Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitalforum våren 2013 om digitutvalget og bredbånd i Norge

442 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitalforum våren 2013 om digitutvalget og bredbånd i Norge

 1. 1. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Norsk bredbåndspolitikk – hinder for digitalverdiskaping? &Demokratisk infrastruktur: Hvordan gir vi hele landet tilgang til digitalt innhold? & Digitutvalget, NoU 2013:02 Torgeir Waterhouse Direktør internett og nye medier tw@ikt-norge.no @tawaterhouse http://www.linkedin.com/in/tawaterhouse
 2. 2. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Commodore64.jpg
 3. 3. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no
 4. 4. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Sputnik 1 launched on October 4, 1957 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sputnik_asm.jpg
 5. 5. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no “Because it is borderless and belongs to everyone, it has brought unprecedented freedoms to billions of people worldwide: the freedom to create and innovate, to organize and influence, to speak and be heard ” Vint Cerf tells the truthhttp://www.theglobeandmail.com/technology/debate-over-internet-regulations-future-rages-at-dubai-meeting/article6016228/
 6. 6. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.nohttp://scoop.intel.com/what-happens-in-an-internet-minute/
 7. 7. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.nohttp://scm-l3.technorati.com/12/04/10/66781/17-1-arab-spring-pacman.jpg?t=20120410023311
 8. 8. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no““Europes digital economy has tremendous potential to generate huge revenues acrossall sectors, but to turn this advantage into sustainable growth and new jobs, governmentsmust show leadership by adopting coordinated policies that dismantle existing barriersto new services” ” Viviane Reading EU Commissioner for Information Society and Media. Brussels 4 August 2009
 9. 9. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.nohttp://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/rapporter_planer/rapporter/1996/den-norske-it-veien-bit-for-bit.html?id=105178
 10. 10. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no“ St.meld. nr. 17 (2006–2007) Eit informasjonssamfunn for alle“Den teknologiske utviklinga vil halde fram i raskt tempo, i minst 10 år til” ” http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20062007/017/PDFS/STM200620070017000DDDPDFS.pdf
 11. 11. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse Økonomi ikt-norge.no
 12. 12. IT-næringens interesseorganisasjonDigitutvalgetPersonlig utnevnte medlemmer - ikke parts sammensatt • Torgeir Waterhouse (leder) (direktør, IKT- • Per Martinsen (musikkprodusent, Love OD Norge) Communications) • Beathe Due (media research director, • Per Egil Pedersen (professor, Norges Telenor) Handelshøyskole) • Håkon Wium Lie (teknologidirektør, Opera • Thomas Nortvedt (fagdirektør, Software) Forbrukerrådet) • Jill Walker Rettberg (professor, • Tone Hoddø Bakås (seniorrådgiver, Norsk Universitetet i Bergen) senter for informasjonssikring) • Jørund Leknes (gruppeleder, Kantega) • Toril Nag (konserndirektør, Lyse) • Kristine Madsen (advokat og partner, Bull & • Utvalget har hatt et eget, eksternt Co) sekretariat bestående av Svenn Richard Andersen ikt-norge.no
 13. 13. Digitutvalget, IT-næringens interesseorganisasjon kontekstArbeidet er gjort samtidig som, og resultatet må sees isammenheng med, annet betydelig arbeid som bla. “Pånett med innbyggerne”, Digital Agenda* og annenutvikling i både markedet og offentlig sektor. ikt-norge.no
 14. 14. Digitutvalget, IT-næringens interesseorganisasjon kontekstEksempelvis har relevante innholdsnæringer og -markedervært preget av utvikling, FAD har lansert guide for deling avoffentlige data og BankID er godkjent som eID omtrentsamtidig som digitutvalget avsluttet arbeidet. Sintef skriverrapport om graving. ikt-norge.no
