SlideShare a Scribd company logo
ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
Өгөгдөл ашиглан диаграмм, пиктограмм байгуулан бүтээх аргад 
сурагчдыг сургах арга зүй , туршилтын үр дүн 
ЭДЦС БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ 
Зорилго: Бодлогод өгөгдөл ашиглан тооцоолох, хүснэгтэд бүртгэх, тэмдэглэх, диаграмм, 
пиктограмм байгуулах, бүтээх аргад суралцана. 
Математик хэл, сэтгэлгээг хөгжүүлэх, математикт суралцах сонирхолтой болж, өдөр тутмын ахуйн 
асуудлыг оновчтой аргаар тооцоолон шийдвэрлэж сурна. 
Чадваржуулах гол агуулга: / Энд туссан үйл бүрийг нэг цагийн хичээлээр хийлгэхгүй./ Хүүхэд бүр 
хэдэн төрлийн дасгал ямар хугацаанд ойлгож бодох арга зүйгээ эзэмшив гэдэг л чухал. Иймээс 
хүүхэд бүрийн хурд ба ойлголтын судалгааг гаргаж, гол агуулгыг заавал эзэмшүүлнэ гэдгийг багш 
бүр мэдэх нь чухал. 
- Өгөгдөл цуглуулах 
- ангилах 
- хүснэгтэд бүртгэх 
- тэмдэглэл хийх 
- үр дүнг баганан 
диаграмаар дүрслэх 
- пиктограмаар 
дүрслэх - 
ахуй амьдралтай 
холбогдолтой асуултад 
хариулах 
Карол, Веннийн диаграм 
ашиглан тодорхой 
шинжээр тоо, өгөгдөл, 
юмсыг ангилах, хоёр 
шинжээр тоо, өгөгдөл, 
юмсыг ангилах, “үгүй”, 
“биш” зэрэг холбогдох үг 
хэллэг ашиглан хийснээ 
тайлбарлах 
Технологийг хэрэгжүүлэх үе шат: 
Хэрчмэн ба баганан 
диаграм, давтамжийн 
хүснэгт, пиктограм 
ашиглах (завсрыг нэг, хоёр 
нэгжээр авах) 
ХӨВСГӨЛ Page 1 
Чиглүүлэх үе: 
Өмнөх мэдлэг дээрээ тулгуурлан дараах үйлийг хийж чаддаг болсон байна. 
 Тооны дугаарлал үзэх үед баганан диаграммын тухай ойлголт өгнө. 
 Баганан диаграммыг уншин, нэрлэж эрэмбэлэж сургана . 
 Хялбар туршилт хийж, хүснэгтэд бүртгэж, дүгнэнэ. 
Суралцах үе: 
Хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллах үйлийн баримжаа авах буюу шинээр сурах зүйл:
ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
1. Өгөгдөл цуглуулан ангилж, хүснэгтэд бүртгэн, тэмдэглэл хийж хариулт үндэслэлтэй эсэхийг 
тунгаан, асуудлыг дэс дараатай шийдвэрлэх төрлийн бодлого бодуулна. Үүнд: Сурагч бүрт 
санамсаргүй тараан байрлуулсан дүрсүүдийг хэлбэрээр нь 3 ангилах дасгалыг сурагчдаар 
хийлгэнэ. Үүний дараа гурвалжин, дугуй, дөрвөн өнцөгт тус бүр хэд байгааг тоолуулан, 
хүснэгтэд тэмдэглүүлнэ. Энэ төрлийн дасгал дээр сурагчдын ялгаатай байдлыг харгалзан 
даалгаврыг өөрчилж болно. Тухайлбал: Хурдтай түрүүлж хийсэн хүүхдүүдэд гурвалжин, 
дөрвөн өнцөгтийн ялгаа юу вэ? Дугуй дүрсэд тал байгаа юу гэх мэт асуулт тавьж ярилцлага 
өрнүүлнэ. 
2. Сурагчдын ахуй амьдрал дээр нэг ижил төрлийн сонирхол хэрэгцээ байгааг математик хэлээр 
хэрхэн илэрхийлэх, эрэмбэлэх хэрэгтэйг тооцуулан гаргуулна. Жишээ нь Ангийн сурагчдаас 
дуу дуулах, бүжиглэх, зураг зурахын аль илүү таалагддаг вэ? Аль төрөлд хэчнээн сурагч 
байгааг санал асуун гар өргүүлэх, ярилцах, үр дүнг хүснэгт, баганан диаграмаар илэрхийлэх 
бодлого бодуулна. Энэ үед багш самбарт хүснэгтийг зурж, ярилцан ажиллуулах нь илүү үр 
дүнтэй 
3. Багаараа ярилцан хүснэгтэн мэдээлэл, өгөгдөл дээр ажиллах замаар дүгнэлт гаргана. 
Дүгнэлт: Үр дүнг ангилж, эрэмбэлж, хүснэгтэд бүртгэж, тооцож, харьцуулан баганан диаграмм 
байгуулах нь мэдээлэл өгөгдлийг уншин, ойлгож ,багцлахад хялбар гэдгийг гаргуулна. 
Бэлэн өгөгдөл дээр ажиллах төрлийн бодлогуудыг тодорхой хугацаанд өгч гүйцэтгүүлэхэд 
сурагчдын ялгаатай байдал, хийх хүрд харилцан адилгүй байлаа.Үр дүнг хавсралт хүснэгтэд 
үзүүлсэн болно. 
Ижил төрлийн бодлого дээр өөрийн болтол нь давтан хийлгүүлэх замаар тухайн сурагчийн 
ХӨВСГӨЛ Page 2 
хийх хурд, ахицтай байгаа нь ажиглагдсан. 
Чадваржих үе: 
Энэ шатанд: 
1. Сурагчид юмсыг ангилахад ашигладаг диаграмын талаар бүрэн ойлгох хүртэл бусад зүйлс 
сонгон үйл ажиллагааг давтан гүйцэтгэнэ.
ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
Бодлого 5:Нэгэн сургуулийн сурагчдын жинг харуулав. Тэд тус б үр 
хэдэн кг жинтэй вэ?Хэн нь хамгийн х өнгөн жинтэй байна вэ? Бат 
Номингоос х өнгөн үү? 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
2-р ангийн сурагчдын жин/кг/ 
Бат Хулан Дорж Номин 
2-р ангийн сурагчдын 
жин/кг/ 
2. Өгөгдөл цуглуулах, ангилах, хүснэгтэд бүртгэх, тэмдэглэл хийх, үр дүнг баганан диаграм 
болон пиктограмаар дүрслэн ахуй амьдралтай холбогдолтой асуултад хариулан бичнэ. 
121 
120 
119 
118 
117 
116 
115 
114 
113 
өндөр см 
ХӨВСГӨЛ Page 3 
Бодлого 1:Х үснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллацгаая. 
Дөрвөн 
өнцөгт 
гурвал 
жин 
дугуй 
1.Дүрс тус б үр хэдэн ширхэг байна вэ? 
2.Хамгийн олон нь аль д үрс вэ? 
3.Нийт хэдэн ширхэг д үрс байна вэ? 
4. Гурвалжин д үрс дугуй д үрсээс хэдээр 
цөөн бэ? 
Бодлого 2: Долгион, Д өлгөөн ихэр х үүхдүүд Тэдний б үх хувцас, 
хэрэглэл, юмс ижилхэн.Зургийг ажиглаад г үйцээн зураад, юу юу 
хэчнээн байгааг тоолон ажиглан ярилцаад, д үнг хүснэгтэд бичээрэй. 
долгион дөлгөөн нийт 
товч 4 4 8 
бөмбөг 
алим 
халаас 
Бодлого 3:4 найз цэцэг хайчлав. Хүүхэд бүр хэдэн цэцэг хайчилсан 
бэ? Бат, Гэрэл хоёрын хэн нь олон цэцэгтэй вэ? 
Бат 
Гэрэл 
Оюун 
Болд 
2 6 8 10 12 14 16 
Бодлого 6: Сурагчид хоорондоо хос хосоороо өндөр, 
жингээ баганан диаграммаар илэрхийлнэ. 
112 
Цэлмэг Тэмүүлэн 
өндөр см
ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
ХӨВСГӨЛ Page 4 
Жишээ 7: Биеийн жингээ харьцуулан баганан диаграмаар илэрхийлж, хэн нь 
хүнд, хөнгөн болохыг ярилцан, хэдээр илүү вэ? гэдгийг жишин гаргана. 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
Жин.кг 
Бат Цэцэг 
жин 
Бодлого 8:Бат гэр б үлийн гишүүдийн жин болон өндрийг 
хүснэгтэд тэмдэглэжээ.Чи м өн түүнтэй адил 
тэмдэглээрэй. 
нэрс өндөр жин 
Аав 180см 85кг 
Ээж 165см 68кг 
Би 120см 29кг 
Ах 170см 75кг 
Эгч 150см 48кг 
3. Өдөр тутмын амьдрал болон эргэн тойрныхоо байгаль, юмс үзэгдлийг ажиглах, турших үйл 
хийснээр юмс үзэгдлийг шинжлэх ухааны үүднээс ойлгож, өдөр тутмын амьдралдаа зөв 
хэрэглэх эрүүл дадал хэвшилтэй болно. 
Бодлого 9:Хүснэгтийг бөглөөрэй. 
Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа Үргэлжлэх хугацаа 
? 
9:00 12:00 
? 
? 7 цаг 
2:00 
Бодлого 10:Сар б үр хэд хоногтой байдгийг 
гарын үеэр тооцоолон олох
ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
ХӨВСГӨЛ Page 5 
Бодлого 12: Сурагчдын ялгаатай байдлыг харгалзан Даваа гариг хэд 
байгааг эсвэл нартай, бороотой өдрийн тоог харьцуулан гаргуулах 
бодлого ажиллуулна. 
Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан Бямба Ням 
Бодлого 14: Дараах д үрсүүдийг хаана байрлуулсныг 
олоорой. Нар Е5, м өөг Д3, В4 н үднүүдэд тус б үр зураарай. . 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
А Б В Г Д Е Ё 
Чадвараа шинэ нөхцөлд засан сайжруулах үе : 
 Багшийн санал болгосон ахисан түвшний даалгаврын сан дээр ажиллана. 
 Сурагч бодолтоо математик хэлээр тайлбарлах, нотлон ярина.
ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
КГ 
40 төмс лууван байцаа манжин Өр.хэмх У.лооль 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
ХӨВСГӨЛ Page 6 
Жишээ 13: Дараах биеүдийн ирмэг, талс, 
оройг тоолж тэмдэглэнэ үү. 
ирмэг орой талс 
Бодлого 15: Ангийнхаа хүүхдүүдийн жингээр 
баганан диаграмм зохиогоорой. 
0 
Тэмүүлэн Номин Цолмон Насанбат 
КГ 
Бодлого 16: Жилийн 4 улиралтай холбон ангийн 
сурагчдаа төрсөн сараар нь болон улирлаар нь баганан 
диаграмаар илэрхийлж болох юм. 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
өвөл хавар зун намар 
эхэн 
дунд 
сүүл 
Жишээ 17: 2 “д” ангийнхан сургуульдаа юугаар 
ирдэг талаар ярилцаж, хүснэгтэд тэмдэглэе. 
Жишээ 18: ЭДЦС-ийн 2-р ангийн сурагчдын 
нийт тоог харуулжээ. 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
хүүхдийн тоо 
2а 2б 2в 2г 2д 
1. Анги тус бүр хэдэн хүүхэдтэй 
вэ? 
2. Хамгийн цөөн хүүхэдтэй анги 
аль нь вэ? 
3. Хамгийн олон хүүхэдтэй анги 
аль нь вэ? 
4. 2-р анги нийт хэдэн хүүхэдтэй 
вэ? 
5. Баганан диаграммыг өөрөөр 
яаж дүрсэлж болох вэ? 
Бодлого 19“Бид гэртээ юу хийх дуртай вэ?” зэрэг асуудлыг 
шийдэх, баганан диаграмаар үр дүнг илэрхийлэх, 
үр дүнг хэлэлцэх:“Чиний хийх хамгийн дуртай зүйл юу вэ? Яагаад 
 Яагаад үүнийг хийх дуртай вэ? 
 Бид хэдэн хүүхдээс асуусан бэ?” гэх мэт. 
 Таамаглалыг шалгах: Бидний идэх дуртай ногоо бол төмс. 
 Гар өргүүлэн саналыг цуглуулах, нэг тэмдэгт нэг нэгжийг 
илэрхийлэхээр сонгон пиктограм зурах 
0 
+ + + + + + 
+ + + + + 
.. + + + 
+ + 
+ 
Бодлого 20:Сурагчдаар өгөгдлийг ажиглуулан өөрсдөөр 
нь асуулт гаргуулан, баганан диаграмаар 
илэрхийлүүлнэ. 
 Багш ангийн сурагчдын даалгавар хийсэн байдалд нь үнэлгээ өгөв. 
Хамгийн сайн хийсэн сурагчдад 4 оноо, огт хийгээгүй сурагчдад 0 
оноо өгчээ. 
1. Даалгавраа хийгээгүй сурагч хэд байсан бэ? 
2. 3 оноо авсан сурагчид хэд байсан бэ? 
3. Анги хийт хэдэн сурагчтай вэ? гэх мэт 
0 
1 
2 
3 
4 
Бодлого 21:Өгөгдлийг ашиглан бодлого 
зохиогоорой, бодоорой. 
 
