Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11 philippians-32-thai-3

948 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

11 philippians-32-thai-3

 1. 1. ฟีลิปปี ดร . ริค กริฟฟิธ , สิงคโปร์ ไบเบิ้ล คอลลเลจ <ul><li>ฟีลิปปี </li></ul><ul><li>ชื่น ใจกับพี่น้อง </li></ul><ul><li>ชม ความถ่อมใจ </li></ul><ul><li>ยิน ยอมรู้จักพระคริสต์ </li></ul><ul><li>ดี ใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้า </li></ul>
 2. 2. โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด โอ้ข้ารักจะร้องเพลงสรรเสริญ พระเยซูทรงอยู่ภายใน ข้ายินดีพระองค์ช่วยให้รอด ทรงจากสวรรค์สู่โลกา สำแดง หนทาง จากโลกาสู่กางเขน ชำระ ความบาป จากกางเขนสู่อุโมงค์ จากอุโมงค์สู่สวรรค์ โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด ( ซ้ำ )
 3. 3. ทรงจากสวรรค์สู่โลกา สำแดง หนทาง จากโลกาสู่กางเขน ชำระ ความบาป จากกางเขนสู่อุโมงค์ จากอุโมงค์สู่สวรรค์ โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด ( ซ้ำ )
 4. 4. เราเป็นคนแบบไหน ? <ul><li>ในการอภิปรายภายในกลุ่มหน้าต่อหน้า </li></ul><ul><li>ในการอภิปรายกลุ่ม ทางอินเทอเน็ต </li></ul>
 5. 5. 181 ฟีลิปปี   ผลแห่งการเลียนแบบพระคริสต์ ยินดี   ถ่อมใจ   การปกป้อง   สันติสุข   บทที่ 1   บทที่ 2 บทที่ 3   บทที่ 4   ยินดี (5x)   ยินดี (7x)   ยินดี (1x)   ยินดี (4x)   ทัศนคติ (1x) ทัศนคติ (7x)   ทัศนคติ (8x)   ทัศนคติ (4x)   การทนทุกข์   การยอมจำนน   ความรอด   การชำระให้บริสุทธิ์ คำทักทาย 1:1-2   คำขอบคุณและคำอธิษฐาน 1:3-11 พันธกิจในคุก 1:12-30   ขอร้อง 2:1-4   ตัวอย่าง 2:5-30   จากพวกถือกฎ 3:1-16 จากพวกปล่อยตัว 3:17-21 กับผู้คน 4:1-3   กับพระเจ้า 4:4-9 เสมอๆ 4:10-20 ทักทาย 4:21-23   โรม   ต้นฤดูหนาว ปีค . ศ . 62 ( ช่วงติดคุกในกรุงโรมครั้งแรก )
 6. 6. 181 ฟีลิปปี คำสำคัญ ทัศนคติ ข้อพระคัมภีร์สำคัญ “ ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีใน พระเยซูคริสต์ ” ( ฟีลิปปี 2:5)
 7. 7. 181 ฟีลิปปี เนื้อหาหลัก อ . เปาโลขอร้องผู้เชื่อชาวฟีลิปปี ให้เลียนแบบทัศนคติของพระเยซูคริสต์ ซึ่งจะทำให้มีประสบการ์แห่งความชื่นชมยินดี ความถ่อมใจ และสันติสุข เพื่อที่จะได้รับการปกป้องจาก ผู้สอนผิด และ การแตกแยก ในคริสตจักร การประยุกต์ใช้ เราจะสำแดงทัศนคติอย่างพระคริสต์ท่ามกลางความทุกข์ยากได้อย่างไร ?
