3986 2011 εφαρμοστικοσ

1,226 views

Published on

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής σταθερότητας 2012-2015

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3986 2011 εφαρμοστικοσ

 1. 1. Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.07.01 20:33:06 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko 3235 Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986 5. Το Ταμείο εδρεύει σε δήμο του Νομού Αττικής, ο Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου οποίος ορίζεται με το Καταστατικό του. Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015. 6. Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις του Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφη− ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ μερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο 2 ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κεφάλαιο − Περιουσία − Έσοδα − Διάθεση εσόδων 1. Το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου είναι τριάντα Άρθρο 1 εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλιες Σύσταση − Σκοπός (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα Επωνυμία − Έδρα − Διάρκεια χιλιάδων (30.000) ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται δε και 1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑ− καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο.ΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ− Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3)ΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό δόσεις. Η πρώτη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ κατα−την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής βάλλεται σε μετρητά μέσα σε ένα (1) μήνα από τηνπεριουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η δεύτερη δόση,στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το ποσού 10.000.000 ευρώ, καταβάλλεται σε μετρητά μέ−μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμ− χρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2011 και η τρίτη δόση, ποσούμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζεται στην 10.000.000 ευρώ, καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι τηνπαράγραφο 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις επικρα− 30ή Δεκεμβρίου 2011.τούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους 2. Οι μετοχές του Ταμείου είναι αμεταβίβαστες.διαφάνειας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδί−εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο δεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού ΣυμβουλίουΤαμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις. του Ταμείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ− 2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλει− βερνήσεως, μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιοστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους τηςχώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του Ταμείου, με την έκδοση ονομαστικών μετοχών, τιςτου επόμενου άρθρου. οποίες αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Ελληνικό Δημό− 3. Το Ταμείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του σιο.δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της 4. Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίςιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των αντάλλαγμα:οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών απότομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτό, καθώς και στις αυτές που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρα−εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ τικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι−ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, οι διατάξεις ονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α τουπου διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα ν. 2362/1995 (Α΄ 247).στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα δια−διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. χείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμ− 4. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις της νομο− φέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας,θεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, που περι−διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. λαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του
 2. 2. 3236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ορισμό του, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995. εγγράφως σε αυτόν από το Ταμείο και εξακολουθεί γ) Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα να βαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από τηπου περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποι− διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώ−ήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής ματος. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περίΣτρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/ εντολής του Α.Κ., με εξαίρεση τα άρθρα 721 έως και 7231995. του ίδιου Κώδικα. Η εντολή λύνεται με την αξιοποίη− 5. Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώ− ση του πράγματος ή του δικαιώματος από το Ταμείο,ματα και τα ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις μπορεί δε να ανακαλείται ή να τροποποιείται ελεύθεραα΄, β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου μεταβιβά− οποτεδήποτε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίουζονται και περιέρχονται στο Ταμείο, με απόφαση της του Ταμείου, η οποία ισχύει από την κοινοποίησή τηςΔιυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρα− στον εντολοδόχο.τικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που προβλέπεται στο άρθρο 3 8. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσ−του ν. 3049/2002 (Α΄ 212). σονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα με απόφαση του Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, μπορεί να με− Υπουργού Οικονομικών, για λόγους μείζονος σημασί−ταβιβάζονται και να περιέρχονται στο Ταμείο χωρίς ας δημοσίου συμφέροντος, αν κρίνονται αναγκαία γιααντάλλαγμα, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου ήπροηγούμενου άρθρου, και άλλα περιουσιακά στοιχεία εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξπου υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες περιουσια− ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή αν κρίνονταικών στοιχείων των περιπτώσεων της προηγούμενης αναγκαία για την πραγματοποίηση επενδυτικού σχεδίουπαραγράφου. Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περι− ειδικού διαδόχου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίαςέρχονται στο Ταμείο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ήκατοχή και το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός έμμεσα, στο Ταμείο.