Сурагчдын зохиосон асуулт: 
•Дараах цифрүүдээр 3 оронтой тоо үүсгээрэй. 
•Үүссэн тоогоо орон ангиар задлах, орны 
нэмэгдэхүүний нийлбэрт бичих, тоон шулуун дээр 
тэмдэглэх, тоймлох, шоон загвараар загварчлаарай 
гэх мэт. 
•Хамгийн их, хамгийн бага тоог олоод нийлбэр 
,ялгаврыг нь олоорой. 
Үр дүн: 
 Даалгаврын сангаас ижил төрлийн даалгавар сонгон бодуулахад 5 минутад нийт 
сурагчдын 28 нь буюу 74% 2-3 бодлого зөв бодож байна. 
 Даалгаврын сангаас олон төрлөөр нь бодлого сонгон 10 минутанд гүйцэтгүүлэхэд 16 
сурагч 8-10 бодлого, 12 сурагч 6-7 бодлого, 9 сурагч 4-5, 
1 сурагч 2 бодлого бодож байна. 
 Өгөгдөл ашиглан бодлого зохиож бодох бодлого бодуулахад 4-5 бодлого зохиож 
бодсон 8 сурагч,3 бодлогод 14 сурагч, 2 бодлого зохиож бодсон 11, 1 бодлого бодсон 3 
сурагч байлаа.
ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
 Гүйцэтгэл бүрээ найз нөхөд, багш, аав ээжээрээ үнэлүүлнэ. 
 Зөвлөгөө авч, бодох аргаа болон хурдаа сайжруулна. 
 Өгөгдөл ашиглан бодлого зохиож бодож сэтгэх, математик хэлээр тайлбарлан ярих чадвар 
ХӨВСГӨЛ Page 7 
хөгжинө. 
Хэрхэн үнэлэх вэ? 
Чадваржсанг илрүүлэх даалгавар 3 түвшинд байна. 
1. Сурагчдын гүйцэтгэлийн хурд, бүтээмжийн чанарыг илрүүлэх зорилгоор ижил даалгавраар 
шалгана. / Бэлэн өгөгдөл ашиглан хүснэгтэд бүртгэн тэмдэглэх гэх мэт/-хугацаа 5 мин 
2. Хүүхдүүдийн ялгаатай байдалд тохирсон даалгаврыг нэмж хийлгэнэ. / тухайн бодлогын 
өгөгдөл дээр өөр ямар аргаар бодлого зохиож болохыг харуулсан/- 10 минут/ 
3. Математик хэлээр тайлбарлаж, нотолж, хамгаалан ярих / үр дүнг хэрхэн ямар аргаар 
тооцоолж олсноо тайлбарлах/-хугацаа 15-25 минут 
Зөвлөмж:
ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
 “Өгөгдөлтэй ажиллах” сэдвийг бусад хичээлтэй холбон ашиглаж болно. Тухайлбал: Хүн Орчин 
хичээлийг судлахдаа туршилт хийж, дүнг бүртгэх, диаграмаар илэрхийлэх аргыг хэрэглэж 
болно. 
 Шинэ чадварыг эзэмшүүлэхдээ сурагчдын өмнөх мэдлэг чадварыг ашиглан өөрөөр нь 
ажиглуулж, харьцуулж, бодуулж, дүгнэлт гаргуулан алхамаар ажиллана. 
 Даалгаврын санг эзэмшүүлэх чадвар бүр дээр төрөлжүүлэн олон хувилбартай байхаар сонгон 
ХӨВСГӨЛ Page 8 
хийнэ. 
 Тооцоолох, асуудал шийдвэрлэх үйлийг аль болох хосоор болон багаар хамтран ажиллуулах 
нь үр дүнтэй. 
 Үнэлгээний даалгавар нь: 
1. Шинээр эзэмшсэн чадварыг илрүүлэх даалгавар ижил түвшинтэй байна. 
2. Ялгаатай байдлын даалгавар нь өнгө, төрөл, оноожуулалт нь өөр өөр байхаар 
тохируулна.
ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
ХӨВСГӨЛ Page 9
ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 
10

