Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ชุดที่ 12 การออกแบบจัดสร้างแผนบทเรียน

เทคนิควิธีสอนรูปแบบMIAP ตามโครงการพัฒนาครูผู้สอนระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ชุดที่ 12 การออกแบบจัดสร้างแผนบทเรียน

 1. 1. 12áแ¼ผ¹นºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น ÁมËหÒาÇวÔิ·ท∙ÂยÒาÅลÑัÂยàเ·ท∙¤คâโ¹นâโÅลÂยÕี¾พÃรÐะ¨จÍอÁมàเ¡กÅลŒŒÒา¾พÃรÐะ¹น¤คÃรàเËห¹น×ืÍอ ¼ผÈศ.´ดÃร.ÊสØุÃรÒาÉษ®ฎÃร ¾พÃรÁม¨จÑั¹น·ท∙Ãร àเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤คÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรÊสÍอ¹น¡กÑั¹นÂยÒาÂย¹น ¡กÒาÃรÍอÍอ¡กáแºบºบ áแÅลÐะ¨จÑั´ดÊสÃรŒŒÒา§ง 24-26/2558
 2. 2. áแ¼ผ¹น-ºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น -¡กÒาÃรÊสÍอ¹น -¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ µต‹‹Íอ¨จÒา¡ก¹นÕีé้ äไ»ป ¤คÓำÇว‹‹Òา.... ãใËหŒŒËหÁมÒาÂย¶ถÖึ§ง ÊสÔิè่§งàเ´ดÕีÂยÇว¡กÑั¹น
 3. 3. ºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹นáแ¼ผ¹น (Lesson Plan)
 4. 4. àเ»ปšš¹นàเÍอ¡กÊสÒาÃร ·ท∙Õีè่¡กÓำËห¹น´ดÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ดäไÇวŒŒ Åล‹‹Çว§งËห¹นŒŒÒา ãใªชŒŒàเ»ปšš¹นáแ¹นÇว·ท∙Òา§งãใ¹น¡กÒาÃร¨จÑั´ด ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹น¡กÒาÃรÊสÍอ¹น ãใËหŒŒàเ»ปšš¹นäไ»ป ÍอÂย‹‹Òา§งÁมÕีàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย ºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹นáแ¼ผ¹น (Lesson Plan)
 5. 5. áแ¼ผ¹นºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น ãใ¹น·ท∙Õีè่¹นÕีé้... ãใªชŒŒàเ»ปšš¹นáแ¼ผ¹นÊสÓำËหÃรÑัºบ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹น ¡กÒาÃรÊสÍอ¹นãใ¹นÊสÑั»ป´ดÒาËหËห¹นÖึè่§งæๆ ËหÃร×ืÍอãใ¹น ¤คÃรÑัé้§งËห¹นÖึè่§งæๆ àเ·ท∙‹‹Òา¹นÑัé้¹น (Lesson Plan) ºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹นáแ¼ผ¹น
 6. 6. áแ¼ผ¹นºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น ÇวÔิªชÒา................................................................................................................ÃรÐะ´ดÑัºบ................. àเÃร×ืè่Íอ§ง..........................................................................................................àเÇวÅลÒา............¹นÒา·ท∙Õี ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 1. ÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค¡กÒาÃรÊสÍอ¹น ÃรÐะºบØุäไÇวŒŒãใ¹น 2. ¡กÒาÃร¹นÓำàเ¢ขŒŒÒาÊสÙู‹‹ºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น ¤คÓำ¶ถÒาÁม 3. áแ¼ผ¹น»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃร 4. ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่áแ¹นºบÁมÒา´ดŒŒÇวÂย áแ¼ผ¹นºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น (ÊสÓำËหÃรÑัºบÊสÍอ¹นãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¤คÃรÑัé้§ง)
