ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩ΢Η΢ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ΢    Γραφείο Αντιδημάρχου    Ποζειδώνος 30 (ενανηι Makro), T.K.55134 ηηλ. 23...
΢πκπαξαζηάηεο απφ ηηο πξψηεο ζηηγκέο ην άμην πξνζσπηθφ πνπ πνιιέο θνξέο κεαπηαπάξλεζε θαηέβαιε άνθλεο θαη ππεξάλζξσπεο πξν...
αληαιιαθηηθψλ ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο θαη κε εθπηψζεηο έσο 80%. Δζείο φκσοαπνθαζίζαηε ηειηθά λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηαγσληζκνί...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗ

751 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
751
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗ

 1. 1. ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩ΢Η΢ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ΢ Γραφείο Αντιδημάρχου Ποζειδώνος 30 (ενανηι Makro), T.K.55134 ηηλ. 2310 494589-590, 2310 494514 Email. s.avramidis@thessaloniki.gr Αξηζκ. Πξση: 468 Θεζζαινλίθε 1-8-11ΠξνοΣνλ Γήκαξρν Γήκνπ Θεζζαινλίθεοθ. Ισάλλε ΜπνπηάξεΑμηφηηκε θ. Γήκαξρε, ζην μεθίλεκα ηεο θνηλήο καο πνξείαο γηα κηα Θεζζαινλίθε ζχγρξνλε επξσπατθήκεγαινχπνιε κε λέν πξφζσπν, ηζρπξέο πξννπηηθέο, γηα κηα Θεζζαινλίθε πνπ φινηνλεηξεπφκαζηε λα πξσηαγσληζηεί ζην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη ζηελ λνηηαλαηνιηθήΔπξψπε κε λέν ξφιν θαη πξφζσπν, ζηελ αλάγθε ζπλδπαζκνχ λέσλ ηδεψλ θαηηνικεξψλ ιχζεσλ γηα λα πάξεη επηηέινπο ε Θεζζαινλίθε ηε ζέζε πνπ ηεο αμίδεηζηνλ νινέλα θαη πην αληαγσληζηηθφ ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ ήμασταν συνοδοιπόροι. Απηή ε αλαγθαηφηεηα, ν λένο ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη νΜεηξνπνιηηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο κε ηειηθφ ζηφρν ηελαλάπηπμε ηεο Θεζζαινλίθεο πξέπεη λα εμππεξεηείηαη κε θηλήζεηο θαη πξαθηηθέοκαθξηά απφ κηθξνπνιηηηθέο –κηθξνπαξαηαμηαθέο ζθέςεηο, δξάζεηο θαη απνθάζεηο πνπζηε ζθέςε καο είλαη αθφκε λσπέο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπο. ΢ην μεθίλεκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο αληηκεησπίζακε αθξηβψο ηα απνηειέζκαηααπηψλ ησλ πξαθηηθψλ πνπ φκσο κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο θαη λέεο πξαθηηθέοκαθξηά απφ ηελ θνληφθζαικε πνιηηηθή πξαθηηθή ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ηααληηκεησπίζακε θαη ζέζακε ηηο λέεο βάζεηο γηα ηελ αιιαγή ζηελ πφιε. Απφ ηελ ζέζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Αλαθχθισζεο θαη Καζαξηφηεηαο πνπ κνπαλαζέζαηε θαη ζην πιαίζην ησλ αιιαγψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ‘’Καιιηθξάηε’’μεθίλεζαλ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλεπαλαζρεδηαζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Αληηδεκαξρίαο. Ο αλνηθηφο θαη επξχο δηάινγνο πνπ θαζηέξσζα ζην πιαίζην κηαο δεκηνπξγηθήοζπλεξγαζίαο, νη λέεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο καδί κε ηελ ζπκκεηνρή ησλεξγαδνκέλσλ, παξάιιεια κε ηα ζπλερηδφκελα πξνβιήκαηα πνπ θιεξνλνκήζεθαλ απφην παξειζφλ θαη επηιχακε φκσο ζηαδηαθά, άξρηζαλ λα απνδίδνπλ ηα πξψηα ζεηηθάαπνηειέζκαηα. Γεκηνπξγήζακε ηηο θαιέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αιιαγή ζηηο ππεξεζίεο παξφια ηαπξνβιήκαηα φπσο πξνζσπηθφ, ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ππεξσξίεο θ.ά. Απφ ηελ ζέζε πνπ κνπ αλαζέζαηε, παξφηη απφ ηελ αξρή ακθηζβεηήζεθαπξνζπάζεζα κε φιεο κνπ ηηο δπλάκεηο λα αληεπεμέιζσ ζην δχζθνιν έξγν ηεοδηαρείξηζεο ησλ ζεκάησλ θαζαξηφηεηαο θαη αλαθχθισζεο. Γερφκνπλ θαζεκεξηλάνμεία θξηηηθή ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε αλαγθαδφκελνο ζρεδφλ ηαπηφρξνλα λααληηκεησπίδσ θαη λα πξνζπαζψ λα δίλσ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ ε αληηκεηψπηζεηνπο δελ ήηαλ ζηελ απνθιεηζηηθή κνπ αξκνδηφηεηα.
