KPI_záverečná_úloha

275 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
275
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPI_záverečná_úloha

  1. 1. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Záverečná úloha Kurz práce s informacemiTrnavská Tatiana V TrenčíneUČO 411474 január 2013
  2. 2. Argumentácia: Keďže študujem odbor Podniková ekonomika a manažment, vybranú tému „štíhlypodnik“ som si pre svoju záverečnú úlohu zvolila z toho dôvodu, že sa ňou zaoberá ajpredmet manažment, ktorý študujem. Myslím si, že téma štíhleho podniku a konceptu Leanmanažmentu je v súčasnom globálnom svete potrebná pre všetkých, či už nastávajúcichmanažérov podnikov, alebo ich budúcich zamestnancov. K uvedenému nadpisu som dospela na základe zhodnotenia napísaného textu. Pôvodnebol mal nadpis názov „Štíhly podnik“.Anotácia: Text je zameraný na stručnú charakteristiku a popis konceptu štíhleho podniku, ktorýje známy predovšetkým pre ekonómov. V úvode autor načrtáva dôvody vzniku tohto typupodniku a popisuje jeho všeobecné znaky. So štíhlym podnikom súvisí aj pojem Leanmanagement ako aj Lean production, ktorý zaviedli Japonci, keď sa v 90-tych rokoch snažilivylepšiť výrobné postupy od Američanov.Kľúčové slová: Štíhly podnik, lean management, Toyota, Japonci, výroba, zlepšenie.Vznik štíhleho podniku a jeho charakteristika V posledných dvoch desaťročiach dochádza k postupnému prechodu od veľkovýrobyk vysokému zhodnoteniu, od kapitálu ku znalostiam a od nacionalizmu ku globalizácii. Tlakglobálnej konkurencie spôsobuje, že firmy musia prechádzať na produkciu špeciálnychvýrobkov a služieb, ktoré vyrábajú na báze nových technológií a sú „šité na mieru“konkrétnemu zákazníkovi. Takéto firmy, označuje Reich1 ako vysoko zhodnocujúce podniky. Vysoko zhodnocujúce podniky, alebo tzv. štíhle podniky, vykonávajú také činnosti,ktoré sú potrebné, robia ich správne hneď na prvý raz, rýchlejšie než ostatní a s nižšíminákladmi. Štíhlosť podniku je daná tým, že na danej ploche dokáže podnik vyprodukovať viacnež jeho konkurenti, s daným počtom ľudí a zariadení vyrobí vyššiu pridanú hodnotu neždruhí a za daný čas vybaví viac objednávok. So štíhlym podnikom úzko súvisí pojem štíhlavýroba (angl. Lean production), ktorý pochádza pôvodne z USA a bol ním označený výrobnýkoncept, ktorý vznikol v Japonsku vo firme Toyota.1 REICH, R.B. Dílo národů. Praha: Prostor, 1995. ISBN 80-85190-34-6.
