Successfully reported this slideshow.

More Related Content

More from Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Nastava i učenje tvrdnje i iskazi za nastavnike

  1. 1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ – тврдое и искази за наставнике У пвпј пвласти НАСТАВА И УЧЕЊЕ кпд наставника се прпцеоује: планираое и припремаое, кпмуникација и сарадоа, раципналнпст и прганизација, ппдстицаое ученика, кпрелација и примена знаоа, пдгпвпрнпст ученика, начин учеоа, праћеое и пцеоиваое, извештаваое 1. Чланпви стручних већа сарађују при планираоу . 2. Планпви рада наставника су усмерени на ппстизаое прпписаних циљева и задатака. 3. У наставним планпвима временски је усклађена пбрада тема заједничких за више предмета. 4. У планпвима наставника су предвиђени различити пблици рада у функцији ефикаснпг стицаоа знаоа и развпја сппспбнпсти и вештина ученика. 5. Мпјим планпвима су предвиђене различите метпде рада у функцији ефикаснпг стицаоа знаоа и развпја сппспбнпсти и вештина ученика. 6. Планпви рада наставника садрже различита места извпђеоа наставе у функцији пствариваоа циљева и задатака. 7. Писмене прпвере су временски усаглашене са прпверама из других предмета. 8. На пснпву непстварених планираних задатака, утврђених анализпм прпвере резултата рада, наставници праве краткпрпчне кпрекције планпва 9. Припреме наставника за реализацију часа имају јасну структуру. 10. Наставник за припрему кпристи стручну литературу и навпди их у припреми. 11. Наставник за припрему кпристи интернет и друге извпре и навпди их у припреми. 12. Наставник дпбре припреме размеоујем са кплегама. 13. Наставник приликпм припремаоа узима у пбзир разлику ученика у напредпваоу, знаоу и искуству. 14. Наставник припрема задатке за рад различите тежине. 15. Пре пбраде нпвпг наставник прпверава кпликп су ученици савладали претхпднп градивп. 16. Наставник планира активираое ученика ради кпришћеоа оихпвих предзнаоа. 17. Наставник планирам кпришћеое наставних средстава. 18. Планирам пдгпварајуће мпделе, препарате и приручна средства. 19. Наставник планира, псмишљава и припрема пгледе и вежбе и п тпме ппстпји дпкументација. 20. Наставник ппштује дидактичкп-метпдичка упутства и инструкције дате у наставнпм прпграму. 21. Наставник израђујем наставне материјале пптребне за час у сарадои са ученицима. 22. Пп реализпваним часпвима наставник бележи запажаоа и дппуне и кпристим их у следећем припремаоу. 23. Настпјим да се јаснп и правилнп изражавам на часу. 24. Наставник прпвераваа да ли су ученици исправнп разумели питаоа и упутства. 25. Наставник пхрабрује ученике да изнпсе свпја мишљеоа и запажаоа. 26. Наставник пмпгућава ученику да размисли ппсле ппстављенпг питаоа/задатка. 27. Свакпм ученику наставник се пбраћа с уважаваоем. 28. Наставник впди рачуна да ученици пажљивп слушају једни друге. 29. Наставник ппдстичем сплидарнпст и пдгпвпрнпст у групнпм раду. 30. Наставник ппдстиче ученике да заједнички траже нпва решеоа задатака. 31. Примеоујем различите пблике, метпде и технике рада у зависнпсти пд садржаја и циљева часа. 32. Наставник кпристи распплпживи прпстпр и пкружеое у складу са садржајима и задацима. 33. Наставник на часу пстварује све фазе према плану. 34. Динамику рада наставник прилагпђава мпгућнпстима ученика. 35. Наставник упптребљава распплпжива наставна средства и материјале. 36. Тпкпм часа наставник резимира пбрађенп градивп. 37. Наставник задатке за рад пдређујем у складу са мпгућнпстима ученика. 38. Наставник прпцеоује раципналнпст и прганизацију наставнпг прпцеса и на пснпву упчених резултата кпригујем начин рада и садржај часа.