του επί αυτών από τη δημοσίευση της απόφασης της Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ταμείου ή υπέρΔ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. της εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει Για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων και εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή υπέρ τουπροκειμένου για τη μεταβίβαση στο Ταμείο της κυριό− ειδικού διαδόχου αυτών, όπως ειδικότερα ορίζεται στηντητας, νομής και κατοχής ακινήτων, στη Δ.Ε.Α.Α. συμ− απόφαση με την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση.μετέχει αντί του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αν η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί τουΑσφάλισης, ο Υπουργός στη διαχειριστική αρμοδιότητα οποίου αναγνωρίστηκαν δικαστικώς, μετά τη μεταβί−του οποίου υπάγεται το ακίνητο που μεταβιβάζεται και βαση του ακινήτου στο Ταμείο ή μετά την περιέλευσηπεριέρχεται στο Ταμείο. στο Ταμείο εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφά− Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο λαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο,διενεργείται με βάση τις προβλέψεις του Μεσοπρόθε− εμπράγματα δικαιώματα τρίτων, η δαπάνη της αποζη−σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής του άρθρου μίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση βαρύνει6Α του ν. 2362/1995 και σε χρόνο που επιτρέπει την αξι− το Δημόσιο.οποίησή τους σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης στις απαλλο−Αξιοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 10. τριώσεις που κηρύσσονται, σύμφωνα με την παρούσα 6. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την περιέλευση στο Τα− παράγραφο, δεν λαμβάνεται υπόψη προσαύξηση τηςμείο ακινήτων που μεταβιβάζονται σε αυτό, εκδίδεται αξίας του απαλλοτριούμενου, η οποία οφείλεται στηναπόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, στην νομή ή στην κατοχή του ακινήτου από το Ταμείο ή απόοποία διαλαμβάνονται η ταυτότητα κάθε ακινήτου και η εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξκυριότητα του Ταμείου επ’ αυτού, με μνεία της αποφά− ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή που οφεί−σεως της Δ.Ε.Α.Α. που προβλέπεται στην παράγραφο 5, λεται στην πολεοδομική ωρίμανση και την επενδυτικήδυνάμει της οποίας το ακίνητο μεταβιβάστηκε στο Τα− ταυτότητα του ακινήτου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεωνμείο. Η απόφαση καταχωρίζεται, μέσα στην προθεσμία του επόμενου Κεφαλαίου του παρόντος νόμου.που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, στα βιβλία 9. Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων, πουμεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρει− ανήκουν κατά κυριότητα στο Ταμείο ή σε εταιρεία τηςας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμε−όπου αυτό λειτουργεί. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να σα ή έμμεσα, στο Ταμείο, μπορεί να καταγγέλλονταιπαρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ήύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του της εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. ΗΤαμείου. καταγγελία επιφέρει τη λύση της μίσθωσης ή τη λήξη 7. Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή πα− της παραχώρησης δύο (2) μήνες από την επίδοσή τηςραχωρήθηκε στο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 στο μισθωτή ή σε εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε τοτου παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί ακίνητο. Για την πρόωρη λύση των μισθώσεων οφείλεταιστον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε αποζημίωση ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα.τρόπο. Από τη μεταβίβαση του πράγματος ή την πα− 10. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου και τωνραχώρηση του δικαιώματος στο Ταμείο, ο προηγούμε− εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξνος κύριος ή δικαιούχος παραμένει στη διοίκηση και ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο αξιοποιούνταιδιαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος, ως εκ σύμφωνα με επιχειρησιακό πρόγραμμα (Επιχειρησιακότου νόμου εντολοδόχος του Ταμείου, χωρίς αμοιβή, Πρόγραμμα Αξιοποίησης – Ε.Π.Α.), που περιλαμβάνει εν−υποχρεούται να το διατηρεί κατάλληλο για τον προ− δεικτικούς τριμηνιαίους στόχους, το οποίο εγκρίνεται
 3. 3. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3237από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη του 16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκ−Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στην δίδεται ύστερα από γνώμη του Ταμείου, καθορίζονται οπαράγραφο 1 του άρθρου 4. Για την κατάρτιση του ειδικότερος τρόπος προσδιορισμού και λογιστικής απο−Ε.Π.Α., λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του Μεσο− τύπωσης των λειτουργικών εξόδων και των διοικητικώνπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής του δαπανών που αφαιρούνται από το τίμημα σύμφωνα μεάρθρου 6Α του ν. 2362/1995. την παράγραφο 14, ο ειδικότερος τρόπος λογιστικής 11. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίηση των περι−Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5, καθώς και η ουσιακών στοιχείων, η ειδικότερη διαδικασία μεταφοράςμεταγραφή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλί− του τιμήματος στον ειδικό λογαριασμό, η ειδικότερηου του Ταμείου που προβλέπεται στην παράγραφο 6, διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς του τιμήματος,απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή όταν αυτό προέρχεται από αξιοποίηση περιουσιακούή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρί− στοιχείου δημόσιας επιχείρησης ή εταιρείας της οποίαςτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ήγια το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη έμμεσα, στο Ταμείο και κάθε αναγκαίο θέμα για τηνδραστηριότητα του Ταμείου, του φόρου συγκέντρω− εφαρμογή των δύο προηγούμενων παραγράφων.σης κεφαλαίου, του φόρου έναρξης δραστηριότητας, 17. Έσοδα του Ταμείου είναι:τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακώνή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισμών στοιχείων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σεή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, αυτό.δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδό−τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδο− σεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και τωντικών τελών. χρηματικών διαθεσίμων του. 12. Από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. που γ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με τοπροβλέπεται στην παράγραφο 5, το περιουσιακό στοι− πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες του.χείο περιέρχεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή του δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.Ταμείου, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου. Για τυχόν 18. Τα έσοδα του Ταμείου διατίθενται για: α) Την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.δικαιώματά του επί του περιουσιακού στοιχείου που β) Την αποπληρωμή τυχόν χρεών του.