ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการสอน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ…………………………………..(นางทรรศน์มน กาละดี)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวันที่………เดือน..............................พ.ศ……………11. บันทึกหลังการสอน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ…………………………………..(นายมณเฑียร อิ่นแก้ว)ครูผู้สอนวันที่………เดือน..............................พ.ศ……………

×