Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ว7 ปฏิทินการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์

5,395 views

Published on

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ว7 ปฏิทินการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์

 1. 1. สิ่งที่ส่งบาด้วย (2) ปฏิทืบการดําเบิ้บงาบตามหลักเกฌฑ์และวิธีการให้ขีาราซการครูและบุคลากรทางการศึกษาบีวิทยฐาบะและ เลี่อบเปีบวิทยฐาบะชําบาญูการพิเฒ ตามขัอตกลงใบการพ้ฒบางาบ ดยเริ่มพัฒนาง ทู้ ฐี ยี่ ฉื าร กษา โ าบตามขอตกลงใบภาคเรยบท1ปก ศี 2559 (ส่งพร้อมทน้งลึอสําบั้กงาบ กขุ่ค.ค. ที่ คธ 0206'4/ว ฯ ลงวับที่ 14 พฤษภาคม 2558) ญิ วุ้ พ.ค' ม.ยขุ่ ปื'กั้' สีบ่กิขุ่ กขุ่ยขุ่ ด่'ช๊' พขุ่ยขุ่ ปิ๊ขุ่บุ๊. 58 58 58 58 58 58 58 58 สั้ . วื ขบต ยิปืกั้ใ รตา เบบฑบ . . บ่ ยั การดาเบบการกอนเริฒฒบา งาน 1' ประกาศใซัทสักเกฌท์และวิธีการ (1 - 15 พ.คขุ่ 58) ' คั ซ์ ขุ่ ` งั รี่ยั ขุ่ ยั 2' เผยแพรทลภเกฌฑผาบซองทางดาง ๆ (ตงแต พ“คขุ่ 58 เปี๋บตบไป) 3. ส่วบราซการกําทบดรายละเอียดการทดสอบความรู้ ความสามารถเขิงทฤษฏิ และ การประฒิบประสบการณ์วืซาซึพ ส่งถืงสื้าบักหึาบ ก'คขุ่คขุ่ (พ'ค' - 30 มึน่ยขุ่ 58) 4“ กขุ่คขุ่ค. ใท้ความเพั้ซอบรายละเอืยตการทตสอบและประเมิบฯ จิ้ (1 ก.คขุ่ - 31 สขุ่คขุ่58) ขุ่ คั ธิ์ ขื่ ขื่ ปี้ ยั 5ขุ่ สวบราซการ/ลําบกงาบเขตพบทการศีกษา เสบอรายขอผูทรงคุฌวุฒิห ก'ค'ศ' วุ เหึบซอบ (พขุ่คกู๊ หึ 31 ส.คขุ่ 58) 6“ ก.ก.คขุ่ เเจั้งคู่มิ้อการประฒิบ 4 สายงาบ (พ`คขุ่ - 31 ส.ค' 58) 7. ส่วบราชการทดลอบภวามรู้ ความสามารถและประฒิบประสบการณีวิซาซืพ เเละประกาคผล (1 ก.ย' - 31 ต.ค' 58) ปุ 8. ก.ค.ค' เตั้ชอบบัญูซึรายซี่อผู้ทรหึคุฌวุฒิ (1 ก'ย. ด่ 31 ธ`คน่ 58) /9' ยื่บดัาขอขุ่ขุ่. ปฏิทืบการต่าเบึบงาบ วิทยฐาบะชําบาญการทึเคษ
