Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วแผนการจัดการเรียน...
แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วDelta (n.) = พื้น...
แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วขั้นนาเสนอ (Prese...
แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วขั้นฝึกปฏิบัติ (P...
แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้ว11. แนะนานักเรียน...
แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้ว9. การวัดผลและประ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนที่ 3 the slogan of wiang sa

1,048 views

Published on

แผนที่ 3 the slogan of wiang sa

Published in: Education
  • Be the first to comment

แผนที่ 3 the slogan of wiang sa

  1. 1. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: Reading Variety เรื่อง: The Slogan of Wiang Sa ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่…1… ปีการศึกษา 2556สอนวันที่...........เดือน........................พ.ศ. 2556 จานวน 1 ชั่วโมง1. ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)1. ตีความ อธิบาย และเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน2. สรุปใจความสาคัญ ระบุหัวเรื่อง ชื่อเรื่อง บอกรายละเอียด ลาดับเหตุการณ์หรือประเด็นที่น่าสนใจ จากบทอ่านที่เป็นบันเทิงคดี และสารคดี3. เขียน สรุปใจความสาคัญ / แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์ เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ในท้องถิ่นและสถานการณ์ต่างๆตามความสนใจ2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)1. นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บบล็อก เรื่อง The Slogan of Wiang Sa ได้2. นักเรียนสามารถตอบคาถาม จากบทเรียนออนไลน์เรื่อง The Slogan of Wiang Sa ได้3. สาระสาคัญ (Learning Concept)การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21stcentury Education) มีรูปแบบที่หลากหลาย ครูผู้สอนไม่จาเป็นต้องยืนสอนหน้าห้องตลอดเวลา ควรใช้เทคนิคการสอนที่ทันสมัย เข้ากับยุคและเหมาะสมกับผู้เรียน เช่นกิจกรรมการเรียนผ่าน Social Media ผ่าน Blog เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา เหมาะกับทฤษฎีการสอนแบบ Teach Less Learn More (TLLM) ครูเป็นเพียงผู้คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนการค้นคว้าของเด็ก และเตรียมแหล่งความรู้ (Knowledge Sources) ไว้ให้เด็กได้เรียนรู้ได้ทั้งจากที่บ้านและในโรงเรียนหรือทุกๆ ที่ ที่เด็กสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้4. สาระการเรียนรู้ (Learning Contents)1. ทักษะ (Skill): Reading and Writing2. หน้าที่ทางภาษา (Function): Talking about the slogan of Wiang Sa3. คาศัพท์ (Vocabulary):Slogan (n.) = คาขวัญGate (n.) = ประตูLegend (n.) = ตานานGorgeous (adj.) = โอ่อ่า, หรูหรา, งดงามFestival (n.) = เทศกาลWorshiping (n.) = สักการะ, บวงสรวงPagoda (n.) = พระธาตุ, เจดีย์Agricultural crops (n.) = พืชผลทางการเกษตรRice (n.) = ข้าวCorn (n.) = ข้าวโพดTobacco (n.) = ยาสูบSoybean (n.) = ถั่วเหลืองGrow (v.) = ปลูก
  2. 2. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วDelta (n.) = พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้าFertile (adj.) = ซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์Peaceful land (n.) = พื้นที่สงบArea (n.) = เขตแดน, พื้นที่Comprises (v.) = ประกอบด้วยSquare kilometers (n.) = ตารางกิโลเมตรPopulation (n.) = ประชากรFarmers (n.) = ชาวนา, ชาวสวนShepherds (n.) = คนเลี้ยงแกะ, เลี้ยงสัตว์Employees (n.) = ลูกจ้างTambon (n.) = ตาบลVillages (n.) = หมู่บ้านJoints (v.) = ติดกับ, ต่อกับ (รอยต่อ)The north (n.) = ทิศเหนือThe south (n.) = ทิศใต้The west (n.) = ทิศตะวันตกThe east (n.) = ทิศตะวันออก5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน1. ความสามารถในการสื่อสาร2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์1. ใฝ่เรียนรู้2. มุ่งมั่นในการทางาน3. รักความเป็นไทย7. กิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Warm up) 5 นาที1. นาเข้าสู่บทเรียนด้วยการกล่าวทักทายนักเรียนด้วยประโยคทักทายว่าTeacher: Hello, how is going ?Students:……………………………………….Teacher: Have you ever joined the worshiping Phrathat Chomjaeng Last week?Students:……………………………………….Teacher: Did you finish my pre-test online that I taught you last period?Students:……………………………………….2. บอกจุดประสงค์การเรียนว่า ในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคาขวัญของอาเภอเวียงสา หรือที่เรียกว่า The Slogan of Wiang Sa3. ให้นักเรียนค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับอาเภอเวียงสาของเราผ่านทาง Search Engine Website เช่นGoogle, Bing, หรือว่า Ask ในหัวข้อ The Slogan of Wiang Sa ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นิยมนามาใช้ในการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ( The 21stcentury education)