 8. 8. 182 ผู้เขียน หลักฐานภายนอก นักวิชาการพระคัมภีร์ที่น่าเชื่อถือเกือบทั้งหมดเชื่อว่าเปาโลเป็นผู้เขียนพระธรรมฟีลิปปี ยกเว้นเอฟ . เบาเออร์ นักวิจารณ์หัวรุนแรง ชาวเยอรมัน สมัยศตวรรษที่ 19 หลักฐานภายใน ในจดหมายอ้างถึงเปาโลว่าเป็นผู้เขียน (1:1). ทั้งยังย้ำถึงเพื่อนร่วมงานคือ ทิโมธี (1:1; กิจการ 16) และคำชี้แจงของผู้เขียนเองในจดหมาย (3:4-6)
 9. 9. 186 ข เมืองฟีลิปปีในสมัยของเปาโล จาก Bible Visual Resource Book, 247
 10. 10. 182 <ul><li>วันเวลาที่เขียน </li></ul><ul><li>เปาโลกล่าวถึงการติดคุกในกรุงโรม ซึ่งเป็นช่วงที่ท่านเขียนจดหมายฝากในการติดคุกในกรุงโรมครั้งที่ 1 ( ค . ศ . 60-62). </li></ul><ul><li>ฟีลิปปี เป็นจดหมายฝากจากในคุกฉบับสุดท้ายจากสี่ฉบับ เนื่องจาก จดหมายฝากเอเฟซัส ไม่ได้ กล่าวถึงความคาดหวังที่จะถูกปล่อย ส่วนจดหมายฝากโคโลสี และ ฟีเลโมน เขียนช่วงเวลาเดียวกับเอเฟซัส หรือ หลังจากนั้นไม่นาน ( ค . ศ . 60-61). </li></ul><ul><li>เวลาที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับจดหมายฝากฟีลิปปี คือ ต้นฤดูหนาว ปีค . ศ . 62 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่เปาโลถูกปล่อยตัว ตามคำอธิษฐานของคริสตจักร </li></ul>ข้อมูลจำเพาะ
 11. 11. โรม ฟีลิปปี เปาโลเขียนจดหมายฟีลิปปี ในช่วงสุดท้ายของการถูกจำคุกที่กรุงโรมครั้งที่ 1 ในปีค . ศ . 62 ก่อนหน้านี้ท่านเขียนจดหมายฝากจากในคุกฉบับอื่น คือ เอเฟซัส โคโลสี และ ฟีเลโมน สถานที่และวันเวลาที่เขียน
 12. 12. 182 <ul><li>เสียงเรียกร้องจากชาวมาซิโดเนียในการเดินทางประกาศครั้งที่สองชักนำให้เปาโลตั้งคริสตจักรที่เมืองฟีลิปปี </li></ul><ul><li>เปาโลกลับไปที่เมืองฟีลิปปีอีกใน 6 ปีต่อมาแต่อยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่วัน </li></ul><ul><li>6 ปีถัดจากนั้น ( ปีค . ศ . 62) เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงคริสตจักรฟิลิปปี ภายหลังจากที่คริสตจักรได้ส่งเอปาโฟรดิทัสไปพร้อมกับของฝาก เป้าหมายหลักคือ เพื่อที่จะแสดงความรักและคำขอบคุณสำหรับน้ำใจที่คริสตจักรมีต่อท่าน </li></ul><ul><li>เปาโลยังหนุนใจให้คริสตจักรบากบั่นต่อสู้กับลัทธิ ยูดายที่สอนให้รักษากฎบัญญัติของโมเสส </li></ul>เบื้องหลัง
 13. 13. 182 ลักษณะพิเศษ จดหมายฟีลิปปี ไม่ใช่ข้อเขียนเชิงศาสนศาสตร์เกี่ยวกับหลักข้อเชื่อ แต่เป็นจดหมายที่บรรยายถึงพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ที่สำคัญที่สุดในจดหมายฝาก (2:5-11) เพื่อเป็นแบบอย่างแห่งความถ่อมใจ จดหมายตอนนี้เรียกว่า “เคโนซีส” เนื่องจากเนื้อหา กล่าวถึง การที่พระคริสต์สละสิทธิแห่งการเป็นพระเจ้า ( ไม่ใช่สละสภาวะการเป็นพระเจ้า ) ภายใน 7 ข้อนี้ได้สอนความล้ำลึกเกี่ยวกับการทรงสถิตอยู่ก่อนของพระองค์ การเสด็จลงมาบังเกิด การถ่อมใจ และ การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ถึงแม้ว่าประเด็นเรื่องผู้เขียนไม่ค่อยมีการโต้แย้งมากแต่กลับมีการโต้แย้งเรื่องเอกภาพของเนื้อหา โดยเฉพาะ เรื่อง 1) การเปลี่ยนน้ำเสียงจากความรักเป็นการตักเตือน และจากการเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นการอ้างถึงสิทธิอำนาจ และ 2) ตอนที่เป็นบทกวี ( ร้อยกรอง ) ที่แทรกระหว่างบทความ ( ร้อยแก้ว ) (2:6-11).