  3. 3. Po druhej svetovej vojne boli Japonci vyslaní do vyspelého USA, aby sa naučilinovým spôsobom riadenia. Japonci ochotne prijímali cudzie podnety, študovali americký štýlvýroby a pretvárali si ich do svojich výrobných postupov. V amerických závodoch im všakvadila jedna vec, a to pomalosť americkej výroby. Japonskí inžinieri sa preto snažili čonajviac skrátiť množstvo prerušení a prestávok vo výrobnom procese, a tak skrátiť celkovýtechnologický čas výroby. To sa im podarilo zavedením lean managementu.2 Cieľom LM je znížiť výrobné náklady a skrátiť celkové dodacie lehoty podniku.Prístup LM tvorí šesť základných stratégií:3 1. Štíhla výroba je zameraná na zákazníka a zabezpečuje ju plynulý tok materiálu (just in time, kanban) 2. Kvalita podnikania musí byť integrovaná vo všetkých oblastiach (manažment celkovej kvality) 3. Vývoj výrobkov je rýchly, bezpečný a zavádzajú sa nové výrobky (integrovaný vývoj výrobku) 4. Dôležité je získať a udržať si zákazníkov. 5. Podnik musí byť schopný rásť a získať konkurenčnú pozíciu. 6. Harmonické napojenie podniku na spoločnosť (podnik ako rodina) Japonskí špecialisti chceli predbehnúť konkurenciu rýchlosťou ponuky novýchmodelov, službami pre zákazníka a ponukou výnimočnej kvality. K dosiahnutiu zrýchlenéhoa lacnejšieho výrobného procesu bolo potrebné riziko výpadkov čo najviac eliminovať.Údržba a oprava strojov bola integrovaná do výroby, a tak sa postupne z jednotlivých opatrenískladal celý nový výrobný spôsob, ktorý sa dnes nazýva „výrobný systém Toyoty“. Štíhly podnik nie je podnik, v ktorom sú formálne zavedené všetky uvedené prvkya metódy LM, ale je to organizácia, v ktorej si jednotliví pracovníci tieto prvky osvojili,používajú ich vo svojej práci prirodzene a podľa nich aj myslia a konajú. Robia všetko preuspokojenie zákazníka a každý deň niečo na svojich schopnostiach alebo vo svojom okolízlepšia.42 V nasledujúcom texte len „LM“3 BOSENBERG, D., METZEN, H.: Lean manažment. Vyd. Slovo Bratislava, 1997. ISBN 80-85711-16-8.4 KOŠTURIAK, J., FROLÍK, Z. Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, s.r.o., 2006, str. 42. ISBN80-86851-38-9.
  4. 4. Hlavné zásady myslenia v štíhlom podniku sú:5 - Úlohy sa plnia v tíme alebo skupine. Myšlienka konsenzu eliminuje konkurenciu. - Každá činnosť sa vykonáva na vlastnú zodpovednosť. Na každú činnosť sú vytvorené štandardy. - Všetky aktivity sú sprevádzané spätnou väzbou. Medzi pracovníkmi funguje informačná otvorenosť. - Požiadavky zákazníka sú v podniku najväčšou prioritou. Všetky aktivity sú prísne orientované na zákazníka. - Podnik je zameraný na činnosti, ktoré tvoria hodnoty. - Pracovné postupy sú štandardizované a jednoducho interpretovateľné. - V podniku prebieha neustále zlepšovanie. - Problémy a chyby sú odstraňované okamžite a hľadá sa ich ozajstná príčina. - Myslenie a plánovanie je zamerané dopredu, aby sa predchádzalo problémom. - Vývoj prebieha po malých korkoch, spätná väzba na každom kroku riadi nasledujúci krok. Rýchlosť sa zvyšuje rýchlym nasledovaním krokov po sebe. Keďže princípy a metódy štíhlych podnikov sú zjednodušované a vyvíjané už desiatkyrokov, nie je také jednoduché výrobné praktiky implementovať. Úspešná implementáciaštíhlej filozofie do podnikovej kultúry vyžaduje podporu najvyššieho manažmentu a zapojenievšetkých zamestnancov.6 Každý podnik si prispôsobí systém zlepšovania svojim konkrétnympodmienkam, podnikovej kultúre, potrebám a cieľom. Iné postupy sú potrebné vo veľkýchpodnikoch a iné v menších podnikoch. Vo výrobnom podniku v Oklahome zaviedli systém zoštíhlenia prostredníctvomworkshopového zlepšovania, ktoré viedlo k zväčšeniu plochy na pracovisku o takmer tridsaťpercent. Zavedenie zoštíhlenia prispelo ku skráteniu času produkcie o viac ako sedemdesiatpercent.5 KOŠTURIAK, J., FROLÍK, Z. Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, s.r.o., 2006, str. 38. 80-86851-38-9.6 BECKER, R.M. Learning to think lean: Lean manufacturing and the Toyota production system. AutomotiveManufacturing & Production [online]. Cincinnati: [Gardner publications, Inc.] 2001, vol. 113, no. 6 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z:http://search.proquest.com/docview/217426405/13B710F7DDF9397F6E/1?accountid=16531