 7. 7. áแ¼ผ¹นºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น 1. ÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤คàเªชÔิ§ง¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม ÇวÔิªชÒา àเÃร×ืè่Íอ§ง ÃรÐะ´ดÑัºบ àเÇวÅลÒา ¹นÒา·ท∙Õี ¡ก. ¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ ¢ข. ÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ดÃรÐะºบØุãใ¹น 2. ¡กÒาÃร¹นÓำàเ¢ขŒŒÒาÊสÙู‹‹ºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น ÃรÒาÂย¡กÒาÃรÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค ÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด¢ขÍอ§งÇวÔิªชÒา áแ¼ผ¹นºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น (ÊสÓำËหÃรÑัºบÊสÍอ¹นãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¤คÃรÑัé้§ง)
 8. 8. ¡ก. ÍอØุ»ป¡กÃร³ณªช‹‹ÇวÂยÊสÍอ¹น ¢ข. ¤คÓำ¶ถÒาÁม»ปÃรÐะ¡กÍอºบ 3. ¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃร ¡กÒาÃร¹นÓำàเ¢ขŒŒÒาÊสÙู‹‹ºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น 2. ¡กÒาÃร¹นÓำàเ¢ขŒŒÒาÊสÙู‹‹ºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¤คÓำ¶ถÒาÁม áแ¼ผ¹นºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น (ÊสÓำËหÃรÑัºบÊสÍอ¹นãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¤คÃรÑัé้§ง)
 9. 9. 4. ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่áแ¹นºบÁมÒา´ดŒŒÇวÂย 3. ¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃร ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่áแ¹นºบÁมÒา´ดŒŒÇวÂย áแ¼ผ¹นºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น (ÊสÓำËหÃรÑัºบÊสÍอ¹นãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¤คÃรÑัé้§ง) ÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃร
 10. 10. (2) M-I-A-P (3) M-I-A-P (1) M-I-A-P 180 ¹นÒา·ท∙Õี 60 ¹นÒา·ท∙Õี 60 ¹นÒา·ท∙Õี 60 ¹นÒา·ท∙Õี àเªช‹‹¹น ¨จÑั´ด¡กÒาÃรÊสÍอ¹น 3 ¤คÒาºบæๆ ÅลÐะ 60 ¹นÒา·ท∙Õี àเ»ปšš¹นµตŒŒ¹น ¡กÒาÃรÇวÒา§งáแ¼ผ¹น ÊสÃรŒŒÒา§งºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น ÇวÔิªชÒา ·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕี ¾พÔิ¨จÒาÃร³ณÒาÇว‹‹Òา¤คÃรÑัé้§ง¹นÑัé้¹น ¨จÐะÊสÍอ¹นàเ»ปšš¹น¡กÕีè่ÃรÍอºบ? (¡กÕีè่ MIAP?)
 11. 11. ÇวÔิªชÒา »ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ 360 ¹นÒา·ท∙Õี 60 ¹นÒา·ท∙Õี 300 ¹นÒา·ท∙Õี ·ท∙Óำ¡กÒาÃรÊสÒา¸ธÔิµตàเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤คÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ§งÒา¹น·ท∙Õีè่ ÊสÓำ¤คÑั­Þญæๆ 1 ¤คÒาºบ áแÅลÐะãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น½ฝƒƒ¡ก»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ§งÒา¹น ÍอÕี¡ก 5 ¤คÒาºบ ¡กÒาÃรÇวÒา§งáแ¼ผ¹น ÊสÃรŒŒÒา§งºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น (ÊสÒา¸ธÔิµต) M-I (½ฝƒƒ¡ก·ท∙Ñั¡กÉษÐะ) A-P