 2. 2. ΢πκπαξαζηάηεο απφ ηηο πξψηεο ζηηγκέο ην άμην πξνζσπηθφ πνπ πνιιέο θνξέο κεαπηαπάξλεζε θαηέβαιε άνθλεο θαη ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο γηα λα εθηειέζεη ηαθαζήθνληα ηνπ. Δίρακε θαζεκεξηλά έλαλ γφληκν δηάινγν κε ην πξνζσπηθφ ζε φια ηαζέκαηα θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ φηη δηλφηαλ ιχζεηο έζησ θαη πξνζσξηλέο γηα ηελαληηκεηψπηζε ησλ επεηγφλησλ ζεκάησλ πνπ αξθεηέο θνξέο απηά δελ ήηαλαπνθιεηζηηθφ έξγν ηεο Αληηδεκαξρίαο. ΢ην δηάζηεκα ησλ επηά κελψλ έγηλαλ πάξα πνιιά απφ απηά πνπ ήηαλ ζηνλ αξρηθφκαο ζρεδηαζκφ ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηνλ φγθν ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ θαηησλ δσηηθψλ άιπησλ ζεκάησλ πνπ θιεξνλνκήζακε θαη ηα γλσξίδεηε.θ. Γήκαξρε, επηζπκείηε λα ζαο ππνβάιισ ηελ παξαίηεζε κνπ απφ ηελ ζέζε ηνπ αληηδεκάξρνπΑλαθχθισζεο θαη Καζαξηφηεηαο, ζέζε ζηελ νπνία νξίζηεθα κε δηθή ζαο απφθαζε,ζέζε πνπ κνπ εκπηζηεπηήθαηε. Η δηάζηαζε απφςεσλ θαη αληίιεςεο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ΑληηδεκαξρίαοΑλαθχθισζεο θαη Καζαξηφηεηαο αο δερηψ, φηη είλαη ε αηηία απηήο ζαο ηεο πξφζεζεο. Μηαο ελέξγεηαο πνπ κε ιππεί δηφηη ε ζεηεία κνπ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε απφ ην1994 έδεημε φηη ιεηηνπξγψ πάληα κε θαλφλεο πνιηηηθνχ πνιηηηζκνχ, δενληνινγίαο θαηαμηνπξέπεηαο, φηη ιεηηνπξγψ θαη ζα ιεηηνπξγψ πάληα κε πνιηηηθά θαη απηνδηνηθεηηθάθξηηήξηα. Με αίζζεκα επζχλεο απέλαληη πξψηα απφ φια ζε φινπο ηνπο πνιίηεο πνπ κε ηηκνχλκε ηελ ςήθν ηνπο φια απηά ηα ρξφληα. Φηινδνμία κνπ δελ είλαη λα εκπινπηίδσ ηελπνιπεηή κνπ ζεηεία ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη νχηε δηαθαηέρνκαη απφ ηνλ ίιηγγνηεο εμνπζίαο. Όξακα κνπ θαη ζηνίρεκά φπσο θαιά γλσξίδεηε ε Θεζζαινλίθε πνπφινη ζέινπκε ζε κηα άιιε πνξεία ζε κηα λέα πξννπηηθή. Πνιιά φκσο γεγνλφηα ζπλεηέιεζαλ, ζπλέρεηα αλεμήγεησλ ζπκπεξηθνξψλ θαηπξαθηηθψλ απέλαληη κνπ γηα ηηο νπνίεο ζαο έρσ θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εθθξάζεηηελ πιήξε αληίζεζε κνπ θαη κεηά απφ έμη θαη πιένλ κήλεο ζηελ ζέζε ηνπαληηδεκάξρνπ, -ηελ νπνία εζείο κνπ αλαζέζαηε θαη ηελ νπνία ππεξέηεζα κε φιεο κνπηηο δπλάκεηο πάληα ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκαηηθψλ καο δεζκεχζεσλ πξνο ηνλ ιαφηεο Θεζζαινλίθεο - κε αλαγθάδνπλ ζην λα ζέζσ ηελ παξαίηεζή κνπ απφ ηελ ζέζεηνπ αληηδεκάξρνπ ζηελ δηάζεζε ζαο. ΢εβφκελνο ηνπο ςεθνθφξνπο γηα ηελ ηηκή