Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนที่ 6 the seven rivers city

807 views

Published on

แผนที่ 6 the seven rivers city

Published in: Education
  • Be the first to comment

แผนที่ 6 the seven rivers city

  1. 1. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: Reading Variety เรื่อง: The Seven Rivers City ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่…1… ปีการศึกษา 2556สอนวันที่...........เดือน........................พ.ศ. 2556 จานวน 1 ชั่วโมง1. ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)1. อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (Skit) ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง2. สรุปใจความสาคัญ ระบุหัวเรื่อง ชื่อเรื่อง บอกรายละเอียด ลาดับเหตุการณ์หรือประเด็นที่น่าสนใจ จากบทอ่านที่เป็นบันเทิงคดี และสารคดี3. ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบค้น และ สรุปข้อมูลที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)1. นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บบล็อก เรื่อง Seven Rivers in Wiang Sa ได้2. นักเรียนสามารถตอบคาถาม จากบทเรียนออนไลน์เรื่อง Seven Rivers in Wiang Sa ได้3. สาระสาคัญ (Learning Concept)มนุษย์เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ ต้องอาศัยอาหาร และธรรมชาติที่เกื้อกูลกับมนุษย์ แม่น้า (River) เป็นธรรมชาติที่สาคัญสาหรับการดารงอยู่ของสัตว์มีชีวิตทุกชนิด หากขาดน้าแล้ว ก็ขาดเสียซึ่งสิ่งมีชีวิต ฉะนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับแม่น้าสาคัญต่างๆ ที่มีอยู่บนโลกนี้ นับเป็นการศึกษาที่มีประโยชน์ สามารถนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (Environment) ให้ดียิ่งขึ้น การศึกษา (Education) และการสืบค้น(Research) ประวัติของแม่น้าสาคัญต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือ Social Media ก็เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน นับเป็นวิธีการศึกษาที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 (The 21stcentury education) อีกวิธีหนึ่งที่ยังคงมีความสาคัญอยู่4. สาระการเรียนรู้ (Learning Contents)1. ทักษะ (Skill): Reading and Writing2. หน้าที่ทางภาษา (Function): Talking about the Rivers in Wiang Sa3. คาศัพท์ (Vocabulary):Vocabulary ความหมาย Vocabulary ความหมายGreat (adj.) ยิ่งใหญ่ Sa River (n.) แม่น้าสาPlain (adj.) ธรรมดา Haeng River (n.) แม่น้าแหงLand (n.) ที่ดิน Meob River (n.) แม่น้ามวบRich (adj.) อุดมสมบูรณ์ Sakhon River (n.) แม่น้าสาครAgriculture (n.) การเกษตร Pua River (n.) แม่น้าปั้วNature (n.) ธรรมชาติ Important (adj.) สาคัญDifferent (adj.) แตกต่าง, หลากหลาย Supplies (n.) พัสดุCultures (n.) วัฒนธรรม Ways of lives (n.) วิถีชีวิตAmazing (adj.) น่าอัศจรรย์ Moreover (adv.) ยิ่งไปกว่านั้นJoin (v.) ร่วม, บรรจบเข้าด้วย Various (adj.) ต่างๆ, หลากหลายNan River (n.) แม่น้าน่าน Kinds (n.) ชนิด, ประเภทWa River (n.) แม่น้าว้า Serve (v.) ให้บริการHealthy food (n.) อาหารเพื่อสุขภาพ Yom River (n.) แม่น้ายมWang River (n.) แม่น้าวัง Chaopraya River (n.) แม่น้าเจ้าพระยาPing River (n.) แม่น้าปิง Form (v.) สร้าง
  2. 2. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้ว5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน1. ความสามารถในการสื่อสาร2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์1. ใฝ่เรียนรู้2. มุ่งมั่นในการทางาน3. รักความเป็นไทย7. กิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) 5 นาที1. นาเข้าสู่บทเรียนด้วยการกล่าวทักทายนักเรียนด้วยประโยคทักทายว่าTeacher: Good morning everyone how are you today?Students:……………………………………….Teacher: Which one is important for our life between Water and Clothes?Students:……………………………………….Teacher: Do you know all rivers in Wiang Sa? What about them?Students:……………………………………….2. ถามนักเรียนว่า เข้าใจประโยคที่ครูได้พูดทักทายไปเมื่อสักครู่ หรือไม่ หรือให้นักเรียนบอกชื่อแม่น้าสายต่างๆ ในอาเภอเวียงสา มาให้ครบทั้ง 7 สาย ว่ามีแม่น้าอะไรบ้าง3. บอกจุดประสงค์การเรียนว่า ในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อแม่น้าทั้ง 7 สาย ในอาเภอเวียงสา หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Seven Rivers in Wiang Sa นั่นเอง4. แจ้งนักเรียนว่าเราจะค้นคว้าหาข้อมูลของแม่น้าทั้ง 