 12. 12. 360 ¹นÒา·ท∙Õี 60 ¹นÒา·ท∙Õี 300 ¹นÒา·ท∙Õี ÇวÔิªชÒา »ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ ÊสÍอ¹น·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕีËหÑัÇว§งÒา¹นãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง·ท∙Õีè่¨จÐะ½ฝƒƒ¡ก 1 ¤คÒาºบ ¨จÒา¡ก¹นÑัé้¹น¨จÖึ§งÊสÒา¸ธÔิµตáแÅลÐะãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น½ฝƒƒ¡ก»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ§งÒา¹น ÍอÕี¡ก 5 ¤คÒาºบ ¡กÒาÃรÇวÒา§งáแ¼ผ¹น ÊสÃรŒŒÒา§งºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น (·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕี) M-I-A-P (½ฝƒƒ¡ก·ท∙Ñั¡กÉษÐะ) A-P (ÊสÒา¸ธÔิµต) M-I
 13. 13. 1. ÃรÒาÂย¡กÒาÃรÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค¡กÒาÃรÊสÍอ¹น 2. ãใºบàเ¹น×ืé้ÍอËหÒา/Operation Sheet 4. áแºบºบ½ฝƒƒ¡กËหÑั´ด (ËหÃร×ืÍอãใºบ§งÒา¹น) 6. ãใºบÊสÑัè่§ง§งÒา¹น/ãใºบ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล 7. Êส×ืè่Íอ¡กÒาÃรÊสÍอ¹น/ÍอØุ»ป¡กÃร³ณ¡กÒาÃรÊสÍอ¹น 8. Íอ×ืè่¹น æๆ (µตÒาÁม¢ขŒŒÍอ¡กÓำËห¹น´ด) 3. ÇวÔิ¸ธÕีÊสÍอ¹น/¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÒาÃรÊสÍอ¹น ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¨จÐะµตŒŒÍอ§งÁมÕีãใ¹น áแ¼ผ¹นºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น 5. áแºบºบ·ท∙´ดÊสÍอºบ·ท∙ŒŒÒาÂยºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น
 14. 14. แผนบทเรียน* 1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม* วิชา* เรื่อง* ระดับ* เวลา* นาที* ก. ความสามารถ* ข. รายละเอียดระบุไว้ใน* 1. ÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค¡กÒาÃรÊสÍอ¹น : Technical Drawing I * : Section * : ปวช. 1* : 100* 1. บอกเหตุผลและความจำเป็นในการ Section ได้* 2. บอกหลักการสำคัญในการเขียนภาพตัดเต็มได้* 3. เขียนภาพฉายตัดเต็มจากภาพ 3 มิติที่กำหนดให้ ถูกต้อง 90%* 4. บอกหลักการสำคัญในการเขียนภาพตัดครึ่งได้* 5. เขียนภาพฉายตัดครึ่งจากภาพ 3 มิติที่กำหนดให้ ถูกต้อง 90%* 6. บอกหลักการสำคัญในการเขียนภาพตัดพิเศษได้* 7. เขียนภาพฉายตัดพิเศษจากภาพ 3 มิติที่กำหนดให้ ถูกต้อง 90%* IS-1, WS-1, TS* IS-2, WS-1, TS* WS-1, TS* IS-3, WS-2, TS* WS-2, TS* IS-4, WS-3, TS* WS-3, TS*
 15. 15. ก. อุปกรณ์ช่วยสอน* ข. คำถามประกอบ* 2. การนำเข้าสู่บทเรียน* - ชิ้นงาน A มีรูปทรงภายในเป็นอย่างไร* - รูปทรงภายในชิ้นงาน B เป็นอย่างไร* - จากภาพ เห็นเม็ดมะนาวกี่เม็ด* A* B* - รูปภายนอกของชิ้นงาน C เป็นอย่างไร* - การตัดควรตัดอย่างไร จึงจะเห็นทั้ง* รูปร่างภายนอกและภายในพร้อมกัน* - สิ่งที่ต้องการแสดงในการตัดชิ้นงานนี้* คือ อะไร* - ดังนั้น การตัดชิ้นงาน ควรตัดแนวไหน ?* C* D* E* 2. ¡กÒาÃร¹นÓำàเ¢ขŒŒÒาÊสÙู‹‹ºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น