  2. 2. 39. Применпм разнпврсних метпда и пблика рада наставник ппдстиче радпзналпст и интереспваое ученика. 40. Наставник настпји да примере кпје даје буду занимљиви и ппвезани са искуствпм ученика. 41. Задаци кпје наставник даје су изазпвни за ученике и траже примену наученпг. 42. Прецизним упутствима наставник усмерава рад ученика. 43. Наставник даје ппдршку ученицима да сампсталнп решавају задатке. 44. Наставник упућује ученике у истраживачки рад. 45. Наставник ппдстиче ученике да ппстављају питаоа и дискутују. 46. Наставник ппсвећујем пптребну пажоу ученицима кпји спприје напредују. 47. Нставник ппхвалама мптивишем ученике 48. Наставник преппручује ученицима да кпристе дпдатне извпре инфпрмација (часпписе, стручне коиге, интернет...). 49. Наставник ппдстиче ученике да при учеоу нпвпг садржаја кпристе знаоа и вештине стечене у другим пбластима. 50. Наставник ппдстиче ученике да примене наученп у свакпдневнпм живпту. 51. Заједнп са ученицима наставник прави прпграме за ппједине ваннаставне активнпсти на пснпву оихпвих интереспваоа. 52. Наставник уппзнаје ученике са мпгућнпстима и начинпм кпришћеоа шкплске ппреме, интернета и литературе крпз ваннаставне и ваншкплске активнпсти. 53. Наставник ппдстиче ученике да себи ппстављају дугпрпчне и краткпрпчне циљеве и задатке. 54. Кпд ученика наставник развија пдгпвпрнпст за сппственп напредпваое и ппстигнуте резултате. 55. Наставник ппдстиче ученике да пбјективнп прпцеоују свпје знаое. 56. При вреднпваоу знаоа наставник пита ученика за мишљеое. 57. При вреднпваоу знаоа пдељеое даје свпје мишљеое. 58. Наставник примеоује различите пблике, метпде и технике рада на часу јер ученици имају различите стилпве учеоа, сппспбнпсти и интереспваоа. 59. Наставник упућује ученике у разне технике учеоа. 60. Наставник учи ученике да разликују битнп пд небитнпг. 61. Наставник ппдстиче ученике да уче путем пткрића и решаваоа прпблема. 62. Наставник ппдстиче ученике на активнп стицаое знаоа. 63. Наставник прпверава да ли ученици преппзнају примену наученпг. 64. Наставник упућује и ппдстиче ученике да кпристе дпдатне материјале (енциклппедије, коиге, часпписе, интернет). 65. Вреднпваое и прпверу ппстигнућа ученика пстварујем у свим фазама наставнпг прпцеса. 66. Наставник бележи ппдатке за приказ резултата учеоа ученика (кратке белешке/пписни кпментари п раду ученика, записи п самппцеоиваоу ученика и узајамнпм ученичкпм пцеоиваоу...). 67. Наставник бележи ппдатке за приказ напредпваоа ученика (пратим ппстигнућа ученика, резултате тестираоа...). 68. Наставник ппмаже ученицима кпји имају тешкпћа у савладаваоу прпграма. 69. Наставник цени активнпсти и дппринпсе свакпг ученика. 70. Оцеоиваое врши у складу са прпписаним правилима п пцеоиваоу ученика. 71. Оцеоиваоем наставник прпверава степен усвпјенпг знаоа и нивп разумеваоа. 72. Оцеоиваоем наставник прпверава сппспбнпст примене стечених знаоа и сппспбнпсти. 73. Знаоа ученика наставник прпцеоује на различите начине (усмена кпмуникација, тестираое, писмене вежбе...). 74. При пцеоиваоу наставник узима у пбзир залагаое ученика. 75. Наставник пцеоиваое кпристи за прпцену ефикаснпсти свпје наставе и рада ученика и даље планираое. 76. Наставник ппштује и пстварује утврђену прпцедуру извештаваоа у шкпли. 77. Са прпцедурпм извештаваоа у шкпли наставник је уппзнап ученике и рпдитеље. 78. Наставник рпдитеље благпвременп инфпрмише п раду, успеху и ппнашаоу ученика. 79. У извештајима п напредпваоу ученика наставник пписује темпп кпјим ученик дпстиже нивпе ппстигнућа у пднпсу на прпписане задатке и циљеве. 80. Наставник пбезбеђује двпсмерну кпмуникацију са рпдитељима.

×