More Related Content

What's hot

хичээлийн хэрэглэгдэхүүн 1
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн 1хичээлийн хэрэглэгдэхүүн 1
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн 1Erka3d
 
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөрСэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
3-р ангийн математикийн хичээлийн "Хүндийг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
3-р ангийн математикийн хичээлийн "Хүндийг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр3-р ангийн математикийн хичээлийн "Хүндийг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
3-р ангийн математикийн хичээлийн "Хүндийг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөрСэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
оньсого таацгаая-давтлага
оньсого таацгаая-давтлагаоньсого таацгаая-давтлага
оньсого таацгаая-давтлагаMandahMonhzaya
 
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-MunkhbayarBadamtsets
 
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiyaхүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил SumiyaBulgan Blg
 
Herchmen zuraglal
Herchmen zuraglalHerchmen zuraglal
Herchmen zuraglalbileg84
 
эцэг эхийн хурал
эцэг эхийн хуралэцэг эхийн хурал
эцэг эхийн хуралErdenechimegP
 
монгол хэл 3 р анги
монгол хэл 3 р ангимонгол хэл 3 р анги
монгол хэл 3 р ангиuugiitseegii87
 
5 р анги гурвалжин
5 р анги гурвалжин5 р анги гурвалжин
5 р анги гурвалжинOyuOyu-Erdene
 
өнгө
өнгө өнгө
өнгө azpurev
 
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөхбагшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөхEnkhbold1211
 
Уртын нэгж түүний үйлдэл
Уртын нэгж түүний үйлдэлУртын нэгж түүний үйлдэл
Уртын нэгж түүний үйлдэлА. Ариунзаяа
 
хөдөлгөөний 15-бодлого мб
хөдөлгөөний 15-бодлого мбхөдөлгөөний 15-бодлого мб
хөдөлгөөний 15-бодлого мбMunkhbayarBadamtsets
 