 14. 14. หัวข้อหลัก 183-184 การดำเนินชีวิตคริสเตียน การอภิบาล ชื่นชมยินดี พระคริสต์
 15. 15. พระคริสต์เป็นใจความสำคัญของพระธรรมฟีลิปปี 183 พระลักษณะ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 เป็นพระเจ้า   2:6     สูงสุด ( เจ้านาย ) 1:2, 20 2:9-11 3:20-21   กลับมาด้วยฤทธานุภาพ 1:6, 10 2:10, 16 3:20-21 4:5 ถวายบูชา ( ไม้กางเขน ) 1:29 2:8 3:18   ช่วยให้รอด   3:20   สง่าราศี ( การเป็นขึ้นจากความตาย )     3:10, 21   บังเกิด ( มนุษย์ )   2:6-8     ถ่อมใจ   2:6-8     เชื่อฟัง   2:8     ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ( ผู้รับใช้ )   2:6, 21     มีแผนในพันธกิจ   2:21, 30     จัดเตรียมแก่ผู้ขัดสน       4:19 ผู้ช่วย ( โดยพระวิญญาณ ) 1:19       ตอบคำอธิษฐาน 1:19       ประทานความเชื่อ 1:29       มอบสิทธิพิเศษในการรับใช้ 1:1, 14-18, 22       ให้ความสามารถเพื่อจะถวายเกียรติ     3:3  
 16. 16. 183 4:4, 10-13 พระคริสต์เป็นใจความสำคัญของพระธรรมฟีลิปปี พระลักษณะ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 ให้ความรักแก่ผู้อื่น 1:8 2:29     ให้ความชอบธรรม ( ธรรมิกชน ) 1:1, 10-11   3:9 4:21 ให้การหนุนใจ   2:19     ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระองค์เอง     3:8, 10   ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 1:11       ให้พระคุณ 1:2     4:23 ให้การปลอบประโลมใจแก่เรา   2:1     ให้การปลอบประโลมใจแก่ผู้อื่น   2:1     ให้เป้าหมายในการรับใช้   2:16     ให้ชีวิต 1:21       ให้ความสามารถในการทำทุกสิ่ง       4:13 ให้ความยินดี ( ในสิ่งที่มี ) 1:18, 26 2:29 3:1 ให้ความมั่นใจ ( ในจุดยืน ) 1:13-14 2:19, 24   4:1, 19 ให้สันติสุข 1:2   4:2, 7 ให้การทนทุกข์ 1:13, 29   3:10   ให้บำเหน็จ 1:21, 23   3:7-8, 14   ให้ความถ่อมใจ   2:5     ให้ความเป็นหนึ่ง 1:15-17 2:1-2   4:21-22 ให้กายใหม่ ( การเป็นขึ้น )     3:11, 21   ให้ลักษณะของพระคริสต์ 1:20, 27 2:5 3:10-14  
 17. 17. หัวข้อหลัก 183-184 การดำเนินชีวิตคริสเตียน การอภิบาล ชื่นชมยินดี พระคริสต์ เป้าหมายอื่นๆ เลียนแบบทัศนคติ ของพระคริสต์
 18. 18. 184-185 สังเคราะห์เนื้อหา 1 ยินดี ผลจากการมีทัศนคติอย่างพระคริสต์
 19. 19. ความสุข กับ ความยินดี ความยินดี 186 ค ความสุข Joy ภายนอก ภายใน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ การแสดงความตั้งใจ การมีสิ่งที่ตนต้องการ การต้องการสิ่งที่ตนมี ดีใจ พึงพอใจ ผล เหตุ ผลลัพธ์ รากฐาน ไม่สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ ชั่วคราว นิรันดร์
 20. 20. 184-185 2 ถ่อมใจ 1 ยินดี สังเคราะห์เนื้อหา ผลจากการมีทัศนคติอย่างพระคริสต์