 15. 15. IT-næringens interesseorganisasjon Digitutvalget tolker mandatet:kartlegge og identifisere hindre for digital verdiskaping.For å favne om bredden i problemstillingen har utvalgetvalgt å se på hele spekteret fra infrastruktur ogorganisering av offentlig digitalisering til forvaltning avopphavsrett og vilkårene for å utvikle digitalt innholdeller digitale tjenester. ikt-norge.no
 16. 16. Hindre for digital verdiskaping IT-næringens interesseorganisasjon lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse Økonomi ikt-norge.no
 17. 17. IT-næringens interesseorganisasjon http://in.bengler.no/ & e24.no ikt-norge.no
 18. 18. “ IT-næringens interesseorganisasjonAnalysene av InnovasjonNorge og Forskningsrådets NOUvirkemiddelbruk reiser Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskapingogså spørsmålet om devirkemidlene man har til lovdata.n orådighet er de beste for å Teknologi Regulering Politikkfremme digitaltjenesteinnovasjon. Digital kompetanse Økonomi ikt-norge.no
 19. 19. “ IT-næringens interesseorganisasjonVirkemidlene i de statligestøtteordningene bør i større NOUgrad tilpasses avhjelp av de Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digitalformene for markedssvikt som verdiskapingpreger digitale næringer ogspesielt digitale tjenester. Det lovdata.n obør i større grad Regulering Teknologi Politikkeksperimenteres for å finne Digitalhensiktsmessige virkemidler. kompetanse Økonomi ikt-norge.no
 20. 20. IT-næringens interesseorganisasjon http://gasketfuse.deviantart.com/ ikt-norge.no
 21. 21. “ IT-næringens interesseorganisasjonDigitutvalget er også av den klareoppfatning av dagens ordningertilgodeser litteraturen på bekostning NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digitalav andre innholdsformer som video, verdiskapinglæringsprogrammer eller spill. Deter etter utvalgets oppfatning et lovdata.nunaturlig skille mellom en historie o Reguleringfortalt i en tradisjonell bok og en Teknologi Politikkhistorie fortalt gjennom et spill eller Digitalen interaktiv applikasjon. kompetanse Økonomi ikt-norge.no
 22. 22. IT-næringens interesseorganisasjon0 8 25 vs vs ikt-norge.no
 23. 23. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Photo credit: Telstar Logistics / Foter.com / CC BY-NC
 24. 24. IT-næringens interesseorganisasjon“– Norden har vært den mest vellykkedelanseringen vi har hatt rundt om i verden til nå.Vi strømmer millioner av timer med innhold iuka.Vi skulle gjerne kunnet tilby mer innhold,men rettighetssituasjonen i små markeder erveldig kompleks og det tar tid å få alt på plass. http://www.tu.no/tester/2013/01/14/slik-skal-netflix-bli-bedre ikt-norge.no ” Joris Evers Pressesjef i Netflix
 25. 25. “ IT-næringens interesseorganisasjonFordi tjenestetilbydernemå inngå separate avtaler NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2med mange av de 250 Hindre for digital verdiskapingeuropeiske forvaltnings-organisasjonene er lovdata.n Regulering oprosessen veldig Teknologi Politikkomfattende og kostbar. Digital kompetanse Økonomi ikt-norge.no
 26. 26. “ IT-næringens interesseorganisasjonDet synes klart attilgangen til innhold NOUhverken er åpenbar eller Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskapingenkel. En bedrift sombaserer sin virksomhet på lovdata.n odigitalt innhold, utsettes Teknologi Regulering Politikkfor et lisensieringsregimefå har ressurser eller Digital kompetanse Økonomikapasitet til å ta i tu med. ikt-norge.no
 27. 27. “ IT-næringens interesseorganisasjonRegjeringen bør ta initiativ tilen opprydding og forenkling NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2av de internasjonale Hindre for digital verdiskapinglisensieringsreglene foropphavere, utviklere og lovdata.n otjenestetilbydere på tvers av Teknologi Regulering Politikklandegrensene. Lisensieringav alle former for digitalt Digital kompetanse Økonomiinnhold bør likebehandles. ikt-norge.no