"Тэгш өнцөгт координатын систем" 6-р анги
"Тэгш өнцөгт координатын систем" 6-р анги"Тэгш өнцөгт координатын систем" 6-р анги
"Тэгш өнцөгт координатын систем" 6-р ангиtsbmb
 
ажлын тайлан
ажлын тайланажлын тайлан
ажлын тайланneegii
 

What's hot (20)

хичээлийн хэрэглэгдэхүүн 1
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн 1хичээлийн хэрэглэгдэхүүн 1
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн 1
 
Bodlogo boduulj surgsh arga
Bodlogo boduulj surgsh argaBodlogo boduulj surgsh arga
Bodlogo boduulj surgsh arga
 
геометр бодлого арга зүй
геометр бодлого арга зүйгеометр бодлого арга зүй
геометр бодлого арга зүй
 
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
 
3-р ангийн математикийн хичээлийн "Хүндийг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
3-р ангийн математикийн хичээлийн "Хүндийг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр3-р ангийн математикийн хичээлийн "Хүндийг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
3-р ангийн математикийн хичээлийн "Хүндийг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
 
оньсого таацгаая-давтлага
оньсого таацгаая-давтлагаоньсого таацгаая-давтлага
оньсого таацгаая-давтлага
 
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
 
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiyaхүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
хүүхдийн темпераментийг хэв шинжийг тодорхойлох хялбаршуулсан сорил Sumiya
 
Herchmen zuraglal
Herchmen zuraglalHerchmen zuraglal
Herchmen zuraglal
 
эцэг эхийн хурал
эцэг эхийн хуралэцэг эхийн хурал
эцэг эхийн хурал
 
монгол хэл 3 р анги
монгол хэл 3 р ангимонгол хэл 3 р анги
монгол хэл 3 р анги
 
5 р анги гурвалжин
5 р анги гурвалжин5 р анги гурвалжин
5 р анги гурвалжин
 
нэг бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй
нэг бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй нэг бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй
нэг бодлогыг олон аргаар бодох арга зүй
 
өнгө
өнгө өнгө
өнгө
 
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөхбагшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх
 
Уртын нэгж түүний үйлдэл
Уртын нэгж түүний үйлдэлУртын нэгж түүний үйлдэл
Уртын нэгж түүний үйлдэл
 
Masshtab
MasshtabMasshtab
Masshtab
 
хөдөлгөөний 15-бодлого мб
хөдөлгөөний 15-бодлого мбхөдөлгөөний 15-бодлого мб
хөдөлгөөний 15-бодлого мб
 
"Тэгш өнцөгт координатын систем" 6-р анги
"Тэгш өнцөгт координатын систем" 6-р анги"Тэгш өнцөгт координатын систем" 6-р анги
"Тэгш өнцөгт координатын систем" 6-р анги
 
ажлын тайлан
ажлын тайланажлын тайлан
ажлын тайлан
 

Viewers also liked

хүснэгттэй ажиллах, график, диаграм байгуулах
хүснэгттэй ажиллах, график, диаграм байгуулаххүснэгттэй ажиллах, график, диаграм байгуулах
хүснэгттэй ажиллах, график, диаграм байгуулахDaagii Daju
 
3 р анги математик
3 р анги математик3 р анги математик
3 р анги математикgundegmaa_84
 
н.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангин.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангиtsewegmed
 
хэрчмэн ба баганан диаграмм.Otgonjargal
хэрчмэн ба баганан диаграмм.Otgonjargalхэрчмэн ба баганан диаграмм.Otgonjargal
хэрчмэн ба баганан диаграмм.Otgonjargalotgonjargal27
 
гэрийн даалгавар Iii анги
гэрийн даалгавар Iii ангигэрийн даалгавар Iii анги
гэрийн даалгавар Iii ангиErka3d
 
диаграмм
диаграммдиаграмм
диаграммurangua123
 
хэрчмэн ба баганан диаграмм
хэрчмэн ба баганан диаграммхэрчмэн ба баганан диаграмм
хэрчмэн ба баганан диаграммotgonjargal27
 
математик тест
математик тестматематик тест
математик тестsainaa12
 
4 р ангийн магадлал
4 р ангийн магадлал4 р ангийн магадлал
4 р ангийн магадлалB_Noname83
 
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬХөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
3 р анги хүн-орчин
3 р анги хүн-орчин 3 р анги хүн-орчин
3 р анги хүн-орчин OyuOyu-Erdene
 

Viewers also liked (19)

хүснэгттэй ажиллах, график, диаграм байгуулах
хүснэгттэй ажиллах, график, диаграм байгуулаххүснэгттэй ажиллах, график, диаграм байгуулах
хүснэгттэй ажиллах, график, диаграм байгуулах
 
Математикийн хичээлээр хүүхэд бүр чадваржсанаа үнэлэх нь
Математикийн хичээлээр хүүхэд бүр чадваржсанаа үнэлэх ньМатематикийн хичээлээр хүүхэд бүр чадваржсанаа үнэлэх нь
Математикийн хичээлээр хүүхэд бүр чадваржсанаа үнэлэх нь
 
Coril 2 huvilbar a
Coril 2 huvilbar aCoril 2 huvilbar a
Coril 2 huvilbar a
 
3 р анги математик
3 р анги математик3 р анги математик
3 р анги математик
 
н.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангин.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р анги
 
хэрчмэн ба баганан диаграмм.Otgonjargal
хэрчмэн ба баганан диаграмм.Otgonjargalхэрчмэн ба баганан диаграмм.Otgonjargal
хэрчмэн ба баганан диаграмм.Otgonjargal
 
Urangua 85 1
Urangua 85 1Urangua 85 1
Urangua 85 1
 
шинэ сургууль
шинэ сургуульшинэ сургууль
шинэ сургууль
 
гэрийн даалгавар Iii анги
гэрийн даалгавар Iii ангигэрийн даалгавар Iii анги
гэрийн даалгавар Iii анги
 
диаграмм
диаграммдиаграмм
диаграмм
 
хэрчмэн ба баганан диаграмм
хэрчмэн ба баганан диаграммхэрчмэн ба баганан диаграмм
хэрчмэн ба баганан диаграмм
 
ажлын хуудсан дээр ажиллах арга зүй.г.отгоо технологи
ажлын хуудсан дээр ажиллах арга зүй.г.отгоо технологиажлын хуудсан дээр ажиллах арга зүй.г.отгоо технологи
ажлын хуудсан дээр ажиллах арга зүй.г.отгоо технологи
 
