Taxi2009 pdf

4,965 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,965
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Taxi2009 pdf

  1. 1. ToMEUKii Ennponn Enayycflliaiiuv Bioiexviiiv Epnopuv Xapiflaou TpiKOiinn 50 • Tnfl.: 210-3890141 2103890142 e-mail tameasmme@pasak.gr - OPrANflZH METAOJOPAZIIAZOK nPOTAIEII flATHN ANAHTYEH TOY KAMOY • I6pu£iai EmomuoviKO Ivouiouio. Zin 6ioiKnon rou OUUUEIEXOUV EK- npoounoi ins Kfla6iKns Ouoonov6ias ROEIATA, lou TEE KQI ins Auio- 6ioiKnons. To Ivouiouio oe oiaOEph pdon 6a oxESidzsi KQI 8a EionyEi- rai uEipa yia mv avdmu^n KQI us npoontiKES icovia^f. • NEES unnpEoies yia inv s^unnpsinon IGJV noflituv, dncos: viaKii 6iaouv6Eon oiKiopcbv, psiaepopd nopia - nopia, psiatpopES AMEA KQI aoOEvcbv, Special Transport Servise. • OIKOVO^JIKQ Kivnipa yia us VEES unnpeoiss. • Kivnipa oinpi^ns iuv TAII ons E&PES lous. luvexhs ouvepyaofa KQI 6iapoufleuon pe 10 ouv6iKafliaiiKo Kfvnpa lou Kfld6ou yia inv ano KOIVOU 6iapopcpcoon npoiaoecov, yi in ouvxpovn fleiioupyfa icov TAII yia inv e^unnpeinon lou enipaiiKOu KOIVOU KQI inv enffluon eKKpepoihToov KQI npopflnpaiwv.
  2. 2. ToMEdKh Ennponn Enawei)|iaii(dv Bioiexvuv Epnopuiv Xapifldou TpiKOunn 50 • Tnfl.: 210-3890141 2103890142 e-mail tomeasmme@pasok.gr - OPrANdZH METACDOPAZ IIAZOKTO NOM00ETIKO EPfO TON KYBEPNHIEQN FTAIOK TIA TON KAAAO TON TAEI To luff eivai enayvefljia KOI 10 KtiBe ipuoiKO npoouno unopsi va exei uexpi 2 a6eies ia^i 010 ovoua tou N. 3109/031984: Ol i8ioKihi£sta£;iouuu£i£xouvoiis vouapxiGKes Emtponss nou xopnyouvtis d6ei£Sta£;i. Mnai-VEI reflos aio anapa5eKTo Ka6eoid)S, 01 vopdpxss va uoipdzouv aSeiss ia^i UE pouopEtofloyiKa n KOU-UQIIKQ Kpnnpia.1985: Kaioxupciveiai to endyyeflua tou o6nyou- iSioKtiitn ta?i ue inv KaSiEpmon tns EiSiKhs d6eiaso5iiynons E.A.X.1987: Katapyouvtai ta auiocpcopa a8iKnuata KQI o 6iaoupuos iwv snayyErluaticbv. 0£onfzovtai n£i-SapxiKa auupouflia apudSia yia us napapdoeis tcuv xavoviopcbv ICDV iafj.1988: Oi i6iOKthies ta^i anoKtouv to 5iKaiojua va opyavajvouv tnflE^coviKd KEvtpa. Nouiuonoiouvtaita napdvoua pa6iota^f nou eixav Snuioupynoei oi i6ioKihtes ta^i tnv enoxh EKEivn.1988: Adya) unepEnEyyefluanouou anayopEUEiai n £K6oon VECOV aSeitbv ta^i otnv A9iiva,AivEtai sni66tnon yia nptitn 90pd otov KfldSo (500.000 5paxues tnv enoxii EKEivn) yia inv anooup-on tajv punoyovaiv netpEriaiOKivntcov oxnudtcov naflids lExvorloyias.1999: l&puiiKos vouos O.A.E.E. Evonoinan tcov tauefcov TIA-TEBE -TAE. Katdta^n tmv ao9afliouE-vmv OE iSies aopafliotiKES Kfldaeis avdfloya ue us eio9op£s nou Katapdfiflouv.2003: AfvEtai 0£ nav£flrla6!Kd enine6o eni66tnon 4.500 Eupcb yia tnv anooupon taw narlicbv KOI pu-noyovtDV oxnudttov EV dipsi tajv OfluuniaKcbv Ayajvcov• Afvovtai oiKovouiKd Kivntpa yia tnv opydvajon tcov pd6io ta^i.• Fivetai anoypa(pn taiv E.A.X. KOI umpcbo KDV E.A.X .• Xopnyouvtai VEES mvaKi6es KOI 6eonizeiai to EIAIKO HAEKTPONIKO IHMA.• Afveiai n 6uvatdtnta oiss snayyErluatiKES opyavwoeis va 6nuioupynoouv Kevtpa EnayysrlpatiKns KO-taptions KOi eniudp9coons twv snavysflpaticbv.• Me to N6po 3109 anayopeueiai n eK6oon veiov a6ei(bv Ta?f naveflfla6iKa floyto unepenayyefiuaii-o(jou KOI Kopea|jou tou enayyEfl(jaTOS oe ofln in xcbpa.OOPOAOrIKO: OAA ra xpovia KDV KUfepviioEcov flAIOK oi auioKivnnoTssia?f qjopofloYOUviav pe anflonomijevo (popofloyiKO ouornu.a.