μεταβιβάζεται στο Ταμείο, ο τρίτος έχει αποκλειστικά γ) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων.δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι μόνον του Δημοσίου, δ) Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαι−με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους τούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του.8 και 9. 13. Το Ταμείο και οι εταιρείες των οποίων το μετοχικό Άρθρο 3κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Τα− Διοίκηση – Αρμοδιότητες – Διαχείριση – Καταστατικόμείο, απολαμβάνουν όλων των διοικητικών, οικονομικών, 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου είναιφορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού, πενταμελές και ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέ−δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου και για λευσης του μετόχου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφη−την προσωρινή ρύθμιση των διαφορών που ανακύπτουν μερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3) ετών,από την αμφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων τους που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα.έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως μέλους του Δ.Σ. πριντης 22.4/16.5/1926 και του άρθρου 22 του α.ν. 1539/1938 από τη λήξη της θητείας του, διορίζεται νέο μέλος για(Α΄488). το χρόνο της θητείας που απομένει. Πριν τον ως άνω 14. Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξι− ορισμό, η Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισμού τηςοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, μεταφέρε− Βουλής διατυπώνει, με πλειοψηφία των 2/3 των μελώνται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την της, γνώμη για την καταλληλότητα των προτεινομένωνείσπραξή του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού προς διορισμό ή την ανανέωση της θητείας τους, στιςτης περίπτωσης δ΄ του άρθρου 5 του ν. 3049/2002 (Α΄ θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ.212), με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο – Λογαριασμός του Ταμείου, ύστερα από γνωστοποίηση του ΥπουργούΕσόδων – Αποκρατικοποιήσεις», αφού αφαιρεθούν τα Οικονομικών στον Πρόεδρο της Επιτροπής.αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δα− 2. Κατά την πρώτη εφαρμογή της προηγούμενης πα−πάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού ραγράφου, τα δύο (2) από τα πέντε (5) μέλη του Διοι−στοιχείου, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κητικού Συμβουλίου του Ταμείου διορίζονται, μετά απόαποπληρωμή του δημόσιου χρέους. κλήρωση, για θητεία ενός (1) και δύο (2) ετών, αντίστοιχα. 15. Το τίμημα που προέρχεται από την αξιοποίηση Στην κλήρωση αυτή δεν περιλαμβάνονται ο Πρόεδροςπεριουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο Ταμείο και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου. Αν ανανεωθείαπό δημόσια επιχείρηση, καθώς και το τίμημα που ει− η θητεία των μελών που σύμφωνα με τα προηγούμενασπράττει εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο εδάφια διορίστηκαν για περιορισμένη θητεία, η ανανέ−ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, ωση χωρεί για πλήρη θητεία τριών (3) ετών.μεταφέρεται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την εί− 3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζονται πρόσωπασπραξή του στον ειδικό λογαριασμό της προηγούμενης εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης καιπαραγράφου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας, με υψηλόστην απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της επίπεδο τεχνογνωσίας ή μεγάλη εμπειρία στη διαχείρι−επόμενης παραγράφου. ση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε
 4. 4. 3238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα ή στην ταστατικό του Ταμείου, με το οποίο ρυθμίζονται όλαανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. τα θέματα που προβλέπονται από την κείμενη για τις Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμ− ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία, που δεν ρυθμίζονταιβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.από τη λήξη της θητείας τους, επιτρέπεται με απόφαση Το Καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανώ−της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου, μόνο για σπουδαίο νυμων Εταιρειών που τηρείται στη Γενική Γραμματείαλόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων τους. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη− 4. Με το Καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ότι ένα τας και Ναυτιλίας. Το Καταστατικό του Ταμείου μπορεί(1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελεστικό να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση τουκαι να καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντά του. Υπουργού Οικονομικών. 5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφει τις συμβάσεις και 10. Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του Τα−εκπροσωπεί, δικαστικά και εξώδικα, το Ταμείο. Ο Πρό− μείου και ο ετήσιος ισολογισμός και απολογισμός τουεδρος ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο κατατίθενται, ελεγμένοι από ορκωτούς ελεγκτές, απόεκπροσωπεί το Ταμείο στις γενικές συνελεύσεις των τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή και συζητούνταιεταιρειών, μετοχές των οποίων κατέχει το Ταμείο. Η στην Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισμού τηςεκπροσώπηση του Ταμείου μπορεί να ανατίθεται και σε Βουλής. Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις τουεξουσιοδοτημένο για συγκεκριμένη περίπτωση μέλος Ταμείου και ο ετήσιος ισολογισμός και απολογισμός τουτου Δ.Σ.. εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του μετόχου του 6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπη− Ταμείου, η οποία απαλλάσσει το Δ.Σ. και τους ελεγκτέςρεσιών του Ταμείου, διευθύνει το έργο του και λαμβάνει από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια του Κατα− 1 του άρθρου 35 του κ.ν. 2190/1920.στατικού και των διατάξεων που διέπουν τη λειτουρ− 11. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τουγία του, προς αντιμετώπιση των καθημερινών θεμάτων Ταμείου παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίω−διοίκησης του Ταμείου. μα ψήφου, δύο (2) εκπρόσωποι που προτείνονται από Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις ακόλουθες αρμοδιό− τα κράτη − μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκήτητες και όσες άλλες του ανατίθενται από το Διοικητικό Επιτροπή. Οι εκπρόσωποι ενημερώνονται πλήρως επίΣυμβούλιο του Ταμείου: των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μπορούν να α) Επιμελείται και συντονίζει την υλοποίηση του ζητούν εγγράφως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθεΕ.Π.