 21. 21. 186 ง การสัมพันธ์กับผู้อื่น ( ฟีลิปปี 2:1-4 )   เห็นแก่ตัว   ไม่เห็นแก่ตัว   ก่อให้เกิดการบ่น (2:14)   ก่อให้เกิดความยินดี (2:2 ก ) นำไปสู่การแตกแยก (4:2) นำไปสู่การเป็นหนึ่ง (2:2b) หยิ่ง (2:3 ก ) ถ่อมใจ (2:3 ข ) ถือว่าตนดีกว่าคนอื่น (2:3 ก ) ถือว่าคนอื่นดีกว่าตน (2:3 ข ) หาประโยชน์แก่ตน (2:4 ก ) หาประโยชน์แก่ผู้อื่น (2:4 ข ) เป็นอย่างซาตาน เป็นอย่างพระคริสต์ (2:5)
 22. 22. 186 Philippians 2:6-11 ฟีลิปปี 2:6 - 11 — ตัดสินใจสละสิทธิความเป็นพระเจ้า — ดำรงอยู่ในสภาพพระเจ้า — สละสิทธิการเท่าเทียมกับพระเจ้า — ยอมรับสภาพทาสโดยบังเกิดเป็นมนุษย์ — ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา — มรณาที่กางเขน พระคริสต์ สง่าราศี สง่าราศี 2:6 - 8 ความถ่อมใจ 2: 9 - 11 การยกชูขึ้น ความเป็นพระเจ้า จะได้รับการยอมรับ
 23. 23. 186 จ ผลแห่งการมีทัศนคติที่ไม่ดี ฟีลิปปี 2:14-16 คนที่ลงทุนในชีวิตเราจะเริ่มคิดว่าเขาน่าจะไปลงทุนชีวิตกับคนอื่นแทนดีกว่า ถ้าเราบ่นและทุ่มเถียง เราจะไม่เป็นคนปราศจากตำหนิและไม่เป็นฝ่ายถูก เราจะไม่มีอิทธิพลในแง่บวกต่อผู้อื่น
 24. 24. 186 ฉ ผลแห่งการมีทัศนคติที่ดี ฟีลิปปี 2:14-16 คนที่ลงทุนชีวิตจะเห็นผลและภูมิใจในสิ่งที่ลงทุนลงแรงไป เราจะบริสุทธิ์ ปราศจากความผิด ไม่ถูกตำหนิ เป็นบุตรของพระเจ้า ถ้าเราทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นและทุ่มถียงกัน เราจะส่องสว่างดังแสงในจักรวาล
 25. 25. 184-185 2 ความถ่อมใจ 1 ยินดี 3 การปกป้อง สังเคราะห์เนื้อหา ผลจากการมีทัศนคติอย่างพระคริสต์
 26. 26. 186 ฉ ความสมดุลในชีวิตคริสเตียน   ฟีลิปปี 3:1-3   ฟีลิปปี 3:4-16   ฟีลิปปี 3:17-20 ถือกฎ = กฎเท่านั้น เกณฑ์และเสรีภาพ เสรี = ไม่มีกฎ มีกฎมากมาย กฎของพระคัมภีร์เท่านั้น เสรีในการทำทุกสิ่ง การกระทำสำคัญที่สุด การกระทำสำคัญ การกระทำไม่สำคัญ โครงสร้างซับซ้อน มีโครงสร้าง ไม่มีโครงสร้าง เป็นอย่างฟาริสี เป็นอย่างพระคริสต์ เป็นอย่างคนตะกละ ธรรมเนียมปฏิบัติ คือ “พระเจ้า” พระคริสต์ คือพระเจ้า ปากท้องคือ พระเจ้า ปฏิเสธเนื้อหนัง ควบคุมเนื้อหนัง บำเรอเนื้อหนัง ความสมบูรณ์แบบ อยู่ในกระบวนการ (3:12-13) แล้วแต่เวรกรรม คิดว่ามาถึงแล้ว รู้ว่ายังไม่ถึง ไม่ใส่ใจ มั่นใจในเนื้อหนัง (3:3) มั่นใจในพระคริสต์ (3:7) มั่นใจในสิ่งน่าละอาย (3:19 ค ) ชอบธรรมโดยกฎบัญญัติ (3:9 ก ) ชอบธรรมโดยความเชื่อ (3:9 ข ) ไม่แสวงหาความชอบธรรม (3:19 ง ) ห้ามดูหนัง ดูหนังที่เป็นประโยชน์ ดูหนังทุกประเภท ห้ามดูรายการโทรทัศน์ ดูรายการที่เป็นประโยชน์ ดูรายการโทรทัศน์ทุกประเภท ห้ามฟังเพลง ฟังดนตรีที่เป็นประโยชน์ ฟังเพลงทุกประเภท ไม่ดื่มเหล้า / ไวน์ เนื่องจากกฎ ไม่ดื่ม / ยับยั้ง / ควบคุม ดื่มจนเมามาย ไม่กินอาหารมลทิน ควบคุมอย่างเหมาะสม ตระกละตระกราม ถือ “สะบาโตคริสเตียน” พักผ่อน ปล่อยตัวตามใจ ห้ามแต่งงาน เป็นโสดเพื่อรับใช้ ปล่อยตัว / ผิดประเวณี ความสมดุล   พวกถือกฎ   เสรีนิยม เราอาจสูญเสียความรอดได้ ความรอดมั่นคงนิรันดร์ เราไม่สามารถรอดได้
