Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนที่ 4 wat boon yuen

893 views

Published on

แผนที่ 4 wat boon yuen

Published in: Education

แผนที่ 4 wat boon yuen

  1. 1. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: Reading Variety เรื่อง: Wat Boonyuen ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่…1… ปีการศึกษา 2556สอนวันที่...........เดือน........................พ.ศ. 2556 จานวน 1 ชั่วโมง1. ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)1. อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (Skit) ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง2. ตีความ อธิบาย และเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน3. สรุปใจความสาคัญ ระบุหัวเรื่อง ชื่อเรื่อง บอกรายละเอียด ลาดับเหตุการณ์หรือประเด็นที่น่าสนใจ จากบทอ่านที่เป็นบันเทิงคดี และสารคดี2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)1. นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บบล็อก เรื่อง Wat Boon Yuen ได้2. นักเรียนสามารถตอบคาถาม จากบทเรียนออนไลน์เรื่อง Wat Boon Yuen ได้3. สาระสาคัญ (Learning Concept)การเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สาคัญ สถานที่ท่องเที่ยว (Landmark) รวมถึงแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรม(Traditional Area) ในสถานที่ต่างๆ ในปัจจุบัน มีอยู่ทุกมุมโลก การศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว นั้นเป็นสิ่งสาคัญสาหรับคนยุคใหม่ ซึ่งข้อมูลที่ปลายนิ้วสัมผัส (Close at hand) เราก็สามารถได้รับข้อมูลเหล่านั้นได้ เช่นการศึกษาเส้นทาง การสั่งจองอาหารและที่พัก รวมถึงการสั่งสินค้าที่ระลึกจากท้องถิ่นสามารถทาได้ง่าย และสะดวก ข้อมูลดังกล่าวถูกรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ (Website) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) นักเรียนสามารถค้นคว้าและดึงข้อมูลที่สาคัญมาเก็บไว้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้อีกด้วย นับเป็นการศึกษาที่สาคัญของศตวรรษที่ 21 (The 21stcentury education) อีกวิธีหนึ่งที่ยังคงมีความสาคัญอยู่4. สาระการเรียนรู้ (Learning Contents)1. ทักษะ (Skill): Reading and Writing2. หน้าที่ทางภาษา (Function): Talking about the traveling places in Wiang Sa3. Grammatical Function = Passive of Past perfect tense4. คาศัพท์ (Vocabulary):Temple (n.) = วัดBuddhist (n.) = ชาวพุทธMerit (n.) = ทาบุญ, ความดีRoyal temple (n.) = วัดหลวงPatronage (n.) = การอุปถัมภ์Gorgeous (adj.) = โอ่อ่า, สง่างามIs situated (PPT.) = (ทาให้) ตั้งอยู่Generation (n.) = รุ่น, ช่วง, วัยWas built (PPT.) = ถูกสร้างขึ้นWas called (PPT.) = ถูกเรียกว่า
  2. 2. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วWas named (PPT.) = ถูกตั้งชื่อRuler of the city (n.) = ผู้ปกครองเมืองMonastery (n.) = วัด, อาราม, พระอารามB.E. (n.) = Buddhist Era (พ.ศ.)A.D. (n.) = Anno Domini (ค.ศ.)Move up (PT.) = ย้ายขึ้นไป, เคลื่อนขึ้นไปWider (adj.) = กว้างกว่าLocated (PT.) = ตั้งอยู่Used to be (PT.) = เคยเป็น, เคยอยู่Teak wood (n.) = ป่าสักMain gate (n.) = ประตูหลัก, ประตูใหญ่Vihara (n.) = วิหาร, พระวิหารWere made (PPT.) = ถูกสร้าง, ถูกทาWas changed (PPT.) = ถูกเปลี่ยนwilling (adj.) = ซึ่งมีความตั้งใจBuilder (n.) = ผู้สร้างSculptor (n.) = ช่างปั้น, ช่างขึ้นรูป, ช่างแกะสลักStanding Buddha image (n.) = พระพุทธรูปยืนPagoda (n.) = เจดีย์5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน1. ความสามารถในการสื่อสาร2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์1. ใฝ่เรียนรู้2. มุ่งมั่นในการทางาน3. รักความเป็นไทย7. กิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) 5 นาที1. นาเข้าสู่บทเรียนด้วยการกล่าวทักทายนักเรียนด้วยประโยคทักทายว่าTeacher: Good morning, every one, how are you?Students:……………………………………….Teacher: I want to know the traveling places in Wiang Sa, Can you tell me?Students:……………………………………….Teacher: Where is Wat Boon Yuen? How can I go there?Students:……………………………………….2. สุ่มถามนักเรียนว่า หากเธอไม่ใช่คนอาเภอเวียงสา และอยากมาเที่ยววัดบุญยืน มากราบพระที่วัดบุญยืน แต่เธอไม่รู้ข้อมูล ไม่รู้เส้นทาง และไม่รู้ว่าจะพักที่ไหน เธอจะทาอย่างไร3. บอกจุดประสงค์การเรียนว่า ในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่สาคัญที่สุดของอาเภอเวียงสา นั่นก็คือ วัดบุญยืน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Boon Yuen Temple นั่นเอง
