Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ชุดที่ 10 ใบสั่งงานและใบประเมินผล

เทคนิควิธีสอนรูปแบบMIAP ตามโครงการพัฒนาครูผู้สอนระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ

 • Login to see the comments

ชุดที่ 10 ใบสั่งงานและใบประเมินผล

 1. 1. 10áแÅลÐะãใºบ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล ÁมËหÒาÇวÔิ·ท∙ÂยÒาÅลÑัÂยàเ·ท∙¤คâโ¹นâโÅลÂยÕี¾พÃรÐะ¨จÍอÁมàเ¡กÅลŒŒÒา¾พÃรÐะ¹น¤คÃรàเËห¹น×ืÍอ ¼ผÈศ.´ดÃร.ÊสØุÃรÒาÉษ®ฎÃร ¾พÃรÁม¨จÑั¹น·ท∙Ãร ãใºบÊสÑัè่§ง§งÒา¹น(Job Sheet) àเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤คÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรÊสÍอ¹น¡กÑั¹นÂยÒาÂย¹น 24-26/2558
 2. 2. M I A P MIAP 240 min ÊสÒา¸ธÔิµต ½ฝƒƒ¡ก»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ ¡กÒาÃรÊสÍอ¹นÇวÔิªชÒา»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ ÃรÙู»ปáแºบºบ MIAP -  Job Sheet - Evaluation Sheet
 3. 3. ÇวÔิ¸ธÕีÊสÍอ¹นâโ´ดÂย ¡กÒาÃรÊสÒา¸ธÔิµต ¡กÒาÃรÊสÍอ¹นÇวÔิªชÒา»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ ¢ขÑัé้¹น Information
 4. 4. ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น : ½ฝƒƒ¡กËหÑั´ด·ท∙Óำ ¼ผÙูŒŒÊสÍอ¹น : ÊสÑั§งàเ¡กµตàเ¾พ×ืè่Íอ ¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบáแµต‹‹§ง ¡กÒาÃรÊสÍอ¹นÇวÔิªชÒา»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ ¢ขÑัé้¹น Application
 5. 5. time (min) 0 18012060 Objectives M I A P 1 MIAP 1-4 Questioning Self Study Demonstration Lecture ¡กÒาÃรÊสÍอ¹นÇวÔิªชÒา»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ ¡กÒาÃรÊสÍอ¹นÃรÙู»ปáแºบºบ MIAP -  Job Sheet - Evaluation Sheet
 6. 6. ãใºบÊสÑัè่§ง§งÒา¹น (Job Sheet) ãใºบ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล (Evaluation Sheet) àเÍอ¡กÊสÒาÃรãใ¹น¢ขÑัé้¹น Application ÇวÔิªชÒา»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ ÊสÓำËหÃรÑัºบ ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น ÊสÓำËหÃรÑัºบ ¼ผÙูŒŒÊสÍอ¹น
 7. 7. ãใºบÊสÑัè่§ง§งÒา¹น (Job Sheet) ใบสั่งงาน) รายวิชา : งานแม่พิมพ์ตัด 1) ชื่องาน : งานเจียระไนแผ่นปลดชิ้นงาน) วัสดุ : เหล็ก St 37 80X80 ม.ม.) ) คำสั่ง : ให้นักศึกษา) 1. เจียระไนชิ้นงานด้วยเครื่องเจียระไน) ให้ได้ขนาดตามแบบ ) 2. เขียนขั้นตอนและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้) 3. ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติ 5 ชั่วโมง) ข้อควรระวัง) ตรวจดูสภาพล้อหินเจียระไนก่อนใช้ทุกครั้ง ) ลำดับขั้นตอนการทำงาน) วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์) ) ) ) ) ) ชื่อนักศึกษา.....................................) ห้อง/ชั้น...........................................) ผู้ควบคุม.................................................) วันที่........................................................)
 8. 8. 5 ใบประเมินผล) รายวิชา : งานแม่พิมพ์ตัด 1) ชื่องาน : งานเจียระไนแผ่นปลดชิ้นงาน) ที่) จุดพิจารณา) ผลการปฏิบัติ) บันทึก) ผ่าน) ไม่ผ่าน) 1) ชิ้นงานได้ฉากทุกด้าน) 2) ความละเอียดผิวตามแบบกำหนด) 3) ความเรียบร้อยงานสำเร็จ/ลบคม) 4) ความรับผิดชอบการทำงาน) 5) การจัดเก็บเครื่องมือ/เครื่องจักร) 6) ความสะอาด/ความปลอดภัย) 7) เวลาที่ใช้ในการทำงานจนสำเร็จ) รวม) ผลการพิจารณา................................................................................................................) เกณฑ์ประเมิน การผ่านงาน เมื่อผลการปฏิบัติทุกรายการผ่านครบถ้วน) จุดพิจารณาที่ไม่ผ่าน ต้องมีการซ่อมเสริมจนกว่าจะผ่าน) ) ชื่อนักศึกษา............................................) ห้อง/ชั้น..................................................) ) ผู้ควบคุม............................................) วันที่...................................................) *ËหÃร×ืÍอãใºบµตÃรÇว¨จ§งÒา¹น (Answer Sheet) ãใºบ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล* (Evaluation Sheet)