 27. 27. 186 ช เชื้อตระกูลของเปาโล ( ฟีลิปปี 3:4-6)   เข้าสุหนัตในวันที่แปด   สัญลักษณ์แห่งเข้าส่วนในพันธสัญญาที่พระเจ้ามีต่ออับราฮัมแยกเปาโลจากคนต่างชาติและเปาโลทำพิธีนี้ตามวันที่กำหนดในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ( ปฐมกาล 17:11-12) เป็นประชากรแห่งอิสราเอล เปาโลเป็นคนเชื้อสายอิสราเอลแท้ ชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ ไ ( ไม่ใช่คนที่เปลี่ยนศาสนามาเป็นยิวซึ่งถือเป็นกลุ่มคนชั้นสอง ) อยู่ในเผ่าเบนยามิน เผ่านี้เป็นเผ่าที่เล็กที่สุดเผ่าหนึ่งแต่อวดได้ว่ามีกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอล ( ซาอูล ) เปาโลไม่ได้มาจากเผ่าที่ไม่มีชื่อเสียงเช่นดานหรือรูเบน เป็นชาวฮีบรูขนานแท้ เปาโลไม่ได้รับธรรมเนียมกรีกแม้ว่าตัวเขาเองเติบโตในเมืองของชาวกรีก ( ทาร์ซัส ) ในด้านบัญญัติ : อยู่ในคณะฟาริสี คณะนี้เคร่งครัดในกฎบัญญัติของโมเสสยิ่งกว่าคณะอื่นๆในสังคม ในด้านความกระตือรือร้น : ข่มเหงคริสตจักร พวกฟาริสีส่วนมากไม่ได้กระตือรือร้นที่จะกำจัดพวกที่เชื่อในพระเยซู ในด้านความชอบธรรมโดยบัญญัติ : ไม่มีที่ติ เปาโลรักษาบัญญัติ 613 ข้อของฟาริสีโดยไม่มีข้อยกเว้น
 28. 28. 186 ฌ หยากเยื่อ ( ขยะมูลฝอย ) เพื่อพระคริสต์ ฟีลิปปี 3:7-8 เปาโลถือว่าความสำเร็จสูงสุดของท่านเป็นเหมือนมูลสัตว์ เมื่อเปรียบกับการรู้จักกับพระคริสต์ อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจมากที่สุดในชีวิตของเรา ? <ul><li>ชีวิตส่วนตัว </li></ul><ul><li>ตำแหน่งหน้าที่การงาน </li></ul><ul><li>เงินเดือน </li></ul><ul><li>อำนาจ </li></ul><ul><li>การศึกษา / ปริญญา </li></ul><ul><li>อื่นๆ </li></ul><ul><li>ด้านสังคม </li></ul><ul><li>ฐานะทางสังคม </li></ul><ul><li>เพื่อนฝูง </li></ul><ul><li>คู่ครอง </li></ul><ul><li>บ้าน </li></ul><ul><li>รถ </li></ul><ul><li>เพื่อนบ้าน </li></ul><ul><li>สโมสรที่เข้าร่วม </li></ul><ul><li>กอล์ฟ / กีฬา </li></ul><ul><li>ลูกๆ </li></ul><ul><li>อื่นๆ </li></ul><ul><li>ด้านจิตวิญญาณ </li></ul><ul><li>ตำแหน่งในคริสตจักร </li></ul><ul><li>สิบลด / ถวาย / ความสามารถ </li></ul><ul><li>สมาชิกภาพในคริสตจักร </li></ul><ul><li>ประสบการณ์ในการับใช้ / ของประทาน </li></ul><ul><li>ความรู้ทางพระคัมภีร์ </li></ul><ul><li>ความถ่อมใจ </li></ul><ul><li>อื่นๆ </li></ul><ul><li>ด้านร่างกาย </li></ul><ul><li>รูปลักษณ์ภายนอก </li></ul><ul><li>ความเข้มแข็งกำยำ </li></ul><ul><li>สุขภาพ </li></ul><ul><li>ความสามารถ </li></ul><ul><li>อื่นๆ </li></ul>ทัศนคติของเราเป็นเหมือนเปาโลหรือไม่ ? เหล่านี้เป็นเพียงมูลสัตว์ในสายตาเราหรือไม่ ?