 2. 2. สั้ ขุ่ วื ขบตอบการตาเบบงาบ ม.คปุ๋ 59 ก'พกุ่ 59 มี'คขุ่ 59 ฌ.ย. 59 พขุ่ศ. 59 9ฆ์ ยี่บคําขอ ะ อิ้ ขุ่ ญิ 0 ง ดสาบกหึาบคฌะกรรมการการศีกษาขบพบฐาบ สู้ผาบการทดสอบและประเมบ ยี่ตํฒ ซ้อเสบอใบการพัฒบางาบ และเอกสารหสักฐาบที่เกี่ยวซ้องถีงลําบั้กงาบเฒ่ณี ฉื ผื่ ยั ยั 'ซี ขุ่ ยั ะ งี้ วื การศกษา เพอคดกรองแลวสงถงสาบกงาบคฌะกรรมการการศีกษาขบพบฐาบ ไบเคอบ มกราคม 2559 0 สังกัตส่วบราขการอิ่บ ผู้ผ่าบการทตสอบเเละประเมิ้บยี่บคําขอ ข้อเสบอใบการพัฒบางาบ บ ลื่ ยี่ น ฉื เ บ บ ปี้ ฉื เเละเอกสารทลกฐาบทเกยวของ ถงสวบราซการตบสงกด ใบเตอบมกราคม 2559 10' ส่วบราบการศัตกรองซัอเสบอใบการพ้ฒบางาบของผู้ขอรับการประเมีบ (1' 28 กขุ่พ' 59) ขุ่ . ขุ่ ส้ 11ขุ่ อ“ก.ค'ค.เขตพืบทีการศีกษา/อ'ก.ค.ศ.ทื กขุ่ค.ค. ดง ทรอสําบกงานคฌะกรรมการการศีกษา ขั้บพี้บฐาบ เเส้าแต่กรณี ดั๊งคฌะกรรมการขุดหี่ 1 แกิะขุตที่ 2 (1 หึ 28 ก.พขุ่ 59) ว้ 12ขุ่ จั้ตประชุบชืแจงคฌะกรรมการประเบึบ (1 - 15 มี'ค. 59) 13' คฌะกรรมการซุตที่ 1 พิจารฌาขือเสบอใบการพัฒบางาบ (16 บื.ค“- 16 พขุ่ค` 59) ปี้ ขุ่ พี ยั ยั ยั วู้ คั 14. ผูขอรบการประเมบปรบปรุงขอเสบอใบการพฒบางาบตามขอสงเกตของคฌะกรรมการ ขุดหี่ 1 (ถ้าบี) (16 ม๊ขุ่ค`- 16 พ.ค' 59) ฟื้ ขื่ งื ยี่ สั้ จิ ปี้ วื ปี้ 15' อล๊ก.ค.ค.เขดพบทการศกษา /ยึปุ๋กั้'ค.ศ' ท กั้ขุ่คขุ่ศขุ่ ดง พจารฌาใทความเทบซอบขอเสบอ ริ้วี่ ใบการพัฒนางาบใท้เปีบซ้อตกลง (16 มื.ค.- 16 พ.ค` 59) 16. เเจืงผลการพิจารฌาให้ผู้ขอร๊บการประเมิบฒ (16 มึ.ค' - 16 พ.ค' 59) /การดําเบิบการฆ์.ขุ่ ปฏิทืบการดําเบิบงาบ วิทยฐาบะซําบาญูการพิเคษ
 3. 3. พ'หิ' บืขุ่กั้บ่ ฒขุ่ย. พ'ค. มึ.ย' กั้'กั้. สืกุ่กั้. ก.ย. ต.ค. พ'ย' อึ.ศ. บั้ปีหิ อนกา โด์ใ เบิ้บงาบ 59 60 ๓ 61 61 61 61 61 61 61 61 การดําเบิ้บการในระหวํางพ้ฒนางาบตามข้อตกลง 17. ผู้ขอรับการประเบิ้บตําเบิ้บการพัฒบางาบตามข้อตกลงเปี่บระยะเวลา 2 ปี เเตใม่เกิบ 3 ปี (17 พ'คขุ่ 59 - 16 พ.คขุ่ 61) ขุ่ . ฉั . 18ขุ่ คฌะกรรบการขุดท 2 ทาทบั้าทเปิบพี่เลึยงเเละประเมิบเพึอพฒบา เ เปี๋บระยะๆ (17 พ'ค. 59 ษิ 16 พ.ค' 61) 19ขุ่ คฌะกรรมการขุดหิ่ 1 ประเมีนเบี่อดําเบิ้บการพัฒบางาบไปเเล้ว 2 ภาคเรียน (1 บื.