  3. 3. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้ว4. แจ้งนักเรียนว่าเราจะค้นคว้าหาข้อมูลของวัดบุญยืน (Wat Boon Yuen) และศึกษาเรื่องราวของวัดบุญยืนผ่าน Social Media เช่น Blog ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ( The 21stcenturyeducation)ขั้นนาเสนอ (Presentation) 10 นาที5. ทบทวนความทรงจาของนักเรียนว่า ได้เข้าไปศึกษาเนื้อเรื่อง The Slogan Of Wiang Sa จากบล็อกที่ครูมอบหมายให้ในชั่วโมงที่แล้วหรือยัง6. สุ่มถามนักเรียนที่ตอบว่าเข้าไปทาแล้ว สัก 1-2 คน ว่าความรู้สึกเป็นอย่างไร และกาชับนักเรียนว่า ถ้าหากนักเรียนยังไม่ได้เข้าไปศึกษาและตอบคาถาม ก็ขอให้รีบเข้าไปศึกษาด้วย เพราะจะมีเรื่องใหม่ให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่อยๆ และครูจะได้ตรวจและสรุปผลการเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงต่อไป7. สุ่มถามคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัดบุญยืน ต่อไปนี้ และให้นักเรียนไปหาความหมายของคาศัพท์ต่อไปนี้ในบล็อก http://rwm4.wordpress.com/2013/06/11/watboonyuen/ แล้วบันทึกลงในสมุดมาส่งในคาบต่อไปTemple (n.) =Buddhist (n.) =Merit (n.) =Royal temple (n.) =Patronage (n.) =Gorgeous (adj.) =Is situated (PPT.) =Was built (PPT.) =Was called (PPT.) =Was named (PPT.) =Ruler of the city (n.) =Monastery (n.) =B.E. (n.) =A.D. (n.) =Move up (PT.) =Located (PT.) =Used to be (PT.) =Teak wood (n.) =Main gate (n.) =Vihara (n.) =Were made (PPT.) =Was changed (PPT.) =willing (adj.) =Builder (n.) =Sculptor (n.) =Standing Buddha image (n.) =Pagoda (n.) =
  4. 4. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice) 20 นาที8. ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาวัดบุญยืน จากบล็อกhttp://rwm4.wordpress.com/2013/06/11/watboonyuen/ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  5. 5. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้ว
  6. 6. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้ว9. ให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอรายการ “พินิจนคร” ตอนวัดบุญยืน และเนื้อหาส่วนต่างๆ จากบล็อกhttp://rwm4.wordpress.com/2013/06/11/watboonyuen/ เพิ่มเติมขั้นนาไปใช้ (Production) 10 นาที10. ให้นักเรียนดูตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่อง Wat Boon Yuen จากบล็อก นี้ แล้วให้ตอบคาถามลงในช่องcomment ในชั่วโมงต่อไป11. ให้นักเรียนทุกคนดูแบบฝึกหัดที่ครูได้จัดทาไว้ในบล็อก โดยนาเสนอบนจอภาพ
  7. 7. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วขั้นสรุป (Wrap up) 5 นาที12. สรุปความจากเนื้อหาที่เรียนกับนักเรียนว่า นักเรียนทุกคนได้ทราบประวัติ เนื้อหาความเป็นมาของวัดบุญยืนอย่างระเอียดแล้ว นักเรียนสามารถนาไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆ ที่เป็นคนต่างจังหวัด หรือต่างชาติได้รู้จัก และแนะนาให้พวกเขามาเที่ยววัดบุญยืน ให้สมกับเป็น Wiang Sa My Homeland13. กาชับนักเรียนทุกๆ คนว่า หมั่นขยันเข้าไปศึกษาเพิ่มเติม และทาแบบฝึกหัดเก็บคะแนนได้ที่บล็อกhttp://rwm4.wordpress.com8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้เว็บไซต์1. http://rwm4.wordpress.com/2013/06/11/watboonyuen/2. www.youtube.com3. www.google.comอุปกรณ์1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค2. โปรเจคเตอร์สื่อการสอนอื่นๆ1. หลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน9. การวัดผลและประเมินผลเป้าหมาย หลักฐาน วิธีวัด/วิธีประเมินเครื่องมือวัด/เครื่องมือประเมินนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บบล็อกเรื่อง Wat Boon Yuen ได้http://rwm4.wordpress.com/2013/06/11/watboonyuen/การอ่านจับใจความบทความเรื่องWat Boon Yuenนักเรียนสามารถตอบคาถามจากบทเรียนออนไลน์เรื่อง WatBoon Yuen ได้http://rwm4.wordpress.com/2013/06/11/watboonyuen/การทาแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเรื่องWat Boon Yuen10. ข้อเสนอแนะ และ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการสอน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ…………………………………..(นางทรรศน์มน กาละดี)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวันที่………เดือน..............................พ.ศ……………
  8. 8. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้ว11. บันทึกหลังการสอน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ…………………………………..(นายมณเฑียร อิ่นแก้ว)ครูผู้สอนวันที่………เดือน..............................พ.ศ……………

×