 16. 16. 3. การปฏิบัติการ* เวลา (นาที)* 4. สิ่งที่แนบมาด้วย IS 1-4, WS 1-2, TS, แผ่นใส 1-2, Chalkboard Layout 1 * หมายเลขวัตถุประสงค์* ขั้นสนใจปัญหา* บรรยาย* ถามตอบ* สาธิต* ขั้นศึกษาข้อมูล* ขั้นพยายาม* ขั้นสำเร็จผล* กระดานดำ* แผ่นใส* ของจริง* แบบฝึกหัด* ใบทดสอบ* อุปกรณ์* ช่วยสอน* 120*100*50*0* 1-4* 5-7* 1-7* 3. ¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃร
 17. 17. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง
 18. 18. áแ¼ผ¹นºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น àเ»ปšš¹นãใºบ¹นÓำ ãใºบàเ¹น×ืé้ÍอËหÒา àเÃรÕีÂย§งµต‹‹ÍอÁมÒา
 19. 19. ãใºบàเ¹น×ืé้ÍอËหÒา àเÃรÕีÂย§งµต‹‹ÍอÁมÒา ãใºบàเ¹น×ืé้ÍอËหÒา àเÃรÕีÂย§งµต‹‹ÍอÁมÒา
 20. 20. áแºบºบ½ฝƒƒ¡กËหÑั´ด/ãใºบ§งÒา¹น ËหÅลÑั§งãใºบàเ¹น×ืé้ÍอËหÒา àเÃรÕีÂย§งÅลÓำ´ดÑัºบãใºบ§งÒา¹น ËหÃร×ืÍอáแºบºบ½ฝƒƒ¡กËหÑั´ด
 21. 21. ËหÅลÑั§งáแºบºบ½ฝƒƒ¡กËหÑั´ดàเ»ปšš¹น ãใºบ·ท∙´ดÊสÍอºบ·ท∙ŒŒÒาÂยºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น ÍอÒา¨จÁมÕีàเÍอ¡กÊสÒาÃร Íอ×ืè่¹น æๆ »ปÃรÐะ¡กÍอºบ
 22. 22. áแ¹นºบÊส×ืè่Íอ·ท∙Õีè่ãใªชŒŒ äไÇวŒŒÊส‹‹Çว¹นËหÅลÑั§ง
 23. 23. 12 áแºบºบ½ฝƒƒ¡กËหÑั´ด /¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม 30 ¹นÒา·ท∙Õี ¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งáแ¼ผ¹นºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น/áแ¼ผ¹น¡กÒาÃรÊสÍอ¹น ÊสÃรŒŒÒา§งáแ¼ผ¹นºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น/áแ¼ผ¹น¡กÒาÃรÊสÍอ¹น 1.  àเÇวÅลÒา·ท∙Õีè่ãใªชŒŒãใ¹น¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹น¡กÒาÃรÊสÍอ¹นÃรÇวÁม·ท∙Ñัé้§งÊสÔิé้¹น 120 ¹นÒา·ท∙Õี 2. ËหÅลÑั§ง¨จÒา¡ก¡กÒาÃรÊสÍอ¹นµตÅลÍอ´ด·ท∙Ñัé้§งàเÃร×ืè่Íอ§ง¨จºบÅล§งáแÅลŒŒÇว ÁมÕี¡กÒาÃร·ท∙´ดÊสÍอºบ ËหÅลÑั§งàเÃรÕีÂย¹น 20 ¹นÒา·ท∙Õี 3. MIAP-1 ÊสÍอ¹นÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค¢ขŒŒÍอ 1-3 áแÅลÐะ MIAP-2 ÊสÍอ¹น ¢ขŒŒÍอ 4-5 ãใªชŒŒàเÇวÅลÒาÊสÍอ¹นãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ MAIP ãใ¡กÅลŒŒàเ¤คÕีÂย§ง¡กÑั¹น 4. ¡กÒาÃรÊสÍอ¹น MIAP-1 ãใªชŒŒÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรºบÃรÃรÂยÒาÂย/Êส×ืè่Íอ¡กÃรÐะ´ดÒา¹น´ดÓำ Êส‹‹Çว¹นãใ¹น MIAP-2 ãใªชŒŒÇวÔิ¸ธÕีÊสÍอ¹นáแºบºบ¶ถÒาÁมµตÍอºบ/Êส×ืè่Íอ¡กÒาÃรÊสÍอ¹น àเ»ปšš¹น PowerPoint
 24. 24. 3. การปฏิบัติการ* เวลา (นาที)* 4. สิ่งที่แนบมาด้วย * หมายเลขวัตถุประสงค์* ขั้นสนใจปัญหา* บรรยาย* ถามตอบ* สาธิต* ขั้นศึกษาข้อมูล* ขั้นพยายาม* ขั้นสำเร็จผล* กระดานดำ* PowerPoint* ของจริง* แบบฝึกหัด* ใบทดสอบ* อุปกรณ์* ช่วยสอน* 120*100*50*0* 1-3* 4-5* 1-5* ¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งáแ¼ผ¹นºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น/áแ¼ผ¹น¡กÒาÃรÊสÍอ¹น

×