ค.- 30 เมฆ์ย. 60) ' ยํ ภารด์าเบิ้บการเบีอสึบสุดระยะเวลาการพฒบางาบตาบข้อตกลง 20' ผู้บั้งคับบั้ญขาซ้บตับประเมึบด้าบที่ 1 ค้าบวิน้ย คุณธรรม จริยธรรม และ -- จรรยาบรรฌวีซาขีพ (16 พ'ค' ษิ 15 มิขุ่ย. 61) ขุ่ ขุ่ ผุ้ 21' คฌะกรรมการขุดท 2 ประเมิบสรุปผลการพฒบางาบ เมอสิ่บลุด ระยะเวลาตามซัอตกลง (16 พ'ค. - 15 กขุ่คขุ่ 61) 22. คฌะกรรมการชุตที่ 1 ประเบิ้บตัาบที่ 2 ด้านการพัฒบางาบตามข้อตกลง (16 กขุ่คขุ่ - 30 กขุ่ยขุ่ 61) 2 ยี่ ถิ่ ะ พี 23. อ.ก.คขุ่คขุ่ เขตพบทการศีกษา/อสุ่ก.คขุ่คขุ่ท ก.ค`ค' ตง หรอ ก.ค'คจู๋ เเล้วเเต่กรณี พืจารฌาอบุณัผลการประเมิบ (1 ต.ค. - 31 ธขุ่คขุ่ 61) ซี ฟื้ ะ ธํ ` ะ ซี 24. อล๊ก.ค.ค. เขตพบหิ่การคึกษา/อ.ก`คขุ่ค. ท กั้ขุ่กั้.ศ. ตงํ สงแตงตงโห้บึทรอ เลิ่อบวืทยฐาบะโดยป้ผลย้อบทลังตังแต่วับหิ่ส่งเอกสารสรุปผลการพ้ฒบา งาบฯ และรายงาบผลการพัฒบาตบเอง หรึอวับที่ส่งเอกสารปร้บปรุง ผลงาบฯ (1 ตขุ่ค' - 31 ธณิคขุ่ 61) ผุ้ ` หมายเหตุ ระยะเาลาการดําเบึบการใบระทวางพัฒบางาบตาบซัอตกลง และการดําเบิ้บการเมื่อสิบสุดระยะเวลาการพ้ฒบางาบดามซัอตกลง (ข้อ 17 - 24) อาจเรั้บเปลืยบ ยั ยั“ญิ ญิฟิ`ทู้ขั้งี้ยัวื บํ ข์ขุ่พี ตื่ พี โหเหมาะสมสอตคลองกบบรบทการปฏบตงาบจรงใต ทงบ ตองเเบใป๓ามหลกเกฌฑเเละวธการฯ ท ก'ค'ค. กาทบด ปฏิทืบการตําเบิบงาบ วิทยฐาบะซําบาญูการพิเคษ
 4. 4. '4' ปฎีทินการตําเบิ้บงาบดามหลักเกฌฑ์และวิธีการโห้ช้าราซการครูเเละบุคลากรทางการศึกษามึวิทยฐาบะเเละ เลี่อบเปี่บวืทยฐาบะเซี่ยวขาญู ตามซัอตกลงใบการพัฒบางาบ โดยเริ่มพัฒบางาบตามซัอตกลงใบภาคเรียบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พขุ่ก' มึขุ่ยขุ่ กขุ่ห. ส'คขุ่ ก'ย. ค.คขุ่ พ'ยบ่ ธปุ๋ค' ขั้บดอบการค์าเบืบงาบ 58 58 58 58 58 58 58 58 การดัาเบีบการก่อบเริ่บพัฒบางาบ 2' เผยแพรทสัภเกฌฑ์ผาบซองทางตาง ๆ (ตงแต พขุ่คขุ่ 58 เปิบตบใป) 1“ ประกาคใช้ทลักเกฌฑ์และวีธีการ (1 - 15 พ'ค. 58) ซี รั่ 3' ส่วนราซการกําทบตรายละเอืยคการทดสอบความรู้ ความสามารถเขืงทฤษฏิ และ การประฒิบประสบการณ์วิซาชืพ ส่งถืงลําบั้กงาบ กขุ่ค.