 28. 28. IT-næringens interesseorganisasjonPhoto: Gideon Burtonhttp://www.flickr.com/photos/wakingtiger/3157622264/h ikt-norge.no
 29. 29. “ IT-næringens interesseorganisasjonEn forutsetning for digitalverdiskaping er å forstå NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2informasjonsamfunnets Hindre for digital verdiskapingstrukturer og hvordanmobiltelefoner, lovdata.n Regulering odatamaskiner, Teknologi Politikkprogrammer og Digital kompetanse Økonomiinternettet fungerer. ikt-norge.no
 30. 30. “ IT-næringens interesseorganisasjonDigitutvalget mener atdigitale ferdigheter fortsatt NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2ikke er tilstrekkelig tatt inn i Hindre for digital verdiskapingskolen, og atoperasjonaliseringen av lovdata.n odigitale ferdigheter er for Teknologi Regulering Politikklite fokusert på forståelse avteknologisamfunnet og på å Digital kompetanse Økonomiforstå hvordan IKT fungerer. ikt-norge.no
 31. 31. IT-næringens interesseorganisasjon følg med på kidsakoder.no http://www.digi.no/913674/utrolig-stotte-til-laer-kidsa-koding ikt-norge.no
 32. 32. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no
 33. 33. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping“ lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiOrdningene har fungert og har effektivisert arbeidetvårt. ”
 34. 34. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping“ lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiDet er ikke tatt en bevisst beslutning om ikke å deledata, det er bare ikke en kultur for det. ”
 35. 35. IT-næringens interesseorganisasjon“– Akkurat nå føler vi at vi har gjort det vi kan. Nå må vita en pause eller en fot i bakken, avslutter AnneCathrine Frøstrup. http://www.digi.no/913834/kartverket-frigir-stedsnavn ikt-norge.no ”
 36. 36. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping lovdata.no“ Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiDefinisjonen og etableringen av hva som utgjør dendigitale infrastrukturen er fortsatt relativt umoden. Defleste er enige om at bredbåndsinfrastruktur er viktig,men det er flere andre elementer av digital infrastruktursom er nødvendig for samfunnet. ikt-norge.no ”
 37. 37. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping lovdata.no Regulering“ Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiDigital infrastruktur må fungere på tvers av myndighetsnivå,sektor- og samfunnsområder ikt-norge.no ”
 38. 38. ?IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no
 39. 39. IT-næringens interesseorganisasjonBredbåndutbyggingviktig ? ikt-norge.no
 40. 40. IT-næringens interesseorganisasjon Bredbånd utbygging viktig ?Bredbånd er en del av samfunnets grunnleggendeinfrastruktur og er en forutsetning for vellykket digitalisering ikt-norge.no
 41. 41. IT-næringens interesseorganisasjon Bredbånd utbygging viktig ?Tilstrekkelig bredbåndskapasitet er avgjørende for verdiskaping.... ikt-norge.no
 42. 42. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping lovdata.no Regulering“ Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiSammenlignet med andre land er de norske målene forbredbåndsdekning og båndbredde lite ambisiøse oglegger for dårlig til rette for utbygging. ikt-norge.no ”
