Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

26.5. primena stres upitnik

444 views

Published on

Seminar

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

26.5. primena stres upitnik

  1. 1. УПИТНИК О ЕФЕКТИМА СЕМИНАРА СТРЕС У ШКОЛИ – ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ, ПРОМЕНА 1. Да ли сматрате да је знање које сте добили на семинару применљиво? а) да, у великој мери б) да, углавном в) не, мислим да није применљиво 2. Да ли су вам информације које сте добили на семинару биле корисне за лични и професионални развој? а) да, у великој мери б) да, углавном в) не, нису ми биле од користи 3. Да ли је информације, технике и поступке који су презентовани на семинару могуће применити у школском окружењу? а) да, у великој мери б) да, углавном в) не, мислим да није применљиво Ако је одговор ''да'', наведите на који начин 4. Да ли је информације, технике и поступке који су презентовани на семинару могуће примењивати на часовима предметне наставе? а) да, у великој мери б) да, углавном в) не, мислим да није применљиво
  2. 2. Ако је одговор ''да'', опишите на који начин 5. Да ли је информације, технике и поступке који су презентовани на семинару могуће примењивати на часовима одељењског старешине? а) да, у великој мери б) да, углавном в) не, мислим да није применљиво Ако је одговор ''да'', наведите на који начин 6. Да ли сте неке информације, технике и поступке који су презентовани на семинару пренели другим колегама? а) да, у великој мери б) да, углавном в) не, нисам Ако је одговор ''да'', наведите пример 7. Да ли се после семинара побољшао квалитет ваше комуникације у школи (можете заокружити више одговора): а)комуникација са ученицима/ученицама б) комуникација са колегама/колегиницама
  3. 3. в) комуникација са родитељима ученика г) семинар није утицао на квалитет комуникације 8. Да ли бисте нам могли дати пример неке ситуације у којој сте препознали знање стечено на семинару као корисно или га применили? 9. Ако сте на основу семинара предузели неке активности у школи (одржали презентацију за колеге, ученике, објаснили неку технику колегама или ученицима, одржали састанак на тему стреса и слично), опишите укратко: 10. Имате ли сугестије ауторкама семинара у вези са евентуалним побољшањима, начинима примене знања и вештина стечених на семинару?

×