 29. 29. 186 ญ การล่วงล้ำสมัยใหม่ ฟีลิปปี 3:18-19 พระคัมภีร์   การตีความหมาย   ลัทธิมอร์มอน   ลัทธิโฮลี่ ลาฟเตอร์ ประพฤติตัวเป็นเป็นศัตรูต่อกางเขน พวกนี้ต่อต้านความรอดโดยความเชื่อ ความรอดโดยการกระทำ ไม่สอนเรื่องพระคริสต์ ปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศ พวกนี้ไม่ได้รับความรอด อ้างว่าได้รับความรอดแต่แท้จริงช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้ อ้างว่าเป็นคริสเตียน แต่ทำไมไม่สอนเรื่องพระคริสต์ ? พระของเขาคือกระเพาะ เป้าหมายชีวิตคือความพึงพอใจ เป้าหมายคือการเป็นพระเพื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์กับพระเพศหญิงได้มากเท่าที่ต้องการ เป้าหมายคือการมีความรู้สึกดีๆ เขายกความที่น่าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวด พวกนี้ภูมิใจในสิ่งที่น่าละอาย วิหารที่มีสามีภรรยาได้หลายๆคน เป็นเป้าหมายสูงสุด ความสูงส่งฝ่ายวิญญาณคือการหัวเราะจนคุมไม่อยู่ และส่งเสียงเหมือนไก่ เขาสนใจในวัตถุทางโลก พวกนี้มีมุมมองชีวิตแบบ ที่นี่ - เดี๋ยวนี้ “ เป็นพระแห่งอัตตา ( ตนเอง ) และเพศ ” “ อย่าใช้ความคิดแล้วคุณจะรู้สึกดี !”
 30. 30. 184-185 สังเคราะห์เนื้อหา 2 ความถ่อมใจ 1 ยินดี 3 การปกป้อง 4 สันติสุข ผลจากการมีทัศนคติอย่างพระคริสต์
 31. 31. 185-186 ก โครงเรื่อง ( บทที่ 1) เปาโลขอบคุณและอธิษฐานเพื่อพี่น้องชาวฟีลิปปีและยินดีเมื่อทราบว่าการถูกจำคุกของท่านเป็นเหตุให้พระกิตติคุณแพร่ขยายออกไป และหนุนใจพวกเขาให้เห็นว่าการต่อสู้กับผู้ที่ข่มเหงเพื่อพระคริสต์นั้นจะนำความยินดีมาสู่ชิวิตของเขาด้วยเช่นกัน ( บทที่ 2) เปาโลยกตัวอย่างความถ่อมใจจากชีวิตของสี่บุคคล ( พระคริสต์ , เปาโลเอง , ทิโมธี และเอปาโฟรดิทัส ) ในฐานะที่เป็นแบบอย่างแห่งทัศนคติของพระคริสต์ เพื่อขอร้องให้คริสตจักรมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยทางความถ่อมใจของสมาชิกแต่ละคน ( บทที่ 3) เปาโลขอให้คริสตจักรเอาอย่างท่านในการอยากเป็นเหมือนพระคริสต์แทนที่จะวางใจในคุณความดีของตนเองเพื่อพวกเขาจะได้ปกป้องตัวเองจากผู้สอนที่ยึดถือกฎบัญญัติและเสรีนิยมโดยการรักษาชีวิตที่สมดุลระหว่างบัญญัติกับเสรีภาพ ( บทที่ 4) เปาโลย้ำว่าการมีทัศนคติอย่างพระคริสต์นำสันติสุขกับพระเจ้าและกับมนุษย์ในทุกสถานการณ์เพื่อคริสตจักรจะได้พึ่งพาพระกำลังของพระคริสต์ในความเป็นหนึ่งและในการร่วมต่อสู้ในคริสตจักร
 32. 32. 186 ฎ เลียนแบบพระคริสต์ ในการยินดีในความทุกข์ (1 เธสะโลนิกา 1:6) ในพระลักษณะ ( โรม 8:29) ในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ( เอเฟซัส 4:13) ในความอดทน (1 ทิโมธี 1:16) ในความบริบูรณ์ ( โคโลสี 1:28; มัทธิว 6:33) ในการยอมต่อความทุกข์ที่ไม่เป็นธรรม (1 เปโตร 2:21) ในทุกสิ่ง ( ยอห์น 3:30)

×