математик тест
математик тестматематик тест
математик тест
 
4 р ангийн магадлал
4 р ангийн магадлал4 р ангийн магадлал
4 р ангийн магадлал
 
3 angi
3 angi3 angi
3 angi
 
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
 
хүн орчин 2 р анги
хүн орчин 2 р анги хүн орчин 2 р анги
хүн орчин 2 р анги
 
3 р анги хүн-орчин
3 р анги хүн-орчин 3 р анги хүн-орчин
3 р анги хүн-орчин
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИНБАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
 

Similar to өгөгдөл ажиллах технологи

Өгөгдлийн-далайц-хичээл.pdf
Өгөгдлийн-далайц-хичээл.pdfӨгөгдлийн-далайц-хичээл.pdf
Өгөгдлийн-далайц-хичээл.pdfssuser1b2171
 
бодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх арга
бодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх аргабодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх арга
бодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх аргаАзжаргал Нинжбадгар
 
хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,Tsekee Tseegii
 
бутархай
бутархайбутархай
бутархайmunguu213
 
математикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухай
математикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухайматематикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухай
математикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухайАзжаргал Нинжбадгар
 
цэцгийн бүтэц загварчлах
цэцгийн бүтэц загварчлах цэцгийн бүтэц загварчлах
цэцгийн бүтэц загварчлах gerelchimeg88
 
Daraalal ba-progress9-d185d3a9d182d3a9d0bbd0b1d3a9d180
Daraalal ba-progress9-d185d3a9d182d3a9d0bbd0b1d3a9d180Daraalal ba-progress9-d185d3a9d182d3a9d0bbd0b1d3a9d180
Daraalal ba-progress9-d185d3a9d182d3a9d0bbd0b1d3a9d180Narantsatsralt Ganchimeg
 
Натурал тоо сэдэвтэй холбоотой бодлогууд
Натурал тоо сэдэвтэй холбоотой бодлогуудНатурал тоо сэдэвтэй холбоотой бодлогууд
Натурал тоо сэдэвтэй холбоотой бодлогуудTse Ganaa
 
Монгол хэлний хичээлээр сурагчдын IQ хөгжүүлэх технологи
Монгол хэлний хичээлээр сурагчдын IQ хөгжүүлэх технологиМонгол хэлний хичээлээр сурагчдын IQ хөгжүүлэх технологи
Монгол хэлний хичээлээр сурагчдын IQ хөгжүүлэх технологиtsbmb
 

Similar to өгөгдөл ажиллах технологи (20)

дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэг
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэгдүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэг
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэг
 
хэрчмийн аргаар бодох арга зүй
хэрчмийн аргаар бодох арга зүйхэрчмийн аргаар бодох арга зүй
хэрчмийн аргаар бодох арга зүй
 
Өгөгдлийн-далайц-хичээл.pdf
Өгөгдлийн-далайц-хичээл.pdfӨгөгдлийн-далайц-хичээл.pdf
Өгөгдлийн-далайц-хичээл.pdf
 
бодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх арга
бодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх аргабодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх арга
бодлого бодох авьяасыг хөгжүүлэх арга
 
хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,
 
Engiin butarhain eeljit
Engiin butarhain eeljitEngiin butarhain eeljit
Engiin butarhain eeljit
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
нэгж хичээл
нэгж хичээлнэгж хичээл
нэгж хичээл
 
болгарын туршлага
болгарын туршлагаболгарын туршлага
болгарын туршлага
 
бутархай
бутархайбутархай
бутархай
 
математикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухай
математикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухайматематикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухай
математикийн хичээл дээр чээж тоолол явуулах тухай
 
Авьяас ЕБС, Л.Содгэрэл
Авьяас ЕБС, Л.СодгэрэлАвьяас ЕБС, Л.Содгэрэл
Авьяас ЕБС, Л.Содгэрэл
 
Math
MathMath
Math
 
цэцгийн бүтэц загварчлах
цэцгийн бүтэц загварчлах цэцгийн бүтэц загварчлах
цэцгийн бүтэц загварчлах
 
Daraalal ba-progress9-d185d3a9d182d3a9d0bbd0b1d3a9d180
Daraalal ba-progress9-d185d3a9d182d3a9d0bbd0b1d3a9d180Daraalal ba-progress9-d185d3a9d182d3a9d0bbd0b1d3a9d180
Daraalal ba-progress9-d185d3a9d182d3a9d0bbd0b1d3a9d180
 
мөнгөөр тооцоолол хийх арга зүй и. буянтогтох
мөнгөөр тооцоолол хийх арга зүй и. буянтогтохмөнгөөр тооцоолол хийх арга зүй и. буянтогтох
мөнгөөр тооцоолол хийх арга зүй и. буянтогтох
 
зөвлөмж 2 хя. үн. шинжилгээ
зөвлөмж 2 хя. үн. шинжилгээзөвлөмж 2 хя. үн. шинжилгээ
зөвлөмж 2 хя. үн. шинжилгээ
 
Натурал тоо сэдэвтэй холбоотой бодлогууд
Натурал тоо сэдэвтэй холбоотой бодлогуудНатурал тоо сэдэвтэй холбоотой бодлогууд
Натурал тоо сэдэвтэй холбоотой бодлогууд
 
Монгол хэлний хичээлээр сурагчдын IQ хөгжүүлэх технологи
Монгол хэлний хичээлээр сурагчдын IQ хөгжүүлэх технологиМонгол хэлний хичээлээр сурагчдын IQ хөгжүүлэх технологи
Монгол хэлний хичээлээр сурагчдын IQ хөгжүүлэх технологи
 
Olonlog n4
Olonlog n4Olonlog n4
Olonlog n4
 

More from Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар

Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт хийх шалгалтын анализ, зөвлөмж - МОНГ...
Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт хийх шалгалтын анализ, зөвлөмж - МОНГ...Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт хийх шалгалтын анализ, зөвлөмж - МОНГ...
Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт хийх шалгалтын анализ, зөвлөмж - МОНГ...Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 

More from Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар (20)

Техник технологийн XIX олимпиадын заавар
Техник технологийн XIX олимпиадын зааварТехник технологийн XIX олимпиадын заавар
Техник технологийн XIX олимпиадын заавар
 
алтан хонх 9
алтан хонх 9алтан хонх 9
алтан хонх 9
 
МУГБагш Ж.Нямжав
МУГБагш Ж.НямжавМУГБагш Ж.Нямжав
МУГБагш Ж.Нямжав
 
ДМЦС –ИЙН БАГШ ЦЭРЭН-ОЧИР
ДМЦС –ИЙН БАГШ ЦЭРЭН-ОЧИРДМЦС –ИЙН БАГШ ЦЭРЭН-ОЧИР
ДМЦС –ИЙН БАГШ ЦЭРЭН-ОЧИР
 
Worksheet food 5
Worksheet food 5Worksheet food 5
Worksheet food 5
 
Worksheet clothes
Worksheet clothes Worksheet clothes
Worksheet clothes
 
Worksheet 1 weather 5a s
Worksheet 1 weather 5a sWorksheet 1 weather 5a s
Worksheet 1 weather 5a s
 