  3. 3. RAZOR 6EIEII TOY TOMEA METAOOPQN TOY F1AIOK TIA TA TAII1) AHEAEYeEPQIH - IAIOKTHIIA - KATOXYPQZH nEPIOYZIAEAnuioupynoauE 10 EndvYEflua Kal mv I(^n ICOV auioKivnuoicbv ra^i. IriuspaEYYUouaaie Yla IO i6iOKinaiat<6 KaGsoiws icov a6£itbv ia§. Oi d6ei£s nouundpxouv EnapKouv yia inv E^unnpEinon lou snipaiiKOu KOIVOU KQI 6fiv EK-6i6oviai VEES.0 oioxos ins Pefliicoons icov unnpsoicbv 6sv 9a ennsuxGEi us inv afldyioin EK-Soon a6eicov aflfld UE uia vsa uoptpii opydvcoons nou 6a npOKuijiei UEIQ and6idfloYO UE lous Ev6ia(p£pou£vous, sxovias cos Pdon 10 N. 3109/03.2) (DOPOAOriKOAnflonoinusvo cpopofloYiKd ouoinua xcopis YpQ9eioKpaifes.3)KINHTPA OPrANQEHI-NEEIYnHPEIIEEHPOZ TON nOAITH - EniAOTHIEII• Kivnipa yia mv opydvcoon icov PAAIOTAII KQI yia inv aSjionoinon icov VECOVlExvofloyiwv (GPS , GPRS, TETRA K.fl.n.)• ndyia Kivnipa andoupons oxnudicov us oidxo in oia6iaKh aviiKaidoiaon icovE.A.X. UE (pifliKd npos 10 nspipaflflov oxhuaia (pn punoyova) OE ouv6uaoud UE10 dpio nfliKias lous.• Kivnipa yia inv EKnaiSsuon, inv EnavyEfiiJaiiKri Kaidpnon KQI inv Eniudpcpco-on icov EnayYEfiuaiicov.• Kivnipa yia in 6njjioupyfa KOI in oinpi^n ouvEiaipioucov KOI VOUIKWV npo-owntov.4)AIOMiniKO• Apon icov aviooifiicov nou npoEKuqjav UE 10 Fl.A. 258/ 2006 yia inv evonof-non tcov IQUEICOV TIA-TEBE-TAE. Evia^n dflcov icov npo lou 1993aocpaf)iou£vcov(TIA) oinv 5n aocparlioiiKh Kfldon.• Aiainpnon icov onuEpivcbv opicov nfliKias yia ouvia^io6dinon.
  4. 4. FIAZOK5) KYKAOOOPIAKO• Anuioupyfa epycov uno6o|jhs yia in fSefkfcoon lou KUKflocpopiaKou.• EnavaaxeSiaouds ins KUKflocpopfas oious ueydflous o6iKOus droves icov aon-K(i)V KeVtpCOV.•EviaEJn rou ia£j 010 veo oxeSiaoud cos dxn|ja Anudoias Xphons.• Anuioupyia uno6oucbv KQI nidiocov yia ra ia?f oe opyavcouevous xdbpous uno-6oxhs neflaicbv (ueipd, voooKOueia, oiaGuous rlecocpopefuv K.R.n)6) TIMOAOriAKH HOAITIKH• 9eo|Jo9£inon, ueid and uefiein, nayiou ouoiiiuaios Kooiofldynons iuv unn-peoicbv ia^i oe oxeon u.e 10 KOOIOS rlenoupyias KQI lov KUKflo epyaofas rous, uenpdpfleipn yia inv oiKovouiKh Pia)oi|jdinid lous.Iia6iaKii ouyKflionTOUiiuorloyiou u.e lov ueoo dpo iwv xcopcov ins E.E.• Evioxuon icov ouveiaipioiiKuv opyavcooecov icu KfidSou yia in |jefcoonTOUKO-7) KANONIEMOI AEITOYPriAI• Neos ouyxpovos KQVOVIOUOS icov TAXI.• Eviaios ipdnos aviiueicbnions icov nei9apxiKcbv napafidoecov, ue anflonoinonicov 6ia6iKQOicJbv, aviiKei|jeviKonoinan icov noivuv KQI eKfloyiKeuon icov Kupcb-oecov. • Neos Kavoviou-ds yia IQ ei6iKd pa6io6uKiia.8) METAOOPA OIKONOMIKQN METANAETQNKAI EninTQEElE ETO E.A.X. KAI TON OAHRD0 o6nyds - i8ioKiiiins lou E.A.X. efvai enavyefluaiias ueiacpopeas KQI udflioiaxcopis SiKafcoua 6iaKpions - enifloyns eni|3aicbv KQI oxi opyavo efleyxou vouiuo-inias lou Ka9e nofliin. Oi dnoies Kupuoeis oe napafkniKh ouunepicpopd (eunflo- Kh) 9a acpopouv TOV oSnyd KQI oxi 10 dxnua.

×