 9. 9. 5 ใบประเมินผล) รายวิชา : งานแม่พิมพ์ตัด 1) ชื่องาน : งานเจียระไนแผ่นปลดชิ้นงาน) ที่) จุดพิจารณา) ผลการปฏิบัติ) บันทึก) ดี) ใช้ได้) ปรับปรุง) 1) ชิ้นงานได้ฉากทุกด้าน) 2) ความละเอียดผิวตามแบบกำหนด) 3) ความเรียบร้อยงานสำเร็จ/ลบคม) 4) ความรับผิดชอบการทำงาน) 5) การจัดเก็บเครื่องมือ/เครื่องจักร) 6) ความสะอาด/ความปลอดภัย) 7) เวลาที่ใช้ในการทำงานจนสำเร็จ) รวม) ผลการพิจารณา................................................................................................................) เกณฑ์ประเมิน ดี=ผ่าน ใช้ได้=ผ่านได้ ปรับปรุง=ต้องซ่อมเสริมอีกครั้ง) ดีทุกรายการ หรือมีพอใช้ไม่เกิน 20% ถือว่าผ่านงานนี้ได้) ) ชื่อนักศึกษา............................................) ห้อง/ชั้น..................................................) ) ผู้ควบคุม............................................) วันที่...................................................) *ËหÃร×ืÍอãใºบµตÃรÇว¨จ§งÒา¹น (Answer Sheet) ãใºบ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล* (Evaluation Sheet)
 10. 10. 5 ใบประเมินผล) รายวิชา : งานแม่พิมพ์ตัด 1) ชื่องาน : งานเจียระไนแผ่นปลดชิ้นงาน) ที่) จุดพิจารณา) ผลการปฏิบัติ) บันทึก) 5) 3) 1) 1) ชิ้นงานได้ฉากทุกด้าน) 2) ความละเอียดผิวตามแบบกำหนด) 3) ความเรียบร้อยงานสำเร็จ/ลบคม) 4) ความรับผิดชอบการทำงาน) 5) การจัดเก็บเครื่องมือ/เครื่องจักร) 6) ความสะอาด/ความปลอดภัย) 7) เวลาที่ใช้ในการทำงานจนสำเร็จ) รวม) ผลการพิจารณา................................................................................................................) เกณฑ์ประเมิน 5=ผ่านทุกส่วนดี 3=ผ่านงานพอใช้ได้ 1=ต้อปรับปรุงซ่อมเสริมอีกครั้ง) ทำได้ 5 ทุกรายการ หรือมี 3 ไม่เกิน 20% ถือว่าผ่านงานนี้ได้) ) ชื่อนักศึกษา............................................) ห้อง/ชั้น..................................................) ) ผู้ควบคุม............................................) วันที่...................................................) *ËหÃร×ืÍอãใºบµตÃรÇว¨จ§งÒา¹น (Answer Sheet) ãใºบ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล* (Evaluation Sheet)
 11. 11. ËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃร 1. ¤คÇวÃรÁมÕีÀภÒา¾พ§งÒา¹นËหÃร×ืÍอªชÔิé้¹น§งÒา¹น»ปÃรÐะ¡กÍอºบãใ¹นãใºบÊสÑัè่§ง§งÒา¹น 2. µตŒŒÍอ§ง½ฝƒƒ¡ก·ท∙Ñั¡กÉษÐะäไ´ดŒŒ¨จÃรÔิ§งáแÅลÐะ¤คÃรºบ¶ถŒŒÇว¹นãใ¹น§งÒา¹น¹นÑัé้¹นæๆ 3. ÁมÕี¨จØุ´ด»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¤คÃรºบ¶ถŒŒÇว¹นµตÒาÁม¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น 4. ¨จØุ´ด»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹นµตŒŒÍอ§ง¹นÓำäไ»ปÊสÙู‹‹¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งáแ¡กŒŒäไ¢ขäไ´ดŒŒ ãใºบÊสÑัè่§ง§งÒา¹นáแÅลÐะãใºบ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล ÇวÔิªชÒา»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ
 12. 12. ËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃร 5. »ปÃรÐะàเÁมÔิ¹นÇว‹‹Òา¼ผ‹‹Òา¹นËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹¼ผ‹‹Òา¹น ãใ¹น¢ขÑัé้¹น Application 6. ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น¤คÇวÃร·ท∙ÃรÒาºบ¨จØุ´ด·ท∙Õีè่ÁมÕี¡กÒาÃรÇวÑั´ดáแÅลÐะ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล ãใºบÊสÑัè่§ง§งÒา¹นáแÅลÐะãใºบ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล ÇวÔิªชÒา»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ
 13. 13. M I A P MIAP 1 M I A P MIAP 2 60 min 180 min ·ท∙Óำ¡กÒาÃรÊสÒา¸ธÔิµต ¡กÒาÃร½ฝƒƒ¡ก»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิÊสÍอ¹น·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕี ¡กÒาÃรÊสÍอ¹นÇวÔิªชÒา»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ ÃรÙู»ปáแºบºบ MIAP
 14. 14. ãใËหŒŒàเ¹น×ืé้ÍอËหÒาàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ àเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอ·ท∙Õีè่ãใªชŒŒáแÅลÐะ ÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃร/àเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤ค·ท∙Õีè่ ÊสÓำ¤คÑั­Þญ ãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นäไ´ดŒŒãใªชŒŒ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ·ท∙Õีè่äไ´ดŒŒÃรÑัºบ ·ท∙Óำáแºบºบ½ฝƒƒ¡กËหÑั´ด àเ¾พ×ืè่Íอáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา »ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒãใ¹นµตÑัÇว ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น¨จÒา¡ก áแºบºบ½ฝƒƒ¡กËหÑั´ด ¹นÓำàเ¢ขŒŒÒาÊสÙู‹‹ºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น ´ดŒŒÇวÂย ¤คÓำ¶ถÒาÁม¹น‹‹ÒาÊส¹นãใ¨จ¾พÃรŒŒÍอÁม ÀภÒา¾พ·ท∙Õีè่àเËหÁมÒาÐะÊสÁม ¡กÒาÃรÊสÍอ¹นÇวÔิªชÒา»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ ·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕีËหÑัÇว§งÒา¹น
 15. 15. time (min) 0 18012060 Objectives M I A P MIAP 2 41-3 Questioning Self Study Demonstration Lecture MIAP 1 ¡กÒาÃรÊสÍอ¹นÇวÔิªชÒา»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ ÃรÙู»ปáแºบºบ MIAP
 16. 16. ãใºบ»ปÃรÐะÅลÍอ§ง (Lab Sheet) ãใºบµตÃรÇว¨จ§งÒา¹น (Answer Sheet) àเÍอ¡กÊสÒาÃรãใ¹น¢ขÑัé้¹น Application ÇวÔิªชÒา»ปÃรÐะÅลÍอ§ง ÊสÓำËหÃรÑัºบ ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น ÊสÓำËหÃรÑัºบ ¼ผÙูŒŒÊสÍอ¹น
 17. 17. 1.  ¤คÓำÊสÑัè่§งµต‹‹Òา§งæๆ ãใ¹นãใºบÊสÑัè่§ง§งÒา¹นµตŒŒÍอ§งªชÑั´ดàเ¨จ¹น ãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น·ท∙ÓำÍอÐะäไÃร áแ¤ค‹‹äไËห¹น ÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร 2. ¡กÒาÃร»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล¡กÒาÃร½ฝƒƒ¡ก»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ§งÒา¹น¨จÐะ µตŒŒÍอ§ง¤คÃรÍอºบ¤คÅลØุÁม·ท∙Ñั¡กÉษÐะµต‹‹Òา§ง æๆ 3. àเ¡ก³ณ±ฑãใ¹น¡กÒาÃร»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล¨จÐะµตŒŒÍอ§ง¹นÓำäไ»ป ÊสÙู‹‹¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งáแ¡กŒŒäไ¢ขÍอÂย‹‹Òา§ง¶ถÙู¡กµตŒŒÍอ§ง ¢ขŒŒÍอ¤คÇวÃร¤คÓำ¹นÖึ§ง¶ถÖึ§งàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบÔิ ãใºบÊสÑัè่§ง§งÒา¹นáแÅลÐะãใºบ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล
 18. 18. 10 áแºบºบ½ฝƒƒ¡กËหÑั´ด /¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม 40 ¹นÒา·ท∙Õี ãใºบÊสÑัè่§ง§งÒา¹นáแÅลÐะãใºบ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล ãใËหŒŒÊสÃรŒŒÒา§งãใºบÊสÑัè่§ง§งÒา¹นáแÅลÐะ ãใºบ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล àเËหÅลÒา´ดÔิ¹นÊสÍอ´ดÓำ (ãใËหÁม‹‹) ¨จÓำ¹นÇว¹น 12 áแ·ท∙‹‹§ง ãใËหŒŒ äไ´ดŒŒ¢ข¹นÒา´ดµตÒาÁม¢ขŒŒÍอ ¡กÓำËห¹น´ด ÀภÒาÂยãใ¹นàเÇวÅลÒา 10 ¹นÒา·ท∙Õี

×