πνπ κε πεξηέβαιιαλ θαη επραξηζηψληαοηνπο ζπλεξγάηεο κνπ αιιά θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Αληηδεκαξρίαο, Δπειπηζηψ φηη ε παξαίηεζή κνπ λα είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αιιαγήζπκπεξηθνξψλ θαη πξαθηηθψλ θαη ζαο γλσξίδσ φηη παξακέλσ απιφο δεκνηηθφοζχκβνπινο αγσληδφκελνο γηα ηηο ζέζεηο καο γηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο φπσο απηήαμίδεη ζηνπο δεκφηεο καο. Δπεηδή θχξηε δήκαξρε, μεθηλήζακε καδί απηή ηελ λέα θαη ειπηδνθφξα πνξεία γηαηελ Θεζζαινλίθε καο, δπζηπρψο ε ζπλνιηθή ζαο ζηάζε απέλαληί κνπ κε αλαγθάδεηλα κελ κπνξψ λα εξκελεχζσ θάπνηεο θηλήζεηο. ΢ε δεκνζηεχκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ πιεξνθνξήζεθα φρη κφλν πξνζσπηθνχοκαο δηαιφγνπο αιιά δηαηππσκέλεο ζε έλα γεληθφ πιαίζην δεκνζηεπκέλεο αλαιήζεηεοθαη έλα δεκηνπξγνχκελν θάζκα παξαπιεξνθφξεζεο γηα ην πξφζσπν κνπ θαη ηελζεηεία κνπ ζηε ζέζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ. Έηζη αλαθέξσ: 1.΢ε φηη αθνξά ην ζέκα ηεο επηζθεπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ηεο πξνκήζεηαοησλ αληαιιαθηηθψλ κπνξεί λα ππήξρε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ην ζέκαφκσο απνξξίθηεθε απφ ηελ Πάξεδξν θαη ζε ζπλεδξίαζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήοαπνθαζίζηεθε ε απεπζείαο πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ. Μεηά απφ πξνζσπηθέοζπληνληζκέλεο επαθέο θαη ελέξγεηεο ελφο κήλα δεκηνπξγήζεθε ιίζηα πξνκήζεηαο
 3. 3. αληαιιαθηηθψλ ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο θαη κε εθπηψζεηο έσο 80%. Δζείο φκσοαπνθαζίζαηε ηειηθά λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηαγσληζκνί πνπ έσο ζήκεξα δελ είραλαπνηέιεζκα. 2.΢ην θιέγνλ ζέκα ησλ ππεξσξηψλ ππήξρε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνποεκπιεθφκελνπο ελψ πάγηα ζέζε κνπ απφ ηελ ζηηγκή πνπ αλέιαβα ήηαλ φηη νηεξγαδφκελνη δηθαηνχληαη λα παίξλνπλ ηηο ππεξσξίεο θαη ηα εμαηξέζηκα ηνπο δηφηη ζεφιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ δηαπίζησζα φηαλ καδί ήκαζηαλ ζηνπο δξφκνπο ηεοπφιεο, ηνλ θαζεκεξηλφ λπρζεκεξφλ ηνπο αγψλα κε φιεο ηηο ζπλζήθεο θαη κε ηαππάξρνληα κέζα. Κάπνηα ιάζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπο ή θάπνηεο αδηθίεο πνππξνήιζαλ απφ ην παξειζφλ ηαθηνπνηήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ΢πιιφγνποεξγαδνκέλσλ. 