คปุ๋ (พฆ์ค. - 30 บิ้'ยขุ่ 58) + 4' กขุ่คค'ให้จุ๋หีบชอบรา ยละเอืยตการทคสอบและประเบิบฯ (1 กขุ่ค' ` 31 สขุ่คขุ่ มึ) ฉื ขุ่ ยั ชิยี่ ขื่ ยั ยั 5. สวบราซการ/สาบกงาบเขตพบทการศีกษา เสบอรายซอผูทรงคุฌวุฒิท กขุ่คจู๋คขุ่ เหึบขอบ (พ'ค. ยื 31 ส'คขุ่ 58) 6' กหิค.คป๋ เเจ๋งคู่มึอการประฒิบ 4 สายงาบ (พล๊ค. ด่ 31 สขุ่ค. 58) 7' ส่วบราขการทตสอบความรู้ ความสามารถเชิ้งทฤษฏีและประเมึบประสบการณี วิชาชีพ และประกาคผล (1 กขุ่ยขุ่ - 31 ตขุ่คน่ 58) รํ ก.คขุ่คป๋ เหึบซอบบั้ญูซืรายขี่อผู้ทรงคุฌวุฒิ (1 ภขุ่ยขุ่ - 31 ต`คสุ่ 58) 9ขุ่ ผู้ า ผื่ ยี่ ยั หึ ปี้ ฟื้ บื่ บ่ ทเกยวของถงสําบกงาบเขตพบทการดีกษา/สวบราซการ (1 ` 15 พ.ย' 58) 10“ อ“ก.คขุ่ค'เขตพหึบที่การศีกษา/อ.ก'ค.ค'ที่ ก.ค.ศขุ่ ตัง/ส่วบราชการ คัตกรองซัอเสบอ ใบการพ้ฒบางาบของผู้ขอรับภารประเมึน (16 พขุ่ยหิ ด่ 31 ธขุ่ค' 58) บการทดสอบและประเมิบยี่บคําขอ ซัอเสบอใบการพัฒบางาบ และเอกสาร /11' สํานักงาน กขุ่ค'ค"ขุ่' ปฏิทืบการตําเบิบงาบ วิทยฐาบะเชี่ยวซาญู
 5. 5. ะ . นิ ซี ขนตอนการดาเนนงาน มขุ่ห' 59 ก'พ' 59 ม.คขุ่ 59 เน'ยปุ๋ 59 พ`คขุ่ 59 11' สํานักงาน ก.ก.คขุ่ ใค้รับค์าขอและเอกสารทสักฐานของผู้ที่ผ่านการคัดกรอง (ม`ค. 59) ะ ยี่ ฟื้ ผื่ ยี่ ะ 12. ก'ค.ค. ตงคฌะกรรมการซุตท 1 และ อ'กขุ่ค.ค'เขตพนทการศีกษา/อขุ่ก.คขุ่คขุ่ท ก.คขุ่ค. ตง ดั๊งคฌะกรรมการซุดที่ 2 (1 - 28 ก'พ' 59) ยั จี้ ญิ ซี วั่ 13ขุ่ จดประซุบชแจงคฌะกรรมการประฌน (1 - 15 ม.ค' 59) 1แขุ่ คฌะกรรบการขุดที่ 1 พิจารฌาข้อเสนอในการพ้ฒนางาน (16 บี.คขุ่ - 16 พ'ค' 59) วัน 15ตุ๋ ยั ยั ญิ คั ปื ยั ขุ่ ผูขอรบการประเมนปรบปรุงขอเสนอในการพฒนางานตามขอสังเกตของคฌะกรรมการ ชุคที่ 1 (ถ้ามึ) (16 บืขุ่ค' - 16 พ.ค' 59) 16' กขุ่คขุ่ศป๋ พิจารฌาให้คาามเท็นซอนซัอเสนอไนการพัฒนางานให้เปี๋นซ้อตกลง (16 มี'ค' - 16 พขุ่คขุ่ 59) 17ปุ๋ แจั้งผลการพิจารฌาใพ้ผู้ขอรั้บการประฒินทราบ (16 บีขุ่คขุ่ หึ 16 พขุ่คขุ่ 59) /การทําเบึนการ“.`. ปฏิทึนการดําเบึนงาน วิทยฐานะเขี่ยวขาญู