7 สาย ในอาเภอเวียงสา (Seven Rivers) และศึกษาเรื่องราวของแม่น้าทั้ง 7 ผ่าน Social Media เช่น Blog ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ( The 21stcentury education)ขั้นนาเสนอ (Presentation) 10 นาที5. ทบทวนความทรงจาของนักเรียนว่า ได้เข้าไปศึกษาเนื้อเรื่อง Mlabri Hilltribe จากบล็อกที่ครูมอบหมายให้ในชั่วโมงที่แล้วหรือยัง6. กาชับนักเรียนว่า ถ้าหากนักเรียนยังไม่ได้เข้าไปศึกษาและตอบคาถาม ก็ขอให้รีบเข้าไปศึกษาด้วยเพราะจะมีเรื่องใหม่ให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่อยๆ และครูจะได้ตรวจและสรุปผลการเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงต่อไป7. สุ่มถามคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบล็อก เรื่องแม่น้า 7 สายในอาเภอเวียงสา หรือ SevenRivers in Wiang Sa และให้นักเรียนไปหาความหมายของคาศัพท์ต่อไปนี้ในบล็อกhttp://rwm4.wordpress.com/2013/06/18/sevenrivers/ แล้วบันทึกลงในสมุดมาส่งในคาบต่อไปคาศัพท์ ได้แก่คาต่อไปนี้
  3. 3. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วVocabulary ความหมาย Vocabulary ความหมายGreat (adj.) Important (adj.)Plain (adj.) Supplies (n.)Land (n.) Ways of lives (n.)Rich (adj.) Moreover (adv.)Agriculture (n.) Various (adj.)Nature (n.) Kinds (n.)Healthy food (n.) Serve (v.)Cultures (n.) Form (v.)Amazing (adj.)Join (v.)ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice) 20 นาที8. ให้นักเรียนอ่านบทอ่านเรื่องแม่น้า 7 สาย หรือ Seven Rivers in Wiang Sa จากเว็บไซต์http://rwm4.wordpress.com/2013/06/18/sevenrivers/9. อ่านบทความทั้งหมดช้าๆ และให้นักเรียนอ่านตามพร้อมๆ กัน10. นาเสนอคลิปวีดีโอจากยูธูป เรื่อง การล่องแก่งแม่น้าว้า และปลาแม่น้าว้า จากรายการ “ภัตตาคารบ้านทุ่ง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” ทางเว็บไซต์ www.youtube.com และได้นามาเขียนไว้ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาจากบล็อก http://rwm4.wordpress.com/2013/06/18/sevenrivers/ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  4. 4. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วขั้นนาไปใช้ (Production) 10 นาที11. ให้นักเรียนดูตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่อง Seven Rivers in Wiang Sa ทั้ง 2 ตอนจากบล็อก นี้ แล้วให้ตอบคาถามลงในช่อง comment ในชั่วโมงต่อไปขั้นสรุป (Wrap up) 5 นาที12. สรุปความรู้จากเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้วว่า นักเรียนทุกคนได้ทราบประวัติ เนื้อหาความเป็นมาของชื่อแม่น้าทั้ง 7 (Seven Rivers in Wiang Sa) อย่างละเอียดแล้ว นักเรียนสามารถนาไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆ ที่เป็นคนต่างจังหวัด หรือต่างชาติ ได้รู้จัก และแนะนาให้พวกเขามาเที่ยวมาศึกษาเรื่องราวของแม่น้าทั้ง 7 และมาเยี่ยมชมแม่น้าทั้ง 7 ได้ที่อาเภอเวียงสา ให้สมกับเป็น Wiang Sa My Homeland8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้เว็บไซต์1. http://rwm4.wordpress.com/2013/06/18/sevenrivers/2. www.google.com3. www.youtube.comอุปกรณ์1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค2. โปรเจคเตอร์สื่อการสอนอื่นๆ1. หลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
  5. 5. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้ว9. การวัดผลและประเมินผลเป้าหมาย หลักฐาน วิธีวัด/วิธีประเมินเครื่องมือวัด/เครื่องมือประเมินนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บบล็อกเรื่อง Seven Rivers inWiang Sa ได้http://rwm4.wordpress.com/2013/06/18/sevenrivers/การอ่านจับใจความ และอ่านออกเสียงบทความเรื่องSeven Rivers inWiang Saนักเรียนสามารถตอบคาถามจากบทเรียนออนไลน์เรื่องSeven Rivers in Wiang Saได้http://rwm4.wordpress.com/2013/06/18/sevenrivers/การทาแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเรื่องSeven Rivers inWiang Sa10. ข้อเสนอแนะ และ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการสอน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ…………………………………..(นางทรรศน์มน กาละดี)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวันที่………เดือน..............................พ.ศ……………11. บันทึกหลังการสอน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ…………………………………..(นายมณเฑียร อิ่นแก้ว)ครูผู้สอนวันที่………เดือน..............................พ.ศ……………

×