 43. 43. IT-næringens interesseorganisasjon NOU 2013: 2 27 Hindre for digital verdiskaping Kapittel 2 NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskapingTabell 2.1 Mål for bredbåndsdekning i utvalgte områder: lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Nedhastighet Opphastighet Dekningsgrad Frist Forbehold Digital kompetanse ØkonomiEUs digital agenda 30 Mbit/sek 30 Mbit/sek 100 % 2020 50 Mbit/sek 50 Mbit/sek 50 % 2020Sverige 100 Mbit/sek - 90 % 2020 100 Mbit/sek - 40 % 2015 Tilgang maks 2 km fra alleFinland 100 Mbit/sek - >99 % 2015 husstanderAustralia 100 Mbit/sek - 90 % 2017 100 millionerUSA 100 Mbit/sek 50 Mbit/sek husstander 2020Sør-Korea 1 Gbit/sek - I alle storbyer 2012 50 Mbit/sek - 100 % 2012 99,7 % av hus- standene kan få 4 Mbit ned-Norge 0,64 Mbit/sek - 100 % strøm i dagTallene er primært hentet fra to kilder: EUs digital agenda1 og rapporten «Nasjonale bredbåndsplaner – international best practice1 Se http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/our-targets/pillar-iv-fast-and-ultra-fast-internet-accessgjennomført i land med de mest ambisiøse vurdere å se hen til det svenske målet om at minstmålene for bredbåndpolitikken, og hvilken effekt 40 prosent av alle husstander og bedrifter skal ha ikt-norge.no
 44. 44. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping“ lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiUtfra et digitalt verdiskapingsperspektiv er det ti årgamle målet, om 0,64 Mbit/s kapasitet, utdatert. Detnorske hastighetsmålet tar ikke hensyn til behovet forsymmetriske forbindelser, men setter kun mål fornedstrømshastighet. ikt-norge.no ”
 45. 45. IT-næringens interesseorganisasjon Bredbånd utbygging viktig ?Et uklart og differensiert regelverk er etter Digitutvalgetsmening en viktig barriere for bredbåndsutbyggingen. ikt-norge.no
 46. 46. IT-næringens interesseorganisasjon Bredbånd utbygging viktig ? ikt-norge.no
 47. 47. IT-næringens interesseorganisasjon Bredbånd utbygging viktig ? ikt-norge.no
 48. 48. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.nosamtidig
 49. 49. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping“ lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiPå tross av klar oppfordring fra regjeringen rapporteresdet om problemer med å sette opp nye basestasjonereller beholde eksisterende. ikt-norge.no ”
 50. 50. IT-næringens interesseorganisasjon“...hvis det var meningen at basestasjoner skulle være påbygningene ville arkitekten tegnet dem der iutgangspunktet... the name has been hidden to protect the guilty... ikt-norge.no
 51. 51. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.nohttp://www.flickr.com/photos/pkhamre/5768025574/ 11
 52. 52. IT-næringens interesseorganisasjon Bredbånd utbygging viktig ?Bredbåndsutbyggingen stoppet opp i kommuner med destrengeste framføringsregimene, og at investeringsmidlersom bredbåndsutbyggerne har tilgjengelige kanaliseres tilområder hvor utbyggingen er rimeligere. ikt-norge.no
 53. 53. IT-næringens interesseorganisasjongraveforskriftgraveforskriftgraveforskrift ... ikt-norge.no
 54. 54. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no“For a moment, nothinghappened. Then, after a second orso, nothing continued to happen. ” Douglas Adams http://thinkexist.com/quotation/we_demand_rigidly_defined_areas_of_doubt_and/204063.html
 55. 55. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no
 56. 56. IT-næringens interesseorganisasjondet holder ålese til midt påden første sidenmed tekst... ikt-norge.no
 57. 57. IT-næringens interesseorganisasjon“Hovedmålsettingen er å komme fram til et hensiktsmessigog godt forslag til tekniske retningslinjer for kabel- ogrørføringer under og langsmed riksveg http://www.regjeringen.no/Upload/SD/Vedlegg/rapporter_og_planer/2012/sintefror2012.pdf ikt-norge.no ”
 58. 58. IT-næringens interesseorganisasjon http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:B%C3%A6rum_komm.svg ikt-norge.no
 59. 59. IT-næringens interesseorganisasjon“Denne avtalen gjelder også tidligere kablerog ledninger som kabel- ogledningseieren har i kommunale veier i dag. 1.3 ” AVTALE FOR NEDLEGGING AV KABLER OG LEDNINGER I OG LANGS KOMMUNALE VEIER IBÆRUM KOMMUNE ikt-norge.no
 60. 60. IT-næringens interesseorganisasjon“Eieren og/eller brukeren av kabel- ogledningsanlegget er således forpliktet til foregen regning å foreta de endringer medanlegget – eventuelt fjerne det – somveiholder senere måtte finne nødvendig. 2.1 ” AVTALE FOR NEDLEGGING AV KABLER OG LEDNINGER I OG LANGS KOMMUNALE VEIER IBÆRUM KOMMUNE ikt-norge.no