Α.. πληροφορία επί θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία β) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις του Ταμείου, το οποίο υποχρεούται να τις παρέχει χω−και εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποί− ρίς υπαίτια καθυστέρηση. Οι εκπρόσωποι υπέχουν υπο−ηση των σκοπών του Ταμείου και για την κατάστρωση χρεώσεις εχεμύθειας, σύμφωνα με τους κανόνες περίτου σχεδιασμού της δράσης του. εμπιστευτικότητας, απορρήτου και σύγκρουσης συμφε− γ) Καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις με αντικείμενο ρόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υποχρεώσεις πουμέχρι το ποσό που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν ωςΣυμβουλίου. προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου− Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.λίου. 12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί− ε) Αποφασίζει για τα θέματα του προσωπικού του ζονται οι αμοιβές του Προέδρου και του ΔιευθύνοντοςΤαμείου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Συμβούλου και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονταιΠροσωπικού. στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου. Η αμοιβή στ) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανα− του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δενβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχώνστο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση, την κατάρτιση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 τουτων αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων κανονισμών ν. 3833/2010 (Α΄ 40) για τον Πρόεδρο ή Διευθύνονταπροσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαί− Σύμβουλο Ν.Π.Ι.Δ..δευσης και επιμόρφωσής του. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μη εκτε− 7. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη λεστικά μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου δεν επιτρέπεταιπου αφορά στη διοίκηση του Ταμείου, στην αξιοποίη− να υπερβαίνουν το 1/5 των αποδοχών του Προέδρουση και διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων και ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι αποζημιώσεις πουγενικά στην πραγμάτωση του σκοπού του, με εξαίρεση καταβάλλονται στο τυχόν εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.τα θέματα που σύμφωνα με τις προηγούμενες διατά− και στα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων δενξεις ανήκουν στις αρμοδιότητες του Προέδρου ή του επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/2 των αποδοχών τουΔιευθύνοντος Συμβούλου και τα θέματα επί των οποίων Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.η αποκλειστική αρμοδιότητα ανήκει, σύμφωνα με τις Στους εκπροσώπους που προβλέπονται στην προ−διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ή του Καταστατικού, στη ηγούμενη παράγραφο ουδεμία αμοιβή καταβάλλεταιγενική συνέλευση του μετόχου. από το Ταμείο. 8. Τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου, ως μοναδι− 13. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου οφείλουν να απέχουνκού μετόχου του Ταμείου, ασκούνται από τον Υπουργό από την επιδίωξη ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουνΟικονομικών. στα συμφέροντα του Ταμείου. Οφείλουν, επίσης, να 9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημο− αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα σημαντι−σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται κά ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να επηρεάζο−το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 Κα− νται άμεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις του Ταμείου,
 5. 5. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3239καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικόμε αυτών του Ταμείου ή των συνδεδεμένων με αυτό διάστημα. Τα μέλη του Σ.Ε. είναι πρόσωπα εγνωσμένουεταιρειών, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθη− διεθνούς κύρους που διακρίνονται για την επιστημονικήκόντων τους. τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία 14. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου απαγορεύεται να στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα. Τρία (3) απόασκούν κατ’ επάγγελμα, είτε μόνα είτε σε συνεργασία τα επτά (7) μέλη του Σ.Ε. υποδεικνύονται στο Διοικητι−με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμε− κό Συμβούλιο του Ταμείου για τοποθέτηση, από τουςνους σκοπούς του Ταμείου ή να εκτελούν εργασίες εκπροσώπους που προβλέπονται στην παράγραφο 11παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν του άρθρου 3.με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν 2. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί υπο−τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της γενι− χρεωτικά:κής συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγό− α) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρά−ρευσης αυτής το Ταμείο έχει δικαίωμα αποζημίωσης και γραφο 10 του άρθρου 2 και στην παράγραφο 4 τουτο μέλος του Δ.Σ. εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού άρθρου 5.Συμβουλίου του Ταμείου. β) Στις συμβάσεις που αφορούν την αξιοποίηση περι− 15. Κατά τα επόμενα δύο (2) έτη από την αποχώρησή ουσιακού στοιχείου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίαςτους από το Δ.Σ. του Ταμείου, τα μέλη του υποχρεού− το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ήνται να μην ασκούν αντικείμενο όμοιο με εκείνο του έμμεσα, στο Ταμείο, καθώς και στις συμβάσεις που είναιΤαμείου είτε ατομικά είτε με παρένθετο πρόσωπο, με απαραίτητες για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχεί−τη συμμετοχή τους ή την παροχή των υπηρεσιών τους ου, εφόσον για τις τελευταίες απαιτείται απόφαση τουσε οποιασδήποτε μορφής φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου καισυμπεριλαμβανομένων και των φυσικών ή νομικών προ− γ) Για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται στο Συμβού−σώπων που έχουν συναλλαγεί με το Ταμείο. λιο Εμπειρογνωμόνων για γνωμοδότηση, με απόφαση 16. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου υποχρεούνται να του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.μην αποκαλύπτουν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 3. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί μέσασυγκατάθεση της γενικής συνέλευσης του μετόχου, σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται από το Διοικητικόοποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία αναφορικά με Συμβούλιο, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί νατις δραστηριότητες του Ταμείου, τα επιχειρηματικά υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.σχέδια, τους πελάτες ή τις συνεργαζόμενες εταιρεί− Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοσηες, καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν μετά από της οποίας προβλέπεται η προηγούμενη υποχρεωτικήέρευνες ή μελέτες που έχουν παραγγελθεί και πληρωθεί γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων είναιαπό αυτό. απολύτως άκυρη, αν εκδοθεί χωρίς τη γνωμοδότηση Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου υποχρεούνται να τη− αυτή.ρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά στα δεδομένα 4. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μπορεί να εισηγεί−των υπηρεσιών, εργασιών, στατιστικών στοιχείων ή άλ− ται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου τη λήψηλων δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα του μέτρων που κρίνει κατάλληλα για την επίτευξη τωνΤαμείου και να απέχουν από κάθε σκόπιμη ή ακούσια σκοπών του Ταμείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχειαποκάλυψή τους σε οποιονδήποτε τρίτο. στο Σ.Ε. κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι αναγκαία Σε περίπτωση που τα μέλη του Δ.Σ. αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση της αποστολής του.αποκαλύψουν ή δημοσιοποιήσουν τα ίδια ή μέσω τρί− Άρθρο 5των ή δεν αποφύγουν τη διαρροή οποιασδήποτε εμπι− Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείωνστευτικής πληροφορίας, σύμφωνα με όσα ορίζονταιστα προηγούμενα εδάφια, υπέχουν ευθύνη πλήρους 1. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Τα−αποζημίωσης για κάθε θετική και αποθετική ζημία, την μείου διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατάοποία θα υποστεί το Ταμείο από την αιτία αυτή. προτίμηση, με: Οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. του Ταμείου που α) Πώληση.προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο (ρήτρα εμπι− β) Σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταξύ τωνστευτικότητας) παραμένουν σε ισχύ για τρία (3) έτη οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτη−μετά την αποχώρησή τους από το Ταμείο. σίας. 17. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου υποχρεούνται να γ) Μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων οποιασδή−υποβάλλουν ειδική αναλυτική δήλωση περιουσιακής κα− ποτε φύσης επί αυτών.τάστασης (πόθεν έσχες). Το περιεχόμενο της δήλωσης δ) Εκμίσθωση.περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται στο προη− ε) Παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσήςγούμενο εδάφιο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού τους.Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοι−ανατίθεται ο έλεγχος της δήλωσης σε ελεγκτική εται− χείων.ρεία, με δαπάνες του Ταμείου. ζ) Εισφορά τους σε ανώνυμες εταιρείες και στη συνέ− χεια πώληση των μετοχών που προκύπτουν. Άρθρο 4 η) Τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων επιχειρηματικό ή μη χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τα 1. Στο Ταμείο συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Εμπει− άρθρα 10, 11 και 14 του ν. 3156/2003.ρογνωμόνων (Σ.Ε.). Το Σ.Ε. ορίζεται με απόφαση του 2. Το Ταμείο μπορεί, για τη διευκόλυνση της αξιοποίη−Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, για θητεία τριών σης των περιουσιακών του στοιχείων, να συνάπτει κάθε
 6. 6. 3240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)μορφής συμβάσεις, όπως ενδεικτικά συμβάσεις δανείου, 3. Η κάλυψη των αναγκών του Ταμείου σε προσωπικόανάθεσης έργου, αναδοχής κινητών αξιών, συμβάσεις μπορεί να γίνεται και με τη σύναψη συμβάσεων δανει−μετόχων και συμβάσεις παροχής ή λήψης δικαιωμάτων σμού των υπηρεσιών μισθωτών του ιδιωτικού τομέα,προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχεί− για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, που μπορεί ναων. Οι συμβάσεις δανείου που συνάπτει το Ταμείο συνο− ανανεώνεται. Οι προβλεπόμενες στο προηγούμενο εδά−μολογούνται με όρους ανοικτής αγοράς. Το Ταμείο δεν φιο συμβάσεις δανεισμού προσωπικού δεν λύουν τηνεπιτρέπεται να συνομολογεί συμβάσεις από τις οποίες εργασιακή σχέση με τον αρχικό εργοδότη, ο οποίοςπροκύπτουν δαπάνες για επενδύσεις ή για την αναδι− εξακολουθεί να ευθύνεται για την καταβολή των απο−άρθρωση των περιουσιακών του στοιχείων, ούτε να κα− δοχών των εργαζομένων και την ασφάλισή τους. Τοταβάλει επιχορηγήσεις ή να προβαίνει σε εξυπηρέτηση Ταμείο ασκεί εργοδοτική εξουσία, κατά το χρόνο πουδανειακών υποχρεώσεων που αφορούν τα περιουσιακά διαρκεί ο δανεισμός, υποχρεούται δε σε καταβολή τωντου στοιχεία. Οι δαπάνες αυτές θα διεκπεραιώνονται πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών,μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού. για εργασία πέραν της συμβατικής ή νόμιμης. 3. Το Ταμείο μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, 4. Επιτρέπεται η απόσπαση στο Ταμείο προσωπικούγια τα οποία επιτρέπεται να παρέχεται η εγγύηση του από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., για χρονικό διάστημαΔημοσίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι τριών (3) ετών που μπορεί να παρατείνεται μία φοράομολογίες εκδόσεως του Ταμείου εξομοιώνονται με για ίσο χρονικό διάστημα. Η απόσπαση διενεργείται μεομόλογα του Δημοσίου, μπορούν να εκδίδονται σε άυλη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητι−μορφή και διέπονται από τις διατάξεις για τους άυλους κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησηςτίτλους του Δημοσίου. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς 4. Αν δεν είναι δυνατή ή συμφέρουσα η μεταβίβαση να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου τουτου συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, της φορέα από τον οποίο αποσπάται.οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα ή έμμεσα 5. Στο Ταμείο μπορεί να αποσπώνται, ύστερα απόεξ ολοκλήρου στο Ταμείο, διενεργείται με απόφαση του αίτημά του, υπάλληλοι που υπηρετούν σε διεθνείς ορ−Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνώμη του Σ.Ε., ανα− γανισμούς, των οποίων η Ελλάδα είναι μέλος.διάρθρωση της εταιρείας ή τίθεται υπό εκκαθάριση. Άρθρο 8 5. Το Ταμείο δεν επιτρέπεται να συστήνει εμπράγματες Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίαςασφάλειες στα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζο− Αποδοχές Προσωπικούνται σε αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου2, αν η σύσταση αυτή μπορεί να εμποδίσει ή να καθυστε− 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα−ρήσει την αξιοποίησή τους, σύμφωνα με το Πρόγραμμα μείου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίαςΑξιοποίησης της παραγράφου 10 του άρθρου 2. του Ταμείου, με τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση του Ταμείου, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προ− Άρθρο 6 σόντα για την πρόσληψη στη θέση, οι πάσης φύσεως Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων αποδοχές του προσωπικού, ο τρόπος λειτουργίας του 1. Τα περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στο Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων και κάθε άλλο σχετικόΤαμείο αποτιμώνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ζήτημα.Κανονισμό που προβλέπεται στο άρθρο 8. 