 6. 6. ขั้นตอนการดําเบิ้นงาน พ.คขุ่ มีขุ่คขุ่ ฒ 59 60 60 พ.ค' 61 61 กขุ่คขุ่ ส.ค. กขุ่ยขุ่ ต.ค. พ'ยขุ่ ธขุ่ค' 61 61 61 61 61 61 กั้ไวํด์ใ เบิ้บการในระหว่างพ้ฒนางานด่า มึซ็ยิ ทิ บิสืงํ 18' ผู้ขอรับการประเมึนตําเบึนการพัฒนางานตามซัอตกลงเปี่นระยะเวลา 2 ปี เเตขืเกิน 3 ปี (17 พ'ค. 59 - 16 พขุ่ค“ 61) จั้ เ ' สู่ ' 'ยั ซี “ 19ขุ่ คฌะกรรมการขุดทื 2 ทาหป้าทืเป็นพึเลยงแสะประเมนเพิ่อพฒนา เปีนระยะๆ (17 พ'ค. 59 - 16 พ'ค`61) จั้ ร้อืงี่ 20ฆ์ คฌะกรรมการซุคที่ 1 ประเมินเมื่อดําเบินการพัฒนางานใปแล้ว 2 ภาคเรียน (1 บีปุ๋ค.ด่ 30 ฌสุ่ยขุ่ 60) ขุ่ งื ' การคาบิ้นการเนอสึนสุคระยะเวลากาณัฒนางานตามซัอตกลง ปี้ยั ฉั ยั สั้ บ พี บ ยี่ ปี้ ญิ ยั ญิ 21' ผูบงคบบญซาชนตนประเมนดาบท ใ ดานวบย คุณธรรม จรยธรรม และ จรรยาบรรฌวืชาชืพ (16 พ'ค. - 15 บิ.ย. 61) . ยั 22' คฌะกรรมการซุดทื 2 ประเมีนสรุปผลการพฒนางาน เบี่อสบสุด ระยะเวลาตามข้อตกลง (16 พ.คขุ่ - 15 ก.ก' 61) วั่ ยี่ ญิ ปี้ ยี่ บ บ ปี้ 23' คฌะกรรมการขุดท ใ ประเมนตานท 2 ดานการพฒนางานตาบขอตกลง (16 ก.คขุ่ - 30 กขุ่ย. 61) 24' ก'ค'ค. พิจารฌาอบุหี้ผลการประเบิน (1 ต'ค' - 31 ธขุ่ค' 61) อี้ ยี่ ซึ่ ะ ' งื ยั” "ฮี 25' อขุ่ก.ค.คขุ่ เขตพนทการศีกษา/อ.ก.คป๋ศบ่ ท กั้.ทิ'กั้' ดง สังแตงตงใหม หรึอเลี่อนวิหยฐานะ โคยบึผลย้อนหสังดั๊งเเต่วันที่ล่งเอกสารสรุปผล การพัฒนางานฯ และรายงานผลการพัฒนาตนเอง หรึอวันที่ส่งเอภสาร ปรับปรุงผลงาบฯ (1 ตขุ่คขุ่ ซี 31 ธขุ่ค' 61) ย บิ๊วู๊ หมายเหตุ ระยะเวลาการตําเบึนการในระหว่างพ้ฒนางานต ามข้ อ ตก ล ง และการดําเบีนการเบี่อ สิ่นสุด ระยะเวลาการพ้ฒนางานตามขัอตกลง (ข้อ 18 - 25) อาจปร้บเปลี่ยน พ บ บํ ญิ ญิ ๓ ญิ ปี้ ะ ดี้ ปี้ ฉื ยั ซ์ ญิ. ขื่ . ใหเหมาะสบสอดคลองกบบรบทการปฏบตงานจรงไต ทงน ตองเปบใปดามหลกเกฌฑและวธการฯ ท กขุ่ค.กขุ่ กาหนต ปฏิทินการตําเบึนงาน วิทยฐานะเชี่ยวซาญ

×