Worksheet 1 animal 5a
Worksheet 1 animal 5aWorksheet 1 animal 5a
Worksheet 1 animal 5a
 
Worksheet
Worksheet Worksheet
Worksheet
 
БЛҮМ ТАКСОНОМИ
БЛҮМ ТАКСОНОМИБЛҮМ ТАКСОНОМИ
БЛҮМ ТАКСОНОМИ
 
хүн байгаль 4-р анги
хүн байгаль 4-р ангихүн байгаль 4-р анги
хүн байгаль 4-р анги
 
"ОЮУНЛАГ ХӨВСГӨЛ" ХӨТӨЛБӨР
"ОЮУНЛАГ ХӨВСГӨЛ" ХӨТӨЛБӨР"ОЮУНЛАГ ХӨВСГӨЛ" ХӨТӨЛБӨР
"ОЮУНЛАГ ХӨВСГӨЛ" ХӨТӨЛБӨР
 
Монгол хэл
Монгол хэлМонгол хэл
Монгол хэл
 
Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт хийх шалгалтын анализ, зөвлөмж - МОНГ...
Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт хийх шалгалтын анализ, зөвлөмж - МОНГ...Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт хийх шалгалтын анализ, зөвлөмж - МОНГ...
Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт хийх шалгалтын анализ, зөвлөмж - МОНГ...
 
Blum
BlumBlum
Blum
 
МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ-6
МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ-6МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ-6
МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ-6
 
8-р ангийн Физикийн хичээлийн шалгалтын материал
8-р ангийн Физикийн хичээлийн шалгалтын материал8-р ангийн Физикийн хичээлийн шалгалтын материал
8-р ангийн Физикийн хичээлийн шалгалтын материал
 
8-р ангийн Газарзүйн хичээлийн шалгалтын материал
8-р ангийн Газарзүйн хичээлийн шалгалтын материал8-р ангийн Газарзүйн хичээлийн шалгалтын материал
8-р ангийн Газарзүйн хичээлийн шалгалтын материал
 