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα− 2. Για τα ακίνητα που περιέρχονται στο Ταμείο εφαρ− μείου καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές τουμόζονται οι διατάξεις του επόμενου Κεφαλαίου του πα− προσωπικού του Ταμείου, ανάλογα με τα τυπικά καιρόντος νόμου. ουσιαστικά προσόντα του και τα καθήκοντα που ασκεί, 3. Πριν από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοι− οι οποίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/2 τωνχείων του Ταμείου, διενεργείται τελική αποτίμηση του αποδοχών του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβού−προς αξιοποίηση στοιχείου, από ανεξάρτητο εκτιμητή, λου, όπως καθορίζονται με την παράγραφο 12 του άρ−όπως ειδικότερα προβλέπεται στον κανονισμό που προ− θρου 3.βλέπεται στο άρθρο 8. Ο ειδικότερος καθορισμός των αποδοχών του προσω− πικού γίνεται με βάση τα ειδικότερα καθήκοντα που ανα− Άρθρο 7 τίθενται σε αυτό, με την ατομική σύμβαση εργασίας που Προσωπικό συνομολογείται μεταξύ μισθωτού και του Ταμείου. 1. Το Ταμείο προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσω− 3. Αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές του προ−πικό του, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι− σωπικού που μεταφέρεται στο Ταμείο από εταιρείες,σμένου ή αορίστου χρόνου, αποκλειστικά με απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρ−του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συμβάσεις εργασίας του θρου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό τωνπροσωπικού διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής αποδοχών τους, κατά τη συνομολόγηση των ατομικώννομοθεσίας. συμβάσεων εργασίας του. 2. Η κάλυψη των αναγκών του Ταμείου σε προσωπικό 4. Με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικόμπορεί να γίνεται και με μεταφορά και ένταξη στο Συμβούλιο του Ταμείου και εγκρίνεται με απόφαση τουπροσωπικό του εργαζομένων σε εταιρείες των οποίων Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημε−το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή ρίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι δι−έμμεσα, στο Ταμείο ή των οποίων περιουσιακά στοι− αδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσηςχεία μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο. Η έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων,μεταφορά πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων,Οικονομικών, ύστερα από αίτημα του Ταμείου. μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων
 7. 7. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3241χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαι− έμμεσα, στο Ταμείο που συνάπτονται κατά τα οριζόμεναώματος επί ακινήτων. στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, εφόσον το τίμημα 5. Μέχρι την έγκριση των κανονισμών που προβλέ− ή το χρηματικό αντάλλαγμα της αξιοποίησης υπερ−πονται στις προηγούμενες παραγράφους, τα σχετικά βαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)ζητήματα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές ευρώ και αφού προηγουμένως έχει γνωμοδοτήσει τοδιατάξεις, επιφυλασσομένων των διατάξεων της κοινοτι− Σ.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση β΄ τηςκής νομοθεσίας για το συντονισμό των διαδικασιών σύ− παραγράφου 2 του άρθρου 5. Συμβάσεις που συνομο−ναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. λογήθηκαν, σύμφωνα με τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη γνωμοδότηση του Σ.Ε., Άρθρο 9 θεωρούνται επωφελείς και συμφέρουσες για το ΤαμείοΛοιπές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ και το Ελληνικό Δημόσιο, όσον αφορά την ευθύνη των 1. Τα καταστατικά των εταιρειών των οποίων το σύνο− μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.λο των μετοχών περιέρχεται άμεσα ή έμμεσα στο Τα− 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδί−μείο μπορούν να τροποποιούνται ύστερα από απόφαση δεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξητου Δ.Σ. του Ταμείου, ως προς όλες τις διατάξεις τους, ισχύος του παρόντος νόμου, διαπιστώνεται η έναρξησύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Διατάξεις λειτουργίας του Ταμείου. Από την ημερομηνία αυτή, τανόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, με τις οποίες ρυθμί− περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 2ζονται θέματα, υπαγόμενα σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποι−στο κανονιστικό περιεχόμενο του καταστατικού, παύουν ήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικήςνα ισχύουν από τη δημοσίευση του νέου καταστατικού Στρατηγικής 2012−2015, μεταφέρονται με απόφαση τηςτης εταιρείας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κ.ν. Δ.Ε.Α.Α. στο Ταμείο, σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−2190/1920, διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, ραγράφου 5 του άρθρου 2.με τις οποίες προβλέπεται η άσκηση περαιτέρω επο−πτείας από άλλο διοικητικό όργανο επί των εταιρειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄αυτών, καταργούνται από την περιέλευση στο Ταμείο, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙάμεσα ή έμμεσα, του συνόλου των μετοχών τους. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημο− ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Ταμείο ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣυπεισέρχεται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωσησε όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα και Άρθρο 10υποχρεώσεις του Δημοσίου, απορρέοντα από συμβάσεις Σκοπός − Πεδίο εφαρμογήςπαροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν συναφθεί κατά την 1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ρυθ−ημερομηνία δημοσίευσης της αποφάσεως της Δ.Ε.Α.Α. μίζεται η διαδικασία πολεοδομικής ωρίμανσης τωνστην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τις διατάξεις δημοσίων ακινήτων και η απόδοση σε αυτά βιώσιμηςτου ν. 3049/2002. Όπου στις εν λόγω συμβάσεις ανα− επενδυτικής ταυτότητας, με σκοπό την αξιοποίησή τουςφέρεται το Δημόσιο, νοείται από τη δημοσίευση της που συνιστά λόγο εντόνου δημοσίου συμφέροντος. Ωςαποφάσεως της Δ.Ε.Α.Α. το Ταμείο, οι δε υπηρεσίες δημόσια ακίνητα, για την εφαρμογή των διατάξεων τουπου προβλέπονται στη σύμβαση, παρέχονται εφεξής παρόντος Κεφαλαίου, νοούνται τα ακίνητα που ανή−στο Ταμείο. κουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. Αν κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία δημοσιεύσε− ή Ο.Τ.Α. ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιοως έχει εκδοθεί απόφαση της Δ.Ε.Α.Α. για την ανάθεση ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ήσυμβάσεως παροχής υπηρεσιών, χωρίς να έχει συναφθεί σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.η σχετική σύμβαση, το Ταμείο συνεχίζει τις σχετικές 2. Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου αυτού υπά−διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των απαραί− γονται τα δημόσια ακίνητα τα οποία μεταβιβάζονταιτητων διαπραγματεύσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της και περιέρχονται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικήςανάθεσης, η οποία διενεργείται από το Ταμείο. Περιουσίας του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος νόμου.