 61. 61. IT-næringens interesseorganisasjon“Kabel- og ledningsanleggskal minst ha en overdekning på 60 cm.2.1 ” AVTALE FOR NEDLEGGING AV KABLER OG LEDNINGER I OG LANGS KOMMUNALE VEIER IBÆRUM KOMMUNE ikt-norge.no
 62. 62. IT-næringens interesseorganisasjon“Der kabler må krysse vei legges minst 4ekstra 110mm* trekkerør, og langs veilegges det minst 1 ekstra 110mm*trekkerør. 2.2 ” AVTALE FOR NEDLEGGING AV KABLER OG LEDNINGER I OG LANGS KOMMUNALE VEIER IBÆRUM KOMMUNE ikt-norge.no
 63. 63. IT-næringens interesseorganisasjon“I de områder i Bærum som betegnes somsentrum/tettsted skal det alltidlegges ned 6-8 ekstra trekkerør2.2 ” AVTALE FOR NEDLEGGING AV KABLER OG LEDNINGER I OG LANGS KOMMUNALE VEIER IBÆRUM KOMMUNE ikt-norge.no
 64. 64. IT-næringens interesseorganisasjon“Kabel- og ledningseier plikter å varsleveiholder før det gjennomføresvedlikehold eller utbedringer på anlegget.Ved ledningstrekk over 40meter, er varslingsfristen 6 måneder før ”planlagt oppstart. 2.2 AVTALE FOR NEDLEGGING AV KABLER OG LEDNINGER I OG LANGS KOMMUNALE VEIER IBÆRUM KOMMUNE ikt-norge.no
 65. 65. IT-næringens interesseorganisasjon“The Locomotive Acts (including the The Locomotives on Highways Act 1861, The Locomotive Act 1865 or Red FlagAct and the Highways and Locomotives (Amendment) Act 1878) were a series of onerous measures introduced bythe British parliament to control the use of mechanically propelled vehicles on British public highways during thelatter part of the 19th century.” http://www.encyclopedie-incomplete.com/?Red-Flag-Act http://en.wikipedia.org/wiki/Locomotive_Act ikt-norge.no
 66. 66. ! IT-næringens interesseorganisasjonI 1886 ville hestedrosjeeiere iEngland blokkere bilen, i 2013blokkerer Bærum (og andrekommuner) bredbånd ikt-norge.no
 67. 67. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Tana  bruAlta Utsjoki Karasjok Alta  –  Tana  bru Trase:  ca  530  kilometer Kost  per  meter:  ca  110  kr Byggekost:  ca  60  mill  kr Kautokeino
 68. 68. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Dybde: 30-­‐40  cmAlta  –  Tana  bru Alta  –  Tana  bruTrase:  ca  530  kilometer Trase:  ca  530  kilometerKost  per  meter:  ca  110  kr Kost  per  meter:  ca  1800  krByggekost:  ca  60  mill   Byggekost:  ca  940  mill   Ekstra  kost  med  §32:  880  millioner
 69. 69. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping“ lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiÅ samordne regelverk og redusere gravekostnaden forkommersielle aktører i hele landet vil bidra til at områdetsom krever offentlig finansiert utbygging blir mindre. ikt-norge.no ”
 70. 70. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping“ lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiMens de fleste husstandene i Oslo og Rogaland hartilbud om bredbånd med 50 Mbit/s nedlastingskapasitet,er det seks fylker hvor færre enn halvparten avhusstandene har et slikt tilbud ikt-norge.no ”
 71. 71. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping“ lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiFor å stimulere digital verdiskaping mener utvalgetkommuner og fylkeskommuner må forplikte seg til ålegge til rette for enklest mulig bredbåndsutbygging. ikt-norge.no ”
 72. 72. IT-næringens interesseorganisasjon http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:B%C3%A6rum_komm.svg ikt-norge.no
 73. 73. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping“ lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiDigitutvalget abefaler: Konkurranseregler, tilgangsreguleringog fremføringspolitikk (graveforskrifter) må legge til rette forkostnadseffektiv utbygging av høykapasitetsnett og insentiveremarkedsstyrt utbygging. ikt-norge.no
 74. 74. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping“ lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiDigitutvalget abefaler: Sikre felles graveregimer ikommuner og fylker for å forhindre unødvendige ogsprikende krav. ikt-norge.no ”