МАТЕМАТИК-11/12/
МАТЕМАТИК-11/12/МАТЕМАТИК-11/12/
МАТЕМАТИК-11/12/
 
МАТЕМАТИК-9
МАТЕМАТИК-9МАТЕМАТИК-9
МАТЕМАТИК-9
 

өгөгдөл ажиллах технологи

 • 1. ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ Өгөгдөл ашиглан диаграмм, пиктограмм байгуулан бүтээх аргад сурагчдыг сургах арга зүй , туршилтын үр дүн ЭДЦС БАГШ Ц. НАНДИНЧИМЭГ Зорилго: Бодлогод өгөгдөл ашиглан тооцоолох, хүснэгтэд бүртгэх, тэмдэглэх, диаграмм, пиктограмм байгуулах, бүтээх аргад суралцана. Математик хэл, сэтгэлгээг хөгжүүлэх, математикт суралцах сонирхолтой болж, өдөр тутмын ахуйн асуудлыг оновчтой аргаар тооцоолон шийдвэрлэж сурна. Чадваржуулах гол агуулга: / Энд туссан үйл бүрийг нэг цагийн хичээлээр хийлгэхгүй./ Хүүхэд бүр хэдэн төрлийн дасгал ямар хугацаанд ойлгож бодох арга зүйгээ эзэмшив гэдэг л чухал. Иймээс хүүхэд бүрийн хурд ба ойлголтын судалгааг гаргаж, гол агуулгыг заавал эзэмшүүлнэ гэдгийг багш бүр мэдэх нь чухал. - Өгөгдөл цуглуулах - ангилах - хүснэгтэд бүртгэх - тэмдэглэл хийх - үр дүнг баганан диаграмаар дүрслэх - пиктограмаар дүрслэх - ахуй амьдралтай холбогдолтой асуултад хариулах Карол, Веннийн диаграм ашиглан тодорхой шинжээр тоо, өгөгдөл, юмсыг ангилах, хоёр шинжээр тоо, өгөгдөл, юмсыг ангилах, “үгүй”, “биш” зэрэг холбогдох үг хэллэг ашиглан хийснээ тайлбарлах Технологийг хэрэгжүүлэх үе шат: Хэрчмэн ба баганан диаграм, давтамжийн хүснэгт, пиктограм ашиглах (завсрыг нэг, хоёр нэгжээр авах) ХӨВСГӨЛ Page 1 Чиглүүлэх үе: Өмнөх мэдлэг дээрээ тулгуурлан дараах үйлийг хийж чаддаг болсон байна.  Тооны дугаарлал үзэх үед баганан диаграммын тухай ойлголт өгнө.  Баганан диаграммыг уншин, нэрлэж эрэмбэлэж сургана .  Хялбар туршилт хийж, хүснэгтэд бүртгэж, дүгнэнэ. Суралцах үе: Хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллах үйлийн баримжаа авах буюу шинээр сурах зүйл:
 • 2. ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 1. Өгөгдөл цуглуулан ангилж, хүснэгтэд бүртгэн, тэмдэглэл хийж хариулт үндэслэлтэй эсэхийг тунгаан, асуудлыг дэс дараатай шийдвэрлэх төрлийн бодлого бодуулна. Үүнд: Сурагч бүрт санамсаргүй тараан байрлуулсан дүрсүүдийг хэлбэрээр нь 3 ангилах дасгалыг сурагчдаар хийлгэнэ. Үүний дараа гурвалжин, дугуй, дөрвөн өнцөгт тус бүр хэд байгааг тоолуулан, хүснэгтэд тэмдэглүүлнэ. Энэ төрлийн дасгал дээр сурагчдын ялгаатай байдлыг харгалзан даалгаврыг өөрчилж болно. Тухайлбал: Хурдтай түрүүлж хийсэн хүүхдүүдэд гурвалжин, дөрвөн өнцөгтийн ялгаа юу вэ? Дугуй дүрсэд тал байгаа юу гэх мэт асуулт тавьж ярилцлага өрнүүлнэ. 2. Сурагчдын ахуй амьдрал дээр нэг ижил төрлийн сонирхол хэрэгцээ байгааг математик хэлээр хэрхэн илэрхийлэх, эрэмбэлэх хэрэгтэйг тооцуулан гаргуулна. Жишээ нь Ангийн сурагчдаас дуу дуулах, бүжиглэх, зураг зурахын аль илүү таалагддаг вэ? Аль төрөлд хэчнээн сурагч байгааг санал асуун гар өргүүлэх, ярилцах, үр дүнг хүснэгт, баганан диаграмаар илэрхийлэх бодлого бодуулна. Энэ үед багш самбарт хүснэгтийг зурж, ярилцан ажиллуулах нь илүү үр дүнтэй 3. Багаараа ярилцан хүснэгтэн мэдээлэл, өгөгдөл дээр ажиллах замаар дүгнэлт гаргана. Дүгнэлт: Үр дүнг ангилж, эрэмбэлж, хүснэгтэд бүртгэж, тооцож, харьцуулан баганан диаграмм байгуулах нь мэдээлэл өгөгдлийг уншин, ойлгож ,багцлахад хялбар гэдгийг гаргуулна. Бэлэн өгөгдөл дээр ажиллах төрлийн бодлогуудыг тодорхой хугацаанд өгч гүйцэтгүүлэхэд сурагчдын ялгаатай байдал, хийх хүрд харилцан адилгүй байлаа.Үр дүнг хавсралт хүснэгтэд үзүүлсэн болно. Ижил төрлийн бодлого дээр өөрийн болтол нь давтан хийлгүүлэх замаар тухайн сурагчийн ХӨВСГӨЛ Page 2 хийх хурд, ахицтай байгаа нь ажиглагдсан. Чадваржих үе: Энэ шатанд: 1. Сурагчид юмсыг ангилахад ашигладаг диаграмын талаар бүрэн ойлгох хүртэл бусад зүйлс сонгон үйл ажиллагааг давтан гүйцэтгэнэ.
 • 3. ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ Бодлого 5:Нэгэн сургуулийн сурагчдын жинг харуулав. Тэд тус б үр хэдэн кг жинтэй вэ?Хэн нь хамгийн х өнгөн жинтэй байна вэ? Бат Номингоос х өнгөн үү? 29 28 27 26 25 24 23 22 2-р ангийн сурагчдын жин/кг/ Бат Хулан Дорж Номин 2-р ангийн сурагчдын жин/кг/ 2. Өгөгдөл цуглуулах, ангилах, хүснэгтэд бүртгэх, тэмдэглэл хийх, үр дүнг баганан диаграм болон пиктограмаар дүрслэн ахуй амьдралтай холбогдолтой асуултад хариулан бичнэ. 121 120 119 118 117 116 115 114 113 өндөр см ХӨВСГӨЛ Page 3 Бодлого 1:Х үснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллацгаая. Дөрвөн өнцөгт гурвал жин дугуй 1.Дүрс тус б үр хэдэн ширхэг байна вэ? 2.Хамгийн олон нь аль д үрс вэ? 3.Нийт хэдэн ширхэг д үрс байна вэ? 4. Гурвалжин д үрс дугуй д үрсээс хэдээр цөөн бэ? Бодлого 2: Долгион, Д өлгөөн ихэр х үүхдүүд Тэдний б үх хувцас, хэрэглэл, юмс ижилхэн.Зургийг ажиглаад г үйцээн зураад, юу юу хэчнээн байгааг тоолон ажиглан ярилцаад, д үнг хүснэгтэд бичээрэй. долгион дөлгөөн нийт товч 4 4 8 бөмбөг алим халаас Бодлого 3:4 найз цэцэг хайчлав. Хүүхэд бүр хэдэн цэцэг хайчилсан бэ? Бат, Гэрэл хоёрын хэн нь олон цэцэгтэй вэ? Бат Гэрэл Оюун Болд 2 6 8 10 12 14 16 Бодлого 6: Сурагчид хоорондоо хос хосоороо өндөр, жингээ баганан диаграммаар илэрхийлнэ. 112 Цэлмэг Тэмүүлэн өндөр см
 • 4. ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ ХӨВСГӨЛ Page 4 Жишээ 7: Биеийн жингээ харьцуулан баганан диаграмаар илэрхийлж, хэн нь хүнд, хөнгөн болохыг ярилцан, хэдээр илүү вэ? гэдгийг жишин гаргана. 32 31 30 29 28 27 26 25 Жин.кг Бат Цэцэг жин Бодлого 8:Бат гэр б үлийн гишүүдийн жин болон өндрийг хүснэгтэд тэмдэглэжээ.Чи м өн түүнтэй адил тэмдэглээрэй. нэрс өндөр жин Аав 180см 85кг Ээж 165см 68кг Би 120см 29кг Ах 170см 75кг Эгч 150см 48кг 3. Өдөр тутмын амьдрал болон эргэн тойрныхоо байгаль, юмс үзэгдлийг ажиглах, турших үйл хийснээр юмс үзэгдлийг шинжлэх ухааны үүднээс ойлгож, өдөр тутмын амьдралдаа зөв хэрэглэх эрүүл дадал хэвшилтэй болно. Бодлого 9:Хүснэгтийг бөглөөрэй. Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа Үргэлжлэх хугацаа ? 9:00 12:00 ? ? 7 цаг 2:00 Бодлого 10:Сар б үр хэд хоногтой байдгийг гарын үеэр тооцоолон олох