  3. 3. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วขั้นนาเสนอ (Presentation) 15 นาที4. ถามนักเรียนทั้งห้องว่า Do you know the slogan of Amphou Wiang Sa? What is it?5. นารูปภาพป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดน่าน ณ บริเวณเขาครึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน มาให้นักเรียนได้ดู แล้วถามนักเรียนว่า Have you ever seen this sign? Where is it?6. นารูปภาพแข่งเรือยาว อ.เวียงสา จ.น่าน มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า What is thisfestival? Where does it take place?7. แจก หรือ เขียนคาศัพท์ต่อไปนี้บนกระดาน หรือบนจอภาพ แล้วถามนักเรียนเป็นรายบุคคลว่า แต่ละคามีความหมายว่าอย่างไร หากนักเรียนตอบไม่ได้ ให้นักเรียนจดบันทึกคาศัพท์และนาคาศัพท์ต่อไปนี้ไปตอบคาถามเรื่อง The Slogan of Wiang Sa ในเว็บบล็อกที่ครูได้จัดทาไว้ให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติม ที่ http://rwm4.wordpress.com/2013/06/17/slogan-2/ คาศัพท์ที่จาเป็นต้องใช้ได้แก่Slogan (n.) = คาขวัญGate (n.) = ประตูLegend (n.) = ตานานGorgeous (adj.) = โอ่อ่า, หรูหรา, งดงามFestival (n.) = เทศกาลWorshiping (n.) = สักการะ, บวงสรวงPagoda (n.) = พระธาตุ, เจดีย์Agricultural crops (n.) = พืชผลทางการเกษตรRice (n.) = ข้าวCorn (n.) = ข้าวโพดTobacco (n.) = ยาสูบSoybean (n.) = ถั่วเหลืองGrow (v.) = ปลูกDelta (n.) = พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้าFertile (adj.) = ซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์Peaceful land (n.) = พื้นที่สงบArea (n.) = เขตแดน, พื้นที่Comprises (v.) = ประกอบด้วยSquare kilometers (n.) = ตารางกิโลเมตรPopulation (n.) = ประชากรFarmers (n.) = ชาวนา, ชาวสวนShepherds (n.) = คนเลี้ยงแกะ, เลี้ยงสัตว์Employees (n.) = ลูกจ้างTambon (n.) = ตาบลVillages (n.) = หมู่บ้านJoints (v.) = ติดกับ, ต่อกับ (รอยต่อ)The north (n.) = ทิศเหนือThe south (n.) = ทิศใต้The west (n.) = ทิศตะวันตกThe east (n.) = ทิศตะวันออก
  4. 4. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้วขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice) 15 นาที8. แจ้งให้นักเรียนทราบว่า ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Reading Variety นี้ ครูได้จัดทาบทอ่านเรื่องThe Slogan of Wiang Sa ไว้ให้นักเรียนเข้าไปเรียนเพิ่มเติมที่เว็บไซต์http://rwm4.wordpress.com/2013/06/17/slogan-2/ โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นเนื้อหาที่เอามาจากหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Wiang Sa My Homeland9. ให้นักเรียนดูตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ http://rwm4.wordpress.com/2013/06/17/slogan-2/10. เปิดเนื้อหาจากเว็บไซต์ http://rwm4.wordpress.com/2013/06/17/slogan-2/ แล้วอ่านออกเสียงบทความเนื้อหา แล้วให้นักเรียนอ่านตาม อย่างช้าๆ หากนักเรียนอ่านคาศัพท์ไหนไม่ชัดเจน ควรอ่านย้าหลายๆรอบ เนื้อหาจากเว็บไซต์ ได้แก่
  5. 5. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้ว11. แนะนานักเรียนว่า หากนักเรียนอ่านบทความ หรือ Text จากเนื้อเรื่อง The Slogan of Wiang Saแล้วแปลไม่ได้ หรือไม่ทราบความหมาย ให้นักเรียนใช้โปรแกรม Google Translate ในการช่วยแปลขั้นนาไปใช้ (Production) 10 นาที12. หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาเรื่อง The Slogan of Wiang Sa แล้ว ให้นักเรียนตอบคาถามจากเว็บไซต์ ต่อไปนี้ คือ13. ให้นักเรียนจดบันทึกที่อยู่ของเว็บเพื่อเข้าไปศึกษาและตอบคาถามในเว็บในชั่วโมงต่อไปhttp://rwm4.wordpress.com/2013/06/17/slogan-2/ขั้นสรุป (Wrap up) 5 นาที14. แจ้งให้นักเรียนทราบว่า เนื้อหาเรื่อง The Slogan of Wiang Sa นี้ นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาและหาความรู้ได้ตลอดเวลา และอย่าลืมเข้าไปตอบคาถามในหน้าhttp://rwm4.wordpress.com/2013/06/17/slogan-2/ เพื่อเก็บคะแนนต่อไป โดยครูจะเข้าไปตรวจคาตอบ และหากคาตอบไหนที่ครูตรวจแล้วจะอนุมัติให้คาตอบของนักเรียนปรากฏลงในบล็อกของครูเพื่อให้นักเรียนได้รับทราบในโอกาสต่อไป8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้เว็บไซต์1. www.google.com2. http://rwm4.wordpress.com/2013/06/17/slogan-2/อุปกรณ์1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค2. โปรเจคเตอร์สื่อการสอนอื่นๆ1. หลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
  6. 6. แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาโดย นายมณเฑียร อิ่นแก้ว9. การวัดผลและประเมินผลเป้าหมาย หลักฐาน วิธีวัด/วิธีประเมิน เครื่องมือวัด/เครื่องมือประเมินนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บบล็อก เรื่อง TheSlogan of Wiang Sa ได้http://rwm4.wordpress.com/2013/06/17/slogan-2/การอ่านบทความเรื่องThe Slogan ofWiang Saบทความเรื่อง TheSlogan of Wiang Saนักเรียนสามารถตอบคาถาม จากบทเรียนออนไลน์เรื่อง The Sloganof Wiang Sa ได้http://rwm4.wordpress.com/2013/06/17/slogan-2/การตอบคาถามลงในBlogแบบทดสอบใน Blog10. ข้อเสนอแนะ และ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการสอน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ…………………………………..(นางทรรศน์มน กาละดี)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวันที่………เดือน..............................พ.ศ……………11. บันทึกหลังการสอน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ…………………………………..(นายมณเฑียร อิ่นแก้ว)ครูผู้สอนวันที่………เดือน..............................พ.ศ……………

×