 75. 75. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping“ lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiDigitutvalget abefaler: Sikre synergier ved utbygging avinfrastruktur generelt, eksempelvis gjennom at det børlegge trekkrør for fiber når det graves av andre hensyn. ikt-norge.no ”
 76. 76. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping“ lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiDigitutvalget abefaler: Støtte offentlig sektors rolle sometterspørrer av høykapasitetsnett og -tjenester. ikt-norge.no ”
 77. 77. IT-næringens interesseorganisasjon“EU jobber for å frigjørefrekvensene som i dag benyttestil kringkasting og overlate demtil mobiloperatørene. http://www.insidetelecom.no/mobil/ntv-kan-miste-lisensen-til-mobil/ ikt-norge.no
 78. 78. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping“ lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiDigitutvalget abefaler: Sikre en helhetlig strategi fortildeling av digital dividende som sikrer høydekningsgrad for neste generasjon mobilt bredbånd,samtidig som konkurransehensynet ivaretas. ikt-norge.no ”
 79. 79. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping lovdata.no Regulering“ Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiDigitutvalget abefaler: Frekvenstildeling bør gjøresmed utgangspunkt i fremtidens behov for mobiltoveis kommunikasjon ikt-norge.no ”
 80. 80. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping“ lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiDigitutvalget abefaler: frekvenser til trådløst bredbånd vedat fremtidige utlysninger går til bredbånd fremfortradisjonelle en-veis tjenester. ikt-norge.no ”
 81. 81. IT-næringens interesseorganisasjonhttp://www.insidetelecom.no/nyheter/rart-a-vaere-oppgitt-over-myndighetene/ ikt-norge.no
 82. 82. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no
 83. 83. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping“ lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiDigitutvalget abefaler: Sikre tilgang til å sette oppmaster og basestasjoner på offentlige grunn,installasjoner og bygninger i alle kommuner og fylkeretter like vilkår, med selvkost som maksimal avgift. ikt-norge.no ”
 84. 84. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping“ lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiDigitutvalget abefaler: Stille krav til byggherre ogentreprenør i forbindelse med planlegging og utbygging avny bygningsmasse for å sikre dekning innendørs i nye ogmoderne bygninger. Moderne bygninger blokkererradiosignaler i mye større grad enn eldre bygningsmasse. ikt-norge.no ”
 85. 85. &IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse Økonomi ikt-norge.no
 86. 86. IT-næringens interesseorganisasjon NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping“ lovdata.no Regulering Teknologi Politikk Digital kompetanse ØkonomiDersom myndighetene vil unngå A- og B-lag medhensyn til tilgang til morgendagens infrastruktur fordigitale tjenester, haster det med å etablerestøtteordninger for utbygging av høykapasitetsnett idisse områdene. ikt-norge.no ”
 87. 87. Some rights reserved by CJ Isherwood, http://www.flickr.com/photos/isherwoodchris/6955395580/sizes/l/ Bredbånd viktig ! utbygging ikt-norge.no IT-næringens interesseorganisasjon
 88. 88. IT-næringens interesseorganisasjonNOU Norges offentlige utredninger 2013: 2Hindre for digitalverdiskaping lovdata.no ReguleringTeknologi Politikk NoU 2013:2 er Digital kompetanse Økonomi tilgjengelig digitalt på regjeringen.no og på høring til 22.04.2013 ikt-norge.no
 89. 89. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.nomattyp_ http://www.flickr.com/photos/96951910@N00/ Torgeir Waterhouse Direktør internett og nye medier tw@ikt-norge.no @tawaterhouse http://www.linkedin.com/in/tawaterhouse

×