 • 5. ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ ХӨВСГӨЛ Page 5 Бодлого 12: Сурагчдын ялгаатай байдлыг харгалзан Даваа гариг хэд байгааг эсвэл нартай, бороотой өдрийн тоог харьцуулан гаргуулах бодлого ажиллуулна. Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан Бямба Ням Бодлого 14: Дараах д үрсүүдийг хаана байрлуулсныг олоорой. Нар Е5, м өөг Д3, В4 н үднүүдэд тус б үр зураарай. . 7 6 5 4 3 2 1 А Б В Г Д Е Ё Чадвараа шинэ нөхцөлд засан сайжруулах үе :  Багшийн санал болгосон ахисан түвшний даалгаврын сан дээр ажиллана.  Сурагч бодолтоо математик хэлээр тайлбарлах, нотлон ярина.
 • 6. ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 35 30 25 20 15 10 5 КГ 40 төмс лууван байцаа манжин Өр.хэмх У.лооль 35 30 25 20 15 10 5 ХӨВСГӨЛ Page 6 Жишээ 13: Дараах биеүдийн ирмэг, талс, оройг тоолж тэмдэглэнэ үү. ирмэг орой талс Бодлого 15: Ангийнхаа хүүхдүүдийн жингээр баганан диаграмм зохиогоорой. 0 Тэмүүлэн Номин Цолмон Насанбат КГ Бодлого 16: Жилийн 4 улиралтай холбон ангийн сурагчдаа төрсөн сараар нь болон улирлаар нь баганан диаграмаар илэрхийлж болох юм. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 өвөл хавар зун намар эхэн дунд сүүл Жишээ 17: 2 “д” ангийнхан сургуульдаа юугаар ирдэг талаар ярилцаж, хүснэгтэд тэмдэглэе. Жишээ 18: ЭДЦС-ийн 2-р ангийн сурагчдын нийт тоог харуулжээ. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 хүүхдийн тоо 2а 2б 2в 2г 2д 1. Анги тус бүр хэдэн хүүхэдтэй вэ? 2. Хамгийн цөөн хүүхэдтэй анги аль нь вэ? 3. Хамгийн олон хүүхэдтэй анги аль нь вэ? 4. 2-р анги нийт хэдэн хүүхэдтэй вэ? 5. Баганан диаграммыг өөрөөр яаж дүрсэлж болох вэ? Бодлого 19“Бид гэртээ юу хийх дуртай вэ?” зэрэг асуудлыг шийдэх, баганан диаграмаар үр дүнг илэрхийлэх, үр дүнг хэлэлцэх:“Чиний хийх хамгийн дуртай зүйл юу вэ? Яагаад  Яагаад үүнийг хийх дуртай вэ?  Бид хэдэн хүүхдээс асуусан бэ?” гэх мэт.  Таамаглалыг шалгах: Бидний идэх дуртай ногоо бол төмс.  Гар өргүүлэн саналыг цуглуулах, нэг тэмдэгт нэг нэгжийг илэрхийлэхээр сонгон пиктограм зурах 0 + + + + + + + + + + + .. + + + + + + Бодлого 20:Сурагчдаар өгөгдлийг ажиглуулан өөрсдөөр нь асуулт гаргуулан, баганан диаграмаар илэрхийлүүлнэ.  Багш ангийн сурагчдын даалгавар хийсэн байдалд нь үнэлгээ өгөв. Хамгийн сайн хийсэн сурагчдад 4 оноо, огт хийгээгүй сурагчдад 0 оноо өгчээ. 1. Даалгавраа хийгээгүй сурагч хэд байсан бэ? 2. 3 оноо авсан сурагчид хэд байсан бэ? 3. Анги хийт хэдэн сурагчтай вэ? гэх мэт 0 1 2 3 4 Бодлого 21:Өгөгдлийг ашиглан бодлого зохиогоорой, бодоорой.  Сурагчдын зохиосон асуулт: •Дараах цифрүүдээр 3 оронтой тоо үүсгээрэй. •Үүссэн тоогоо орон ангиар задлах, орны нэмэгдэхүүний нийлбэрт бичих, тоон шулуун дээр тэмдэглэх, тоймлох, шоон загвараар загварчлаарай гэх мэт. •Хамгийн их, хамгийн бага тоог олоод нийлбэр ,ялгаврыг нь олоорой. Үр дүн:  Даалгаврын сангаас ижил төрлийн даалгавар сонгон бодуулахад 5 минутад нийт сурагчдын 28 нь буюу 74% 2-3 бодлого зөв бодож байна.  Даалгаврын сангаас олон төрлөөр нь бодлого сонгон 10 минутанд гүйцэтгүүлэхэд 16 сурагч 8-10 бодлого, 12 сурагч 6-7 бодлого, 9 сурагч 4-5, 1 сурагч 2 бодлого бодож байна.  Өгөгдөл ашиглан бодлого зохиож бодох бодлого бодуулахад 4-5 бодлого зохиож бодсон 8 сурагч,3 бодлогод 14 сурагч, 2 бодлого зохиож бодсон 11, 1 бодлого бодсон 3 сурагч байлаа.
 • 7. ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ  Гүйцэтгэл бүрээ найз нөхөд, багш, аав ээжээрээ үнэлүүлнэ.  Зөвлөгөө авч, бодох аргаа болон хурдаа сайжруулна.  Өгөгдөл ашиглан бодлого зохиож бодож сэтгэх, математик хэлээр тайлбарлан ярих чадвар ХӨВСГӨЛ Page 7 хөгжинө. Хэрхэн үнэлэх вэ? Чадваржсанг илрүүлэх даалгавар 3 түвшинд байна. 1. Сурагчдын гүйцэтгэлийн хурд, бүтээмжийн чанарыг илрүүлэх зорилгоор ижил даалгавраар шалгана. / Бэлэн өгөгдөл ашиглан хүснэгтэд бүртгэн тэмдэглэх гэх мэт/-хугацаа 5 мин 2. Хүүхдүүдийн ялгаатай байдалд тохирсон даалгаврыг нэмж хийлгэнэ. / тухайн бодлогын өгөгдөл дээр өөр ямар аргаар бодлого зохиож болохыг харуулсан/- 10 минут/ 3. Математик хэлээр тайлбарлаж, нотолж, хамгаалан ярих / үр дүнг хэрхэн ямар аргаар тооцоолж олсноо тайлбарлах/-хугацаа 15-25 минут Зөвлөмж:
 • 8. ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ  “Өгөгдөлтэй ажиллах” сэдвийг бусад хичээлтэй холбон ашиглаж болно. Тухайлбал: Хүн Орчин хичээлийг судлахдаа туршилт хийж, дүнг бүртгэх, диаграмаар илэрхийлэх аргыг хэрэглэж болно.  Шинэ чадварыг эзэмшүүлэхдээ сурагчдын өмнөх мэдлэг чадварыг ашиглан өөрөөр нь ажиглуулж, харьцуулж, бодуулж, дүгнэлт гаргуулан алхамаар ажиллана.  Даалгаврын санг эзэмшүүлэх чадвар бүр дээр төрөлжүүлэн олон хувилбартай байхаар сонгон ХӨВСГӨЛ Page 8 хийнэ.  Тооцоолох, асуудал шийдвэрлэх үйлийг аль болох хосоор болон багаар хамтран ажиллуулах нь үр дүнтэй.  Үнэлгээний даалгавар нь: 1. Шинээр эзэмшсэн чадварыг илрүүлэх даалгавар ижил түвшинтэй байна. 2. Ялгаатай байдлын даалгавар нь өнгө, төрөл, оноожуулалт нь өөр өөр байхаар тохируулна.
 • 9. ҮНДЭСНИ Й ЛАБОРАТОРИ “ ЭРДМИ Й Н ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ ХӨВСГӨЛ Page 9
 • 10. ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ 10