Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู

11,298 views

Published on

Education, Teacher

Published in: Education
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู

 1. 1. การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้าค้า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. กิจกรรมในชันเรียน: การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู  นักศึกษาจะได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครู 1. สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 13 เฟรม 2. วีดิทัศน์ ครูต้นแบบ ผ่านยูทูป จ้านวน 1 คลิป เป็นเวลา 5:58 นาที [HD, 5.58 min]  นักศึกษาจะได้ไฟล์ PDF จ้านวน 2 ไฟล์ เป็นเอกสารประกอบการเรียนในคาบเรียนนี 1. จิตวิญญาณความเป็นครู สู่ส้านึกพลเมือง 2. ถึงเวลาปลุก“จิตวิญญาณ”ความเป็น“ครู” ก่อนจะไปถึงการศึกษาไทย 4.0  นักศึกษาจะได้รับใบงานที่ 3 (เอกสาร) จ้านวน 1 หน้า และเขียนอธิบายค้าตอบจ้านวน 3 ข้อ  ให้นักศึกษาลงเวลาเรียนใน Google Sheet ที่นักศึกษาเคยได้ปฏิบัติแล้ว
 3. 3. QR code ส้าหรับการดาวน์โหลดไฟล์ PDF 2 ไฟล์ จิตวิญญาณความเป็นครู สู่ส้านึกพลเมือง ถึงเวลาปลุก“จิตวิญญาณ”ความเป็น“ครู” ก่อนจะไปถึงการศึกษาไทย 4.0
 4. 4. ความหมาย: จิตวิญญาณความเป็นครู จิตวิญญาณ (Spirit) “จิตวิญญาณ” มีความหมายในด้านการมีสุขภาวะ ทางอารมณ์ และจิตใจที่ดีและมีความสุข ค้านียังบ่งบอกถึง การรู้จักตนเอง (เราเป็นใคร) ความเป็นอยู่ของเรา (เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น อย่างไร) และจิตส้านึก (เราอยู่กับตนเองอย่างไร เราแสดงตัวตนของเราอย่างไร เรารับรู้ความรู้สึก ของตนเองและของผู้อื่นอย่างไร)
 5. 5. ความหมาย: จิตวิญญาณความเป็นครู (ต่อ) ซึ่งหมายถึง ส้านึกในตัวตนทังหมดของเรา นอกจากนัน “จิตวิญญาณ” ยังหมายถึง “แก่นแท้ หรือสาระ” (Essence) ของบางสิ่ง เช่น สาระของ ปัญหา หรือแก่นแท้ของคนบางคน เช่น แก่นแท้ที่ เป็นธรรมชาติของคนคนนัน ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับ แนวคิดเกี่ยวกับดวงวิญญาณ (Soul) ที่ว่า “แก่นแท้หรือสาระของคน คือดวงวิญญาณ”
 6. 6. ความหมาย: จิตวิญญาณความเป็นครู (ต่อ) จิตวิญญาณความเป็นครู หมายถึง ความรู้สึกนึก คิดในบทบาทหน้าที่ในวิชาชีพครูและส้านึกใน ตัวตนของครูในการหล่อหลอมให้ศิษย์เป็นคนดี เป็นคนที่มีความสุขและเป็นคนที่เรียนรู้ได้เก่งได้ อย่างชาญฉลาดปราดเปรื่อง หรืออาจกล่าวสันๆ ว่า เป็นบทบาทหน้าที่ส้าคัญ ที่สุดของครูที่จะสั่งสอนให้ศิษย์ทุกคนเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน นั่นเอง
 7. 7. ลักษณะของครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู ลักษณะของครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู หมายถึง บุคคลที่มีความมานะอุตสาหะในการท้าหน้าที่สั่งสอน ลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูนขึน ให้ลูกศิษย์สามารถ อ่านออกเขียนได้ มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ก้าวหน้า ไปตามล้าดับขันและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคม เป็นบุคคลที่ยิมแย้ม แจ่มใส และเป็นคนที่มีความคิดความอ่านสร้างสรรค์ใน อาชีพการงาน
 8. 8. ที่มาของจิตวิญญาณความเป็นครู ครูที่ดีต้องมี 3 สุ (สุ แปลว่า ดี) 1. สุวิชาโน >> มีความรู้ดี 2. สุสาสโน >> สอนดี มีเทคนิคดี มีการเตรียมการที่ดี 3. สุปฏิปันโน >> มีความประพฤติดี ครูดีต้องมี 4 เต็ม (เต็ม หมายถึง มีจิตใจทุมเทให้ศิษย์เต็มที่) 1. สอนให้เต็มหลักสูตร 2. สอนให้เต็มเวลา 3. สอนด้วยความเต็มใจ 4. สอนเต็มความสามารถ
 9. 9. ที่มาของจิตวิญญาณความเป็นครู (ต่อ) ครูที่ดีต้องมีคุณสมบัติของครูที่ดี 7 ประการ 1. ประพฤติตัวให้เป็นที่รัก (ปิโย) 2. มีใจหนักแน่นท้าตนให้น่าย้าเกรง (ครุ) 3. อบรมตนเองสม่้าเสมอ (ภาวนีโย) 4. ฉลาดสอน ฉลาดพูด (วตฺตา) 5. อดทนต่อถ้อยค้าล่วงเกิน (วจนกฺขโม) 6. พูดเรื่องลึกซึงให้เข้าใจลึกซึงได้ (คมฺภีร้ กถ้ กตฺตา) 7. ไม่ชักน้าศิษย์ไปในทางเสียหาย (โน จฎฺฐาเน นิโยชเย)
 10. 10. ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู 1. รักและศรัทธา รักษาไว้ซึ่งเกียรติคุณ เกียรติศักดิ์ และหน้าที่ความเป็นครู มุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติตาม จรรยาบรรณของครู 2. ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจให้ถ่องแท้ในกฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูฯและทิศทาง การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 3. ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจในศิษย์ มีเมตตากรุณา รับฟังความ คิดเห็น อุทิศเวลาให้กับศิษย์ ไม่ละทิงการสอน ติดตามแก้ ปัญหาพัฒนาการเรียนรู้และความประพฤติของศิษย์ทุกคน
 11. 11. ครูบอกทางสร้างชีวิตศิษย์ก้าวหน้า แม้อ่อนล้าแรงกายไม่หน่ายหนี อุดมการณ์ยิ่งใหญ่ในชีวี ทาหน้าที่ครูผู้สร้างเส้นทางไกล ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ให้นักศึกษาเติมบทกลอนเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็นครูต่อให้เต็ม
 12. 12. ครูต้นแบบ: ครูผู้ใช้ภาษาไทยสร้างอนาคตของเด็กชายขอบ https://www.youtube.com/watch?v=UkzCfLAZproหรือคัดลอกลิงก์
 13. 13. คาถามและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จิตวิญญาณความเป็นครู
 14. 14. ขอขอบคุณทุกท่าน

×