3. Η ηνπνζέηεζε πξντζηακέλσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ε κεηαθίλεζε θαη νη αιιαγέοζην πξνζσπηθφ λα ζαο ζπκίζσ, φηη έγηλαλ κε πξσηνβνπιία θαη γλψζε ηνπ θ. γεληθνχΓξακκαηέα, ελψ πξφζεζε κνπ εμ αξρήο ήηαλ θαη απηφ απνδείρηεθε ζηελ πξάμε πνπφπσο θαιά γλσξίδεηε, ε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνποπξντζηακέλνπο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψληεο Αληηδεκαξρίαο. Η ινγηθή ηνπ ππεξζπγθεληξσηηζκνχ, ησλ αλαηηηνιφγεησλ παξεκβάζεσλ θαη ηεοαπαμίσζεο κε ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο ελφο έξγνπ ρσξίο ηελ νινθιήξσζε ηνπ, κηαοζπιινγηθήο ελ ηέιεη πξνζπάζεηαο, δελ βνεζάεη θαλέλα. Η πνιηηηθή απηή δελ βνεζάεηθαλέλαλ, δελ βνεζάεη ηελ πφιε, δελ είλαη ζχκθσλε αθφκε κε ηελ επηζπκία ησλδεκνηψλ γηα αιιαγή ζηελ λννηξνπία θαη ζηελ πνιηηηθή δηαρείξηζε ηνπ παξειζφληνο. Γλσξίδεηε φηη φιν απηφ ην δηάζηεκα ζε πιήξε ζπλεξγαζία καδί ζαο θαη κε ηελζπκκεηνρή ησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ Αληηδεκάξρσλ θαη δεκνηηθψλ ζπκβνχισλπξνζπάζεζα αθνχξαζηα, ζε βάξνο ησλ πξνζσπηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ κνπππνρξεψζεσλ, λα αληαπνθξηζψ ζηα θαζήθνληα κνπ φζν θαη αλ θάπνηνη ζέιεζαλ απφηελ αξρή λα αθπξψζνπλ απηή ηελ θνηλή πξνζπάζεηα πνπ βαζίζηεθε ελ ηέιεη ζηελζπιινγηθή δεκηνπξγηθφηεηα πνπ εγψ πίζηεςα θαη απνδέρηεθα ζε βαζκφπαξεξκελείαο σο αδπλακία ελψ άιινη ηελ ππέζαιπαλ. ΢ε απηνχο ππφζρνκαη φηη ζα είκαη δίπια ηνπο κε ηελ παξνπζία κνπ ζην Γεκνηηθφ΢πκβνχιην θαη ζα αγσλίδνκαη γηα ηελ Θεζζαινλίθε πνπ φινη ζέινπκε. ΢ηηο εξγαδφκελεο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ θαξδηάο έλα κεγάιν επραξηζηψ γηαηηο δχζθνιεο αιιά φκνξθεο ζηηγκέο πνπ πεξάζακε καδί κέξα θαη λχρηα ζηνποδξφκνπο ηεο πφιεο δίπια ζηα απνξξηκκαηνθφξα θαη ηα ζάξσζξα. Οη δεκφηεο πηζηεχνπλ ζε απηνχο θαη είλαη δίπια ηνπο.θ. Γήκαξρε, ε πξφζεζε λα ζέζσ ζηελ δηάζεζε ζαο ηελ παξαίηεζή κνπ, απνηειεί πεηζηήξην ηνπεηιηθξηλνχο θαη πνιπεηνχο ελδηαθέξνληνο κνπ γηα ηελ Θεζζαινλίθε καο καθξηά απφζπζρεηηζκνχο θνκκαηηθψλ ζρεδηαζκψλ. Δίλαη κηα απφθαζε κε γλψκνλα ηνζπκθέξνλ ηεο πφιεο. Όινη θέξνπλ ηελ επζχλε ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ πξάμεσλ ηνπο ελψ είλαη γλσζηφφηη θξηηήο πάλησλ είλαη ν ιαφο.Οη θξίλνληεο θξίλνληαη . ΢ΣΑΘΗ΢ ΑΒΡΑΜΙΓΗ΢ ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ΢ ΑΝΑΚΤΚΛΩ΢Η΢ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ΢ ΓΗΜΟΣΙΚΟ΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΟ΢

×