προστίθεται από τότε που ίσχυσε ο ν. 3965/ 2011 (Α΄ 113) 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών καιεδάφιο ως εξής: Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που «Μέχρι την πρώτη συγκρότηση της Επιτροπής της εκδίδεται ύστερα από αίτηση του κυρίου του ακινήτου,παρούσας παραγράφου, η ανάθεση των συμβάσεων μπορεί να υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος Κε−του παρόντος άρθρου διενεργείται χωρίς γνώμη της φαλαίου και άλλα δημόσια ακίνητα, με σκοπό τη βέλ−Επιτροπής, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Α..» τιστη ανάπτυξη και αξιοποίησή τους. 4. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οιδιατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του π.δ. Άρθρο 11774/1980 εφαρμόζονται αναλόγως για τον προσυμβα− Γενικοί κανόνες χωροθέτησης καιτικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτει το Ταμείο γενικές χρήσεις γηςή εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει Α. Γενικοί κανόνες χωροθέτησηςεξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο. Στον προ− Για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δημοσίων ακι−συμβατικό έλεγχο του προηγούμενου εδαφίου υπάγο− νήτων καθορίζονται γενικοί κανόνες χωροθέτησης ωςνται και οι συμβάσεις αξιοποίησης των περιουσιακών εξής:στοιχείων του Ταμείου και των εταιρειών των οποίων 1. Η αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων διενεργείταιτο μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή εντός του πλαισίου που διαγράφει η εθνική δημοσιονο−
 8. 8. 3242 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)μική, αναπτυξιακή και χωροταξική πολιτική και σύμφωνα ιγ) Εστίασημε τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα νόμο. ιδ) ΑναψυκτήριαΟι κατευθύνσεις της εθνικής χωροταξικής πολιτικής, ιε) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχήςόπως αυτές απορρέουν από τα υφιστάμενα χωροταξικά ιστ) Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα)πλαίσια εθνικού επιπέδου, λαμβάνονται υπόψη και συνε− ιζ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρωνκτιμώνται κατά τον καθορισμό του χωρικού προορισμού ιη) Ελικοδρόμιοτων δημοσίων ακινήτων σε συνδυασμό με τις ανάγκες ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν μεταβάλλειτης δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας το γενικό προορισμό του ακινήτου.και της αποτελεσματικότητας της επένδυσης έτσι ώστε 2. Επιχειρηματικά Πάρκανα εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή σχέση μεταξύ των Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισμό τα επι−χωροταξικών επιλογών και των οικονομικών και δημο− χειρηματικά πάρκα, επιτρέπονται:σιονομικών στόχων για την αξιοποίηση της δημόσιας α) Οι χρήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 τουπεριουσίας. άρθρου 43 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) 2. Δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, β) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Ορ−τα οποία εμπίπτουν στο σύνολό τους σε οικότοπους γανισμοίπροτεραιότητας, σε περιοχές απόλυτης προστασίας γ) Διοίκησητης φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται δ) Κατοικίακατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφοι 1 και 2 ε) Εκπαίδευσηκαι 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ισχύει, σε πυρήνες στ) Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχήςεθνικών δρυμών, σε διατηρητέα μνημεία της φύσης, σε υπηρεσιώνεθνικά πάρκα και σε υγρότοπους διεθνούς σημασίας. ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις 3. H αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, στα οποία περι− η) Πολιτιστικές εγκαταστάσειςλαμβάνονται χώροι που προστατεύονται από την κείμενη θ) Θρησκευτικοί χώροιπεριβαλλοντική και αρχαιολογική νομοθεσία λόγω του ι) Περίθαλψηειδικού χαρακτήρα τους, όπως είναι ιδίως ζώνες προ− ια) Χώροι συνάθροισης κοινούστασίας αρχαιολογικών χώρων, ιστορικοί τόποι, φυσικά ιβ) Εστίασηπάρκα και περιοχές οικοανάπτυξης, πραγματοποιείται ιγ) Αναψυκτήριασύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς ιδ) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχήςπου θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων 998/ 1979, ιε) Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα)1650/1986 και 3028/2002, όπως ισχύουν. ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων 4. Η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων που εμπίπτουν σε ιζ) Τουριστικά καταλύματα και λοιπές τουριστικέςΖώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας εγκαταστάσεις και υποδομέςτης Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ενεργείται μόνον εφόσον επι− ιη) Ελικοδρόμιοτρέπεται από τα υφιστάμενα ειδικά νομικά καθεστώτα ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση γης, η οποία δεν μετα−προστασίας τους και υπό τους όρους και προϋποθέσεις βάλλει το γενικό προορισμό του ακινήτου.που θεσπίζουν τα καθεστώτα αυτά. 3. Θεματικά πάρκα – Εμπορικά κέντρα – Αναψυχή Β. Γενικές χρήσεις γης Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισμό τα θε− Τα δημόσια ακίνητα που προβλέπονται στο προηγού− ματικά πάρκα – εμπορικά κέντρα – αναψυχή, επιτρέ−μενο άρθρο και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός πονται:εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών α) Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχήςπρο του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων μπορούν να υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικάυπάγονται, σύμφωνα με το γενικό προορισμό ανάπτυξης κέντρακαι αξιοποίησής τους, στις ακόλουθες γενικές κατηγο− β) Κοινωνική πρόνοιαρίες χρήσεων γης: γ) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Ορ− 1. Τουρισμός – Αναψυχή γανισμοί Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισμό τον του− δ) Διοίκησηρισμό − αναψυχή, επιτρέπονται: ε) Κατοικία α) Τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύν− στ) Εκπαίδευσηθετα τουριστικά καταλύματα κ.λπ.) ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις β) Ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστι− η) Πολιτιστικές εγκαταστάσειςκές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκόλφ, θ) Θρησκευτικοί χώροιυδροθεραπευτήρια κ.λπ.) ι) Περίθαλψη γ) Τουριστικοί λιμένες − μαρίνες ια) Χώροι συνάθροισης κοινού δ) Κατοικία ιβ) Εστίαση ε) Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής ιγ) Αναψυκτήριαυπηρεσιών ιδ) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής στ) Καζίνα ιε) Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) ζ) Κοινωνική πρόνοια ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων η) Αθλητικές εγκαταστάσεις ιζ) Τουριστικά καταλύματα και λοιπές τουριστικές θ) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις και υποδομές ι) Θρησκευτικοί χώροι ιη) Ελικοδρόμιο ια) Περίθαλψη ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν μεταβάλλει ιβ) Χώροι συνάθροισης κοινού το γενικό προορισμό του ακινήτου.