  5. 5. Oklahoma7Hodnota Množstvo pred Produkcia po Zlepšenie o zoštíhleníProdukcia /pracovníci 2918 / deň 3648 / deň 31% 56 pracovníkov 48 pracovníkovNedokončená výroba 6541 ks 2234 ks 66%Veľkosť výrobnej 16,250 FT 12,000 FT 26%plochyČas produkcie 2.25 dní 0.62 dní 72% V ďalších štátoch USA bol tiež zavedený systém zlepšovania procesov. Ako je vidieťaj na nasledujúcom grafe, čas produkcie sa po implementácii zoštíhlovacích procesov výrazneskracuje. Čas produkcie je však len jeden z množstva efektov, ktoré sa po zoštíhlení podnikuevidentne zlepšujú.NebraskaHodnota Množstvo Produkcia po Zlepšenie o pred zoštíhleníČas produkcie 3.0 hodín 3 minúty 98%Oklahoma 2Hodnota Množstvo pred Produkcia po Zlepšenie o zoštíhleníČas produkcie 11.54 hodín 6.16 hodín 47%7 Thirty percent reduction in floor space makes room for growth: Lean Manufacturing Metrics. Continentaldesing and engineering: Lean Manufacturing Implementation [online]. [cit. 2013-01-05]. Dostupné z:http://continental-design.com/lean-manufacturing/success-stories.html
  6. 6. Graf č. 1: Čas produkcie v jednotlivých podnikách USA pred a po procese „zoštíhlenia“(Čas produkcie je uvedený v hodinách)
  7. 7. Zoznam použitej literatúry:Monografie[1] BOSENBERG, Dirk a Heinz METZEN: Lean manažment. Vyd. Slovo Bratislava, 1997. 272 s. ISBN 80-85711-16-8.[2] KOŠTURIAK, Ján a Zbyněk FROLÍK: Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, s.r.o., 2006, 237 s. ISBN 80-86851-38-9.Hodnotenie zrdroja [2]: - táto kniha je medzi doporučenou literatúrou k predmetu Manažment 2, to znamená, že je redigovaná a recenzovaná - rok vydania je pomerne mladý - autor Prof. Ing. Ján Košturiak, PhD. Je riaditeľ a spoluzakladateľ Fraunhofer IPA Alovakia a publikoval svoje práce na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, USA, Nemecku...a iné. – tzn. že je dostatočne kvalifikovaný - kniha je napísaná presne, spoľahlivo a bezchybne - snaha ovplyvniť čítajúceho je minimálna, informácie sú objektívne[3] REICH, Robert: Dílo národů. Praha: Prostor, 1995. 353 s. ISBN 80-85190-34-6.E-článok[4] BECKER, Ronald. M. Learning to think lean: Lean manufacturing and the Toyota production system. Automotive Manufacturing & Production [online]. Cincinnati: [Gardner publications, Inc.] 2001, vol. 113, no. 6 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/217426405/13B710F7DDF9397F6E/1?accountid=16 531Hodnotenie zdroja [4]: - Autor je uvedený a publikoval viacero odborných článkov - Posledná aktualizácia prebehla v roku 2010 - Článok je publikovaný vo fulltextovej databáze ProQuest, ktorá má veľké množstvo e-časopisov z mnohých vedeckých disciplín – teda je dôveryhodná - E-časopis, v ktorom je článok zverejnený, je odborný - Vydavateľ nesleduje komerčné ciele
  8. 8. Webová stránka[5] Thirty percent reduction in floor space makes room for growth: Lean Manufacturing Metrics. Continental desing and engineering: Lean Manufacturing Implementation [online]. [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: http://continental- design.com/lean-manufacturing/success-stories.htmlHodnotenie zdroja [5]: - Continental Design & Engineering je strojárska firma so sídlom v Indiane, ktorá poskytuje široké množstvo služieb a technických zdrojov pre strojársky priemysel - Na webovej stránke je zverejnený e-mailový aj telefonický kontakt organizácie, stránka je prehľadná - Organizácia nesleduje komerčné ciele - Organizácia je solídna inštitúcia - Informácie sú odborné a podložené objektívnymi argumentmi

×