 9. 9. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3243 4. Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλο− 6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα απόντικές υποδομές και λειτουργίες πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλο− Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισμό μεταφο− ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδι−ρικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδο− ου κατά περίπτωση Υπουργού μπορεί να τροποποιείταιμές και λειτουργίες, επιτρέπονται μία ή περισσότερες το περιεχόμενο των γενικών κατηγοριών χρήσεων γηςαπό τις ακόλουθες χρήσεις: που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. α) Αεροδρόμια 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και β) Ελικοδρόμια Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπο− γ) Σιδηροδρομικοί σταθμοί ρεί να ορίζεται και να εξειδικεύεται το περιεχόμενο των δ) Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής ειδικότερων χρήσεων γης που προβλέπονται παραπάνωκαι τουριστικής δραστηριότητας ανά γενική κατηγορία, το είδος και το μέγεθος των ε) Αμαξοστάσια, επισκευαστικές μονάδες και σταθμοί κτιρίων και εγκαταστάσεων που μπορούν να χωροθε−διαλογής τούνται ανά χρήση, τα όρια και οι περιορισμοί στις στ) Χώροι στάθμευσης οχημάτων επιφάνειες χρήσεων γης και κάθε σχετικό θέμα με τον ζ) Κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης οχημάτων προσδιορισμό και την ειδική πολεοδομική λειτουργία η) Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων των χρήσεων. θ) Μονάδες παραγωγής – διανομής ηλεκτρικής ενέρ−γειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης αποβλή− Άρθρο 12των, απορριμμάτων κ.λπ. και συναφείς εγκαταστάσεις. Χωρικός προορισμός − Επενδυτική ταυτότητα 5. Δημόσια ακίνητα μικτών χρήσεων δημοσίων ακινήτων Στα ακίνητα αυτά επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, λόγω 1. Για τον καθορισμό του χωρικού προορισμού τωντου μεγέθους, της θέσης, των υφιστάμενων δημοσίων δημοσίων ακινήτων που προβλέπονται στο άρθρο 10υποδομών ή της γειτνίασής τους με αυτές ή της ειδικής του παρόντος Κεφαλαίου, καταρτίζονται και εγκρίνονταιφύσης του χωρικού προορισμού τους, η ανάμειξη δύο Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτωνή περισσότερων κατηγοριών χρήσεων γης από αυτές (ΕΣΧΑΔΑ) κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.που προβλέπονται στις προηγούμενες περιπτώσεις του Με τα σχέδια αυτά οριοθετούνται σε χάρτη κλίμακαςπαρόντος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιτρεπόμενες χρή− 1:5.000 με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στοσεις γης αναπτύσσονται με βάση την πολεοδομική τους Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87, όπωςλειτουργία σε ειδικότερες ζώνες υποδοχής για λόγους αυτό ισχύει, τα προς αξιοποίηση ακίνητα και καθορίζο−ορθολογικής διαχείρισης, προστασίας και οργάνωσης νται και εγκρίνονται:των ακινήτων. α) Ο βασικός χωρικός προορισμός (επενδυτική ταυ− Γ. Γενικοί όροι δόμησης τότητα) του προς αξιοποίηση ακινήτου, δηλαδή η υπα− 1. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης γωγή σε μία εκ των γενικών κατηγοριών χρήσεων γηςγια καθεμία από τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης και όρων δόμησης που ορίζονται στο προηγούμενοπου προβλέπονται στην παράγραφο Β΄ ορίζεται ως άρθρο.εξής: β) Οι ειδικότερες χρήσεις γης που επιτρέπονται στην α) Τουρισμός – αναψυχή: 0,2 έκταση του προς ανάπτυξη ακινήτου και οι τυχόν πρό− β) Επιχειρηματικά πάρκα: 0,3 σθετοι περιορισμοί που αποσκοπούν στον έλεγχο της γ) Θεματικά πάρκα – εμπορικά κέντρα – αναψυχή: έντασης κάθε χρήσης.0,4 γ) Οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης του προς δ) Χρήσεις μεταφορικών, τεχνικών, κοινωνικών και πε− αξιοποίηση ακινήτου.ριβαλλοντικών υποδομών και λειτουργιών: 0,4 δ) Ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου στα οριοθε− ε) Δημόσια ακίνητα μικτών χρήσεων: 0,4. τούμενα κατά τα ανωτέρω ακίνητα, εφόσον απαιτείται, 2. Το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης για στις οποίες μπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι καιόλες τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης που προβλέ− περιορισμοί στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στηνπονται στην παράγραφο Β΄ ορίζεται σε 50%. εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουρ− 3. Το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και γιών.εγκαταστάσεων ορίζεται κατά ΓΟΚ, εκτός εάν από ε) Οι περιβαλλοντικοί όροι του σχεδίου, σύμφωνα μεαρχιτεκτονική ή άλλη τεχνική μελέτη, τεκμηριώνεται την κατά νόμο προβλεπόμενη στρατηγική μελέτη πε−η παρέκκλιση από αυτό, οπότε και με τα προεδρικά ριβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία καταρτίζεται καιδιατάγματα του επόμενου άρθρου μπορεί να καθορί− δημοσιοποιείται κατά τα οριζόμενα στην επόμενη πα−ζεται, για ορισμένες κατηγορίες ή περιπτώσεις κτιρίων ράγραφο.και εγκαταστάσεων, ύψος μεγαλύτερο από το ανώτατο 2. Για την έγκριση των σχεδίων της προηγούμενηςεπιτρεπόμενο. παραγράφου υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Δη− 4. Για τον υπολογισμό της μέγιστης εκμετάλλευσης μόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών αίτησηκαι των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης, η έκτα− από τον κύριο του ακινήτου ή τον έλκοντα εξ αυτούση του ακινήτου νοείται ως ενιαίο σύνολο. δικαιώματα, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δι− 5. Είναι δυνατόν ορισμένες από τις χρήσεις γης που καιολογητικά:επιτρέπονται σύμφωνα με την παράγραφο Β΄ να απα− α) Μελέτη στην οποία παρουσιάζεται και αξιολογείταιγορεύονται ή να επιτρέπονται με ειδικούς όρους και το υφιστάμενο ρυθμιστικό καθεστώς του προς αξιοποί−προϋποθέσεις ή να αφορούν συγκεκριμένες ζώνες ή ηση ακινήτου (χωροταξικό, πολεοδομικό, αναπτυξιακότμήματα του ακινήτου ή και ορόφους κτιρίων και εγκα− κ.λπ.) ιδίως από απόψεως επικαιρότητας, συνέργειας,ταστάσεων. συμπληρωματικότητας και βιωσιμότητας των σχετικών

×